Schepenregisters deel 217 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 217

Schepenregister 217, Nr 1 22.6.1747

De schout en de schepenen van Loenhout nemen een rente van 600 gld t.b.v. Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter.

Personen:

| 217-0001 |

Schepenregister 217, Nr 2 19.7.1747

Joseph Tolles x Hendrina Vergouwen nemen een rente van 42 gld t.b.v. 'den arme' verbonden aan een huis 40 R in de warande.

Personen:

| 217-0002 |

Schepenregister 217, Nr 3 14.7.1747

De schout, schepenen en de provisors van de kerk ontvingen 300 gld van Jan Roovers en zijn vrouw als kwijting van een rente verleden op 10.9.1743 bezet op een huis bij de kerk.

Personen:

| 217-0003 |

Schepenregister 217, Nr 4 15.4.1747

De schout en de schepenen nemen een rente van 250 gld t.b.v. Maria Anna van de Langenbergh.

Personen:

| 217-0004 |

Schepenregister 217, Nr 5 15.4.1747

De schout en de schepenen nemen een rente van 125 gld t.b.v. Peeter Arnout Peeter van Tychelt, jonkman.

Personen:

| 217-0005 |

Schepenregister 217, Nr 6 15.4.1747

De schout en de schepenen nemen een rente van 358 gld t.b.v. 'den arme'.

| 217-0006 |

Schepenregister 217, Nr 6 15.4.1747, vervolg

In de marge: gekweten op 23.9.1778.

| 217-0007 |

Schepenregister 217, Nr 7 28.4.1747

De schout en de schepenen nemen een rente van 250 gld t.b.v. Hendric Willem Bartholomeeusen.

Personen:

| 217-0008 |

Schepenregister 217, Nr 7/2 2.7.1748

De schout en de schepenen verklaren dat in 1746 en 1747 alle beemden en weiden werden 'gefourageert door de troupen der geallieerde armée'. Op 1.6.1748 werd door hagelslag en 'stortinghe van groote slaghreghens de helft van de besaeytheit gerenueert'.

| 217-0009 |

Schepenregister 217, Nr 8 22.7.1747

De schout en de schepenen nemen een rente van 2.245 gld t.b.v. Joseph Bosschaert als momber van Isabella Guilielmus Nicolaus Joseph de Witte.

| 217-0010 |

Schepenregister 217, Nr 8/2 12.12.1747

Peeter Adriaen Verboven, 71 jaar, oud-schepen verklaart op verzoek van Michiel van Elsacker als momber van de kinderen van Michiel Hendrick van Elsacker dat Jenneken Jacob Jan Koppens niet heeft gedeeld in de goederen van haar vader.

Personen:

| 217-0011 |

Schepenregister 217, Nr 8/3 28.12.1747

Wouter Vergouwen, 80 jaar, wonende te Tereik onder Zundert en Aert Jan Mathysen, 74 à 75 jaar ook aldaar wonende verklaren op verzoek van Michiel van Elsacker als momber der kinderen van Michiel Hendrick van Elsacker dat Jenneken Jacob Jan Koppens, gewoond hebbende te Zundert-Wernhout een bastaard was van Jacob Jan Koppens hij is met het vrouwmens waarmee hij de bastaard had nooit getrouwd geweest maar wel met een zekere Geertruyde wonende te Tereik onder Zundert. Hij heeft daarbij 5 kinderen verwekt te weten: Adriaen, Cornelia, Lambrecht, Cornelis en Tanneken. Bij de dood van hun vader hebben zij de nalatenschap onder hun 5 verdeeld en de bastaard Jenneken heeft daarin niet gedeeld. Jenneken is daarna getrouwd met Frans Hendrick van Elsackere wonende te Wuustwezel. De moeder van de bastaard noemde Cornelia, zij was getrouwd met Jan Keulders (zo genoemd in de wandeling).

