Schepenregisters deel 226 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 226

Schepenregister 226, 26.4.1766

Vernieuwing. Op 14.3.1766 compareerden voor notaris Joan Baptist Gerardi, Antwerpen: Petrus Josephus Hoomis x + Jacoba Christina van Hoorn, hij ontving 1.000 gld van Elisabeth Marcelli en van Jan Vromans x Joanna de la Housse in mindering van een rente van 2.000 gld die Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli Jans dochter waar moeder van was Gudula Coenen ook voor vs Gudula Coenen x + Jan Marcelli en voor Marcellus Marcelli die op 20.3.1687 compareerden voor wijlen notaris Bertholomeus van der Linden verleden t.b.v. wijlen Jacobus van Hoorn en wijlen Thomas Ignatius de Light, ieder voor de helft verbonden aan een stede met huis 7 à 8 B te Popendonk een stede met huis 5 B te Neerven en een woonhuis op de Huffel toen bewoond door de weduwe Marcel­li, vernieuwd te Loenhout op 26.3.1687. De rente competerend voor de helft aan wijlen Jacoba Christina van Hoorn uit kracht van een S/D van 27.9.1708 voor de schepe­nen van Antwerpen en voor de andere helft door een S/D/ van 8.5.1748 voor de schepe­nen van Antwerpen.

Personen:

| 226-0001 |

Schepenregister 226, 26.4.1766

Extract. Op 13.4.1763 compareerden voor notaris Marinus de Leeuw, Antwerpen: Isabella Maria de Witte x jonker Joan Henrij de Bosschaert, Antwerpen, ontvingen op 24.2.1763 van de secretaris van Loenhout betalende voor het dorp de terugbetaling van een rente van 150 gld 's jaars zijnde 2.400 gld kapitaal verleden door het dorp van Loenhout t.b.v. de vs comparanten bezet op het corpus van de parochie. Cornelis Cornelis als toeziener van vs extract verklaarde deze 2.400 gld bij deze gecas­seerd.

Personen:

| 226-0002 |

Schepenregister 226, 28.4.1766

Jan Peeter Kenis voor één helft en Jan Gabriel Lambrechts, momber der 2 minderjarige kinderen van 1ste comparant verwekt bij Maria Jan Lambrechts namen een erfelijke rente van 200 gld van Jan Vromans cum uxore bezet als 2de rente op een stede met huis 5 L in 't Oosteneind en de goederen gekocht op 11.4.1766.

Personen:

| 226-0003 |

Schepenregister 226, 11.6.1782, in de marge

deze rente is gecasseerd voor de wethouders alhier op 11.6.1782.

| 226-0004 |

Schepenregister 226, 28.4.1766

Jan Anthoni en Cornelis Anthonis van Aecken, inwoners van Brecht en Joos Anthoni van Aecken verklaren te 'gliseren' en af te staan ten eeuwige dage het recht dat hen competeerde uit hoofde van hun moeder Adriaentien Matthijs Weirts en van hun moederlijke grootmoeder Margiet Crockx tot calengiering der goederen gekocht door Hendrick Dillis Francken en de goederen gekocht door Erasmus Kerstens.

Personen:

| 226-0005 |

Schepenregister 226, 6.6.1766

Michiel Reijnier Ooms ter ontlasting van zeere panden competerende Jan Geert van Dijck verbonden aan een rente van 200 gld aan de Heilige Geesttafel door Jan Kenis en consorten op 2.1.1754 verleden verklaarde comparant "het hoogh bunder " te Terbeek voor vrij en onbelast.

Personen:

| 226-0006 |

Schepenregister 226, 1.7.1766

Theresia Hermans x François Bernardus van Elsacker en Joanna theresia Hermans, bejaarde jonge dochter constitueren vs Francois Bernardus van Elsacker om de rekening te helpen sluiten die Anna Maria De Ridder douarière x + Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert aan hen comparante schuldig was als eerfgenamen van wijlen Anna Catharina Hermans, hun zuster van 'alven! bedde' en het nodige te doen in verband met het sterfhuis van wijlen Joanna De Ridder der comparanten zuster van 'halven bedde' moederlijke tante en moederlijke grootvader.

Personen:

| 226-0007 |

Schepenregister 226, 12.7.1766

Anthoni Jan Wouters, Peeter Peeter Janssen, Merten Wilem Geij, Adriaen Rombouts, Peeter Peeters, allen bejaard zijnde en Peeter Daems, omtrent 20 jaar oud verklaren dat zij 2 à 3 maanden geleden hebben gezien dat Cornelis van de locht, arbeider van Erasmus Kerstens en vs Kerstens met zijn 2 zonen van Holland gekomen zijn ieder met een zak koffiebonen zij gingen naar het dorp of de kerk. Petronella Anthoni Wouters, 39 jaar, vrouw van vs Peeter Peeter Janssen bevestigde het verhaal.

Personen:

| 226-0008 |

Schepenregister 226, 19.7.1766

Catharina Peeter Rombouts x + Cornelis Jan Rombouts (sic) nu getrouwd met Jacobus van de Cloodt, ter eenre, Adriaen Adriaen Matthijssen, momber en Cornelis Peeter Rombouts, toeziener der 7 minderjarige kinderen van 1ste comparante, ter andere zijde, sluiten een akkoord over de opvoeding van vs kinderen. op hun 18 jaar zullen aan elk 70 gld uit gereikt worden.

Personen:

| 226-0009 |

Schepenregister 226, 25.8.1766

Jan Peeter van Dijck, Maria Peeter van Dijck x Geert Jan van Dijck , Catharina Peeter van Dijck x Boudewijn Heuvelmans, Wuustwezel, en Elisabeth Peeter van Dijck x Matthijs Dionijs van Dijck verkochten voor 85 gld aan Cornelis Dionijs van Dijck een weide 1 G te Popendonk, O Jan Geert van Dijck, Z de erven Jan Wouters, W Jan Verboven en N de erven Anthoni van Tichelt en een beemd 1 1/2 L op "het schou­bosch", O Hendrick Dillis Francken, Z de erven Maria Cleiren, W de beek en N Peeter Nicolaes Jochoms.

Personen:

| 226-0010 |

Schepenregister 226, 1.9.1766

Elisabeth Marcelli, bejaarde jonge dochter ook voor Maria Marcelli x Anthoni Guerin en Jacoba Marcelli ter kwijting van een rete van 1.000 gld restant van 1.500 gld die comparanten en consorten voor de schepenen van Loenhout verleden t.b.v. wijlen Petrus van Elsacker, Pastoor van St. Wilebrord dd 12.1.1744 en van 200 gld schuldig aan Guillielmus van Elsacker dd 26.1.2758 transporteerden aan Engelbertus Vierling, priester een beemd "de borghstadt 2 G bij "de clincken", "den dorenacker" 1 B te sneppel, een partij land op het Heiken 4 G en een beemd "het rechtuijt" 1 B.

Personen:

| 226-0011 |

Schepenregister 226, 21.10.1766

Joannes Adriaen Vergouwen toont een rentebrief dd 11.11.1746 van 2.000 gld t.b.v. Maria Alexandrina Jospeha Antoine ten laste van het dorp van Loenhout, vernieuwd te Loenhout 21.11.1746 werd gecasseerd op 16.1.1766.

Personen:

| 226-0012 |

Schepenregister 226, 27.10.1766

Geert Jan van Dijck x Jacomijn Peeters, ter eenre, en Cornelis Adriaen Pootters, momber en Adriaen Hendrick Bertholomeeusen, schepen als toeziener der 5 minderjarige kinderen van 1ste comparant uit zijn 1ste huwelijk met Cornelia Daemen, ter andere zijde, sluiten een akkoord over het sterfhuis van Cornelia Daemen.

Personen:

| 226-0013 |

Schepenregister 226, 26.11.1766

Extract. Op 11.10.1764 compareerden voor notaris Andreas Vallée, Antwer­pen: François Emanuel Fijen, drossaard van Putte en Wouter Fijen, Heffen, ook voor hun broer Michael Fijen, Putte, 3 enige kinderen van Wouter Fijen samen voor 1/3, Joannes Moonen x Maria Fabrij, Merksplas, Joanna Françoise Fabrij x Philippus Josephus van Ertbruggen, Anna Cornelia Fabrij, Antwerpen bejaarde jonge dochter en Wouter Fabrij, Merksplas ook voor zijn zuster Helena Fabrij enige en bejaarde kinderen van Hendrina Fijen samen ook voor 1/3, Adriaen Gaspar Mertens x Elisabeth van Geel, Casselré, Guilielmi de Froeij, procureur alhier in naam van E.H. Joannes Govaerts, pastoor van Ter Heken uit kracht van de procuratie van Lucia Geijsels Jans dochter waar moeder van was Jenna van Geel zuster van vs Elisabeth waar moeder van was Lucia Fijen voor het resterende 1/3 allen erfgenamen van Helena Fijen hun moei en oud-moei bij haar testament gepasseerd op 1.2.1759 voor vs notaris transporteerden voor 836 gld aan Elisabeth Broeckx x + Adriaen Pelckmans een rente van 800 gld die schout en gezwore­nen van Loenhout verleden op 18.1.1740, vernieuwd op 3.6.1744.

| 226-0014 |

Schepenregister 226, 6.12.1766

Jan Cornelis Raets x Adriaentien Adriaen Broomans hebben op 1.2.1763 een erfelijke rente van 200 gld genomen van de provisors der Heilige Geesttafel bezet op een akker 2 G te Neerven op het Heiend, O de straat, Z en W juffrouw Marcelli en N Catha­rina Luijckx, en op een stuk land 1/2 B aldaar, O en Z Stapelheide, W Jan Goris Rombouts en N Catharina Luijckx, een stuk land 1 1/2 L aldaar, O en Z "den middelpat", W en N Jan Goris Rombouts, een weide 1/2 B achter Neerven, O Peeter Veraert, Z de straat, W Jan Jan Rombouts en N .... , een bosveld 1/2 B op "de blaeckt", O het heiveld competerende de pastorij, Z .... , W de erven advocaat Rens en N Peeter Veraert, een bosveld 1 L, O de straat, Z de erven Jacob Visser uit Brecht, W Cornelis van Gestel en N de waterloop.

