Schepenregisters deel 224 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 224

Schepenregister 224, 27.1.1756

Anna Catharina Hermans, bejaard, machtigde de schout om te compareren te Boechout om de verkoop te regelen van een zeker bos aldaar.

Personen:

| 224-0001 |

Schepenregister 224, 18.2.1756

Aldegundis van Gastel x Erasmus Kerstens, 1ste comparante erfgame van wijlen Barbara Kenis, begijn te Hoogstraten volgens testament van 5.7.1754 gepasseerd voor notaris Jacob Snollaert, Hoogstraten, ontving 400 gld van Pierre Franciscus Hermans en 400 gld van Anna Catharina Hermans bezet op "het houtelingh" 1/2 B in "den palmbosch" op de Huffel, O Cornelis Huyben, Z Jacomijn Kenis, W "den molenwegh" en N Geert Verschueren, een weide 5 L aan "het Weselsstraetien", en nog verschillende percelen.

Personen:

| 224-0002 |

Schepenregister 224, 18.2.1756, vervolg

In de marge: gecasseerd op 22.6.1785.

| 224-0003 |

Schepenregister 224, 24.2.1756

Vernieuwing. Op 16.2.1756 compareerden voor notaris Thomas Victor Gerardi, Brussel, residerende te Hoogstraten: Cornelia de Wilde, Eerwaarde Moeder van de Arme Clarissen en zuster Lutgardis Gillet, vicaris, zuster Maria Bouwens, zuster Joanna Winckels en zuster François Ruyssenaers, 'discreten' van hetzelfde klooster ontvingen van Aldegundis van Gastel x Erasmus Kerstens de terugbetaling van een rente van 500 gld die wijlen Barbara Kenis op 11.7.1744 had verleden voor de schepenen van Loenhout t.b.v. het vs klooster.

Personen:

| 224-0004 |

Schepenregister 224, 20.3.1756

Matthijs Antoni Goossens en zijn zuster Adriaentien Antoni Goossens om het 'sloth' van de rekening te voldoen van hun vader als armmeester van 1740 verleden zij een rente van 150 gld bezet op "den langen hoeck" 2 G op "het schoorblock", O Catharina Matthijs Goossens, Z de beek, W de erven Guilliam Kenis en N de Heer van Elsacker, pastoor van St. Willeborts.

Personen:

| 224-0005 |

Schepenregister 224, 20.3.1756, vervolg

In de marge: op 18.10.1767 afgelost door Matthijs Goossens.

Personen:

| 224-0006 |

Schepenregister 224, 13.4.1756

Wouter Peeter Rombouts, Peeter Verbert x Catharina Rombouts, Cornelis Peeter Rombouts, allen erfgenamen van wijlen Catharina van Dijck x + Peeter Rombouts voor de 1ste staak, Fransus Francken als erfgenaam van Maria Christiaen van Dijck voor de 2de staak, Dionisius Daemen en Elisabeth Daemen x Peeter van Gastel, ook voor hun broer Cornelis Daemen erfgenamen van + Anna Christiaen van Dijck x + Peeter Cornelis Daemen voor de 3de staak verkochten openbaar op 15.3.1756 aan Pierre François Hermans, secretaris van Loenhout voor 176 gld een weide 1 G op Terbeek, O Guilliam Verkouteren, Z en W de straat en N Gerard Betrams.

Personen:

| 224-0007 |

Schepenregister 224, 7.5.1756

Peeter A. Maesmans gemachtigd door Joanna Maria en Anna Maria Strijpen verkocht voor 624 gld aan Peeter Steven Godderi een huis 3 G te Neerven, O de straat, Z de koper, W de erven Jacob Rombouts en N Bertel Jan Peeters, een weide 1 G , O Gabriel van den Bleeck, Z Adriaen Cornelis Vermeiren, W "de blaeckt" en N "de bosstraete", een weide 1 G in "de ritten", O de erven Cornelis Goossens, Z Jan van de Mierop, W Adriaen Vergauwen en N de beek, een partij zaailand 1 G te klein-Neerven, een partij zaailand 3/4 L op "het Hasselt, O Dionys Janssens, Z de erven Cornelis Raets, W Cornelis van Dijck en N juffrouw Marcelli, een weide 1 G op de Donk, O Jan van de Mierop, Z het straatje, W Jan Godderi en N Matthijs Vorsselmans.

Personen:

| 224-0008 |

Schepenregister 224, 7.5.1756

Peeter Steven Godderi x Elisabeth Vergauwen nemen een rente van 500 gld van Pierre François Hermans, secretaris, verbonden aan de goederen van vorige akte.

Personen:

| 224-0009 |

Schepenregister 224, 7.5.1756

Peeter Steven Godderi x Elisabeth Vergauwen nemen nog een rente van 500 gld van Pierre François Hermans verbonden aan dezelfde goederen van vorige akte.

Personen:

| 224-0010 |

Schepenregister 224, 7.5.1756

Maria Catharina de Riddere x Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert, schout, en Anna Catharina Hermans, beiden als ergenamen van wijlen Catharina de Riddere ingevolge haar testament van 26.7.1720 verleden voor notaris Jacques de Bruyn, Antwerpen, machtigen vs Ignatius van Craesbeecke om te compareren voor de schepenen van Boechout om de verkoop te regelen van 2 stukken land.

