Schepenregisters deel 221 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 221

Schepenregister 221, 5.6.1751

Vernieuwing. Op 10.2.1742 compareerden voor Joannes Carolus du Pont en Eduardus Cornelis van den Steene, schepenen te Antwerpen: Jacob Lenaert Phenix, enig kind van + Lenaert Huijbrecht Phenix x + Maria Jacob Theeus, wonende te Loenhout, zij verklaarden dat Petrus Herrij in extinctie van een obligatie van 436 dd 18.10.1739 cedeerde een stede op Sneppel 1191 R, O de erven secretaris van Beeck, Z Jacob Meyvisch en Michiel Vorsselmans, W Cornelis Peeter Mattheus Arnouts en N Cornelis Arnouts en Jacob Meyvisch, een perceel grond 400 R, een akker 267 R, O en N Goris Lambrecht van Staeijen, Z de verkoper en W Adriaen Lathouwers, en nog verschillende percelen in "de beirestraet".

Personen:

| 221-0001 |

Schepenregister 221, 18.6.1751

Vernieuwing. Op 17.2.1746 compareerden voor notaris Joan Baptist Gerardi, Antwerpen, Barbara Roosenmael, geestelijk dochter uit Antwerpen, zij ontving van Reijnier Antoni Gerardi betalend voor Anna Catharina Marcelli, Loenhout, 600 gld in mindering van een rente van 2.000 gld die Elisabeth van Elsacker had verleden voor de schepenen van Loenhout op 30.1.1731.

Personen:

| 221-0002 |

Schepenregister 221, 18.6.1751

E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willebrordus heeft de terugbetaling ontvangen van 3.000 gld die Anna Catharina Marcelli en Elisabeth Marcelli, gezusters, hebben ten laste van het dorp als erfgenamen van wijlen Joan Frans van Elsacker en Elisabeth van Elsacker door de regeerders van Loenhout verleden op 13.10.1699.

Personen:

| 221-0003 |

Schepenregister 221, 22.7.1751

De schout en de schepenen verklaren dat zij in 3 verschillende 'paeyementen' te weten in 1745 500 gld op 6.4.1750 300 gld en op 19.6.1751 1.000 gld ontvingen van Anna Catharina en Elisabeth Marcelli als erfgenamen van wijlen Joan Frans van Elsacker en Elisabeth van Elsacker die zij schuldig waren aan het dorp volgens zekere transactie dd 10.4.1745, vernieuwd op 18.6.1751.

Personen:

| 221-0004 |

Schepenregister 221, 30.8.1751

Michiel Pellens, secretaris van Rijkevorsel, Peeter van Dijck x Anna Pellens, Joannes Baptist Arnou procuratie hebben van Maria Geertruy Pellens, Matthijs Cornelis Vochten x Anna van Dingen, Joannes Baptist Martens x Catharina van Dingen, Maria, Elisabeth en Mariane van Dingen, dochters van Maria Pellens zaliger, allen erfgenamen van wijlen Joannes Pellens, secretaris van Brecht en wijlen Barbara Pellens, verkochten aan Jan Dionys van Dijck, smid, een stuk zaailand 2 G op het "huffel heyken".

| 221-0005 |

Schepenregister 221, 31.12.1751

Dezelfden verkochten aan Jan Peeter Kenis een beemd 1/2 B op "het molenbosch", O de beek, Z secretaris Hermans, W de erven Joan Frans van Elsacker en N de juffrouwen Marcelli.

| 221-0006 |

Schepenregister 221, 4.9.1751

Dezelfden verkochten aan Jan Nicolaes van Dijck, brouwer, een weide 1/2 B aan "de Breebeeckxschen dijck", O de erven Matthijs Goossens, Z de erven van Elsacker, W en N de straat.

| 221-0007 |

Schepenregister 221, 30.8.1751

Dezelfden verkochten aan Gerardus Beitrams x Apolonia Maesmans een stuk land 1 B op Sneppel, O, Z en N de juffrouwen Marcelli en W de erven Jan Matheus van Elsacker.

| 221-0008 |

Schepenregister 221, 30.8.1751

Dezelfden verkochten aan Jacobus Constantinus van den Ackerveken, koster alhier, een weide 1 B aan de kapel van St. Quirijn, O de beek, Z en W de straat en N de kinderen Cornelis Beitrams.

| 221-0009 |

Schepenregister 221, 31.8.1751

Vernieuwing. Op 7.5.1751 compareerden voor notaris Peeter Huijbrechts, Antwerpen, Joanna Jetten x Joannes de Geest, Antwerpen, verkochten aan Egidius Snels een rente van 600 gld verleden op 27.5.1744 ten laste van het dorp van Loenhout, geslagen in condemnatie voluntair op 3.6.1744 voor de schepenen te Antwerpen.

| 221-0010 |

Schepenregister 221, 24.10.1751

Matthijs Anthonij Bertholomeeusen, Antonij Haest x Barbara Bertholomeeusen, Jan Vermeiren en Gabriel Jansen, mombers van Maria Cornelis Vermeiren, allen erfgenamen van Anthony Bertholomeeusen, verkochten aan jonker Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert, schout, een rente van 76 gld die Jan Aerts van Tichel verleden heeft aan vs Anthony Bertholomeeusen dd 24.3.1714.

