Schepenregisters deel 213 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 213

Schepenregister 213, Nr 79 23.9.1743

Cornelis Jan Peeter Goris, ook voor de kinderen van Jan Schuermans waar moeder van was Catharina, Jan Peeter Goris had een rente van 200 gld verleden op 25.6.1699 t.b.v. Cornelia Jan Verboven en een rente van 500 gld ook t.b.v. Cornelia Jan Verboven verleden op 15.10.1715 verkocht aan Sieur Mathias de Grooff en Cornelis Gobaerts en hun vrouwen, verbonden aan een stede met huis 15 à 16 L op Popendonk en enkele panden subsidiair verbonden bij akte van 27.11.1738.

Personen:

| 213-0001 |

Schepenregister 213, Nr 80 29.10.1743

Jacobus Joannes van de Laer en Jacob de Bruijn notarissen te Breda, procuratie hebbend van Joan en Adriaen van Buerstede verkochten aan Bertel Jan Peeters x Petronella Huybrechts een veld 2 B achter Neerven aan het Bosstraatje, aangekomen bij erfenis van Maria Buijckx weduwe van de Heer Hooghkamer.

Personen:

| 213-0002 |

Schepenregister 213, Nr 81 18.11.1743

Jan van de Mierop geautoriseerd door de eigenaars en de regeerders van Loenhout ter eenre, Elisabeth Marcelli als erfgename voor één helft van Elisabeth van Elsacker die erfgename was van Jan Frans van Elsacker, gewezen secretaris van Loenhout ten tweede en Aert Cornelis Goossens, Cornelis Cornelis Goossens en Guilliam Verkouteren ook voor zijn moeder Anneken Cornelis Goossens x + Frans Verkouteren, kinderen en erfgenamen van Cornelis Goossens senior ten derde zijde sluiten een akkoord over een compromis van 2.7.1739.

Personen:

| 213-0003 |

Schepenregister 213, Nr 82 18.11.1743

Marcus Antonius Essers als curator van de boedel van Goris Jan Rombouts x Geertruyt Vergouwen verkocht aan Joan Matheus van Elsacker, secretaris, een perceel in "de verckenshoecken" 1 G bekomen bij S/D dd 19.12.1732.

Personen:

| 213-0004 |

Schepenregister 213, Nr 83 19.11.1743

Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert verkocht aan Peeter van de Sande en zijn vrouw een stuk land 1 1/2 L te Neerven aangekomen bij transport op 13.2.1732 van Antoni Jan Peeters.

Personen:

| 213-0005 |

Schepenregister 213, Nr 84 14.12.1743

Op 27.8.1743 compareerden voor notaris Guilielmus François Masquar, Antwerpen, Maria van Leijen x + Nicolas van Elsenaers ontving 672 gld van E.H. Felix Vlemincx, pastoor te Loenhout die Marcellus Marcelli, schout, op 14.9.1678 hebben verleden t.b.v. wijlen Maria de Ceuster welke rente Jan de Man als erfgenaam van vs Maria de Ceuster op 12.1.1699 compareerde voor notaris Jan Kenninck en transporteerde aan Lucia Leppens x Hendrick van den Boer. De rente werd op 20.4.1707 getransporteerd aan Maria de Pauw x + Cornelis Cornelissen, vernieuwd te Loenhout op 2.6.1721.

Personen:

| 213-0006 |

Schepenregister 213, Nr 85 14.12.1743

Cornelis Heestermans is 100 gld schuldig aan de kerk van Loenhout waarvoor zijn vader in 1715 reeds een schuldbrief had verleden. Vermits de schuld kwam van zijn vader spreekt comparant ook in naam van zijn zuster Elisabeth en zijn broer Francis Heestermans. De schuld werd verbonden aan een weide op "het huffelheijken" 3 1/2 L genaamd "den wippenbergh".

Personen:

| 213-0007 |

Schepenregister 213, Nr 86 22.12.1743

Jan de Krom, Zundert, verkocht met consent van zijn broer Adriaen de Krom voor 25 gld aan Jacobus Schoepen de jonge een huisje in "de rijt" 6 à 7 R.

Personen:

| 213-0008 |

Schepenregister 213, Nr 87 2.1.1744

Jan Antonissens gemachtigd van Anneken Jan Ooms ontving 200 gld van Paulus Ansoms x Elisabeth Huygens als afbetaling van een schuld verleden op 17.1.1741.

Personen:

| 213-0009 |

Schepenregister 213, Nr 88 8.1.1744

Cornelis Jan Rombouts, Zundert verkocht voor 270 gld een beemd 4 G op "het hooghbos" aan Cornelia Jan Michielsens x + Cornelis van Velthoven, nu getrouwd met Marten Peeter Buijs wonend te Wuustwezel op "den hulsbos".