Personen:

| 224-0011 |

Schepenregister 224, 7.5.1756

Wouter van den Heuvel, momber en Antoni Comperen, toeziener der minderjarige kinderen van + Catharina Huygens x + Jan Roovers nemen een rente van 200 gld van de Heilige Geesttafel bezet op der wezen huis en hof 1 G aan "den heuvel", O de Heer van Loenhout, Z Nijs Nicolaes van Dijck, W Antoni Comperen en N de weduwe Hendrick Smits.

Personen:

| 224-0012 |

Schepenregister 224, 7.5.1756, vervolg

In de marge: deze rente werd gecasseerd door Christiaen Comperen op 22.6.1790.

Personen:

| 224-0013 |

Schepenregister 224, 7.5.1756

Dionijs Daemen en Elisabeth Daemen x Peeter van Gastel ook voor hun broer Cornelis Daemen, erfgenamen van wijlen hun vader Peeter Cornelis Daemen verkochten voor 1.586 gld aan Peeter Steven Goderi x Elisabeth Rombout Vergauwen "Jan Gorissen bempt" 1/2 B, O het klein bos, Z pastoor van Elsacker, W de grote beek en N Catharina Jan Melsen.

Personen:

| 224-0014 |

Schepenregister 224, 7.5.1756

Dezelfden van vorige akte verkochten aan dezelfden voor 98 gld een 'hooymade' 1 1/2 L in "de wartels" te Popendonk, O de Heer Herry, Z Jan 'den herder', W de beek en N Bertel Jan Peeters.

Personen:

| 224-0015 |

Schepenregister 224, 7.7.1756

Cornelis Matthijs Ooms verkocht voor 235 gld aan Lambrecht Janssen 2 weiden 5 L op de Vorssingers, O en W de erven Michiel van Elsacker en Adriaen Luycx, Z Cornelis Adriaenssens en Jan Janssen de Crom, N de straat, een stuk land 1/2 B aldaar en nog verschillende percelen land.

Personen:

| 224-0016 |

Schepenregister 224, 3.8.1756

Jan Goderi ontving 100 gld van de wethouders betalende voor Anna Maria Aertsen waarvoor hij een rente neemt bezet op een beemd 1/2 B in "de mostvoorden" vs Jan Goderi x Elisabeth Marijnissen toekomende bij goedenis van wijlen Peeter Jan Anthonissen op 23.11.1728.

Personen:

| 224-0017 |

Schepenregister 224, 27.9.1756

Matthijs Michiel Goossens verklaarde dat hij 100 gld schuldig is zijnde de helft van een schuldbrief van 200 gld door hem en Adriaen Michiel Goossens verleden op 25.2.1745 t.b.v. Adriaen Peeter Maesmans, momber der minderjarige kinderen van wijlen Gabriel van den Bleeck, bezet op "den mortelacker" 1/2 B, O Jan Vermeiren, Z Adriaen Broomans, W "de mosvoortsestraet" en N Bertel Jan Peeters, Joos Vermeiren kinderen en Adriaen Vergouwen.

Personen:

| 224-0018 |

Schepenregister 224, 1.12.1756

Vernieuwing. Op 25.2.1745 compareerden voor notaris Marc Anthoni Essers, Brussel, residerende te Loenhout: Jan Vermeiren x Anneken Sebastiaen Bertholomeeussen, zij zijn een rente schuldig van 400 gld procederende uit een obligatie van 700 gld verleden op 4.9.1716 door Sebastiaen Jan Bertholomeeussen vader van 2de comparante. Op deze obligatie stond geschreven door Gabriel van den Bleeck: 300 gld gekweten, bezet op een stede 4 B in de Hoenderstraat, O Cornelia Kenis x Jan Meeussen, Z haarzelf, W Frans Deckers en N de straat.

Personen:

| 224-0019 |

Schepenregister 224, 27.12.1756

Geeraerd en Cornelis Betrams (Beitrams) hebben zich borg gesteld voor 2.500 gld voor de aanbesteding der dorpslasten boeken voor 1757 publiek verpacht op 22.12.1756 aan de Heer van den Hende.

Personen:

| 224-0020 |

Schepenregister 224, 3.2.1757

Cornelis Vadden met procuratie van Anna Leeuwerck x Jacobus Boulon en van Cornelia Leeuwerck x Anthoni Drossers en van Jacoba Leeuwerck x vs Cornelis Vadden, procuratie gepasseerd voor notaris Benjamin van der Haegen te Bergen-op-Zoom op 8.1.1757. Cornelis Vadden met hen die hij vertegenwoordigd ter eenre en Cornelia Anthoni Goossens x François Buysen ter andere zijde, sluiten een akkoord over zekere brieven.

Personen:

| 224-0021 |

Schepenregister 224, 5.3.1757

Op verzoek van de priorinne van het klooster der Victorinnen of St. Margarietendael, Antwerpen, werd geregistreerd: Maria Theresia, Rooms Keizerin, Koningin van Duitsland, Hongarije, Bohemen, Dalmatië, Croatie enz. diegene die het tegenwoordige zullen zien, saluut. Wij hebben de ootmoedige suppliantie en rekwest ontvangen ons gedaan door de priorinne van het klooster der Victorinnen, der nonnen of St. Margrietendael, Antwerpen, om in het bezit te mogen blijven der goederen onderworpen aan ons edict van 15.9.1753 door het klooster verkregen maar 'gansch verbrandt en verdistrueert is geweest', om de goederen te remplaceren van hun fondatie die zij genoodzaakt waren te veraliniëren in verband met het octrooi van 15.3.1542 en van 12.2.1625. Na advies van de magistraat van Antwerpen en na deliberatie van onze lieve schoonbroer en kozijn Alexander, Hertog van Loreinen, stadhouder, goeverneur en kapitein-generaal der Nederlanden verklaren wij dat zij navolgende goederen mogen blijven behouden: een stuk land 1/2 B, een weide 2 1/2 L genaamd "het uytgedreven drevelt" te Loenhout en een stuk land 1/2 B op "den molenacker" bij Neerven.

