Schepenregisters deel 195 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 195

Schepenregister 195, 30.1.1716

Maeyken de Weijse x Peeter Cornelis Arnouts is 150 gld schuldig aan haar dochter Elisabeth Lambrecht Broomans, verbonden aan "den laerenbeemt" 1 G in "d'evenaers", O de beek, Z het weeskind van Peeter Lambrecht Broomans, W en N de erfgenamen Cornelis Peeter Gabrielen, een 'hooymade' 1 1/2 L op "het schoubosch", O Adriaen van Tijchelt, Z de erfgenamen Jan Janssen Lenaerts, W de beek en N de erfgenamen Peeter Joris Koecken.

Personen:

| 195-0001 |

Schepenregister 195, 30.1.1716

Willem Lambrecht Broomans is 300 gld schuldig aan zijn zuster Elisabeth Lambrecht Broomans, verbonden aan een weide "de binnenstede" 8 L op Terbeek O de straat, Z het akkerstraatje, W Cornelis Lambrecht Broomans en N Elisabeth Lambrecht Broomans.

Personen:

| 195-0002 |

Schepenregister 195, 3.2.1716

Jan Clerckx x Cornelia Cornelis Anthonis zijn 200 gld schuldig aan Jan Verboven, momber der nagelaten kinderen van Jan Peeter Goossens, verbonden aan een stede met huis 2 G op Popendonk, O Joan Frans van Elsacker en Cornelis Lambrecht Broomans, Z de straat, W Jan Verboven en Peeter Cornelis Arnouts en N de straat, "den inslagh" 2 G, O de vroente, Z de ergenamen Jacob Peeter Jans en Geert van Dijck, W Geert van Dijck en N de vrouwe van Loenhout.

Personen:

| 195-0003 |

Schepenregister 195, 4.2.1716

Matthijs Antoni Goossens en Cornelis Jan Roelen, schepenen, verklaren ter rekwisitie van Merten Laurijssen en zijn vrouw volgende eigendommen hebben: een huis op Sneppel, O hemzelf, Z en W de straat en N hemzelf, een weide "de weydt" 1 G, O de beek, Z de straat, W Geert van de Cloodt en N Matthijs Jan Goossens de oude, een weide "den inslagh" 1 G, O de straat, Z hemzelf, W en N de straat, een stuk land 2 L "het heyken", O de straat, W Geert van de Cloodt, W secretaris van Beeck en N Bastiaen Jan Bartholomeeussen, een beemd 1 G in "de dorens", O de beek, Z Cornelis Peeter van Aerde, W Aert Peeter van Aerde en N Bastiaen Jan Bartholomeeussen. De waarde van de goederen werd getaxeerd op 600 gld.

Personen:

| 195-0004 |

Schepenregister 195, 16.2.1716

Aert Aerts x Berbel Christiaen Vorsselmans heeft 250 gld ontvangen van Hendrick Wouter Quirijnen de kooppenningen van een beemd bij "den hechtschen acker".

Personen:

| 195-0005 |

Schepenregister 195, 17.2.1716

Aert Peeter van Aerde verkocht aan Lambrecht van Ostaeyen een stede met huis 20 L aan de Huffel, O de nonnen van St. Margarietendael, Z de verkoper, W de straat en N Joan Frans van Elsacker, 3 weiden 3 L, O Cornelis Peeter van Aerde, Z secretaris van Beeck, W de straat en N de verkoper.

Personen:

| 195-0006 |

Schepenregister 195, 17.2.1716

Jan Cornelis Huyben als momber en Peeter Wouter .... der kinderen Anthoni Geert van Aecken,Jan Cornelis Huyben, momber en Adriaen Symon Bevers, toeziener der kinderen van Aert Jan Schrauwen, Marie Jan Goossens x Lenaert Michielsen, Catharina Jan Goossens x Cornelis Gijsen verkochten aan Matthijs Jan Goossens hun gerechtigheden zijnde de helft van een huis op "den tongelbergh", O, Z, W en N aan het klooster St. Michiels te Antwerpen.

Personen:

| 195-0007 |

Schepenregister 195, 20.2.1716

Hendrick Wouter Quirijnen is 100 gld schuldig aan Cornelis Jan van Dijck, verbonden aan een weide 1 G te Neerven, O en N Cornelis Peeter Rombouts, Z de comparant en W Jan Melssen Luyckx.