Personen:

| 226-0015 |

Schepenregister 226, 6.12.1766

Matthijs Anthoni Goossens laatst weduwnaar van wijlen Maria Claesen, nu getrouwd met Maria Lambrechts, ter eenre, Peeter Michiel Claesen, momber en Nicolaes Huijbrecht Goossens, toeziener der 3 minderjarige kinderen van 1ste comparant, ter andere zijde, sluiten een akkoord over de opvoeding der vs kinderen. Op hun 18 jaar zal aan de kinderen 6 gld uitgereikt worden.

Personen:

| 226-0016 |

Schepenregister 226, 15.12.1766

Vernieuwing. Op 24.11.1766 compareerden voor notaris Joan Baptist Gerardi, Antwerpen: E.H. Petrus Hermanus Terlaecken, rector van het klooster der religieuzen van O.L.Vrouw Presentatie genaamd Oostmalle te Antwerpen, Catharina Barbara Wijts, priorin en Cornelia Eeckelmans, procuratesse, Monica Seghers, sub-priorin, Clara Biddeloo, 'accaria', Theresia van Ipperseel, Catharina Craen, Dorothea Seghers, Theresia Cuijckens, Isabella Bourgois en Joanna Pauwels, allen van het vs klooster, verkochten aan Hendricus Vorsselmans, koster en organist te Wuustwezel, een woonhuis op de Donk te Loenhout tegenwoordig gebruikt door Jan Bartholomeeussen.

| 226-0017 |

Schepenregister 226, 24.1.1767

Elisabeth Marcelli, jonge dochter, gemachtigd door Jacoba Catharina Celestina Marcelli x Antoni Guerin en door Maria Cornelia Marcelli, Amsterdam, verkocht een stenen huis "kesselbeeck" aan haar aangetrouwde neef behalve de pretentie die hij heeft tot last van de comparante van de nalatenschap van Elisabeth van Elsacker der comparanten moederlijke tante.

Personen:

| 226-0018 |

Schepenregister 226, 24.1.1767

Dezelfde comparante verkocht aan Peeter Gabriel van den Bleecke, bejaarde jonkman een 'hooijmade' 1 G in "de blaeckt", O de erven Peeter Steven Goderi en "de boschstraete", Z de erven Adriaen Vermeiren, W François van Elsacker en N Reijnier van Amstel, een stuk land 1 G te Neerven op "moeijers Jaen".

Personen:

| 226-0019 |

Schepenregister 226, 5.2.1767

Michiel van Lantschot, bejaarde jonkman uit Antwerpen heeft de kwijting ontvangen van een korenrente van Elisabeth Marcelli bezet op "den eeckhoff".

Personen:

| 226-0020 |

Schepenregister 226, 5.2.1767

Dezelfde comparante van 24.1.1767 verkocht voor 259 gld aan Michiel van Lantschot, Antwerpen, een stuk land 4 1/2 G op "het molenacker" genaamd "den eeckhoff", O en N de weduwe Anthoni Comperen, Z Jan Peeter van Dijck en W de vs comparante Marcelli.

Personen:

| 226-0021 |

Schepenregister 226, 21.2.1767

Anthoni Gaspar Anthonissen als vader van zijn 3 minderjarige kinderen Anna Maria, Joannes en Joanna Anthoni Anthonissen verwekt bij wijlen Cornelia Godderie in de 1ste partij en Cornelis Jan Godderie in de 2de partij, de vs wezen en vs Cornelis Jan Godderie zoon en kleinzonen van wijlen Jan Jacob Godderie hebben zijn goederen verdeeld, de vs wezen krijgen "den kerckbemt" 1/2 B, een stuk land op "Sneppelacker", O de erven Beitrams, Z Aert van Staeijen, W Jan Kenis en N Jan van Hoeijdonk, een beemd 1 G in de "boeijdonghen", O en W Peeter Gabriels, Z het gasthuis van Antwer­pen, en N Adriaen van Looveren. Cornelis Jan Godderie krijgt "den vonderbeemt" 1 G, O Michiel Goossens en douarière van Craesbeecke, W de beek en N de Vrouwe van Loen­hout, een huis 1/2 L bij de kapel, O de straat, Z Jacob Claessen, W de Warande en N de navolgende akker, ten laatste een akker 1 1/2 L.

Personen:

| 226-0022 |

Schepenregister 226, 21.2.1767

Cornelis Jan Godderie neemt een rente van 100 gld van de Heilige Geesttafel bezet op "den vonderbeemt".

Personen:

| 226-0023 |

Schepenregister 226, 10.3.1767

Anna Catharina Beitrams x Petrus Josephus Floren, Rijsbergen, enig kind van wijlen Gerardus Beitrams en erfgename van wijlen haar paternele oom Cornelis Beitrams beneven de vs Gerardus Beitrams de 2 enige kinderen van wijlen Cornelis Jan Roelen alias Beitrams x Digna Peeter Gabrielis verkocht aan Franciscus Hofkens x Catharina Goetstou­wers "het pannenhuis" 11 L aan 't Oosteneind, O de straat, Z de beek, W het navolgende perceel en N Matthijs van Tichelt waarin vs Jan Roelen werd 'gegoeijd' op 14.4.1718, een perceel land 2 1/2 L, O het voorgaande, Z de beek, W het navolgende en N Matthijs van Tichelt, waarin vs Jan Roelen was 'gegoeid' op 3.1.1718 door Jan Heestermans cum uxore en een stuk land 2 1/2 L, O het voorgaande, Z de beek O "Cameij", W Jacobus Goris en N de voetpad of Matthijs van Tichelt verkregen bij permutatie akte dd 3.9.1744 voor notaris Marc Anthoni Essers.

Personen:

| 226-0024 |

Schepenregister 226, 10.3.1767

Anna Catharina Beitrams x Petrus Josephus Floren, koopman te Rijsbergen, ter eenre, Anna Maria Vorsselmans x + Joannes van den Ackerveken, enige erfgenaam van zijn broer Jacobus Constantin van den Ackerveken, koster, ter andere zijde. Zij verklaren dat wijlen Gerardus en Cornelis Beitrams op 17.11.1742 bij vorm van erfpacht hebben gegeven aan François de Gui x + Jacomijn Mertens een perceel erve aan St. Quirinus kapel, hij heeft daarop een huis gebouwd. zij sluiten daarover een akkoord.

Personen:

| 226-0025 |

Schepenregister 226, 10.3.1767

Anna Catharina Beitrams x Petrus Josephus Floren, ter eenre en Peeter Deckers, smid x Elisabeth Marten Philipsen, ter andere zijde sluiten een akkoord over een erfpacht dd 6.9.1752 van een perceel waarop een huis en een smidse werd gebouwd.

Personen:

| 226-0026 |

Schepenregister 226, 12.3.1767

Anna Catharina Beitrams x Peeter Josephus Floren verkochten aan François van Beeck, schout x Maria Lucia Leppens een beemd 5 L in "de boedonghe", O Peeter Jan Peeters, Z het navolgende bos, W Adriaen van Looveren en N de weg, een perceel bos 1 B, O Peeter Jan Peeters, Z "het hooghbos", W Cornelis Jacob Peeter Jans en N de voorgaande beemd.

Personen:

| 226-0027 |

Schepenregister 226, 14.3.1767

Dionijs van Dijck, schepen als toeziener der 2 minderjarige kinderen van wijlen Cornelis van Meir x Cornelia van Dijck verhuurde voor 16 gld 's jaars aan Franciscus van Meir, momber derzelfde kinderen en Adriaen van Meir een stede met huis 1 G in 't Oosteneind, de huurders moeten de 2 vs kinderen onderhouden. De huurders mogen de gereedschappen voor het maken van laken gebruiken.

Personen:

| 226-0028 |

Schepenregister 226, 16.3.1767

Joannes Vergauwen met procuratie van Govaert Schraenen, Diest verkocht voor 98 gld een huis 10 R bij de St. Quirinuskapel, O Jacob Claessen, Z de straat, W Peeter Janssen en W de Warande, aan Franciscus Stes x Catharina Aerden.

Personen:

| 226-0029 |

Schepenregister 226, 17.3.1767

Elisabeth Marcelli gemachtigd door Jacoba Catharina Celestina Marcelli x Anthoni Guerin, Maria Cornelia Marcelli, Amsterdam verkochten een huis 1 B in 't Oosteneind aan Joan Baptist Arnouts x Petronella Ooms, O Z en N de straat, W "de schuttersvelde", "den overeijcken beemdt" 1 G, O Hendrik Vorsselmans schoolmeester te Wuustwezel, Z Notaris Joannes Cornelis van Dijck, W de brede beek en N Peeter Verheijen, een weide achter "straelbeemt", "de strompeijck" 2 1/2 G en nog verscillende percelen.

Personen:

| 226-0030 |

Schepenregister 226, 24.3.1767

Heijndrick Jan Adriaenssen, Essen als erfgenaam van zijn ouders wijlen Jan Adriaenssen x Geertruij Heijndrick Cleiren voor de 1ste staak, Maria Potters x + Nicolaes Adriaenssen, Steenbergen voor haar kind Peeter Adriaenssen voor de 2de staak, vs Maria Potters nog voor haar vs zoon als erfgenaam van Anna Maria Adriaenssen dochter van vs Peeter Adriaenssen voor de helft en Anthoni Godderi x Anna Hendrick Adriaenssen, Essen en vs Hendrick Adriaenssen als vader van zijn impotente dochter Digna Hendrina Adriaenssen, dezelve Anna Hendrick en Digna Hendrick Adriaenssen als erfgenamen van vs Anna Maria Adriaenssen voor de andere helft, vs Anna Maria Adri­aenssen enig kind en erfgenaam was van vs wijlen Peeter Jan Adriaenssen die de zoon was van vs Jan Adriaenssen x Geertruij Hendrick Cleiren voor de 3de staak verkochten voor 178 gld aan Joan Baptist François Hermans een stede met huis 11 G te Popendonk bij "de laeren" in huur gebruikt door Frans Lenaert Francken.