| 224-0022 |

Schepenregister 224, 16.5.1757

Cornelis Cornelis van Dijck, schepen, gemachtigd door de wethouders van Loenhout om in naam van Jan François Coninckx minderjarige wees en zoon van wijlen Jan François Coninckx x Petronella Suerinckx, nu getrouwd met Cornelis Goderi, verkocht voor 378 gld aan Joan Matthijs Coninckx x Maria Roelen en huis 30 R nu reeds vele jaren bewoond door de vs verkoper.

Personen:

| 224-0023 |

Schepenregister 224, 24.3.1757

Ingevolge zekere bezettingen door Anna Philippina Reijns x Willem van Hoogervoort en Isabella Reijns heeft de schout op 26.2.1757 de geïnvenceerde goederen laten verkopen tot verhaal van een som van 800 gld volgens rentebrief van 17.1.1688 verleden door Adriaen Verboven en tot verhaal van 400 gld achterstallige rente. De goederen werden verkocht aan François Bernardus van Elsacker voor 606 gld zijnde een huis 2 L op Terbeek, O en W Adriaen Verboven, Z Cornelis Adriaen Huyben en N "het akkerstraetje", een stuk land 1 G in de vs stede, een stuk land 1 G achter vs stede, een stuk land 2 1/2 L op "de beeksche acker" en nog verschillende percelen land aldaar.

Personen:

| 224-0024 |

Schepenregister 224, 24.3.1757, vervolg

In de marge: De naam Anna Regina Reijns werd veranderd in Anna Philippina Reijns en in de plaats van Philippina Reijns is gesteld: Isabella Regina Reijns. In de plaats van 84 gld is gesteld: 400 gld, aldus behoorlijk veranderd te Loenhout op 22.3.1757.

| 224-0025 |

Schepenregister 224, 1.4.1757

Cornelis Matthijs Ooms wonende op Tereik te Wuustwezel op 100 'treden' van Loenhout, verklaarde op verzoek van Cornelis Jacob Bevers in 'faveur' van zijn broer Anthonij Jacob Bevers dat vs Anthonij op woensdag 30.3.1757 te 5 uur na de noen bij hem met het 'handtquireltien" een 'quartier' boekwijt is komen malen. De woning van attestant (Cornelis Matthijs Ooms) staat slechts op een 'boghscheut' van de woning van vs Anthonij terwijl de molen van Zundert van de Heren Staten van Holland en de molen van haar Keizerlijke Majesteit op 1 1/2 uur gelegen zijn van de woning van vs Anthonij. Verklaring afgelegd te 10 uur 's avonds 'vermits dese saecke geenen uijtstel en is lijdende'.

Personen:

| 224-0026 |

Schepenregister 224, 9.4.1757

Vernieuwing. Op 19.3.1757 compareerden voor notaris Thomas Victor Gerardi, Brussel, geadmitteerd te Hoogstraten: Anthoni Jaspaer Anthonissen, Loenhout, is 109 gld schuldig aan Cornelia Peeter de Bie x + Peeter Godderi, Loenhout, verbonden aan zijn huis en hof in de Warande bij de kerk, O Gerard Beitrams, Z Peeter Deckers, W Theodor Vinck en N de Heer van Loenhout. Getuigen waren de schout van Loenhout en Jacobus Adriaen Goris.

Personen:

| 224-0027 |

Schepenregister 224, 13.4.1757

Adriaen Huijbrecht Goossens, Nicolaes Goossens en Cornelia Goossens. Tot verzekering van de achterstallige huurpenningen van 1ste comparant aan Joannes Walckiers, Heer van Loenhout voor de hoeve "het neerhoff" bij het kasteel. 'Uijt sonderlinghe liefde' voor hun broer hebben vs Nicolaes en vs Cornelia daaraan verbonden een perceel land 1 G op "het schoorblock", O de erven Peeter Kenis, Z de erven van E.H. Petrus van Elsacker, W en N de erven Anthoni Goossens en Huybrecht Jan Lenaerts. Aan hun comparanten competerende als erfgenamen van wijlen hun moeder Anna Boudewijn Heuvelmans bij S/D van 27.10.1750.

Personen:

| 224-0028 |

Schepenregister 224, 19.4.1757

Jan Simons is 150 gld schuldig aan 'den armen', verbonden aan een huis 4 G te Neerven, O de straat, Z "het boschstraetien", W Cornelis Rombouts en N juffrouw Marcelli. Onbelast volgens de brief daarvan zijnde dd 20.3.1754.

Personen:

| 224-0029 |

Schepenregister 224, 30.4.1757

Peeter Jan van Gestel heeft 'van bloetsweghen vernaerdert en gecalengiert' een stede op het Hecht die door de erfgenamen van Tanneken Jan Gabrielen openbaar werd verkocht op 16.4.1757 aan Jan Cornelis van Tighelt (van Tijgel).