Personen:

| 217-0012 |

Schepenregister 217, Nr 9 30.3.1748

Cornelis Adriaen de Wael, Wuustwezel en Jan van de Mierop, Loenhout, momber en toeziener der 4 minderjarige weeskinderen van wijlen Jan Peeter Bastiaen Vorsselmans x + Catharina Adriaen de Wael met name: Peeter, Adriaen, Joanna en Dominicus, Elisabeth Jan Peeter Vorsselmans x Hendrick Merten Laureyssens transporteerden voor 350 gld aan Jan Nicolas van Dijck, brouwer en herbergier alhier een perceel land 4 G te Wuustwezel op Braken, een stuk land 1 L op Tereik. De 350 gld kwamen van een rente verleden op 6.3.1663 t.b.v. Elisabeth van Praet, begijn te Antwerpen, hun toekomend bij gift van Elisabeth Herman Hermans x + Nels van Praet en door Jan Melsen van Praet en Marijnis Melsen van Praet haar kinderen, verkregen bij overlijden van vs Elisabeth van Praet. Bij het transport hoorde een partij steen van de stede van Jan Peeter Vorsselmans gekocht door vs Jan Nicolas van Dijck.

Personen:

| 217-0013 |

Schepenregister 217, Nr 10 1.4.1748

De schout en de schepenen nemen een rente van 250 gld t.b.v. Catharina Aert Peeter van Tychelt.

Personen:

| 217-0014 |

Schepenregister 217, Nr 11 1.4.1748

De schout en de schepenen nemen een rente van 600 gld t.b.v. Jan Geert van Dijck.

Personen:

| 217-0015 |

Schepenregister 217, Nr 12 1.4.1748

De schout en de schepenen nemen een rente van 1.000 gld t.b.v. Peeter Cornelis van Dijck zoon van Marie Jan Arnouts.

Personen:

| 217-0016 |

Schepenregister 217, Nr 12 1.4.1748, vervolg

In de marge: hiervan werd 400 gld gekweten op 12.12.1752.

| 217-0017 |

Schepenregister 217, Nr 13 1.4.1748

De schout en de schepenen nemen een rente van 300 gld t.b.v. Cornelis Laureys Arnouts.

Personen:

| 217-0018 |

Schepenregister 217, Nr 14 6.4.1748

De schout en de schepenen mede als provisors van 'den armen' ontvingen 250 gld van de weduwe van Cornelis Marijnissen en haar kinderen als kwijting van een rente dd 23.9.1744 bezet op hun stede op Terbeek.

Personen:

| 217-0019 |

Schepenregister 217, Nr 15 8.4.1748

De schout en de schepenen nemen een rente van 300 gld t.b.v. Barbara Huybrecht Goossens.

Personen:

| 217-0020 |

Schepenregister 217, Nr 15 8.4.1748, vervolg

In de marge: gekweten op 5.1.1752.

| 217-0021 |

Schepenregister 217, Nr 16 8.4.1748

De schout en de schepenen nemen een rente van 300 gld t.b.v. de momber en de toeziener der weeskinderen van Gabriel Janssens.

Personen:

| 217-0022 |

Schepenregister 217, Nr 17 8.4.1748

De schout en de schepenen nemen een rente van 250 gld t.b.v. 'den armen'.

| 217-0023 |

Schepenregister 217, Nr 17 8.4.1748, vervolg

In de marge: gekweten op 23.9.1778.

| 217-0024 |

Schepenregister 217, Nr 18 24.5.1747

Erasmus Kerstens, 37 jaar, brouwer en Michiel van Staeijen, 30 jaar, verklaren dat zij op 7.3.1747 ieder een kar hooi geladen hadden vanwege 'het dorp, voor de Hussaeren' waarmee zij naar Hoogstraten zijn gereden daar moesten zij van secretaris Schuermans het beste hooi op zijn zolder lossen.

Personen:

| 217-0025 |

Schepenregister 217, Nr 18/2 25.5.1748

Cornelis Adriaen van Tychelt, 72 jaar verklaart dat de H. missen op zondag en heiligedagen altijd zijn geschied door de pastoors alhier 's winters de vroegmis om 7 uur en 's zomers om 6 uur en de hoogmis altijd om 10 uur hij had van zijn ouders horen zeggen dat het altijd zo geweest was.

Personen:

| 217-0026 |

Schepenregister 217, Nr 19 25.5.1748

Peeter Adriaen Verboven, 71 jaar legt dezelfde verklaring af betreffende het uur der missen.

Personen:

| 217-0027 |

Schepenregister 217, Nr 20 25.5.1748

Maria Josina van Elsacker, 76 jaar legt dezelfde verkaring af betreffende het uur der missen.