Personen:

| 226-0031 |

Schepenregister 226, 30.3.1767

Joannes Adriaen Verfauwen geconstitueerd door Anna Catharina Beitrams x Petrus Floren verkocht aan François van Beeck, schout x Anna Maria Leppens een beemd 5 L achter "het hooghbos" en een perceel bos 1 B aldaar.

Personen:

| 226-0032 |

Schepenregister 226, 30.3.1767

Joannes Adriaen Vergauwen gemachtigd door Anna Philippina Reijns x + Willem van Hooghervoort verkocht aan François Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans een stede met huis 2 L te Terbeek, O en W Adriaen Verboven, Z Cornelis Adriaen Huijben en N het Akkerstraatje, een stuk 1 G land aldaar en nog verschillende percelen.

Personen:

| 226-0033 |

Schepenregister 226, 11.4.1767

Jacobus van Langhendonck, jonkman, ter eenre, Jan Vroman x Regina de la Housse, ter andere zijde sluiten een akkoord over het werk dat 1ste comparant voor de 2de partij presteerde.

Personen:

| 226-0034 |

Schepenregister 226, 15.4.1767

Hernieuwing. Op 14.4.1767 compareerden voor notaris Joan Baptist Peeters, Antwerpen; Adriaen Petrus Maesmans, koopman te Antwerpen met machtiging van Anna Catharina Beitrams x Petrus Josephus Floren verkocht aan Joan Baptist Franciscus Hermans, secretaris, een stede met huis, brouwerij, brandewijnstokerij 1 G bij de kerk, O Peeter Deckers, Z de weg, W het kerkhof en N de rijweg, een erfpachtrente ten laste van Peeter Deckers cum uxore, een erfpacht tot last van Anna Vorsselmans x + Joannes van den Ackerveken alles beschreven op 10.3.1767.

Personen:

| 226-0035 |

Schepenregister 226, 16.4.1767

Joan Adriaen Vergauwen toont een rentebrief: Op 14.4.1767 compareerden voor notaris François Jacques van Paesschen, Antwerpen, Joan Baptist Franciscus Hermans, secretaris heeft een rente genomen van 1.200 gld van de priorin van het klooster van de Facons bezet op de goederen van vorige akte.

Personen:

| 226-0036 |

Schepenregister 226, 29.4.1767

Jacomijn Rombouts x + Lambreght Janssen met haar tegenwoordige man Nicolaes Goossens, ter eenre, Gabriel Janssen, momber en Peeter Jacob Rombouts, toeziener van de 3 minderjarige kinderen van de 1ste comparante, de wezen nu meerderja­rig zijnde, ter andere zijde, lauderen de staat en inventaris van het sterfhuis van vs Lambreght Janssen dd 19.7.1758 aan ieder kind werd 70 gld uitgereikt samen 210 gld.

Personen:

| 226-0037 |

Schepenregister 226, 12.5.1767

Elisabeth Marcelli ook voor haar consorten (zie akte 17.3.1767) verkocht aan François Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans een stuk land 1 1/2 L te Terbeek verhuurd aan Matthijs van Gastel, O de acceptant, Z Jan Bertel Peeters, W Jan Cornelis Vermeiren en N de pad.

Personen:

| 226-0038 |

Schepenregister 226, Mei 1767

Jan Adriaen Vergauwen toont een rentebrief van 3.11.1753: wij jonker Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert, schout, Erasmus Kerstens en Wouter van den Heuvel, schepenen certificeren dat voor hen kwam Jan Nicolaes van Dijck x Hendrina van Capellen zij nemen een erfelijke rente van 900 gld van E. Pater Henricus de Waverens, procurator van het college der societeit Jesu, Antwerpen, bezet op een stenen huis met keuken, kamer, zolder, brouwerij 1/2 B genaamd "de Croon" op de Huffel, O de kinderen Nicolaes Peeters en E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willebrord, Z de plaatse, W "de koeijstraete" en N juffrouw Marcelli, 3 weiden 8 à 9 L "de polderkens" en verschillende panden, 'gegoeijd op 4.9.1751 en op 14.2.1747. Daaronder stond: ontvan­gen door de procurator van het college der societeit Jesu van Jan Nicolaes van Dijck de aflossing van deze rente, Antwerpen 27.5.1764.

Personen:

| 226-0039 |

Schepenregister 226, 6.6.1767

Catharina Jan Nijs x Adriaen Peeter Braspenninckx, Rijsbergen, verkocht voor 100 gld aan Lambrecht Cornelis Broomans een stuk land 1/2 B te Terbeek, O Hendrick van Hal, Z de koper, W Michiel van Elsacker en N de weg.

Personen:

| 226-0040 |

Schepenregister 226, 27.6.1767

Catharina Jan Luijckx, bejaarde dochter verkocht aan Jan Jan Luijckx x Anna Jan van Gastel een stede met huis 2 G te Neerven, O 's herenstraat, Z Jan Cornelis Raets, W en N juffrouw Marcelli, een weide "d'ast" 2 G, "t'ossenblock" 1 L, "het rouwen" 1/2 B, "het lanck ackercken" 1 G, "het quadt velt" 1 1/2 L, "het Ghielenhoff", "de bonneste­de" 1/2 B, "den heirwegh" 1 1/2 L, "Hanneke Vercaert" 1 G, "den heuvel" 1 L.

Personen:

| 226-0041 |

Schepenregister 226, 18.7.1767

Jan Jan Luijckx x Anna van Gastel nemen een erfelijke rente van 500 gld van Leenaert van Aert, Brecht, bezet op de goederen van vorige akte.

Personen:

| 226-0042 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Adriaen Petrus Maesmans, koopman te Antwerpen gemachtigd door Anna Catharina Beitrams x Petrus Joseph Floren verkocht voor 352 gld op 23.5.1767 aan François Bernardus van Elsacker, die kocht voor Engelbertus Carolus Vierlingh, priester te Antwerpen, een stuk land 1 B op "Sneppelacker", O en W Joan Baptist Arnouts, Z het straatje en N François Bernardus van Elsacker.

Personen:

| 226-0043 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 189 gld aan Philip Philipsen een stuk land 1/2 B, O het straatje, Z de erven Matthijs van Tichelt, W de straat en N Jan van Hoeijdonck.

Personen:

| 226-0044 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 174 gld aan Michiel Anssoms "den Schuerman" 1/2 B, O Joan Baptist Arnouts, Z het straatje, W Jan van Hoeijdonck en N Boudewijn Jan Louis Arnouts.

Personen:

| 226-0045 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 164 gld aan François Bernardus van Elsacker een stuk land 1/2 B in de binnenstede van Leonard Jan Wierickx aan Geeraert Beitrams die kocht voor jonker Josephus Franciscus Benedictus Batkin de Boonhoff, schout te Wommelgem.

Personen:

| 226-0046 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 169 gld aan François Bernardus van Elsacker een schaarbos 1 L te Sneppel en een akkerke 1 G aldaar.

Personen:

| 226-0047 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 82 gld aan Adriaen Peeter van Tichelt een perceel land in "de winckels" en een stuk land 1 G in "den evenaer", O de beek, Z Hendrick Franc­ken, W en N de schout van Brecht.

Personen:

| 226-0048 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 507 gld aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella van Dijck "den peirsbemt" 1 B, O de beek, Z de erven Jan Aert Quirijnen, W E.H. Vierlingh en N de douarière van Craesbeecke.

Personen:

| 226-0049 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 190 gld aan Jan Cornelis van Aert x Digna van Tichelt een weide 210 1/4 R in "de dorens", O "de dobbelhegge", Z de erven secretaris van Beeck, W de Heer van Loenhout en N Joannes Adriaen Vergauwen.

Personen:

| 226-0050 |

Schepenregister 226, 30.11.1767

(25.7 werd doorgehaald) Dezelfde verkocht voor 75 gld aan Joan Baptist François Hermans, secretaris een schaarbos "het trommeltje" 1/2 B, O en Z de erven Laureijs Arnouts, W de weduwe Beresin uit Breda en N ....

Personen:

| 226-0051 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 362 gld aan Adriaen Hendrick Bertholomeeussen x Petronella Vergauwen een beemd 2 G in "de evenaers", O de beek, Z de erven Jan Bevers, W de erven Gabriel van den Bleeck en N de erven Joannes Mattheus van Elsacker, en nog een beemd 1/4 B aldaar.

Personen:

| 226-0052 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 118 gld aan Anthonie Jan Aertsen een beemdeke "de clootjens" 1 G te Sneppel, O Michiel van Antwerpen, Z de straat, W de secretaris en N de koper.

Personen:

| 226-0053 |

Schepenregister 226, 30.11.1767

(juli 1767 werd doorgehaald) Dezelfde verkocht voor 78 gld aan Wouter Cornelis Ooms x Joanna Matthijs Goossens een beemd 1/2 B in "de withaegen", O en N de beek, Z advocaat Pantecra en W Erasmus Kerstens.

Personen:

| 226-0054 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 89 gld aan Jan van Baevel, Brecht een beemd 1 G op "de blaeckt", O ...., Z ...., W het klooster St. Margrietendael en N juffrouw Marcelli.

Personen:

| 226-0055 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht voor 39 gld aan Jan van Baevel, Brecht een beemd op "de blaeckt", O Jan Peeter van Dijck, Z 'den armen' van Brecht, W Matthijs Maesen en N Jan Kievit.

Personen:

| 226-0056 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht aan Michiel Anssoms een weide 1 G bij "den molenacker", O de straat, Z en W het klooster St. Margrietendael en N "den schoolacker".

Personen:

| 226-0057 |

Schepenregister 226, 25.7.1767

Dezelfde verkocht aan Elisabeth Huijghens laatst weduwe van wijlen Wouter van den Heuvel een weide in "de dorens", O Jan van Dijck, Z de Heer van Loenhout, W de weide nu gekocht door Jan van Aert en N "den heijdestroom".