Personen:

| 224-0030 |

Schepenregister 224, 16.5.1757

Digna Jan Goossens x Huybrecht Jan Lenaerts en Jan Matthijs Goossens als vader en momber van Matthijs Jan Goossens, Anna Sebastiaen Bertholomeeussen x Jan Vermeiren en Simon Jan Goossens verkochten openbaar op 16.4.1757 voor 151 gld aan Jan Cornelis van Tighelt een stede op het Hecht 1 B, O de straat, Z Cornelis Peeter Arnouts, W Stapelheide en N zijn andere erve, en nog verschillende percelen grond aldaar.

Personen:

| 224-0031 |

Schepenregister 224, 16.5.1757

Dezelfden als van vorige akte verkochten openbaar op 9.4.1757 voor 296 gld aan Peeter van Gestel een stuk erve 8 L op de Donk, O de straat, W Jan van de Mierop, Z de Heer van Loenhout en N Petrus Herrij.

Personen:

| 224-0032 |

Schepenregister 224, 11.5.1757

Dezelfden als van vorige akte verkochten openbaar op 9.4.1757 voor 139 gld aan J. Hermans die de koop deed in naam van zijn zwager François Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans een stuk land "de trappen" 1/4 B in "het molenacker", O Jan van de Mierop, Z juffrouw Reijns, W Jacomijn Kenis en N de weg.

Personen:

| 224-0033 |

Schepenregister 224, 17.5.1757

Joannes Mattheus Coninckx, vorster alhier en zijn vrouw Maria Roelen zijn 200 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel verbonden aan een huis 30 R in het dorp, O Guilliam Verkouteren, Z de straat, W en N het straatje naar de schutterij van voet- of kruisboog, deels gekocht om uit de gemeenschap te geraken met het minderjarig kind Joan François Coninckx van wijlen zijn broer, die ook Joan François Coninckx noemt.

Personen:

| 224-0034 |

Schepenregister 224, 10.6.1757

De schepenen Cornelis Cornelis van Dijck, Lambrecht Vergouwen en Peeter Arnouts hebben visitatie genomen ten huize van Gaspar Asselberghs, molenaar, mitsgaders op zijn molen, zij hebben geen granen gevonden van omtrent 3 'loopen' graan.

Personen:

| 224-0035 |

Schepenregister 224, 17.6.1757

Cornelis Heestermans x Margareta van den Buys zijn 250 gld schuldig aan Catharina de Bie, jonge dochter, verbonden aan een huis 1 G aan de Huffel, O en Z de straat, W en N de juffrouwen Marcelli.

Personen:

| 224-0036 |

Schepenregister 224, 7.7.1757

Franciscus Bernardus van Elsacker ter eenre en Geeraerdus Beitrams en zijn broer Cornelis Beitrams, ter andere zijde, hebben een erfmangeling gedaan. De 1ste partij geeft aan de 2de partij een beemd 1/4 B in "de evenaers". De 2de partij geeft aan de 1ste partij een weide 2 G aan de kerk.

Personen:

| 224-0037 |

Schepenregister 224, 10.9.1757

Cornelis Cornelis Schoepen en Wouter Cornelis Schoepen, zonen van wijlen Cornelis Schoepen verkochten voor 100 gld aan Peeter Cornelis Gabriels x Margareta Sebrechts een huis 9 R te Neerven, O de straat, Z Catharina Luycx, W en N de straat, een heiveld in "de gaegelschooten" 1 G, O de baan naar de nieuwe brug, Z juffrouw Reijns, W en N de juffrouwen Marcelli.

Personen:

| 224-0038 |

Schepenregister 224, 5.10.1757

Matthijs Adriaen Ooms en Jan Adriaen Ooms ook voor hun zuster en broers zijn een erfelijke rente schuldig van 250 gld aan Franciscus Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans verbonden aan een stede 12 L in de Hoenderstraat, "den peerbemt" 2 L aan "sneppelacker", O de beek, Z de erven Peeter Verheyden, W de juffrouwen Marcelli en N Jan Aert Quirijnen, een stuk land 6 L in "'t sticht", O de erven Cornelis Arnouts, Z Anna Swaegemaeckers, W Barbara Kenis en N de erven Cornelis Peeter Rombouts.

Personen:

| 224-0039 |

Schepenregister 224, 5.10.1757

Erfmangeling tussen Franciscus Bernardus van Elsacker in naam van Engelbertus Vierlingh en Jan Meeussen x Cornelis Kenis van een stedeken met huis gebruikt door Peeter Jan Aertsen tegen een stuk land in "'t sticht".

Personen:

| 224-0040 |

Schepenregister 224, 5.10.1757, vervolg

In de marge: deze erfmangeling werd te niet gedaan op 2.2.1758.

| 224-0041 |

Schepenregister 224, 24.10.1757

De schout gemachtigd door Cornelis Matthijs Ooms als executeur testamentair van wijlen Elisabeth Matthijs Ooms volgens testament verleden op 10.11.1756 voor notaris Thomas Victor Gerardi. Met consent der erfgenamen van vs Elisabeth Mattheus Ooms en van Gabriel Janssen zich sterk makend voor Jan Vermeiren en Cornelis Joos Vermeiren en voor Peeter Adriaen Vermeiren erfgenamen van wijlen Lambrecht Vermeiren verkochten openbaar op 8.10.1757 voor 105 gld aan Michiel Reijnier Ooms een stede met schuur en hof 1 G gelegen in de binnenstede van de erfgenamen van Tighelt en nog verschillende percelen dries en land.