Personen:

| 195-0008 |

Schepenregister 195, 27.2.1716

Gorisken Rombouts x Peeter van Dijck zijn 300 gld schuldig aan Niclaes van de Sande, Brasschaat, verbonden aan een stede 3 G te Neerven, O de straat, Z Jan Gijs Gabrieelen, W de erfgenamen Wouter Jan Rombouts en N Adriaen Ladthouwers.

Personen:

| 195-0009 |

Schepenregister 195, 10.3.1716

Jan Luycas Anthonissen, Berthel Adriaen Bertholomeeussen uit kracht van contract van afscheid tegen de mombers der kinderen van Aert Luycas Anthonissen, Aert Peeter van Aerde x Marie Luycas Anthonissen en Adriaen Janssen, toeziener der kinderen Anthonis Luycas Anthonissen en .... verkochten aan Peeter en Cornelis van Dijck ieder voor de helft, een stuk land 8 L, O "den hechtschen acker", Z St. Margrietendael", W de Hechtschestraat en N Joan Frans van Elsacker.

Personen:

| 195-0010 |

Schepenregister 195, 23.3.1716

De schepenen taxeren volgende goederen. Goris Symon Rombouts momber en Cornelis Peeter Wouter, toeziener der kinderen van Jacob Cornelis Rombouts x + Cornelia Wouter Rombouts. Zij bezitten: 1/3 van een stuk land 1 B "den stronckeyck", een perceel land 1 G op klein Neerve, O Jan Cornelis Huyben, Z en W de weg, N de erfgenamen Cornelis Goossens, "de claeverweyde" 1/2 B, O Cornelis Hendrick Flips, Z en W Joan Frans van Elsacker, N de Bossstraat, een akker 1/2 B, O Joan franciscus van Elsacker, Z Marck Kenis, W Cornelis Peeter Arnouts en N de straat, een weide 1/2 B, O de weduwe Cornelis Aerts, Z de Bosstraat, W "de Blaeckt", N Hendrick Willem Bertholomeeussen en zijn vrouw. De waarde der goederen werd geschat op 1.000 gld niettegenstaande de slechte conjunctuur des tijds.

Personen:

| 195-0011 |

Schepenregister 195, 29.3.1716

Borgbrief voor Essen. Cornelis Lenaert Schoepen gaat trouwen met Jenneken Cornelis Deelissen.

Personen:

| 195-0012 |

Schepenregister 195, 31.3.1716

Aert Cornelis Goossens, Anna Cornelis Goossens x Francis Vercouteren, Cornelis Cornelis Goossens zijn 200 gld schuldig aan de erfgenamen Anneken Jan Gabriels x + Peeter Geerts van der Buyten, de som werd door hen aangeteld aan Cornelis Goossens, vader der comparanten, 100 gld op 22.2.1685, 50 gld op 5.8.1685 en 50 gld op 11.6.1686, verbonden aan "den langen bedde" te Neerven, O Jan Cornelis Huyben, Z de erven Cornelis Goossens, W secretaris Elsackers en N Cornelis Huijgens, "den inslagh" 1 L, O de erven Cornelis Goossens, Z Gabriel van den Bleeck, W de straat en N Cornelis van Gestel, een stuk land 1 G, O Anthoni Peeter Anthonissen, Z en W de erven Cornelis Goossens en Gabriel van den Bleeck en N de straat.

Personen:

| 195-0013 |

Schepenregister 195, 31.3.1716

Matthijs Jan Goossens, Marie Jan Goossens x Lenaert Michielssen, Catharina Jan Goossens x Cornelis Gijsbreghts, Matthijs Jan Goossens ook als momber en Adriaen Sijmon Bevers als toeziener der kinderen van Aert Schrauwen x + Cornelia Jan Goossens verkochten aan Geeraert Beeckman x Hubertien Aertssen een stuk land 1/2 B op "buytelaer acker", O het klooster St. Michiel, Z en W Goris Lambertus van Staeyen, N Jan de Bie en zijn vrouw. een bos 1 G "Bethanne Swaens", O Matthijs Anthoni Wirckx, Z het klooster St Michiels, W de erfgenamen Anthoni Jan Wirckx en N de erfgenamen Melssen Jan Leussen?, een beemd 1/2 L bij "de briessche vonder", O Bastiaen Jan Bertholomeeussen, Z en W de beek en N Jacob Meyvisch.