Personen:

| 226-0058 |

Schepenregister 226, 4.8.1767

Gabriel Janssen, schepen x Maria Cornelis Vermeiren, Michiel Reijnier Ooms, Jan Cornelis Lodewijckx x Anna Reijnier Ooms allen samen voor hun consorten als erfgenamen van Cornelia Matthijs Ooms, voor één helft, Catharina Jan Luijckx ook voor haar medeconsorten als erfgenamen van wijlen Adriaen Luijckx voor de andere helft verkochten voor 179 gld op 20.3.1766 aan Peeter Verheijden een huis met erf 1 L te Neerven, O, Z en N vs Peeter Verheijden, W François Bernardus van Elsacker, een perceeltje heide 1 B, O Dionijs Janssen, Z Cornelis Geerts, W Hendricus Vorsselmans en N de gemeente Wuustwezel.

Personen:

| 226-0059 |

Schepenregister 226, 22.8.1767

Anthoni Jan Anthonissen, bejaard zijnde verkocht aan zijn broer Peeter Jan Anthonissen de helft van een huis met erf 1 G te Neerven, O 's herenstraat, Z de erven Jan Anthonissen W en N Geeraert van Westerhoven, de helft van "den middelpat" op 't Hecht, O Bertel Peeters, Z en W juffrouw Marcelli en N de erven Jan Horis Rombouts, de helft van een weide 1/2 B, O juffrouw Marcelli, Z Bertel Peeters, W Jan Peeter van Dijck en N Peeter Verheijden, de helft van "de boschweijde" 1/2 B, O de erven Jan Anthonissen, Z juffrouw Marcelli, W de erven Adriaen Vermeiren en N Geert van Westerhoven, de helft van een bosveld 1/2 B, O, Z en N juffrouw Marcelli en W François van Elsacker hen competerende ieder voor de helft uit hoofde van hun moeder wijlen Elisabeth van de Cloot die de goederen had verkregen bij erfdeel van Boudewijn Heuvel­mans.

Personen:

| 226-0060 |

Schepenregister 226, 20.9.1767

E.H. Guilielmus van Elsacker, priester en François Bernardus van Elsacker machtigen Joan de Neef, Bergen-op-Zoom om in hun naam huizen en steden te verkopen hen competerende uit hoofde van hun moeder wijlen Magdalena Tappers gelegen in het markiezaat Bergen-op-Zoom en in de baronie van Breda.

Personen:

| 226-0061 |

Schepenregister 226, 15.7.1767

Fransus Stes x Catharina Aerden zijn een erfelijke rente van 50 gld schuldig aan Anthoni van Aerden, Brecht, bezet op een huis en erf 10 R bij St. Quirinuskapel, O Jacob Claessen, Z de straat, W Peeter Janssen en N de Warande.

Personen:

| 226-0062 |

Schepenregister 226, 24.10.1767

Adriaen Huijbrecht Goossens, bejaard zijnde verkocht voor 184 gld aan Cornelis Lambreght Janssen die kocht in naam van Cornelis Peeter van Tichelt een perceel land 1 G, O Jan Geert van Dijck, Z de heer van Elsacker, W Nicolaes Huijbrecht Goossens en N Adriaen Jorissen.

Personen:

| 226-0063 |

Schepenregister 226, 29.10.1767

Adriaen Cornelis Ooms, Wuustwezel, toont 2 extracten, één van calengiering dd 28.7.1767 en één van een rente van 200 gld van Lambreght Janssen dd 30.7.1747.

Personen:

| 226-0064 |

Schepenregister 226, 16.11.1767

Cornelis Lenaert Goris x Catharina Goossens, ter eenre, Joanna Peeter Ooms x + Huijbrecht Fenix en Jan Peeter Weerts, momber en Jan Aert Quirijnen, toeziener der 3 minderjarige kinderen van vs Joanna Peeter Ooms en Jan Peeter van Dijck, schepen in naam van Jan Huijbrecht Fenix, minderjarige zoon van vs Huijbrecht Fenix x Adriana van Aert Matthijssen, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 226-0065 |

Schepenregister 226, 18.11.1767

Jan Jan Meeussen (Meuwesen), Jan van Gastel ook voor zijn medeconsorten, Cornelis Matthei Ooms ook voor zijn medeconsorten, Catharina Jan Luijckx voor haar medeconsorten, allen bejaard en wonende te Loenhout behalve Cornelis Ooms die in Tereik woont verkochten aan Joan De Neef die de koop deed voor Engelbertus Carolus Vierling, priester, een stuk land, bos en heide 2 1/2 G in "d'ast".

Personen:

| 226-0066 |

Schepenregister 226, 21.11.1767

Joan Adriaen Vergouwen toont een akte van 3.11.1767: voor de schepenen van Wuustwezel compareerden Jan Augustijns wijlen Diricks zoon als toeziener der onbejaar­de kinderen van wijlen Adriaen van Elsacker Michiels zoon waar moeder van was Elisabeth Janssen Augustijns,

Personen:

| 226-0067 |

Schepenregister 226, 15.12.1767

Elisabeth Marcelli, bejaarde dochter ook voor Jacoba Catharina Celestina Marcelli x Antoni Guerin en voor Maria Cornelia Marcelli, Antwerpen bejaarde dochter enige overgebleven kinderen van wijlen Stephanus Philibert Marcelli x + Theresia Maghdalena Geoffroij verkocht aan François Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans een huis met schuur 1/2 B te Neerven, een weide 1/2 B achter vs schuur, "de voorste kerckweijde" 1 G, "de boomweijde" 1 G, "den brand" 2 G, "den willigen acker" 1 G, "den putshoffacker" 1/2 B, "het pertken" 1 L, "de achterste kerckweijde" 1/2 B, "den poorthoff" 1/2 B en nog verschillende percelen land.

Personen:

| 226-0068 |

Schepenregister 226, 19.12.1767

François Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans, ter eenre, Elisabeth Marcelli ook voor haar medeconsorten, ter andere zijde hebben een erfmangeling gedaan van "het quick velt" 18 L en "het lanck velt" 5 L tegen "het Joos stedeken" 1 G en 2 beemden 1/2 B op "de reijt" en nog verschillende panden aldaar.

Personen:

| 226-0069 |

Schepenregister 226, 19.12.1767

Elisabeth Marcelli ook voor haar medeconsorten verkocht voor 700 gld aan Jan Stoopen x Anna Andries Hofkens een huis met hoven en dreis 3 G te Sneppel, O de straat, Z mevrouw Craesbeecke, W en N Huijbrecht Fenix, een stuk land 1/2 B "den dundelacker", "het leegh weijken" 1 G, aan akker achter "den tongelbergh", een akkerke 1 L in de Beirestraat achter het huisje van Jan Roelen, "den pulman" 1 1/2 L enz.

Personen:

| 226-0070 |

Schepenregister 226, 21.12.1767

Roel Jan Roelen, Adriaen Peeter van Ginderen x Cornelia Jan Roelen x Cornelia Jan Roelen, Nispen, Peeter Peeter Arnouts x Jacomijn Jan Roelen, Wuustwezel, Fransus Gevers x Maria Roelen, Minderhout verkochten voor 70 gld aan Jan Jan Meeusen een stede met huis 5 L te Sneppel, "de halve weijde" 1 G, "den boonacker" 1/2 B, "den Goris acker" 1 1/2 L enz.

Personen:

| 226-0071 |

Schepenregister 226, 31.12.1767

Joannes Adrianus Vergauwen gemachtigd door François van den Nest toont een akte: 12.11.1766 voor notaris Francisco Bernardo Bettens, Antwerpen compareerden François van den Nest zoon van wijlen François van den Nest x Susanna van der Wee ook voor zijn zuster Susanna Maria van den Nest x Joan Baptista Willick, Aalst. Hun moeder was erfgename voor 1/3 van Anna Theresia van der Wee, begijntje volgens testament van 10.2.1741 voor wijlen notaris Peeter Henrick Allefeldt alhier gepasseerd. Door het overlijden van Anna Catharina van der Wee, begijntje was vs moeder enige erfgenaam van wijlen E.H. Petrus van der Wee, priester, broer van de begijntjes volgens testament van 5.12.1715 voor wijlen notaris Peeter Oekeren Jans zoon, comparanten transporteerden voor 250 gld aan notaris Joan Baptista van Dick een erfelijke rente van 21 gld 17 1/2 st 's jaars die Jacob de Cuijper x Jenneken Jan Wouters op 11.3.1726 compareersen voor de schepenen van Loenhout t.b.v. vs E.H. Petrus van der Wee bezet op een huis met land 1/2 B te Sneppel in de Ambachtstraat en op verschilende percelen aldaar.

Personen:

| 226-0072 |

Schepenregister 226, 31.12.1767

Extract. Op 18.8.1752 compareerden voor notaris Martinus de Leeuw, Antwerpen: Josephus Franciscus Benedictus Batkin de Boonhoff, schout van Wommelgem hij verklaarde dat hij op 30.5.1752 verkocht voor 303 gld aan Cornelis Cornelis van Dijck een perceel land in "den heghacker", O en N de straat, Z Michiel Jan Claessens en W Lenaert Wierickx, "het sluijters" 1/2 B te Snepple, "de hooghe weij" 2 G, een perceel schaarbos 1 G en nog enkele percelen verkregen uit hoofde van Benedictus Carolus Batkin bij transport van Guilliaume Albert de Grijsperne, baron van Gooik volgens akte van 16.1.1717 voor notaris Martinus Thibaut, Antwerpen, vernieuwd te Loenhout op 13.11.1717.