Personen:

| 224-0042 |

Schepenregister 224, 16.11.1757

Dezelfden van vorige akte verkochten openbaar op 29.10.1757 voor 247 gld aan Jan Cornelis van Tighelt een stede, stallen en schuur 4 L op Terbeek, O, W en N de straat en Z Adriaen Verboven, "den leenhoff" 1 B op de Hersseling, O en N de juffrouwen Marcelli, Z de erven Peeter Huijben, "'t paukens" 1 G, "den putsbempt" 1 G op Terbeek.

Personen:

| 224-0043 |

Schepenregister 224, 30.11.1757

Cornelis Matthijs Ooms voor de 1ste staak, Cornelia Matthijs Ooms x Adriaen Jan Luyckx voor de 2de staak, Maria Jan Ooms x Jan Jan Meeussen voor de 3de staak, Cornelis Reijnier Ooms voor de 4de staak, Jan Cornelis Vermeiren als erfgenaam van Elisabeth Ooms voor de 5de staak, allen samen voor de 1ste partij, Cornelis Joos Vermeiren, Cornelia Joos Vermeiren x Peeter Adriaen Vermeiren, Catharina Joos Vermeiren x Jan Cornelis Ooms, erfgenamen van wijlen Lambrecht Vermeiren voor de 2de partij sluiten een akkoord over "den waterlaet" 2 G, "smitsbemt" 1 G en nog enkele percelen grond.

Personen:

| 224-0044 |

Schepenregister 224, 2.1.1758

Cornelis Keijsers, Hoogstraten, met procuratie van Anna Philippina Reijns x Willem van Hogerwaert, Isabella Regina Reijns, ongehuwde bejaarde dochter, Dorothea Pelgrom x Jacobus Josephus Wouwermans, Joannes Josephus Pelgrom, Judocus Hubertus Jospehus Pelgrom, Joannes Baptista Michael Josephus van Henxthoven ook voor Emmanuel en Eduardus van den Vijvere, Helena Josepha van den Vijvere x Leopold de Lindick, allen erfgenamen van Petrus Noeijs verkochten voor 143 gld aan Petronella van Elsacker x Jacobus Goris die de koop deed voor haar zwager Jacobus Eijskens, Antwerpen een rente van 100 patakons rest van 200 patakons met de verlopen intrest die Neeltien Peeter van Aerde x Adriaen Huijben t.b.v. wijlen Petrus Noeijs had verleden op 9.4.1681 voor de schepenen van Loenhout verbonden aan "den noyacker" 3 L, O Joos Jan Huijben, Z en W de weduwe van secretaris van Beeck en N Lenaert Peeters van de Cloodt, en nog enkele percelen land.

Personen:

| 224-0045 |

Schepenregister 224, 24.1.1758

Marie Catharina Cornelis Broomans x Gabriel Laureijs Arnouts verkochten aan Matthijs Peeter van Tighelt een huis met hof 3 1/2 L op het Oosteneind, O de erven Jan Nijs van Dijck, Z de straat, W Jan van den Heuvel en N Adriaen van Tighelt, een perceel land 2 G bij "het pannenhuis", een stuk land 1 1/2 L op "sneppelacker" en nog enkele percelen land.

Personen:

| 224-0046 |

Schepenregister 224, 8.2.1758

Jan van de Mierop x Marie van den Keybus voor de 1ste staak, Michiel Adriaen Goossens x Marie van Staeijen, Cornelis Adriaen Goossens, Adriana Adriaen Goossens x Philip Phipsen, erfgenamen van Cornelia van de Mierop x + Adriaen Michiel Goossens voor de 2de staak, Catharina Boudewijn Heuvelmans x Adriaen Peeter van Tighelt ook voor haar broer Boudewijn Heuvelmans als erfgenamen van + Elisabeth van de Mierop x + Adriaen Heuvelmans voor de 3de staak, allen erfgenamen van wijlen Marie van de Mierop der 1ste comparants zuster en der voordere comparanten moei verkochten openbaar op 24.1.1758 voor 125 gld aan Cornelis Peeter van Tiegel een beemd 2 1/2 L bij de stenen brug in "de ritten", O Jan van de Mierop, Z de erven Matthijs Goossens, W de grote beek en N de juffrouwen Marcelli.

Personen:

| 224-0047 |

Schepenregister 224, 18.2.1758

Michiel Adriaen Goossens x Marie van Staeijen, Cornelia Adriaen Goossens, Adriana Adriaen Goossens x Philip Philipsen allen als ergenamen van Cornelia van de Mierop x + Adriaen Michiel Goossens voor de 2de staak, Catharina Boudewijn Heuvelmans x Adriaen Peeter van Tichel ook voor hun broer Boudewijn Heuvelmans als erfgenamen van + Elisabeth van de Mierop x + Adriaen Heuvelmans voor de 3de staak verkochten openbaar op 24.1.1758 voor 77 gld aan hun oom Jan van de Mierop x Maria van de Keybus voor de 1ste staak als erfgenamen van wijlen Marie van de Mierop, hun moei, "viskens dries" 1/2 B, O de Heer van Loenhout, Z en W de kinderen van Adriaen Michiel Goossens en N "de Bosstraete".