Personen:

| 221-0011 |

Schepenregister 221, 17.11.1751

De schout verkocht aan Cornelis Dionys van Sijck een huis "het swaentien" op Terbeek, O, W en N juffrouw Reijns, Z de grote straat, een weide 1 1/2 L, O, Z en W de weduwe Jan Cornelis Arnouts en N Huijbrecht Jan Lenaerts, de comparant aangekomen bij koop van Hendrick Cuijpers x Anna Smits op 1.9.1750.

Personen:

| 221-0012 |

Schepenregister 221, 1.12.1751

Magdalena Tappers x + Joannes Matheus van Elsacker geeft procuratie aan haar zoon Franciscus Bernardus van Elsacker om het sterfhuis te regelen.

Personen:

| 221-0013 |

Schepenregister 221, 2.12.1751

E.H Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts geeft 'pro titulo patrimoniali' 3.000 gld 'tot avanceren van den pristerlijcke staet' van Wilhelmus van Elsacker, theologant aan het Bisschoppelijk seminarie te Antwerpen, verbonden aan een groot huis, sterk gebouwd, met pannen bedekt 1/2 B aan de Huffel, O "den voetboghen hof", Z de straat, W de kinderen Nicolaes Peeters en Jan Niclaesen van Dijck, N de straat met eiken bomen beplant, een 'hooymade' op "het hooghbosch" 4 1/2 G aan de grote beek aangekomen van zijn ouders wijlen Michiel van Elsacker x + Catharina van Gilse ingevolge S/D van 23.8.1721.

Personen:

| 221-0014 |

Schepenregister 221, 5.1.1752

Reijnier Antonij Gerardi met procuratie van Michiel van Lanschot ontving de terugbetaling van een rente van 1.000 gld welke hij had ten laste van het dorp dd 13.12.1746.

Personen:

| 221-0015 |

Schepenregister 221, 5.1.1752

Cassatie. Op 13.12.1751 compareerden voor Pierre François Hermans: Barbara Huybrecht Goossens x Norbert van Haecken. Zij ontvingen de terugbetaling van een rente van 300 gld van de weduwe van Carolus Hunens de Landegem, ontvangeresse der parochie van Loenhout, verleden op 8.4.1748 ten laste van het dorp.

Personen:

| 221-0016 |

Schepenregister 221, 22.2.1752

Codicil aan een testament. Maria van den Heuvel, jonge bejaarde dochter, enigszins ziekelijk, legateerde aan haar zuster Cornelia van den Heuvel x Cornelius Godry haar goeden ring en haar blauwe laken rok, 2 van haar beste hemden aan Gerard Godry, zoon van haar vs zuster plus 10 gld, aan haar broer Jan van den Heuvel 7 gld, aan de oudste dochter van haar broer Wouter van den Heuvel haar kerkboek met zilveren sloten en aan de jongste dochter van haar vs broer haar gouden oorringen, aan de vrouw van haar broer Anthony van den Heuvel haar beste katoenen voorschoot, aan haar nicht Mariana van den Langenbergh het kantwerk en 2 van haar beste hemden en haar beste paar schoenen, aan Catharina de Bie haar gouden halsketting.

Personen:

| 221-0017 |

Schepenregister 221, 14.4.1752

Baudewijn Adriaen Heuvelmans met Jan van de Mierop als momber, Catharina Adriaen Heuvelmans x Adriaen Peeter van Tichel ontvangen de terugbetaling van een rente van 200 gld van de weduwe Carolus Hunens de Landegem, ontvangeresse van het dorp verleden op 13.2.1747 ten laste van het dorp.

Personen:

| 221-0018 |

Schepenregister 221, 14.8.1752

Matthijs de Graef en Cornelis Gobbaerts uit hoofde van hun vrouwen die erfgenamen zijn van wijlen Cornelia Jan Verboven verkochten aan Anthony Peeter van Tichel en zijn vrouw, een stede met huis 15 à 16 L te Popendonk, O Jan Geert van Dijck, Z en W de straat en N de erven Jan Anthonij Reyns, een 'hooymade' 1/4 B op "het schouwbosch", O van der Saecke, Z Antony Vergouwen, W de beek en N Adriaen Vergouwen.

| 221-0019 |

Schepenregister 221, 20.9.1752

Reijnier Anthonij Gerardi met procuratie van Franciscus Alexandrinus Dierckxsen ontving de terugbetaling van een rente van 1.200 gld dd 26.6.1752 ten laste van het dorp.

Personen:

| 221-0020 |

Schepenregister 221, 21.9.1752

Zie hierna Nr 8 21.3.1753.

| 221-0021 |

Schepenregister 221, 23.12.1752

Reijnier Anthonij Gerardi met procuratie van Constantin Cattie, begijn te Antwerpen, ontving de terugbetaling van een rente van 1.200 gld dd 13.12.1746 ten laste van het dorp.

Personen:

| 221-0022 |