Personen:

| 226-0073 |

Schepenregister 226, 5.1.1768

Michiel Jan van Elsacker zoon van Jan Cornelis van Elsacker voor de 1ste staak, vs Michiel ook als momber en Cornelis Leenaerts, toeziener der 3 minderjarige kinderen van wijlen Adriaen van Elsacker, ook zoon van vs Jan Cornelis van Elsacker voor de 2de staak, Jan van Elsacker, Roosendaal zoon van cornelis van Elacker en kleinzoon van vs Jan Cornelis van Elsacker voor de 3de staak, Cornelis Stuijts, Wuustwezel x Elisabeth Peeter van Elsacker dochter van Peeter Jan van Elsacker en kleindochter van vs Jan Cornelis van Elsacker voor de 4de staak, Jacobus van de Cloot, Jan van de Cloot en Franciscus? van de Cloot, zonen van Maria van Elsacker die de dochter was van vs Jan Cornelis van Elsacker x Wouter Cornelis Ooms, ook voor Jenne van de Cloot dochter van vs Maria van de Cloot voor de 5de staak verkochten voor 875 gld aan Michiel Melsen Martens x Catharina Goris Rombouts een stede met huis 4 G te Sneppel, O de straat, Z het klooster St. Micheils, W de secretaris, N Michiel van Staeijen, "de laeckt" 1/2 B, O Jan Wierickx, Z de erven Adriaen Peeters, W en N de erven Michiel Jan Claessen, "de cleij" 1/2 B en nog enkele panden aldaar.

Personen:

| 226-0074 |

Schepenregister 226, 5.1.1768

Henricus Vorsselmans, loster en schoolmeester te Wuustwezel toont 2 akte de één een akte van calengiering dd 9.12.1766 van 2 stukken erve en de andere een akte van afstand gedaan door Michiel Adriaen Goossens dd 12.12.1767. De comparant verzocht 'gegoeijd' te worden in 2 percelen wezende een weide in "de boedonghen" 2 G een een drie op de donk 1 L.

Personen:

| 226-0075 |

Schepenregister 226, 12.1.1768

Michiel Jan van Elsacker in extinctie van een rente van 200 gld die Jan Kivits x Catharina Wemers op 3.3.1743 had verleden heeft comparant 200 gld ontvangen bezet op een weide "lammaij" 1 B en een stuk land "de trapen.

Personen:

| 226-0076 |

Schepenregister 226, 12.1.1768

Jan Kivits x Catharina Wemers zijn een erfelijke rente van 150 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel bezet op "de lammaeije" 1 B, O Jan Huijbrecht Kenis, Z Jan van den Heuvel, W en N de beek.

Personen:

| 226-0077 |

Schepenregister 226, 15.1.1768

Vernieuwing. Op 7.1.1768 compareerden voor notaris Joan Baptista Gerardi, Antwerpen: E.H. Jacobus Hijacintus Hoomis, priester en Anna Catharina Anthonia Hoomis, beiden als executeur van het sterfhuis van hun vader Pedro Joseph Hoomis x + Jacoba Christina van Hoorn volgens testament van 28.8.1759 te Antwerpen voor vs notaris. De comparanten ontvingen de kwijting van een obligatie van 1.000 gld van François van Elsacker betalend voor Elisabeth Marcelli, wezende restant van een erfelijke rente van 2.000 gld die Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli Jans dochter waarmoeder van was Gudula Coenen had verleden op 20.3.1687 voor wijlen notaris Barthilomeus van der Linden, Antwerpen t.b.v Jacobus van Hoorn en van wijlen Thomas Ignatius de Licht ieder voor de helft, bezet op een stede met landen, weiden enz. 7 à 8 B te Popendonk en een andere stede 5 B, de rente werd vernieuwd te Loenhout op 26.3.1687.

Personen:

| 226-0078 |

Schepenregister 226, 15.1.1768

Joannes Adriaen Vergauwen toont een akte van cassatie: OP 7.1.1768 compareerden voor notaris Joan Baptist van Dijck, Antwerpen: Anna Philippina Reijns x + Willem van Hoogherword en Isabella Regina Reijns, enige kinderen van wijlen Joan Philipo Reijns die enig kind was van Laurentius Reijns, advocaat te Antwerpen x + Anna van Loon. De comparanten hebben de kwijting ontvangen van een obligatie van 3.000 gld van de erfgenamen van Joanna van Duijsel x + Peeter van Elsacker die zij hadden verleden voor de schepenen van Loenhout op 25.10.1677 t.b.v. Meester Laurentius Reijns.

Personen:

| 226-0079 |

Schepenregister 226, 15.1.1768

Extract. Op 19.12.1766 compareerden voor Christianus Corvers: Eerw. Pater Michael van der Steenen, priester en procurator van het college der societeit Jesu te Antwerpen, hij ontving van Franciscus van Elsacker betalend voor Elisabeth Marcelli en consorten 1.500 gld de helft van 3.000 gld zijnde de kwijting van een rente verleden op 8.10.1720, bezet geweest op een stede met huis 1 L op de Huffel en verschillende percelen land.

Personen:

| 226-0080 |

Schepenregister 226, 19.1.1768

Aldegunda van Gastel x Erasmus Kerstens, Cornelia van Gastel x Laureijs Huijskens, Rijsbergen, Christina van Gastel x Jan Geijsels, Ekeren, Lambreght van Gastel, Kapellen ook als momer der 2 minderjarige wezen van Jan van Gastel en Wouter Cornelis Ooms x + Joanna van Gastel verkochten voor 1164 gld aan François Bernardus van Elsacker een stede met huis 2 G aan de Huffel bij de kerk, O Jan Fransus Coninckx, Z de straat, W Erasmus Kerstens en N juffrouw Marcelli, een perceel land in "'t kerckblock" 1/2 Bn "het houtelingh" 1 Ln "de trappen" 1/2 Bn "den Heij acker" 1 G de comparanten competerende uit hoofde van Anthoni van Gastel x Jacomina Kenis, hun ouders, schoonaouders, of hun grootouders.

Personen:

| 226-0081 |

Schepenregister 226, 18.1.1768

Jan van de Mierop x + Peeter Cornelis Vermeiren, nu getrouwd met Michiel Laureijs Arnouts, ter eenre, Adriaen Cornelis Vermeiren, momber en Peeter Jan van de Mierop, toeziener der 5 minderjarige kinderen van 1ste comarant met name Anna-Maria, Cornelis, Adriaen, Maria Catharina en Petronella Peeter Vermeiren, ter andere zijde sluiten een akkoord over de opvoeding der vs kinderen. Op hun 18 jaar zal aan de kinderen 1 gld 5 st uitgereikt worden.

Personen:

| 226-0082 |

Schepenregister 226, 19.1.1768

Aldegunde van Gastel x Erasmus Kerstens, Cornelia van Gastel x Laureijs Huijskens, Rijsbergen, Christina van Gastel x Jan Geijsels, Ekeren, Lambrecht van Gastel, Kapellen ook als momber der 2 minderjarige wezen van Jan van Gastel, ter eenre en Wouter Cornelis Ooms x + Joanna van Gastel, ter andere zijde, allen erfgenamen van + Anthoni van Gastel x + Jacomina Kenis. De 1ste partij verkochten aan de 2de partij een stede die werd verkocht op 28.11.1767.

Personen:

| 226-0083 |

Schepenregister 226, 21.1.1768

Vernieuwing. Op 12.1.1768 compareerden voor notaris Joan Baptista Peeters, Antwerpen: Bernardus Franciscus de Coninck, Antwerpen als erfgenaam van zijn moederlijke tante wijlen Maria Agnes Danielsens verkocht voor 350 gld aan Adriaen Wouter Vergouwen, Loenhout, "Matijs visacker" 1/2 B te Popendonk, een stede met huis 4 1/2 L, de helft van "den tolbergh" 4 L waarvan de andere helft behoort aan Cornelis Jacobs van Tijchelt, vs Maria Agnes Danielsen werd daarin 'gegoeijd' op 29.4.1750 voor de wethouders te Loenhout.

Personen:

| 226-0084 |

Schepenregister 226, 26.1.1768

Digna Adriaen Bartholomeeussen x + Cornelis Reijnier Ooms, nu getrouwd met Cornelis Anthoni Arnouts, ter eenre en Michiel Reijnier Ooms, momber en Adriaen Hendrick Bartholomeeussen, toeziener der 3 minderjarige kinderen van 1ste comparante met name Maria Cornelia en Joanna Cornelis Ooms, ter andere zijde, sluiten een akkoord over de opvoeding der vs kinderen. Aan elk kind zal op hun 18 jaar 70 gld worden uitgereikt.

Personen:

| 226-0085 |

Schepenregister 226, 16.2.1768

Maria Christiaen Rommens, bejaarde dochter en Lenaert Christiaen Rommens, kinderen van wijlen Christiaen Anthoni Rommens x Lucia Lenaert Deckers (nog in leven) en Jan Anthoni Rommens, allen inwoners van Loenhout transporteerden aan hun zuster of nicht Catharina Christiaen Rommens x Jan Cornelis Vermeiren hun gerechtigheden nagelaten door wijlen Susanna van Geel, joange dochter, der comparanten nicht, dochter van Pauwken Jan Wouters overleden 9 jaar geleden

Personen:

| 226-0086 |

Schepenregister 226, 16.2.1768

Jacomina Peeter Ooms x Cornelis Arnouts – Petronella Ooms x Jan Baptist Arnouts – Joanna Peeter Ooms x +Huijbrecht Fenix – Maria Peeter Ooms x Roelant Jan Roelen; verkochten aan Cornelis Dionijs van Dijck x Maria de Haze een akker in Terbeek in de “rijt”. Akker kwam hen toe van hun vader Peeter Wouter Ooms

Personen:

| 226-0087 |

Schepenregister 226, 20.2.1768

Jan Dionijs Janssen – Maria Dionijs Janssen x +Fransus van Hees – Mattheijs Dionijs Janssen – Peeter Dionijs Janssen, Essen; verkochten aan Michiel Peeter Arnouts land in het “sticht”, weide in Neerven. Erven kwamen hen toe van hun moeder +Anna Matthijs Ooms

Personen:

| 226-0088 |

Schepenregister 226, 20.2.1768

zelfden verkochten aan Lambrecht Vergouwen een weide in Neerven

Personen:

| 226-0089 |

Schepenregister 226, 20.2.1768

zelfden verkochten aan Peeter van Gastel een bosveld in Blaakt

Personen:

| 226-0090 |

Schepenregister 226, 25.2.1768

pastoor, schout en schepenen als proviseurs van de h geest ontvangen van Jan Cornelis Vermeiren de som van 38 gld 9,5 st als restitutie voor de kosten van Susanna van Geel, waarvoor zij verklaren geen recht meer te hebben tot de nagelaten goederen van vs Susanna van Geel