Personen:

| 224-0048 |

Schepenregister 224, 17.2.1758

Adriana Hendrina van Hoft (zij ondertekende: van Hooften) en Margarita de Hem, beiden bejaard zijnde, verklaren te repudiëren en 'met den voet te stooten' het sterfhuis van wijlen hun vader en wijlen hun moeder Anna Catharina van Elsacker onlangs te Loenhout overleden. Zij laten 'de naegelaetentheijt aan de crediteuren'.

Personen:

| 224-0049 |

Schepenregister 224, 8.3.1758

Peeter Godri, Cornelis Godri, Jan Godri, Cornelia Peeter Godri, allen bejaard zijnde, Peeter de Bie als toeziener der 2 alsnog minderjarige kinderen met name Fransus en Anna Maria Godri allen erfgenamen en kinderen van + Cornelia Peeter de Bie x + Peeter Godri transporteerden aan Jacobus Peeter Godri een huis met hof 1/2 L gelegen aan St. Quirinuskapel bij de Warande, O "het peerstratien ofte weverstraet", Z de erven Nicolaes Godri, W Jan Godri en N de erven Peeter Kenis. Onderaan de akte volgen de handtekeningen: Goddrie en Godderie!

Personen:

| 224-0050 |

Schepenregister 224, 4.6.1758

Maria Anna van Litsenborgh, winkelierster 33 jaar x Joannes Haenegraeff, chirurgijn, verklaarde dat zij op 3.6.1758 's morgens om 5 uur heeft verkocht aan een vrouw Herrij, Rumst, 16 ellen katoen, 9 ellen 'dammekens', 5 ellen laudebroeck streep en 5 ellen 'gestreepten dierentijn'.

Personen:

| 224-0051 |

Schepenregister 224, 22.6.1758

Op 9.6.1758 compareerden voor notaris Jacques de Senepart, Brussel residerende te Antwerpen: Joannes Baptista Gerardi ook notaris te Antwerpen gemachtigd door Catharina Eugenia Ijsebrant x + François van Rossum, in zijn leven ook notaris en voor haar 3 kinderen, de vs comparant ook geconstitueerd door Cornelia Adriaenssen x Roelandus Buijsen dochter van Adrianus Adriaenssen x + Cornelia van Rossum en door Adriaen Adriaenssen, bejaarde jonkman, item door Adrian Maria Adriaenssen en Joanna Clarina Adriaenssen, onghehuwde bejaarde dochters, ook nagelaten kinderen van + vs Adriaen Adriaenssen x + Cornelia van Rossum verkochten aan Hendrick Vorsselmans, koster en organist te Wuustwezel x Maria Catharina van Beeck een obligatie van 200 gld die Adriaen Anthonissen van Halle x Emerentiana Aerts op 22.4.1677 verleden voor de schepenen te Loenhout t.b.v. wijlen Jenneken Peeters van de Waeter x + Martinus Nuijdts verbonden aan een stuk land 1/2 B met daarop een schuur op het oosteneind, O, N en W Martin van den Bossche, Z de straat. Het verbonden land is nu eigendom van Joannes Kivits. Na de dood van vs Jenneken Peeters (van de Waeter) ging de rente naar haar enig kind wijlen Cornelia Nuijdts welke bij testament van 19.1.1726 de rente naliet aan haar nicht Joanna Nuijdts x Jacobus van Rossum, secretaris van Rijkevorsel.

Personen:

| 224-0052 |

Schepenregister 224, 21.2.1761

Los stuk. Cornelia Joos Vermeiren x Peeter Adriaen Vermeiren, Joannes Cornelis Ooms x Catharina Joos Vermeiren, Petronella Joos Vermeiren cum marito, Cornelis Joos Vermeiren machtigen Jan Peeters, schepen, om te vestigen met enkele percelen erve Michiel Reijnier Ooms als koper hebbende Adriaen Vermeiren op 17.1.1758.

Personen:

| 224-0053 |

Schepenregister 224, 9.10.1758

Jan van den Bleecke, Cornelia van den Bleecke, bejaard zijnde, Anna Maria van den Bleecke x Willem Thielemans, Gabriel en Peeter van den Bleecke, beiden minderjarig, allen kinderen van + Gabriel van den Bleecke x + Magdalena Peeter Engelen verkochten aan Adriaen Petrus Maesmans een erfelijke rente van 420 gld die Cornelis Wouter Raedts x Cornelia Cornelia van Gastel op 5.7.1745 alhier verleden t.b.v. de vs comparanten bezet op een stede met huis en grond 9 L te Neerven op het Heiend en op een akker 1 1/2 L gelegen achter de stede van Michiel van Antwerpen en op "den pothoeck" 2 L bij "de sleutelhoeve", een bosveld 1L op "de blaeckt", een beemd bij "de malevoort" enz.

Personen:

| 224-0054 |

Schepenregister 224, 4.11.1758

Jan van den Heuvel x Marie Huybrecht Lenaerts verleden een erfelijke rente van 118 gld t.b.v. Jan François Coninckx verbonden aan een 'hooymade' 1/2 B in "de werdels", O en Z de juffrouwen Marcelli, W Adriaen van Tichelt en zijn vrouw, N Erasmus Kerstens, een weide 1 G in "de vlaest", O, Z en W de juffrouwen Marcelli en N de kinderen Anthoni Matthijs Goossens.