Personen:

| 213-0010 |

Schepenregister 213, Nr 89 8.1.1744

Isabella Cecilia van Essen, priorin van het klooster St. Margrietendael te Antwerpen heeft de afbetaling ontvangen van een rente verleden op 14.6.1737 van de weduwe van Cornelis van Velthoven.

Personen:

| 213-0011 |

Schepenregister 213, Nr 90 8.1.1744

Jenneken Jan Lenaerts x + Jan Cornelis Arnouts en haar zoon Joannes Baptist ook voor zijn minderjarige broers bevestigen een schuld van 140 gld aan de kerk van Loenhout verbonden aan "de vloeyweyde" op Terbeek.

Personen:

| 213-0012 |

Schepenregister 213, Nr 90 8.1.1744, vervolg

In de marge: deze schuld werd gekweten op 8.7.1766.

| 213-0013 |

Schepenregister 213, Nr 91 8.1.1744

Jan Antonissens x + Elisabeth van de Cloot ook voor zijn 2 kinderen verkocht voor 200 gld aan Jacobus Geert van de Cloot al de gerechtigheid aangekomen bij het overlijden van Gerard Jacob van de Cloot.

Personen:

| 213-0014 |

Schepenregister 213, Nr 92 18.1.1744

Op 26.10.1744 verschenen voor notaris Thomas Victor Gerardi uit 's Hertogenbos, Hendrick Jan Kuypers hij bekent 400 gld schuldig te zijn aan Marijnis Joris Vermeeren uit Halsteren op 5.2.1727 verbonden aan een stuk land 1/2 B op Terbeek "allemans hoff", den verloren cost" 2 L, "den smisbemt" 1/2 B. Deze rente werd vernieuwd op 18.1.1744.

Personen:

| 213-0015 |

Schepenregister 213, Nr 93 22.1.1744

Cornelia Jan Michielsens x + Cornelis van Velthoven nu getrouwd met Marten Peeter Buijs wonend te Wuustwezel verklaren dat zij tot meerdere assurantie van 2 renten aan Josephus Bosschaert, gekomen van Joannes de Visscher, nog een stuk grond te pand hebben gesteld.

Personen:

| 213-0016 |

Schepenregister 213, Nr 94 4.2.1744

Hendrik Wouter Quirijnen is 50 gld schuldig aan 'den armen' verbonden aan een stuk land "het Willeke Moons" 5 L waarop comparant een huisje wil bouwen.

Personen:

| 213-0017 |

Schepenregister 213, Nr 95 8.2.1744

Cathlijn Verschueren eerst weduwe van Lenaert Coninckx daarna weduwe van Jan Jan Luyckx nu getrouwd met Cornelis Jan Jorissen ter eenre. Adriaen Jan Luyckx als momber van de weeskinderen met consent van de toeziener Cornelis Verresen ter andere zijde, sluiten een akkoord over haar 2 jongste kinderen met name Adriaen en Elisabeth Luyckx en over de 3 voorkinderen met name Melsen, Jan en Cornelis Luyckx.

Personen:

| 213-0018 |

Schepenregister 213, Nr 96 12.1.1744

Anna Catharina en Elisabeth Marcelli gemachtigd van Theresia Geoffroy x + Stephanus Philibert Marcelli, ook als erfgenamen van Elisabeth van Elsacker die erfgename was van Joan François van Elsacker verleden een schuld van 1.500 gld t.b.v. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts, daaraan verbinden zij een rente van 3.000 gld ten laste van het dorp van Loenhout en een stede met huis op de Vorssingers en alle landerijen in huur bij Adriaen Bevers.

Personen:

| 213-0019 |

Schepenregister 213, Nr 97 5.3.1744

Huybrecht Mathys Goossens x + Anna Heuvelmans ter eenre en Cornelis Mathys Goossens als momber en Jan Louis Arnouts als toeziener van de minderjarige kinderen van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord over zijn 6 kinderen: Cornelia, Adriaen, Nicolas en Barbel. Ook 2 kinderen die reeds getrouwd zijn namelijk Elisabeth Goossens en Jan Goossens.

Personen:

| 213-0020 |

Schepenregister 213, Nr 98 16.3.1744

Gabriel Janssen Cornelissen x + Elisabeth Goossens ter eenre en Adriaen Huybrecht Goossens als momber en Lambrecht Janssen Cornelissen als toeziener over de 3 minderjarige kinderen van 1ste comparant ter andere zijde sluiten een akkoord.

Personen:

| 213-0021 |

Schepenregister 213, Nr 99 25.4.1744

Peeter Kenis, schepen transporteerde voor 100 gld een stuk land 1 L aan Huybrecht Mathys Goossens als momber van de kinderen van Adriaen Boudewijn Heuvelmans x + Elisabeth van de Mierop nl. Boudewijn Adriaen Heuvelmans en Catharina Adriaen Heuvelmans, het stuk land competeerde 1ste comparant van Guilliam Kenis, zijn oom ingevolge zijn testament voor notaris Thomas Victor Gerardi te Hoogstraten dd 25.7.1739.