Personen:

| 226-0091 |

Schepenregister 226, 29.2.1768

Maria Jan Roovers x Jan Adriaen Ooms – Adriaen Jan Roovers, Hoogstraten – Anthonis Jan Roovers, Zandvliet, 24j; samen ook voor hun “innocente” broer Jacobus Jan Roovers, allen kinderen van +Jan Roovers x +Catharina Michiel Huijghens, verkochten aan hun broer Michiel Jan Roovers x Catharina Lucia Tibout erven in de hof achte het huis van comparanten aan de kerk

Personen:

| 226-0092 |

Schepenregister 226, 29.2.1768

Michiel Jan Roovers – Adriaen Jan Roovers, Hoogstraten – Anthonis Jan Roovers, 24j, Zandvliet; samen ook voor hun innocente broer Jacobus Jan Roovers, verkochten aan Maria Jan Roovers x Jan Adriaen Ooms een huis met erven aan de kerk

Personen:

| 226-0093 |

Schepenregister 226, 29.2.1768

Joannes Adrianus Vergauwen, gemachtigd van Cornelis Heestermans, schoenmaker, Loenhout, hernieuwt akte notaris Thomas Victor Gerardi, Brecht, waarbij Cornelis Heestermans in erfapcht geeft aan Joannes Dionisius Janssen, wagenmaker, Loenhout, erven in Loenhout aan de “straete”

Personen:

| 226-0094 |

Schepenregister 226, 8.3.1768

Jan Jan Luijckx – Adriaen Jan Luijckx, Stabroek – Elisabeth Jan Luijckx, Hoevenen; kinderen van +Jan Luijckx, voor de eerste staak – Jan Peeter Luijckx, Halteren, zoon van +Peeter Luijckx, voor de tweede staak; verkochten aan hun broer en halfbroer Cornelis Jan Luijckx x Catharina Grielis een stede met huis en erven in Neerven en meer andere erven. Erven komen hun toe van Catharina Jan Luijckx, hun resp ‘moeije’ en ‘schoonmoeije’

Personen:

| 226-0095 |

Schepenregister 226, 12.3.1768

Francois Bernard van Elsacker, erfgenaam van juffr Maria Josina van Elsacker, ontvangen van de erfgenamen Dionijs Janssen x Anna Matthijs Ooms, een som van 430 gld, en dit als kwijting van een rente van 430 gld welke Henrick Wouter Quirijnen x Magdalena Gabrile Goris op 24.10.1720 voor schepenen van Loenhout verleden hadden aan vs Maria Josina van Elsacker. Erfgenamen Dionijs Janssen betalen schuld als erfgenamen van verlijders van de rente

Personen:

| 226-0096 |

Schepenregister 226, 26.3.1768

Jan Huijbrecht Kenis, Brecht, verkocht aan Jan Geeraert van Dijck x Cornelia Jan Stuijts een huis met erven op de “boudonck”. Maria Jonckers x Fransus Meijvis, Hoogstraten – Joanna Jonckers x Cornelis Meijvis, Meer – Anna Jonckers x Josphus van Boxel, Antwerpen – Martinus Jonckers, Hoogstraten – Joannes Jonckers, Wortel – Wilhelmus van Raevels x Catharina Jonckers, Hoogstraten; verzaken aan hun recht op vs huis gezien zij terzake voldaan zijn

Personen:

| 226-0097 |

Schepenregister 226, 26.3.1768

Maria Jonckers x Fransus Meijvis, Hoogstraten – Joanna Jonckers x Cornelis Meijvis, Meer – Anna Jonckers x Joseph van Boxtel, Antwerpen – Martinus Jonckers, Hoogstraten – Joannes Jonckers, Wortel – Wilhelmus van Raevels x Catharina Jonckers, Hoogstraten; verkochten aan Jan Stoopen de helft van een akker in Sneppel, waarvan de wederhelft toekomt aan de erfgenamen Quirijn Willemsen en heide in de “heesterman”. Erven kwamen hun toe van hun stiefmoeder Catharina Renders x Cornelis van Caem

| 226-0098 |

Schepenregister 226, 11.4.1768

Wouter Anthonis Janssen transporteert aan zijn broers Jan en Jacobus Anthonis Janssen zijn deel in een huis met erven op het “heijken” in Huffel

Personen:

| 226-0099 |

Schepenregister 226, 11.4.1768

Anthonis Janssen ontvangen van zijn zonen Jan, Jacobus en Wouter Anthonis Janssen de som van 65 gld waardoor gekweten wordt de lasten uit de akte verleden op 19.12.1763 voor schepenen van Loenhout

Personen:

| 226-0100 |

Schepenregister 226, 11.4.1768

Jan Anthonis Janssen en Jacobus Anthonis Jannsen ontvangen van Jan Bartholomeeusen als momboor van de drie wezen van +Geeraert Luijckx x Catharina Gijsen, genaamd Adriaen, Jan en Anthonis Geert Luijckx, de som van 250 gld waarvoor zij een rente verlijden op hun huis met erven op het “heijken” in Huffel

Personen:

| 226-0101 |

Schepenregister 226, 18.4.1768

Franciscus van Beeck, in zijn functie van schout, verkocht aan Joannes Vroman x Joanna Regina de la Housse een huis met erven in het Oosteneinde onder Huffel. Huis met erven kwam toe aan +Clement Verhoeven x Maria Anna Janssen, niemand heeft zich als erfgenaam gepresenteerd, na afkondiging o.m. in gazet van Antwerpen

Personen:

| 226-0102 |

Schepenregister 226, 25.5.1768

Francois van Beeck, schout – Joannes Ludovicus Arnout, Jan Baptist Arnouts, Lenaert Bartel Peeters en Jan Peeter van Dijck, schepenen; verklaren op verzoek van Peeter de Bruijn, molenaar, dat er weinig koren en boekwijt is

Personen:

| 226-0103 |

Schepenregister 226, 7.6.1768

Jan Lenaert Wierckx, Roosendaal, verkocht aan Peeter Michiel Claesen land in Sneppel

Personen:

| 226-0104 |

Schepenregister 226, 15.6.1768

Jan Vroman x Regina de la Housse verkochten aan Wouter Anthonis Janssen x Maria Catharina Deckers een huis met erven in het Oosteneinde

Personen:

| 226-0105 |

Schepenregister 226, 25.6.1768

Peeter Adriaen Vergouwen x +Cornelia Jacobus Meijvis, als vader van zijn dochter Cornelia – Jacobus Adriaen Peeters, ook als momboor met Jan Rombout Vergouwen als toeziener van zelfde – Jan Adriaen Peeters – Geert Jan van Dijck x Jacomina Peeters; akkoord over intresten die zij onderling dienen te betalen

Personen:

| 226-0106 |

Schepenregister 226, 27.7.1768

Joannes Ludovicus Arnouts geeft in erfpacht aan Adriaen Christiaen van Tighelen erven bij de molen in Huffel

Personen:

| 226-0107 |

Schepenregister 226, 22.8.1768

Jan Jan Meeusen en Jacobus Cornelis Claesen mangelen erve om erve, heiveld en akker in de hoenderstraat

Personen:

| 226-0108 |

Schepenregister 226, 9.9.1768

Adriaen Francken, Bergen op Zoom – Willem de Bruijn x Maria Francken, Bergejn op Zoom – Jacobus de Schutter x Petronella Francken, Huibergen – Cornelis Francken – Joanna Francken x Adriaen Vergauwen – Digna Bartholomeeus x Cornelis Anthoni Arnouts; verkochten aan Jan Jan Meeusen de “boskensacker” op de “heijbaert”. Achtste deel in vs erven behoort nog toe aan de minderjarige zoon van Barbara Jan Adams. Erven kwamen hen toe van hun grootvader +Huijbrecht Francken

| 226-0109 |

Schepenregister 226, 10.9.1768

Peeter Michiel Claesen en Cornelia Michiel Claesen x Michiel Jan van Elsacker, samen ook voor Aert Michiel Claesen en Nicolaes Huijbrecht Goossens als toeziener van de kinderen +Maria Michiel Claesen x Matthijs Anthoni Goossens verhuren aan Lambrecht Michiel Claesen x Catharina Adriaen Nouts een huis met aanhorigheden in Sneppel en andere erven

Personen:

| 226-0110 |

Schepenregister 226, 27.10.1768

Elisabeth Marcelli, ook gemachtigd van Jacoba Catharina Celestina Marcelli x Antone Guerin en van Maria Cornelia Marcelli (procuratie Amsterdam dd 13.09.1768)transporteert aan Michiel van Lantschot, Antwerpen, land het “bromackerken”, land in Neerven en andere erven

Personen:

| 226-0111 |

Schepenregister 226, 2.11.1768

bekwaamheidsattest voor Joannes Adrianus Vergouwen, °Loenhout, zoon van +Adrianus Vergouwen x Maria Anna van Litsenborgh, nu x Joannes Josephus Hanegraef, chirurgijn. Joannes Vergouwen heeft twee jaar als klerk bij de secretaris gewoond

Personen:

| 226-0112 |

Schepenregister 226, 7.11.1768

Jan Nicolaes van Dijck ontvangen van Francois Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans de som van 400 gld waarvoor hij een rente verlijdt op zijn huis en erven in Sneppel en meer andere

Personen:

| 226-0113 |

Schepenregister 226, 7.11.1768

Joos van Aecken, Brecht – Joannes Carolus Pauwels, Kalmthout – Fransus van Aecken, Brecht – Norbertiaen van Aecken; samen ook voor Anthoni van Aecken, Brecht en voor Elisabeth en Catharina van Aecken, Brussel; alle erfgenamen van Margriet van Aecken hun ‘moeije’ en ‘oud moeije’, ontvangen van Jan Jan Meeusen de som van 100 gld als kwijting voor een rente die Huijbrecht Jacob Francken verleden heeft aan vs Margriet van Aecken op 12.06.1716