Personen:

| 195-0014 |

Schepenregister 195, 15.4.1716

De schepenen taxeren de eigendommen van Cornelis Peeter Arnouts x Cathalijn Laurijssen. Een stede 2 B, O "de heghtschestraat", Z de meir, W de visserij en N Luijcas Anthonissen "Stops hoff" 9 L, O Merck Kenis, Z de erven Adriaen Swaegemaeckers, W "de heghtschestraat en N Adriaen Weijns, 4 stukken land 7 G in "de heghtschen acker, "den slenderbeemt" 1 G, "de Wouwweide" 8 L enz. De waarde werd geschat op 6.800 gld.

Personen:

| 195-0015 |

Schepenregister 195, 25.4.1716

Huybrecht Mathijs Goossens, momber en Jan Aert Quirijnen, toeziener der kinderen van Adriaen Arnout van Ostaeyen x + Clementia Jan Huyben verkochten aan Merten Laurijssen x Cathalijn Antoni Wirckx een stede 9 L op Sneppel, O Jacob Meyvis, Z Wilem Vermeiren, W de verkopers en N Lenaert Luyckx, "het heycken" 4 L, een stuk land 1 1/2 L, O "de weydt", Z Jan Aert Quirijnen, W en N de straat, een stuk land 1 G, O de straat, Z en W Willem Vermeiren en N secretaris van Beeck, een stuk land 2 1/2 L O Cornelis Joos Vermeiren, Z Peeter Adriaen Huyben, W de straat en N Jan Aert Quirijnen, een stuk land in "de mosvoorden" 1 1/2 L, O Margriet Merten Hendrickx, Z Jan Aert Quirijnen, W de straat en N Peeter Vermeiren enz.

Personen:

| 195-0016 |

Schepenregister 195, 25.4.1716

Merten Laurijssen x Cathalijn Antoni Jan Wierckx nemen een rente van 1.000 gld van Maria Catharina Verspreedt, Antwerpen, verbonden aan de goederen van vorige akte.

Personen:

| 195-0017 |

Schepenregister 195, 3.6.1716

Hendrick Smits x Sibilla de Winter nemen een rente van 1.200 gld van de Eerwaarde paters Jezuiten te Antwerpen verbonden aan een huis 1 G aan de kerk, O de warande, Z Joan Frans van Elsacker, W de pastorij en N secretaris van Elsacker.

Personen:

| 195-0018 |

Schepenregister 195, 12.6.1716

Borgbrief voor Essen. Willemijn Peeter Bastiaen Vorsselmans gaat trouwen met Cornelia Adriaenssen de Wael.

Personen:

| 195-0019 |

Schepenregister 195, 12.6.1716

Huybrecht Jacob Francquen is 100 gld schuldig aan Margriet van Aecken, verbonden aan "Bluskens acker" 5 L op de Heibaard, O Jan Lenaerts Wirckx, Z de weduwe Joan Aertssen , W Jacob Crocx en N "het glasbosch".

Personen:

| 195-0020 |

Schepenregister 195, 2.7.1716

Jacobus Mijvisch is 50 gld schuldig aan Margriet Anthoni van Aecken. Pand: een stuk land "d'undels" 1 G, O Quirijn Willems, Z W en N Jan Jacob de Cuijper.

Personen:

| 195-0021 |

Schepenregister 195, 6.7.1716

Borgbrief voor Ekeren Jan van Aert, geboren te Loenhout gaat trouwen met Anna Wauters van Ekeren.

Personen:

| 195-0022 |

Schepenregister 195, 7.7.1716

Peeter Cornelis Huijben ter eenre, Bertel Adriaen Bertholomeeussen, momber en Jan Cornelis Huijben, toeziener der 6 kinderen van vs Peeter Cornelis Huijben x + Jenneken Adriaen Bertholomeeussen met name: Cornelia, 19 jaar, Adriaentien, Joan, Anthonet, Catharina en Marie, 6 jaar, ter ander zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 195-0023 |

Schepenregister 195, 7.7.1716

Peeter Cornelis Huijben x Marie Cornelis Claesen die weduwe was van wijlen Peeter Jan Dilis (Diels) ter eenre, Jan Janssen Wirckx, momber en Cornelis Cornelis Claesen, toeziener van het nagelaten kind van vs Jan Dilis met name Jan, 4 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 195-0024 |

Schepenregister 195, 27.7.1716

Francis van Beedthoven voor zijn moeder Anneken Frans Vorsselmans, Frans Vorsselmans, Anneken Christiaen Vorsselmans x Wouter Matthijssen Haegenaers, Marie Christiaen Vorsselmans x Merten Joossen Meulders, Cornelis Joos Vermeiren verkochten aan Matthijs Jan Goossens de oude een weide "de reydt" 1 B op Sneppel gekomen van Neltien Frans Vorsselmans, O de beek, Z de koper, W de erven Adriaen van Ostaeyen en secretaris van Beeck.