Personen:

| 217-0028 |

Schepenregister 217, Nr 21 25.5.1748

Anna Catharina Marcelli, 66 jaar legt dezelfde verklaring af betreffende het uur der missen.

Personen:

| 217-0029 |

Schepenregister 217, Nr 22 25.5.1748

Catharina Peeter Joris Coecken, 72 jaar legt dezelfde verklaring af betreffende het uur der missen.

Personen:

| 217-0030 |

Schepenregister 217, Nr 23 25.5.1748

Jan Aert Quirijnen, 61 jaar legt dezelfde verklaring af betreffende het uur der missen.

Personen:

| 217-0031 |

Schepenregister 217, Nr 24 25.5.1748

Jan Nuijts, 73 jaar legt dezelfde verklaring af betreffende het uur der missen.

Personen:

| 217-0032 |

Schepenregister 217, Nr 25 5.6.1748

Jonker Joannes Walckiers, heer van Loenhout, de schout, schepenen, gezworenen en 'de gegoeyden principael' verklaren dat zij aan de wereldlijke en geestelijke rechters zullen voorstellen dat de heer pastoor de hoogmis zal opdragen te 10 uur 'gelyck altyt van immomerabele tyden is gedaen geweest'. Daaronder volgen de handtekeningen. Adriaen Cornelis Vermeiren, Joris van Elsacker tekenden met een +, verder de handtekeningen van: J. Walckiers d'Oostwinckel, C. van Craesbeeck de Sittaert, Huybrecht Leenaerts, A. Vergauwen, Jan van den Mierop, Peeter Rombouts, Erasmus Kerstens, Laureijs Aernouts, Peeter Wouter Ooms, Jan Anthonissens, Jan Nys van Dijck, Cornelis Cornelis van Dyck, A.C. Marcelli, weduwe de Landeghem, Catharina de Bie, Elisabeth Marcelli, Magdalena Lappers, Jan van Dijck, Cornelis Hestermans, Maria Josina van Elsacker en Cornelis Cornelis Jorissen.

Personen:

| 217-0033 |

Schepenregister 217, Nr 25 5.6.1748, vervolg

Daaronder E.C. Vandensteene, N. Nanteuil, actum in Gent 17.6.1748.

| 217-0034 |

Schepenregister 217, Nr 26 23.6.1748

Jan Baptista Wijnen ook voor zijn moeder Elisabeth van der Buijten x + Jan Wijnen transporteerden aan de schout een huiske met hof, verkregen van Catharina Christiaen van Dyck, Wouter Peeter Rombouts en Franciscus Francken op 10.3.1739.

Personen:

| 217-0035 |

Schepenregister 217, Nr 27 5.7.1748

De schout en de schepenen verklaren dat de hoogmis steeds om 10 uur werd gelezen, de pastoor had besloten de hoogmis om 9 uur te lezen, daardoor ondervonden de parochianen dat zij te weinig tijd kregen om 'malckanderen te connen verwisselen sonder hun huijsen alleen te laeten mits de verre distantien dat de ingesetenen van de kercke woonden'. Gelasten de pastoor de hoogmis terug om 10 uur te lezen.

| 217-0036 |

Schepenregister 217, Nr 28 15.7.1748

Philippus van Bavel, Brecht, verkocht aan Peeter Cornelis Gabriels een 'hooymaede wesende een vredevelt' 1/2 B op "het hooghbos" gekocht van Alegunde de Wijse op 1.7.1743 voor notaris Antoni Gerardi, Brecht.

Personen:

| 217-0037 |

Schepenregister 217, Nr 29 15.7.1748

Alegunda de Wijse met haar zoon Matheus Coninckx tranporteerden voor 250 gld aan Philips Jan van Bavel een beemd 1/2 B op "het Hooghbos" gekomen van haar zuster.

Personen:

| 217-0038 |

Schepenregister 217, Nr 30 8.8.1748

Hendrick Janssen Cuijpers x Anna Smits transporteerden aan Joanna Maria en Anna Maria Strypen en aan Judocus Henricus Strypen, erfgenamen van Catharina Isabella Schoonejans een stede met huis 7 L op Terbeek, een perceel land genaamd "Haelemanshoff" en nog enkele panden.