Personen:

| 224-0055 |

Schepenregister 224, 12.1.1759

Jan Kivits verklaarde als eigenaar van een akker 1/2 B in het oosteneind, O de straat, Z Jan Bevers, (W en N niet vermeld) te calengieren een rente van 200 gld die onlangs werd verkocht door Joannes Baptista Gerardi, Antwerpen uit kracht van procuratie aan hem verleend door de erven + Jacobus van Rossum x Cornelia Nuijts en ingekocht door Henricus Vorsselmans, Wuustwezel en gehypothekeerd op vs akker.

Personen:

| 224-0056 |

Schepenregister 224, 13.1.1759

Jan Kivits verklaarde te vernieuwen in naam van zijn moeder de weduwe van Rossum dat Josephus van Hal transporteerde de panden die verbonden zijn aan een rente van 200 gld. Hij vergenoegd zich met de vruchten die op de gehypothekeerde goederen wassende zijn, gedaan te Antwerpen 2.6.1749.

Personen:

| 224-0057 |

Schepenregister 224, 13.1.1759, vervolg

Daaronder stond: Joos van Hal verklaarde te cederen aan Jan Geeraert Kivits een stuk erve 1/2 B in het Oosteneind.

Personen:

| 224-0058 |

Schepenregister 224, 13.1.1759

Jan Kivits x Catharina Jan Wemers verleden een erfelijke rente van 150 gld t.b.v. 'den armen' verbonden aan een stuk erve 1/2 B op het Oosteneind, O en Z de straat, W Jan Geeraert Bevers en N ...., het vs stuk land de comparanten competerende bij transport van Joos van Hal casseren zij een rente van 200 gld die door hem gecalengierd werd op 12.1.1759 tegen Henricus Vorsselmans.

Personen:

| 224-0059 |

Schepenregister 224, 3.2.1759

Vernieuwing. Op 9.12.1758 compareerden voor notaris Carolus Josephus Lemmens, Antwerpen: Jan Nicolaes van Dijck is 227 gld schuldig aan de weduwe van Peeter Bilkin, koopvrouw in 'rijsen, steencoolen, enz.' voor de levering van een partij 'rijsen en steencoolen', hij beloofde de som te voldoen binnnen de 3 weken.

Personen:

| 224-0060 |

Schepenregister 224, 17.2.1759

Theresia van den Bergen x + Pierre François Hermans, in zijn leven notaris en secretaris te Loenhout, ingevolge hun testament van 6.7.1737 voor notaris Peeter Schoesetters. Joannes Baptista François Hermans, secretaris te Loenhout, meerderjarige zoon van vs Peeter François Hermans, Joanna Theresia Hermans x Franciscus van Elsacker en vs Theresia van den Bergen voor haar minderjarige dochter Joanna Theresia Hermans en Maria Catharina de Riddere x Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert machtigen hun nicht Maria Theresia Jacoba Hermans, dochter van wijlen Mr Jacques wonende te Antwerpen om in hun naam een rente van 400 gld publiek te verkopen, geheven ten laste van het corpus der stad Antwerpen.

Personen:

| 224-0061 |

Schepenregister 224, 10.3.1759

Cornelis Francken, momber van Jeno (Joanna) Fisser verwekt in wettig huwelijk door Francis Fisser met des comparants zuster Barbara Francken en Huybrecht Fisser als momber der 3 minderjarige kinderen nagelaten door Francis Fisser des tweede comparants broeder in zijn 3de huwelijk met Maria Cornelis Schoepen met name Adriana, Maria en Marten Fisser, alzo erfgenamen en enige nagelaten kinderen van vs Francis Fisser verkochten uit der hand aan François Ferdinand van Elsacker x Joanna Theresia Hermans een stede met alle landen en weiden met huis en schuur 2 1/2 L op Sneppel in "de ambachtstraete", O Wouter van Gorp erfgenamen, Z Maeyken de Weijse erfgenamen, W het volgende perceel en N de straat, een perceel dries 1 1/2 L omtrent de vs stede, O en N de straat, Z Jacobus Meyvis erfgenamen en W Wouter van Gorp, een perceel land en weide 5 L aldaar, O de vs stede en Jacobus Meyvis erfgenamen, Z Jan Jacob de Cuyper en zijn vrouw en N "de ambachtstraete", de helft van enige heide 1 L bij de Vorssingers, dat alles in extinctie van een rente van 300 gld die Joanes Mattheus van Elsacker op de vs goederen had geheven en modo de Heer Engelbertus Vierlingh bij S/D van 1758 voor notaris Essers. Daarenboven moeten de verkopers nog 25 gld betalen.

Personen:

| 224-0062 |

Schepenregister 224, 28.3.1759

Peeter Cornelis Gabriels x Margo Jan Sebrechts zijn 120 gld - zijnde in Brabants geld 140 gld - schuldig aan de Heilige Geesttafel de vs tafel competerende tot last van de erfgenamen van Geert Vorsselmans bezet op hun stede in "de coedonghen".

Personen:

| 224-0063 |

Schepenregister 224, 31.5.1759

Wouter van den Heuvel, momber en Anthoni Comperen, toeziener der minderjarige wezen van + Jan Roovers x Catharina Huijgens zijn een rente van 300 gld schuldig aan Jan Jan van Elsacker gehypothekeerd op een huis en hof bij de kerk, O de Warande, Z het straatje, W de straat en N de erven Hendrick Smits, een perceel land 1 G in het Oosteneind, O Matthijs van Tichelt, Z de erven Beitrams, W Anna Vergouwen en N Cornelis van Meir en de kinderen van Gabriel Janssens, een weide 1 G te Sneppel, O de juffrouwen Marcelli, Z de Heer Herrij, W en N de erven Beitrams, en nog enkele percelen land.