Personen:

| 195-0025 |

Schepenregister 195, 27.7.1716, vervolg

Daaronder: Francis Van Beedthoven voor zijn moeder Anneken Frans Vorselmans heeft 60 gld ontvangen voor vs verkoop.

Personen:

| 195-0026 |

Schepenregister 195, 27.7.1716

Francis van Beedthoven voor zijn moeder Anneken Frans Vorsselmans verkocht aan Cornelis Jan Roelen een beemd "de cloeytiens" 1 G, O de erven Neeltien Frans Vorsselmans, Z erven Christiaen Frans Vorsselmans, W "den doorenacker" en N erven Arnout van Ostaeyen.

Personen:

| 195-0027 |

Schepenregister 195, 27.7.1716, vervolg

Daaronder: 43 gld werden betaald voor vs verkoop.

| 195-0028 |

Schepenregister 195, 27.7.1716

Francis van Beedthoven voor zijn moeder Anneken Frans Vorsselmans en dezelfde verkopers als 2 akten hiervoor verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren een beemd 1 1/2 L, O de koper, Z Lenaert Feninckx, W Frans Vorsselmans en N de erven Arnout van Ostaeyen.

Personen:

| 195-0029 |

Schepenregister 195, 27.7.1716, vervolg

Daaronder: 16 gld werden betaald voor vs verkoop.

| 195-0030 |

Schepenregister 195, 31.7.1716

De schepenen verklaren ter rekwisitie van Hendrick Hendrick de Crom dat zijn zoon Hendrick zich altijd behoorlijk heeft gedragen.

| 195-0031 |

Schepenregister 195, 27.9.1716

Los stuk. Anthonie Gerardi met procuratie van het klooster O.L.Vrouw presentatie te Antwerpen ter eenre, Peeter van Dijck, Cornelis Peeter Rombouts, Baudewijn Heuvelmans, Lenaert Fenincx, Adriaen Vermeiren en Cornelis Ooms, oud-borgemeesters en bedezetters ter andere zijde, sluiten een akkoord over de onkosten van een graankoopdag van Jan Anthonie Ditfoort.

Personen:

| 195-0032 |

Schepenregister 195, 25.9.1716

Borgbrief voor Ekeren. Anthoni Jan Lenaerts geboren te Loenhout, is getrouwd met Cathelijn van Dijck tegenwoordig wonende te Ekeren.

| 195-0033 |

Schepenregister 195, 25.9.1716

Borgbrief voor Ekeren. Cornelis van Aert geboren te Loenhout is getrouwd met Anna Passchiers.

Personen:

| 195-0034 |

Schepenregister 195, 25.9.1716

Borgbrief voor Ekeren. Matthijs Weerts geboren te Loenhout is getrouwd met Dimpena van Santvliet.

| 195-0035 |

Schepenregister 195, 25.9.1716

Marie-Anne en Elisabeth van Elsacker ontvingen 120 gld van Jacobus Cornelis Rombouts ter kwijting van een obligatie verleden op 23.2.1702 door Willemijn Geert Symen Luycx x + Jan Rombouts.

Personen:

| 195-0036 |

Schepenregister 195, 25.9.1716

Jacob Cornelis Rombouts verkocht voor 1050 gld aan Joannes Baptist van der Beken, Antwerpen, een erfelijke rente, bepand op een stede 1 B op Neerven, O het volgend perceel, Z Peeter Verheyden, W de straat en N Gabriel van den Bleke en Anthoni Peeter Anthonissen, "Peer Engelen weyde" 2 1/2 L, O de beek, Z Cornelis Hendrick Flips, W het vorige perceel en N Anthonie Peeter Anthonissen en Gabriel van den Bleke, gekomen van Cornelia Wouter Rombouts, zijn vrouw, "den strompeyck" 1 B, een perceel op Klein-Neerven, O Joannes Cornelis Huijben, Z en W de weg en N de erven Cornelis Goossens, "de claverweyde" 1/2 V, O Cornelis Hendrick Flips, Z en W Jan Franchois van Elsacker en N de Bosstraat.

Personen:

| 195-0037 |

Schepenregister 195, 30.9.1716

Jacob Meijvisch is 200 gld schuldig aan Joannes Smits x Cornelia Valentijns, verbonden aan een stuk land 4 L op Sneppel bij Goris Lambrechts, O Adriaen Vermeiren, Z Geert van de Cloot, W de straat en N Hendrick Lambrecht van Staeyen, "den parbeemt 1 L op Sneppel, O Joan Frans van Elsacker, Z Goris Lambrecht van Staeyen, W Joan Frans van Elsacker en N Jan Jacob de Cuijper.

