Schepenregisters deel 215 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 215

Schepenregister 215, Nr 132 18.5.1745

Adriaen Peeter Koecken verkocht t.b.v. 'den armen' een weide 1 G op Terbeek, een 'hooymade' 1/4 B op "de blaeckt" in extinctie van een rente van 300 gld die comparant had verleden met zijn vrouw zaliger Marie Peeter Mathys Goossens t.b.v. 'den armen'. Alhoewel de goederen te weinig waarde hebben werd de zaak geconsidereerd wegens de hoge ouderdom van de comparant.

Personen:

| 215-0001 |

Schepenregister 215, Nr 133 31.5.1745

De schepenen ontvingen 100 gld van meester Laureijssen en zijn vrouw in mindering van een rente van 200 gld die zij aan 'den armen' schuldig waren.

| 215-0002 |

Schepenregister 215, Nr 134 16.6.1745

Anna Catharina en Elisabeth Marcelli zich sterk makend voor de erfgenamen van Stephanus Philibert Marcelli en Cornelis Wouter Raedts verkochten aan jonker Cornelis Frans van Landeghem, ontvanger van het dorp een beemd 1/2 B op "het hooghbos".

Personen:

| 215-0003 |

Schepenregister 215, Nr 135 5.7.1745

Cornelis Wouter Raedts x Cornelia Cornelis van Gastel verleden een rente van 420 gld t.b.v. al de wezen van Gabriel van den Bleecke, verbonden aan een stede met huis 9 L te Neerven op "het heiende", een akker 1 1/2 L achter de stede van Michiel van Antwerpen, een stuk land "den pothoeck" 2 L bij "de sleutelhoeve".

Personen:

| 215-0004 |

Schepenregister 215, Nr 136 5.7.1745

Cornelia Cornelis van Gastel x Cornelis Wouter Raedts verkochten aan Jan Cornelis van Gastel x Digna Jan Goossens 1/3 in een stede met huis 8 L op klein Neerven.

Personen:

| 215-0005 |

Schepenregister 215, Nr 137 22.7.1745

de schepenen verklaren dat Georgius Nauwens de wettige zoon is van wijlen Adriaen Jan Nauwens x Anneke Dillis Janssens, hij had slechts één zuster nl. Joanna Nauwens.

Personen:

| 215-0006 |

Schepenregister 215, Nr 138 30.10.1745

Antoni Jan Peeters als momber van de wezen van Peeter Jan Peeters x Naentien Jan Claessen is 50 gld schuldig aan Cornelis Jan Lippens. Zij verbonden hieraan een boske 1 L en enige heide 1/2 B.

Personen:

| 215-0007 |

Schepenregister 215, Nr 139 30.10.1745

Jan Roelants ook voor zijn broer Jacob Roelants en Cornelis Cornelis Arnouts in naam van zijn vrouw de weduwe van Goris van Antwerpen als erfgenamen van Cornelis Jan Lippens cederen een rente van 50 gld die de weeskinderen van Peeter Jan Peeters schuldig zijn aan hun comparanten.

Personen:

| 215-0008 |

Schepenregister 215, Nr 140 20.11.1745

Joos Adriaensen x Cornelia Dirck Naesen transporteerden aan Jan Hendrick van Staeyen een stuk land 1 1/2 L op Sneppel.

Personen:

| 215-0009 |

Schepenregister 215, Nr 141 20.11.1745

Jacob Fenix, 63 jaar, Huybrecht Jan Lenaerts, 55 jaar, verklaren op verzoek van Jenneken Jan Lenaerts x + Jan Cornelis Arnouts dat vs Jan Cornelis Arnouts "den schoolacker" publiek had laten veilen maar vermits het niet genoeg opbracht heeft hij het stuk land uit de hand verkocht aan Peeter Valentijns voor 410 gld, deze heeft van de koopsom afgetrokken wat vs Arnouts nog schuldig was als executeur van het sterfhuis van de weduwe Cornelis Huijgens. De rest van de koopsom dient nog altijd betaald te worden.

Personen:

| 215-0010 |

Schepenregister 215, Nr 142 20.12.1745

Peeter Jan Weerdts x + Marie Jacob Fenix en zijn 3 kinderen ter eenre, Huybrecht Jacob Fenix als momber en Peeter Peeter Vermeeren als toeziener van de vs weeskindern ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 215-0011 |

Schepenregister 215, Nr 143 22.12.1745

Antoni Roelant Sips, Wernhout-Zundert, verkocht voor 36 gld aan Aert Jan Mathyssen een beemd 1/2 B aan de kleine beek omtrent "den verckenshoeck".