Personen:

| 224-0064 |

Schepenregister 224, 25.8.1759

Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert x Maria Catharina de Ridder verklaren dat zij zich op 6.12.1755 borg hebben gesteld met hun stede met landen 7 B te Wommelgem ter waarde van 4.000 gld tot voldoening aan de condities der publieke aanbesteding der dorpslasten en zetboeken door wijlen de weduwe van Landeghem, destijds ontvangeresse. Zij vragen de cassatie van vs borgtocht.

Personen:

| 224-0065 |

Schepenregister 224, 21.2.1761

(deze datum werd waarschijnlijk later bijgeschreven) Cornelia Joos Vermeiren x Peeter Adriaen Vermeiren, Joannes Cornelis Ooms x Catharina Joos Vermeiren, Petronella Joos Vermeiren x Boudewijn Jan Louis Arnouts en Cornelis Joos Vermeiren als erfgenamen van wijlen Joos Cornelis Vermeiren, hun vader en schoonvader verklaren dat zij procuratie verleend hebben aan de schout tot publieke verkoop op 17.1.1758 voor 350 gld van "Smits bemt" 1/2 B op Terbeek, O en Z Juffrouw Strijpen, W Adriaen van Tichelt en N de beek, "den kerck ofte peerbemt" 1 G, O de beek, Z Geeraert Beitrams, W de juffrouwen Marcelli en N Jan Goderi, "den waeterlaet" 2 G, O Lambrecht Notelaers, Z, W en N de juffrouwen Marcelli. Jan Peeters kocht de goederen voor de schout.

Personen:

| 224-0066 |

Schepenregister 224, 21.2.1761

De verkopers ut ante verkochten op 17.1.1758 voor 140 gld aan de schout: een 'hooymade' op "de blaeckt", O de juffrouwen Marcelli, Z de erven Adriaen Couken, W "d'engelaers" en N Lambrecht Broomans, een perceel land op "den steenhoven" onder Terbeek, O Adriaen Vergouwen, Z de juffrouwen Marcelli, W Jan Vermeiren en N de kinderen Jan Ditvoorts, een weide op "de steenhovens", O "de steenovenschestraet", Z Adriaen Vergouwen, W de kinderen Jan Ditvoorts (Ditforts) en N de erven Lambrecht Vergouwen.

Personen:

| 224-0067 |

Schepenregister 224, 23.7.1759

Matthijs Peeter van Tichelt, bejaarde jonkman is een erfelijke rente van 200 gld schuldig aan Cornelis Jan Rombouts met als onderpand: een stuk land 3 L op "sneppelacker", O en W de straat, Z de juffrouwen Marcelli en N Geeraert Beitrams erfgenamen, nog een weide 1/2 B aldaar, O de beek, Z de juffrouen Marcelli, W Adriaen Peeter van Tichelt en N Jan Nicolaes van Dijck.

Personen:

| 224-0068 |

Schepenregister 224, 4.8.1759

Anthoni Gaspar Anthonissen ook als toeziener van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Cornelia Goderi, Cornelis Jan Goderi als momber der vs wezen verklaren dat op 24.7.1753 voor notaris Marc Anthoni Essers een weide "de wippenbergh" 1/2 B op "het huffel heijcken" is getransporteerd in last van een rente van 150 gld aan de kerk alhier. Zij verklaren vs weide te 'retrocederen' aan Cornelis Heestermans op last der vs rente.

Personen:

| 224-0069 |

Schepenregister 224, 1.9.1759

Peeter Steven Goderi x Elisabeth Rombouts Vergouwen machtigen Thomas Lauwaert, procureur bij Haar Majesteits Soevereine Raad om in hun naam een rekwest te presenteren ten einde octrooi te bekomen voor de leengoederen door hen alhier gekocht op 9.4.1756 waarin zij op 7.5.1756 werden 'gegoeyd' en te mogen disponeren in faveur der 2de comparanten voorkinderen verwekt met wijlen Peeter Jan Arnouts in haar 1ste huwelijk.

Personen:

| 224-0070 |

Schepenregister 224, 24.9.1759

Vernieuwing. Op 28.1.1752 compareerden voor notaris Petrus Josephus Cools, Antwerpen: Cornelis Wouter Ooms x Jenneken van de Cloodt zij zijn een erfelijke rente van 200 gld schuldig aan Franciscus Bruijnseels bezet op een stede met Huis 5 L te Sneppel, O de kinderen Jan Ditvoorts, Z zichzelf, W Franciscus van de Cloodt en N de straat, een stuk land 1/2 B, O de erven Jan van Gorp, Z en W zichzelf en N Franciscus van de Cloodt, "den hoeckacker" 1 G, O en Z de straat, W de kinderen Hendrick Bertholomeeusen en N Jacob Fenix en nog enkele percelen land.

Personen:

| 224-0071 |

Schepenregister 224, 24.9.1759

Anthoni Comperen, meester-timmerman en Petrus Goris, meester-metser hebben op verzoek van François Bernardus van Elsacker een huis in het dorp alhier gevisiteerd, huis toekomende aan de kinderen van Nicolaes Peeters. Zij hebben het huis in zodanige slechte staat bevonden mits het houtwerk bedorven en verrot is, het huis zou kunnen omvallen en grote schade veroorzaken.

Personen:

| 224-0072 |