Personen:

| 213-0022 |

Schepenregister 213, Nr 100 23.5.1744

De schout en schepenen als provisors van 'den armen' ontvingen 138 gld van Geert van den Heuvel, schepen en zijn vrouw als kwijting van een som die hij schuldig was dd 25.1.1740.

Personen:

| 213-0023 |

Schepenregister 213, Nr 101 27.5.1744

De schout, Geert van den Heuvel, Jan van de Mierop, Marten Laureyssens, Peeter Kenis, Jan Roovers, Gabriel van den Bleeck, Jan Antonissen, Peeter Wouter Ooms en Jan Nijs van Dijck, schepenen en gezworenen van Loenhout, representerende het hele corpus van Loenhout. Wegens de open brief van octrooi verleend in hare majesteits soevereine raad van 18.1.1640 ondertekend door de keizer en de koning en bezegeld met het grootzegel ontvingen 10.000 gld verdeeld als volgt: van Maria Boosbeeck x + Michael Happaert 2000 gld, Maria Catharina Happaert 2.000 gld, Jan Baptist Cleeren als momber van de 2 minderjarige kinderen van Andreas Meersmans 2.000 gld, Eerwaarde pater Judocus Bandonck 800 gld en Joanna Jette 600 gld, ter kwijting van eenzelfde som ten laste van Joseph Bosschaert als momber van de minderjarige kinderen van wijlen jonker Joannes Guiliam Nicolaes Joseph de Witte, Heer van Bauwel 1.200 gld, Joseph Bosschaert 600 gld voor 2 renten één van 2.500 gld en één van 1.500 gld aan Pedro Hoomis enz.

Personen:

| 213-0024 |

Schepenregister 213, Nr 102 8.4.1744

Voor notaris Jean François Rotsaert compareerden Pedro Hoomis x Jacoba Christina van Hoorn. Zij ontvingen 1.800 gld van E.H. Cornelissens betalend voor Anna Maria Maesmans, van E.P.Judocus Baudoncq 700 gld samen 2.500 gld welke de gezworenen van Loenhout in 1688 schuldig waren aan Maria de Licht, geestelijke dochter. Uit welke 2.500 gld er 1.500 gld hun competeren bij S/D van vs Maria de Licht hun moederlijke tante, aangegaan tussen Maria Carolina van Hoorn op 27.9.1708 en 1.000 gld aan vs Maria Carolina van Hoorn x Guilielmus Bollen toegekomen bij S/D op 27.9.1708.

| 213-0025 |

Schepenregister 213, Nr 103 30.3.1744

Voor notaris Jan François Rotsaert compareerden Joseph Bosschaert als momber der minderjarige kinderen van wijlen Joannes Guilielmus Nicolaus Joseph de Witte, Heer van Bauwel, Leverghem enz. Zij ontvingen 2.000 gld van Joannes Baptist Cleeren als momber van de minderjarige kinderen van wijlen Andreas Meersmans en van Maria Catharina Happaert 2.000 gld en van Maria Bosbeeck x Michiel Happaert ter kwijting van een schuld dd 13.9.1740 aan het dorp van Loenhout.

| 213-0026 |

Schepenregister 213, Nr 104 19.3.1744

Voor notaris François Rotsaert compareerden François de Bisthoven, Jan Carlo de Bisthoven x Maria Angela van Valckenisse ontvingen 3.600 gld van Maria Lucretia Martini, geestelijke dochter, een rente die de gezworenen van Loenhout op 3.1.1696 verleden t.b.v. + Anna van Loon x + Laurent Reyns, advocaat. De rente kwam van S/D van wijlen Jan Carlo de Bisthoven zijn vader aangegaan op 25.5.1726 voor de schepenen van Antwerpen t.b.v. Dorothea Noeijs, erfgename van wijlen Philippus Reyns.

Personen:

| 213-0027 |

Schepenregister 213, Nr 105 30.3.1744

Voor notaris Jean François Rotsaert compareerden Jospen Bosschaert als momber van de 4 minderjarige kinderen van wijlen Joannes Guilielmus Nicolaus Joseph de Witte, Heer van Bauwel. Hij ontvangt 2.000 gld van de 'cloosteres' en de religieuzen der arme Clarissen van Hoogstraten voor een rente verleden op 3.1.1696 door het dorp van Loenhout.

| 213-0028 |

Schepenregister 213, Nr 106 30.3.1744

Voor notaris Jean François Rotsaert compareerden François de Bisthoven, Jan Carlo de Bisthoven x Maria Angela van Valckenisse ontvingen 400 gld van Paulus Frans Schilder, schepen van Antwerpen als momber van de 4 minderjarige kinderen van wijlen Joannes Guilielmus Nicolaus Joseph de Witte x + Anna Maria Josepha de Vliegere.

| 213-0029 |