Personen:

| 215-0012 |

Schepenregister 215, Nr 144 11.1.1746

Cornelia van Gastel x Cornelis Raedts, Jan Cornelis van Gastel, Catharina Cornelis Arnouts x Cornelis Geerts, Cornelis van Gastel in de plaats van Jan Antoni van Gastel, ook voor de kinderen van Antoni van Gastel waar moeder van is Jacomijn Kenis en Peeter Kenis als toeziener, verkochten aan Mathijs Cornelis Ooms x Margo Peeter van Westerhoven een huis 5 L te Neerven, een heiveld 1 G aan "de donckervoort".

Personen:

| 215-0013 |

Schepenregister 215, Nr 145 11.1.1746

Michael Jan van Elsacker heeft 150 gld ontvangen ven de erfgenamen van Cornelis van Gastel als kwijting van een schuldbrief dd 19.1.1732.

Personen:

| 215-0014 |

Schepenregister 215, Nr 146 22.1.1746

De schepenen ontvangen 100 gld van Geert van den Heuvel die hij schuldig was aan de kerk alhier dd 25.1.1740.

Personen:

| 215-0015 |

Schepenregister 215, Nr 147 12.2.1746

Cornelia Kenis x Jan Meeusen verkochten voor 250 gld een rente van 12 gld 's jaars t.b.v. Adriaen Mathijs Ooms, Brecht, verbonden aan een stede met huis 12 L in de Hoenderstraat en een stuk land 6 L in "het sticht".

Personen:

| 215-0016 |

Schepenregister 215, Nr 148 15.2.1746

Cornelia Kenis x Jan Meeusen, Jacomijne Kenis x + Antoni van Gastel, Renier Gerardi in naam van Barbara Kenis, begijn, allen erfgenamen van Marcus Kenis, verkochten voor 400 gld aan Jan Anthonissen x Elisabeth Godtstouwers "de exter" 2 G op "molenacker" en "den keyser 1/2 B.

Personen:

| 215-0017 |

Schepenregister 215, Nr 149 15.2.1746

Renier Gerardi als executeur van het sterfhuis van Peeter Staes Vaelentijns heeft de kwijting ontvangen van de erfgenamen Marcus Kenis van een obligatie van 250 gld en een schuldbrief van 300 gld die wijlen Marcus Kenis schuldig was aan vs Vaelentijns.

Personen:

| 215-0018 |

Schepenregister 215, Nr 150 25.2.1746

De ondergetekende Catharina van Aecken verklaart dat Martinus Huygens op 28.11.1732 een rente van 600 gld gekweten heeft aan Catarien van Aecken x + Adriaen van den Bergh. De rente was verleden op 7.11.1724 bezet op een woonhuis bij de kerk, een heiveld achter Quirijn Willems, een heiveld achter "Aert Moonsacker" op de Hersseling.

| 215-0019 |

Schepenregister 215, Nr 151 25.2.1746

Michael Huijgens x Petronella Janssen Goris transporteerden voor 400 gld aan Antoni Comperen (Komperen) x Maria-Anna Huijgens, dochter der eerste comparanten een huis bij de kerk naast Paulus Ansoms, een perceel "de trappen" 1/2 B. De verkopers mogen blijven wonen in de keuken wegens hun hoge ouderdom.

Personen:

| 215-0020 |

Schepenregister 215, Nr 152 25.2.1746

De schout in naam van zijn 'compagne' verkocht voor 200 gld aan Adriaen Vergouwen een weide 1/2 B, gekocht op 18.10.1735 van de erfgenamen Arnold Bode.

Personen:

| 215-0021 |

Schepenregister 215, Nr 153 26.2.1746

Josina van Elsacker, ook voor haar broers, ontving de kwijting van een rente van 100 gld van de erfgenamen van Jan Jan Rombouts, rente verleden door Lambrecht Broomans op 17.3.1678 t.b.v. Michael van Elsacker.

Personen:

| 215-0022 |

Schepenregister 215, Nr 154 25.2.1746

Vernieuwing. Op 26.9.1744 Compareerden voor notaris Marcus Antonius Essers, Jan Peeter Kenis. Hij verkocht voor 518 gld aan Adriaen Vergouwen, meier, "den schoolacker" 2 G tegenover de dorpsschool.

Personen:

| 215-0023 |

Schepenregister 215, Nr 155 15.4.1746

Cornelis Cornelis de jonge x Maria Jan Rombouts zijn een rente van 300 gld schuldig aan Lambrecht Vergouwen, momber van Cornelis Jan Rombouts en Cornelia Jan Rombouts verbonden aan een stede in onverdeeldheid met de broers en zusters van 2de comparante.