Personen:

| 217-0039 |

Schepenregister 217, Nr 31 17.9.1748

De schout ter eenre, Hendrick Janssen Cuijpers x Anna Smits, ter ander zijde vermangelen een huis "het swaentien" op Terbeek tegen "den Smitsbemt" 2 G gekocht op 29.4.1728 van Dionijs van Hal x Elisabeth Moons zijnde 2de comparant, na de dood van zijn 1ste vrouw bezitter gebleven.

Personen:

| 217-0040 |

Schepenregister 217, Nr 32 17.9.1748

Joseph Tolles, Antwerpen ook voor zijn vrouw Hendrina Vergouwen verkocht voor 165 gld aan Aert van Staeijen x Maria Anna Carel Hibertus een huis 30 à 40 R in de warande.

Personen:

| 217-0041 |

Schepenregister 217, Nr 33 23.9.1748

Marijnis Joris Vermeiren, Halteren, heeft de kwijting ontvangen van een rente van 400 gld die Hendrick Jan Kuypers ten jare 17 voor notaris Thomas Gerardi te Hoogstraten werd verleden.

Personen:

| 217-0042 |

Schepenregister 217, Nr 34 7.10.1748

Digna Hendrick Bartholomeeusen x + Jan Hendrick van Staeyen met haar huidige man Cornelis van Minderbrugge ter eenre, Aert van Staeyen, momber en Adriaen Hendrick Bartholomeeusen, toeziener der 4 minderjarige kinderen van vs Jan Hendrick van Staeyen zijnde: Cornelis, 8 jaar, Peeter, 5 jaar, Lambrecht, 3 jaar en Bastiaen, 8 maanden, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 217-0043 |

Schepenregister 217, Nr 35 10.10.1748

Peeter van Tolhuysen, Adriaen, Jan en Anna Maria van Tolhuysen x Adriaen de Beuckeleer verkochten een perceel land 1 G en een weide 1 1/2 L aan vs Peeter van Tolhuysen.

Personen:

| 217-0044 |

Schepenregister 217, Nr 36 12.12.1748

Maria de Haeze x + Lenaert van Meir die tevoren weduwnaar was van Maria van Dyck, Maria de Haeze nu getrouwd met Cornelis Dionisius van Dyck, 1ste partij, Jan Nicolaes va Dyck, momber en Cornelis van Meir,toeziener van de 2 kinderen van Lenaert van Meir uit zijn 1ste huwelijk in de 2de partij sluiten een akkoord. Maria de Haeze had ool een kind bij Lenaert van Meir.

Personen:

| 217-0045 |

Schepenregister 217, Nr 37 18.12.1748

Joris Broomans x + Maria van Westerhoven ter eenre, Erasmus Kerstens, momber mits de ziekte van Geeraert van Westerhoven voor de 2 kinderen van de 1ste comparant, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 217-0046 |

Schepenregister 217, Nr 38 19.12.1748

Peeter van Westerhoven ook voor zijn zoon Geeraert, Erasmus Kerstens, schepen als momber van Maria Anna van Westerhoven waar vader van is Joris Broomans ter eenre, Matthijs Cornelis Ooms x + Margo van Westerhoven ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 217-0047 |

Schepenregister 217, Zonder nummer s.d.

niet gepasseerd. Op 12.8.1748 verschenen voor notaris Gisberto Daniel Vervlassen, Antwerpen, Joseph Franciscus Smits, letterzetter, enige erfgenaam van Joannes Smits volgens testament van 18.10.1732 gepasseerd voor notaris Peeter Gerardi verklaart te transporteren aan Henricus Augstinus Joseph Spitaels x Anna Catharina Wouters een rente van 200 gld die Jacob Meyvisch op 30.9.1716 had verleden voor de schepenen van Loenhout t.b.v. Joannes Smits x Cornelia Valentijns.

Personen:

| 217-0048 |

Schepenregister 217, Zonder nummer 23.12.1748

niet gepasseerd. Voor de schout en de schepenen kwam Marcus Antoni Essers geconstitueerd door Joseph Franciscus Smits betreffende de rente van 200 gld t.b.v. Henricus Augustinus Joseph Spitaels (zie vorige akte).

| 217-0049 |