Personen:

| 195-0038 |

Schepenregister 195, 27.10.1716

Bonaventura van der Haegen, pastoor alhier, als provisor der kerk heeft de aflossing van een rente van 1.200 gld ontvangen van Cornelis Peeter Arnouts, verleden op 6.3.1708, verbonden aan "den veertelsaet" 2 G en "den gelder" 1/2 B.

Personen:

| 195-0039 |

Schepenregister 195, 27.10.1716

De vs heer pastoor als provisor van de Heilige Geesttafel heeft de aflossing ontvangen van een rente van 200 gld van Cornelis Peeter Arnouts, verleden op 13.5.1715, verbonden aan "den grooten acker" 1 B.

Personen:

| 195-0040 |

Schepenregister 195, 4.11.1716

Adriaen Joannes van Beeck gemachtigd door Peeter Jan Jacob Peeter Jans is 1.240 gld schuldig aan Marie-Anne en Elisabeth van Elsacker, verbonden aan zijn stede 9 L "Neel Lemmens" op Popendonk.

Personen:

| 195-0041 |

Schepenregister 195, 9.11.1716

Anthoni Gerardi gemachtigd door de priorin van het klooster O.L.Vrouw presentatie te Anterpen, gezegd Oostmalle verkocht een stede 7 L op de Donk, O en Z Franchois Heestermans, W Christiaen Vorsselmans en N de straat, nog een stede op de Donk 5 à 6 L, een bosveld 9 L, alles gekomen van Jan Anthoni Ditforts. De vs Anthoni Gerardi is bij uitgang van de brandende kaars zelf koper gebleven.

Personen:

| 195-0042 |

Schepenregister 195, 11.11.1716

De schepenen verklaren ter rekwisitie van Joan Heestermans x Cornelia Moons dat zij volgende eigendommen bezitten: een woonhuis 1 G aan de Huffel, O en Z de straat, W en N Joan Frans van Elsacker, een schaarbos op de Vorssingers "den Thijs" 4 G, O de erven Cornelis Jan Wouters, Z en W de straat en N Jan Reyns, belast met 150 gld aan de erfgenamen van Dorothea van de Mirop. Zij schatten de waarde op 1.000 gld.

Personen:

| 195-0043 |

Schepenregister 195, 12.11.1716

Goeris Jan Rombouts en Geert van den Heuvel, Heilge Geestmeesters 'lauderen en approberen' 2 kwitanties van 2 renten ieder van 200 gld die de heer pastoor voor hen heeft gepasseerd op 27.10.1716.

Personen:

| 195-0044 |

Schepenregister 195, 12.11.1716

Adriaen Frans van Beeck gemachtigd door Dorothea Noijens x + Joannes Philippus Rens, advocaat te Antwerpen met haar huidige man Veneslaus Pelgrims compareerden op 30.10.1716 voor notaris Peeter Franchois Hermans, zij ontvingen de aflossing van een rente van 18 gld 's jaars van Cornelis Peeter Arnouts verleden op 13.10.1698 t.b.v. wijlen Anna van Loon, verbonden aan een beemd 1/2 B in "de doorens, "de rauwweyde" 7 L enz.

Personen:

| 195-0045 |

Schepenregister 195, 12.11.1716

Cornelis Peeter Arnouts x Cathelijne Laureijssen zijn een rente van 3.000 gld schuldig aan Joseph Brocta x Maria Janssens, verbonden aan een stede op het Hecht 2 B, O de straat, Z de meir, W de visserij en N Luycas Anthonissen, "Stoops hoff" 9 L, O Merck Kenis, Z de erven Adriaen Swagemaeckers, W de straat en N advocaat Weijns, "den Hechtschen acker" 7 G, O de heirweg, Z de erven Adriaen Swagemaeckers, W zichzelf en N Merck Kenis en Cornelis Ooms, een akker bij "de steenovens" 10 L, "den slenderbempt" 1 G, "de rauwweyde" 8 L, een 'hooymade' 9 L op "de blaeckt", 4 weiden op "de donckervoort" 2 B, O de beek, Z het klooster St Michiel, W Meerten Adriaen Mertens en Cornelis van Gastel en N Cornelis van Antwerpen, gekocht op 11.3.1693 van Francois van Bolck x Cornelia Arnouts.

Personen:

| 195-0046 |