Personen:

| 215-0024 |

Schepenregister 215, Nr 156 9.5.1746

Cornelis Wouter Ooms x Jenneke van de Cloot zijn 150 gld schuldig aan Lucas van Geel, onderpastoor alhier, verbonden aan een huis in "de caeterstraete" op Sneppel, een stuk land 2 G op "d'ast" aldaar.

Personen:

| 215-0025 |

Schepenregister 215, Nr 157 17.7.1746

Jaspar Struijs, pachter van Leonard Constantin Gerardi, drossaard, heeft schade geleden van 'het volck van oorloghe' o.a. het afmaaien van een beemd, de schepenen schatten de schade op 20 gld.

Personen:

| 215-0026 |

Schepenregister 215, Nr 158 24.7.1746

De schepenen certificeren dat Huyb Mathijs Goossens, pachter van Wacker Joannes Walckiers, heer van Loenhout, schade heeft geleden aan een korenveld enz.

Personen:

| 215-0027 |

Schepenregister 215, Nr 159 3.9.1746

Jacomijne Adriaen Nuijts, 87 jaar, weduwe van Cornelis Adriaen Vermeeren, Jan Adriaen Nuijts, 72 jaar, Jenneken Doms, 76 jaar uit Brecht, allen te Loenhout geboren, verklaren op verzoek van Peeter de Pooter, Oostmalle, dat zij Maria Doms gekend hebben die enige jaren hier gewoond heeft. Zij is gaan dienen bij Cornelis van Abbeney te Hoogstraten. Maria Doms is in het 'kinderbedde gecomen' van een dochterke genaamd Anna Maria, zij hebben gehoord dat vs van Abbeney de vader was.

Personen:

| 215-0028 |

Schepenregister 215, Nr 160 14.9.1746

Vernieuwing. Voor Joannes Franciscus Kuyst en Alphons Ignatius van Halmale, schepen van Antwerpen compareerden op 13.1.1746 Joanna Doublets, geestelijke dochter, Anna Doublets, Isabella Doublets en Catharina Doubelets, ongehuwde kinderen van Jacobus Doublets zij verkochten voor 1.000 gld aan Joanna Maria Montui, geestelijke dochter, een erfelijke rente die Peeter Noeyens compareerde te Loenhout op 19.7.1687 t.b.v. wijlen Barbara Doublets x + Laureys van Hove.

| 215-0029 |

Schepenregister 215, Nr 161 15.10.1746

Gerard Bevers is een rente van 112 gld schuldig aan Hendrick Jansen Kuijpers verleden op 5.4.1717, verbonden aan een bosveld 1/2 B op "het schouwbos", de obligatie werd overgegeven aan Peeter Staes Vaelentijns op 14.3.1725. De rente werd afgelost op 26.9.1741 door Geert Jan Bevers aan Peeter Vaelentijns.

Personen:

| 215-0030 |

Schepenregister 215, Nr 162 15.10.1746

Geert Bevers, Zundert is 200 gld schuldig aan Joannes Petrus Noijens, Antwerpen, bezet op een stede met huis 5 L op het Oosteneind, een weide 1 G op "den schoordijck", een beemd 4 L "den cnodder" enz.

| 215-0031 |

Schepenregister 215, Nr 162 15.10.1746, vervolg

Daaronder: op 16.8.1746 werd door Jan Bevers 100 gld betaald aan J.P. Noeijs, op 15.10.1746 werd de andere helft betaald.

| 215-0032 |

Schepenregister 215, Nr 163 13.10.1746

Jenneken Doms dochter van wijlen Jan Doms waar moeder van was Jacomijne Guilliam, weduwe van wijlen Mathijs Verboven, 76 jaar uit St.-Lenaerts, Jan Nuyts Adriaenszoon, 72 jaar, beiden te Loenhout geboren en Jacomijne Nuyts, zuster van 2de comparant verklaren op verzoek van Peeter de Pooter waar moeder van was Anna Maria van Abbeney (zie Nr 159 3.9.1746) dat 60 jaar geleden Maria Doms als meid heeft gediend bij Cornelis van Abbeney, smid, weduwnaar van wijlen .... (niet ingevuld) Zij is gekomen ten huize van haar moeder de weduwe Peeter Doms die vs Maria Doms' broeder was. Korts daarna is Marie Doms 'in de kraem gecomen' van een dochter. Maria Doms heeft daarna 'noch drij mans in houwelijck gehadt' zonder dat de comparanten hun namen wisten.

Personen:

| 215-0033 |