Personen:

| 226-0114 |

Schepenregister 226, 9.11.1768

Joan Baptist Francois Hermans, secretaris – Theresia Hermans x Francois Bernardus van Elsacker – Joanna Theresia Hermans; erfgenamen van hun halve zuster Anna Catharina Hermans, die enig nagelaten kind was van +Anna de Ridder, machtigen hun nicht Maria Catharina de Ridder x +Ignatius Cornelius van Craesbeeck de Sittaert om te transporteren een cijns van 18 gld jaarlijks tot last van Joannes van Ocken op land met hof en huis de “bastaert” in de bijvang van Lier in het “haegenbroeck”, onlangs ingekocht bij vs Joannes van Ocken, en om land in Wommelgem te verkopen

Personen:

| 226-0115 |

Schepenregister 226, 12.11.1768

Joannes Josephus Hanegraef x Maria Anna van Litsenborgh, wwe Adrianus Vergauwen en Lambrecht Vergauwen verklaren dat Joannes Vergauwen, hoewel nog slechts 21 jaar, bekwaam is om zijn goederen zelfstandig te beheren

Personen:

| 226-0116 |

Schepenregister 226, 11.11.1768

Elisabeth Marcelli, ook voor Jacoba Catharina Celestina Marcelli x Anthoni Guerin en voor Maria Cornelia Marcelli, verkocht aan EH Guilielmus van Elsacker, priester, een huis met aanhorigheden in de “plaatse”

Personen:

| 226-0117 |

Schepenregister 226, 15.11.1768

Jan Adriaen Matthijsen, Rijsbergen – Maria Adriaen Matthijsen x Carel Schillemans – Elisabeth Adriaen Matthijsen x Jan Simons; verkochten aan Adriaen Adriaen Matthijsen x Elisabeth Adriaen van de Locht hun deel in huis en erven in Popendonk op de “tolberg” en in meer andere erven, en hen toegkomen van +Adriaen Gijsbrecht Matthijsen x Elisabeth van Tighelen

Personen:

| 226-0118 |

Schepenregister 226, 28.11.1768

Jan Adriaen van de Mierop en Fransus Hoffkens verklaren hoe dat Cornelis Goetstouwers, Wuustwezel, aangenomen heeft te collecteren de om te slagen lasten voor de jaren 1769, 1770 en 1771 en om hiervoor behoorlijke borg te stellen, wat zij bij deze doen

Personen:

| 226-0119 |

Schepenregister 226, 2.12.1768

Jan Simons kwijt schuld zijn schuld aan de armen van 150 gld

Personen:

| 226-0120 |

Schepenregister 226, 2.12.1768

Adriaen Adriaen Matthijsen x Elisabeth van de Locht ontvangen van de provisors van de h geest een som van 150 gld waarvoor zij een rente verlijden op land aan de popendonkse straat

Personen:

| 226-0121 |

Schepenregister 226, 9.12.1768

Cornelis Cornelis Schoepen verkocht aan Lambrecht Janssen x Digna Cornelis van Tighelt een huis met erven in Neerven

Personen:

| 226-0122 |

Schepenregister 226, 15.12.1768

Elisabeth Lenaerts x Lambrecht Vergauwen – Cornelis Lenaerts, Zundert – Cornelia Lenaerts xx +Adriaen Goris – Geerard Rombouts, Wuustwezel, ook als momboor van Gerard, Anna Maria, Elisabeth en Cornelis van den Heuvel, kinderen van +Maria Lenaerts – Huijbrecht Lenaert Lenaerts, ook voor Anna en Maria Lenaerts – Cornelis Lenaert Lenaerts, Wuustwezel – Anna Lenaerts x Marijnis van den Eijnde, Roosendaal – Maria Lenaerts, Roosendaal; verkochten aan Philip Philipsen x Adriana Adriaen Goossens een huis met erven in Huffel in het Oosteneinde

Personen:

| 226-0123 |

Schepenregister 226, 28.04.1792, in marge

op zijn de delen van deze stede competerde aan Philippus, Adrianus, Anna Cornelia, Carel, Jan Baptist en Dorothea Philipsen door de schout D Mutsaerts gearresteerd ‘ad fondandum juditium’

Personen:

| 226-0124 |

Schepenregister 226, 23.12.1768

Peeter van Elsacker verkocht aan Jan Willem Maesen erven den “blick” in Herseling en land het “steken” en andere erven. Erven hebben deels toebehoord aan de erfgenamen +Peeter Joris Coecken die deze op 23.01.1747 hebben verkocht aan Sebastiaen van Mechelen, welke er evenwel nooit in is gevest, daar de erven verbonden waren voor een rente, reden waarom Digna van Meroden x +Sebastiaen van Mechelen xx Peeter de Bruijn in naam van haar minderjarige dochter Maria Catharina van Mechelen de koop heeft afgestaan ten behoeve van comparant. Jan Peeter Kenis, ook voor zijn medeconsoorten, en Jan Baptist Arnouts en Geert Jan van Dijck, ook voor hun medeconsoorten, verklaren dat hun delen effectief aan comparant zijn verkocht geworden

Personen:

| 226-0125 |

Schepenregister 226, s.d.

Jacomijn Peeter Ooms x +Aert Jan Quirijnen xx Cornelis Cornelis Arnouts -Adriaentien Aert Quirijnen x Jan Adriaen Peeters – Cornelis Aert Quirijnen – Jan Aert Quirijnen – Cornelia Aert Quirijnen x Aert Adriaen van Tighel – Adriaen Wouter Vergouwen als aangesteld momboor van Wouter Aert Quirijnen en Peeter Aert Quirijnen; S/D erfgoederen Aert Jan Quirijnen (nota: akte niet volledig ingeschreven)

Personen:

| 226-0126 |

Schepenregister 226, 1.2.1769

N.F. Nuijts, koopman, Breda, gemachtigd van Maria Theresia Casselos? x +Cornelius Josephus Baesen en van Henricus Cornelius Josephus de Lauricus?, verkocht aan Peeter Jacob Rombouts land in het “stecht”

Personen:

| 226-0127 |

Schepenregister 226, 1.2.1769

zelfde verkocht aan Jan Willem Maesen een hooiveld op het molenbos

Personen:

| 226-0128 |

Schepenregister 226, 1.2.1769

zelfde verkocht aan Francois Bernardus van Elsacker een hooiveld in het “slaegh”

Personen:

| 226-0129 |

Schepenregister 226, 1.2.1769

zelfde verkocht aan Joan Baptista Francois Hermans, secretaris, land aan de windmolen

Personen:

| 226-0130 |

Schepenregister 226, 5.2.1769

Joannes Hofkens x +Maria Jan van Dinghen, Brecht, als enige erfgenaam van zijn vrouw, geeft in belening aan Anthonis van Aecken helft van een beemd bij “nieuw brugge” in Neerven, en waarvan de wederhelft toekomt aan Isabella van Dinghen x Peeter Swaeghemaeckers

| 226-0131 |

Schepenregister 226, 6.3.1768

Joannes Vergouwen, gemachtigd van Joannes Bobij, Diest, hernieuwt akte notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen dd 21.11.1768, waarbij Joannes Bobij, gemachtigd van Anna Maria van Roosenmaelen, hofmeesteres van het begijnhof van Diest, erfgename van +Barbara van Roosenmaelen, verklaarde ontvangen te hebben van Elisabeth Marcelli de som van 1200 gld, dit mede met een voorheen betaalde som, tot gedeeltelijke kwijting voor een rente van 2000 gld die +Elisabeth van Elsacker op 30.01.1731 ten beoeve van vs Barbara van Roosenmaelen verleden had

Personen:

| 226-0132 |

Schepenregister 226, 6.3.1769

Petrus Robens x Maria Theresia Marcelli vraagt registratie akte notaris Francois Hermans te Antwerpen dd 13.03.1700 waarbij Franciscus van Elsacker, secretaris van Loenhout, bekende ontvangen te hebben van Isabella de Witte, geestelijke dochter, de som van 1400 Kgld, waarvoor hij een rente verlijdt van 87 gld 10 st. Er onder staat: ontvangen van Elisabeth Marcelli de som van 1400 gld, en nog 147 gld 15,5 st voor intrest, 03.11.1768

Personen:

| 226-0133 |

Schepenregister 226, 1.3.1769

Peeter Michiel Claesen, ook als momboor van de drie kinderen van zuster +Maria Michiel Claesen – Lambrecht Claesen – Cornelia Claesen x Michiel van Elsacker (blind zijnde) – Aert Claesen; allen kinderen van Michiel Claesen, voor de een helft – Adam Peeters, ook voor zijn zuster Maria Peeters, kinderen van Adriana Claesen, voor de andere helft; verkochten aan Jan Jan Meeusen beemd achter de “tongelbergh”, “boomkens acker” en andere erven

Personen:

| 226-0134 |

Schepenregister 226, 11.3.1769

Jan (Gabriel) Lambrechts als rechterlijk momboor, met Peeter van Elsacker als rechterlijk toeziener van de twee minderjarige kinderen van Jan Peeter Kenis x +Maria Lambrechts, verhuren Jan Peeter Kenis x +Maria Lambrechts xx Cornelia Verresen een stede met huis en erven en sluiten akkoord over de voorwaarden

Personen:

| 226-0135 |

Schepenregister 226, 20.3.1769

Dionijs Peeter Huijben – Adriaen Simons x Adriana Peeter Huijben, Essen, ook voor Cornelia Peeter Huijben en voor Catharina Mattijs Lauwers, dochter van +Mattijs Lauwers x Antonet Peeter Huijben, Joanna Peeter Huijben, Cornelia Peeter Huijben – Peeter Jan Huijben, Essen; kinderen en kindskinderen van +Peeter Cornelis Huijben, verkochten aan Mattheus van Gestel x Maria L Broomans het “hulsdonck bemdeken” bij het “schoorblock” en andere erven (Nota: Cornelia Peeter Huijben wordt twee keer vernoemd, ook in volgende akte dus zijn er mogelijke twee dochters met zelfde naam)

Personen:

| 226-0136 |

Schepenregister 226, 20.3.1769

zelfden verkochten aan Jan Simons x Elisabeth Adriaen Mattijsen een bosveld in Blaakt

Personen:

| 226-0137 |

Schepenregister 226, 8.4.1769

kerkprovisors verklaren dat Dionijs Peeter Huijben ern consoorten 175 gld hebben betaald als kwijting voor een rente die Cornelis Adriaen Huijben op 26.09.1689 verleden heeft ten behoeve van de kerk van Loenhout

Personen:

| 226-0138 |

Schepenregister 226, 8.4.1769

Maria Cornelia Piers x +Jan Michiel Claesen xx Peeter Paulus Maes, Bergen op Zoom, als enige erfgenaam van haar man +Jan Michiel Claesen volgens testament dd 20.07.1768 voor notaris Benjamin van der Haeghe in Bergen op Zoom, verkocht aan Lambrecht Michiel Claesen zesde deel van erven in de “mosvoorden”, zesde deel in een weide aldaar en meer andere erven

Personen:

| 226-0139 |

Schepenregister 226, 6.5.1769

Philip Philip Philipsen verkocht geruime tijd terug aan Cornelis van Meir voor een som welke intussen voldaan werd door Fransus van Meir als momboor van de twee minderjarige kinderen vs +Cornelis van Meir een stede met huis en erven in het Oosteneinde

Personen:

| 226-0140 |

Schepenregister 226, 28.8.1769

Antoni Guerin en Jacoba Catharina Celestina Marcelli machtgigen Maria Cornelia Marcelli om hoeve te verkopen (Nota: betreft een los tussenliggend stuk, opgesteld in Amsterdam)

Personen:

| 226-0141 |

Schepenregister 226, 25.7.1769

Cornelis Peeter Gabriels, Brecht, en Catharina Peeter Gabriels x Peeter Lodewijckx, beide kinderen uit het eerste huwelijk van +Peeter Cornelis Gabriels x +Margo Sebrechts en Adriana Cornelis Schoepen x vs +Peeter Cornelis Gabriels, ook voor hun drie minderjarige kinderen volgens testament dd 10.06.1769 voor schepenen van Loenhout, akkoord over de erfelijke en andere goederen

Personen:

| 226-0142 |

Schepenregister 226, 16.9.1769

Francois van Beeck, schout, verkocht nomine officii aan Dionisius van Dijck erven de “venusberghe” aan de kerk, welke hebben toebehoord aan +Peeter Michiel van Breda, en waarvoor zich geen eerfgenamen hebben aangediend, ook niet na afkondiging en publicatie in de gazet van Antwerpen

Personen:

| 226-0143 |

Schepenregister 226, 19.9.1769

Peeter Daems x Maria Cornelis van Aert, Wuustwezel – Adriana Cornelis van Aert, Wuustwezel – Adriaen Peeter Cornelis van Aert, Zundert – Helena Peeter Cornelis van Aert, Zundert, samen met vs Adriaen Peeter Cornelis van Aert ook voor Anna, Maria en Maria Peeter Cornelis van Aert; verkochten reeds 9 jaar geleden aan Jan Cornelis van Aert, Lt, resp broer en oom van vs comparanten, land op molenakker en beemd in de “dorens”

Personen:

| 226-0144 |

Schepenregister 226, 2.10.1769

Cornelis Dionijs van Dijck x Maria Gaspar de Haese zijn schuldig aan sr Petrus Josephus Floren x Anna Catharina Bertrams, Rijsbergen, de som van 390 gld 17,5 st terzake geleverd bier waarvoor zij weide en akker in Terbeek tot pand stellen alsmede een weide aan de “steenbrugge” in het Oosteneinde

Personen:

| 226-0145 |

Schepenregister 226, 4.10.1769

Cornelis Nicolaus Godderie verzoekt gezien de getoonde kwitantie rente dd 23.08.1743 verleden aan genaamde van Hoosbrouck cum suis en waarvoor een huis aan de kerk verbonden was te casseren. Item rente van 25 gld waarvoor huis “de croon” in Meer verbonden was

Personen:

| 226-0146 |

Schepenregister 226, 4.10.1769

Jan Fransus Coninckx ontvangen van Maria Brughmans x +Cornelis Cornelissen, Brecht, de som van 408 gld, waarvoor hij een rente verlijdt op zijn huis en erven aan de kerk waarin zijn vader met zijn eerste vrouw bij transport van Goris van den Bolck is gegoed op 02.05.1741. Item op een som van 118 gld die Jan van den Heuvel x +Maria Huijbrecht Lenaerts op 04.11.1758 verleden hebben

Personen:

| 226-0147 |

Schepenregister 226, 7.10.1769

Joannes Vergauwen, gemachtigd van heer Joan Carel en vrouwe Joanna Maria Walckiers douariere de Cabilliau de Tripionseau en anderen, hernieuwt akte notaris Joannes Josephus Lindekens te Brussel dd 25.09.1769 strekkende tot verkoop van de heerlijkheid Loenhout aan jonker Joannes Josephus Walckiers (Nota: betreft een meer uitgebreide akte met verwijzing naar meerdere andere akten)

| 226-0148 |

Schepenregister 226, 11.10.1769

Maria Cornelia Marcelli, ook voor Jacoba Catharina Celestina Marcelli x Antoni Guerin, Amsterdam, transporteerde aan Magdalena du Chateau x +Jean Baptist Marcelli een huis met erven, een akker en meer andere erven

Personen:

| 226-0149 |

Schepenregister 226, 13.11.1769

Willem Augustijns – Geerard Augustijns – Cornelia Augustijns x Peeter Vergauwen – Hendrina Smits met Jan Matthijssen, Berendrecht – Maria Verschueren x Adriaen Govaerts, Meeer – vs Willem Augustijns als aangestelde momboor van Mattheus Verschueren; transporteren aan Peeter Jacob Rombouts een stede met huis en erven op de “laeren” en meer andere erven. Goederen kwamen hen toe van Dirick Augustijns x Marie Hendrick Cleiren, hun resp ouders en grootouders

Personen:

| 226-0150 |

Schepenregister 226, 1.12.1769

machtiging door het schepencollege van Francois Bernardus Bellens, schout van Ekeren

| 226-0151 |

Schepenregister 226, 2.12.1769

Judocus Delen, Wortel, gemachtigd van Maria Joanna Josepha Busschop, begijn in Antwerpen, verkocht aan Joan Baptist Francois Hermans, secretaris in Loenhout, die deze inkocht ten behoeve van jonker Joannes Josephus Walckiers de Gammarage, heer van Loenhout, twee weiden en een akker in Popendonk

Personen:

| 226-0152 |

Schepenregister 226, 15.12.1769

Joannes Vergauwen, gemachtigd van Isabella Regine Reijns, hernieuwt akte notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen dd 10.11.1769, waarbij vs Isabella Regina Reijns, als enige overgebeleven dochter en erfgename van +Joannes Philippus Reijns, zoon en enig erfgenaam van +Anna van Loon, transporteert aan jonker Joannes Josephus Walckiers de “kleijne winckelweijde” in Loenhout en andere erven

Personen:

| 226-0153 |

Schepenregister 226, 15.12.1769

zelfde, gemachtigd van Joannes Franciscus van Nuffel, heer van Heijnsbroeck, hernieuwt akte notaris Joannes Josephus Lindekens te Brussel dd 03.10.1769 waarbij vs mandant, ook voor zijn medeconsoorten, verkocht aan jonker Joannes Josephus Walckiers een hofstede in Sneppel, land “tommelbergh heijken” en meer andere erven (Nota: uitgebreide akte met beschrijving van de mede consoorten en verkochte erven)

| 226-0154 |

Schepenregister 226, 15.12.1769

Joannes Vergauwen, gemachtigd van Maria Catharina de Ridder x +Cornelius Ignatius van Craesbeke de Sittaert, Antwerpen, hernieuwt schepenakte dd 04.06.1765, waarbij vs mandante verkocht aan haar neef Joan Baptist Francois Hermans een beemd bij de “clincken”

Personen:

| 226-0155 |

Schepenregister 226, 15.12.1769

Joan Baptist Francois Hermans transporteert aan Michiel Anthonis x Dijmphne Janssens een weide bij de “clincken”

Personen:

| 226-0156 |

Schepenregister 226, 15.12.1769

zelfde transporteert aan Jan Cornelis van Aert x Dingna Aernout van Tichelland op molenakker

Personen:

| 226-0157 |

Schepenregister 226, 15.12.1769

zelfde verkocht aan Jan Willem Maesen land op molenakker

Personen:

| 226-0158 |

Schepenregister 226, 15.12.1769

zelfde verkocht aan Adriaen Bartholomeeusen x Petronella Vergauwen de “vloeijbeemt” ontrent de “clincken”

Personen:

| 226-0159 |

Schepenregister 226, 23.12.1769

hernieuwing akte notaris Joannes Josephus van Cauwenbergh te Lier dd 20.12.1769 waarbij Maria Cornelia van Eijck, priorin, samen met andere zusters van het klooster van vredeberg in Lier, Petrus van Heijst, brouwer in Wuustwezel, machtigen om te ontvangedn van Jaqn van de Mierop, Peeter van Gastel, Anthoni Jan Laureijssens en Joannes Josephus Haenegraef x Maria Anna van Litseborgh de som van 250 gld voor de achterstal van een cijns of rente van 6 V rogge die zij samen met Jan van Hoijdonck x Anna Vergauwen schuldig zijn uit hun leengoederen in Loenhout

Personen:

| 226-0160 |

Schepenregister 226, 23.12.1769

Jan van de Mierop, Jan van Gastel, Anthoni Jan Laureijssens, Joannes Vergauwen en Maximiliana Beijers ontvangen van Francois van Beeck, schout, de som van 232 gld voor de koop van erven aan de kerk, toebehoord hebbende aan Peeter Michiel van Breda, en belast met 4 V koren aan het klooster van vredeburg

Personen:

| 226-0161 |