Schepenregisters deel 192 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 192

Schepenregister 192, f° 1 r° 08.04.1712

Marie Wouter Rombouts x Michiel Feij verkocht aan haar broer Geert Wouter Rombouts x Dingne Roeland Pauwels derdedeel van land de "strompeijck" in molenakker, helft van hooimade in Blaakt, weide in Wuustwezel

Personen:

| 192-0001 |

Schepenregister 192, f° 1 v° 08.04.1712

Geert Wouter Rombouts x Dingne Roelandt Pauwelsen zijn schuldig aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Madalonna Tappers de som van 100 Kgld waarvoor zij de "berckacker" in Neerven tot pand stellen alsmede de helft van hooimade in Blaakt

Personen:

| 192-0002 |

Schepenregister 192, f° 3 r° 04.05.1712

Helena van Scharluijnen, geestelijke dochter, Hoogstraten, verkocht aan Jan Hendrick Vergouwen een hooimade op het "schoubosch"

Personen:

| 192-0003 |

Schepenregister 192, f° 3 v° 13.06.1712

Peeter Cornelis Huijben verkocht aan Jan Jan Lenaerts land op de "beeckxe acker"

Personen:

| 192-0004 |

Schepenregister 192, f° 4 r° 16.06.1712

Hendrick Jan Bartholomeeusen is schuldig aan Melssen Meeussen de som van 200 gld

Personen:

| 192-0005 |

Schepenregister 192, f° 4 v° 16.06.1712

Melssen Meeussen transporteert in donatie aan de kinderen Matthijs Jan Goosens genaamd Jan en Perijntien, waarvan hij vaderlijke oud grootvader is, een obligatie van 200 gld welke Hendrick Jan Bartholomeeusen hem schuldig is (cfr vorige akte)

Personen:

| 192-0006 |

Schepenregister 192, f° 5 r° 16.06.1712

Matthijs Jan Goosens transporteert aan Melssen Meeussen een som van 100 gld in mindering van 400 gld kapitaal tot last van het dorp

Personen:

| 192-0007 |

Schepenregister 192, f° 5 v° 16.06.1712

Hendrick Jan Bartholomeeusen transporteert aan Meelssen Meeussen een som van 100 gld in mindering van 400 gld kapitaal tot last van het dorp

Personen:

| 192-0008 |

Schepenregister 192, f° 6 r° 16.06.1712

Melssen Meeussen gekweten door Matthijs Jan Goosens terzake de koop van graan, spurrie, hooi, etc

Personen:

| 192-0009 |

Schepenregister 192, f° 6 v° 25.06.1712

Jacob Cornelis Crock - Dirck Marijnis Hellemont x Cornelie Cornelis Crock (procuratie Loenhout 16.12.1709) - Cornelis Cornelis Aernouts, zoon van Paeschijntien Cornelis Crock, ook als momboor met Jan Adriaen Weerts als toeziener van de kinderen Matthijs Adriaen Weerts x +Margriet Cornelis Crock - Cornelis Matthijs Weerts, ook zoon van vs Margriet - Cornelie en Parijntien Cornelis Aernouts - Cornelis Jan Crock, ook voor zijn twee minderjarige zusters; verkochten aan Dilis Jacob Franquen land in Popendonk en andere erven

Personen:

| 192-0010 |

Schepenregister 192, f° 7 r° 25.06.1712

Dirck Marijnis Hellemonts en Cornelis Jan Crock betaald door Dilis Jacob Franquen voor hun paart

Personen:

| 192-0011 |

Schepenregister 192, f° 7 v° 01.07.1712

Michiel van de Ven - Joan Wouters - Joan van Valckenbergh; ook voor Maeijken Jordaens en Peeter Vermonden x Maria Vromen; alle erfgenamen van +Joan Joordaens en +zuster Maria Jordaens, begijn in Hoogstraten, verkochten aan Goris Sijmon Rombouts een hooimade in Blaakt

| 192-0012 |

Schepenregister 192, f° 8 r° 01.07.1712

zelfden gekweten door Goris Sijmon Rombouts

| 192-0013 |

Schepenregister 192, f° 8 r° 18.07.1712

Cornelis Peeter Aernouts verkocht aan Jacobus Meijvisch erven in Sneppel, erven de "laect"

Personen:

| 192-0014 |

Schepenregister 192, f° 9 r° 18.07.1712

Cornelis Peeter Aernouts gekweten door Jacobus Meijvisch

Personen:

| 192-0015 |

Schepenregister 192, f° 9 r° 20.07.1712

Cathelijn van Aecken x +Adriaen Hendrick Bartholomeeusen met haar schoonzoon Peeter Cornelis Huijben verkocht aan Jacobus Meijvisch land in de "undels", beemd in de "peerbeemt", erven in de "heijacker", heide in het "vossingers heijvelt"

Personen:

| 192-0016 |

Schepenregister 192, f° 10 r° 20.07.1712

de weduwe Adriaen Hendrick Bartholomeeusen gekweten door Jacobus Meijvisch terzake de koop van verscheidene erven

Personen:

| 192-0017 |

Schepenregister 192, f° 10 r° 18.07.1712

Hendrick Wouter Quirijnen verkocht aan Jacobus Meijvisch helft van weide met land in Sneppel en helft van het "mosvoirden ackerken" alsmede andere erven

Personen:

| 192-0018 |

Schepenregister 192, f° 11 r° 18.07.1712

Joan Franchois van Elsacker als curator en Jan Melsen Luijckx als toeziener van Emerensken Bode verkochten aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker land op de akker bij de molen

Personen:

| 192-0019 |

Schepenregister 192, f° 11 v° 18.07.1712

Joan Franchois van Elsacker gekweten door de secretaris van Elsacker

Personen:

| 192-0020 |

Schepenregister 192, f° 11 v° 18.07.1712

Joan Franchois van Elsacker als curator en Jan Melsen Luijckx als toeziener van Emerentiana Bode verkochten aan Matthijs Anthonie Goossens erven in "huffel heijlaer" bij "straeldijck"

Personen:

| 192-0021 |

Schepenregister 192, f° 12 r° 18.07.1712

Joan Franchois van Elsacker gekweten door Matthijs Anthonie Goosens

Personen:

| 192-0022 |

Schepenregister 192, f° 12 v° 18.07.1712

Joan Franchois van Elsacker als curator en Jan Melssen Luijckx als toeziener van Jan Francis Bode verkochten aan Jan Cornelis Huijben een hooimade op het molenbos

Personen:

| 192-0023 |

Schepenregister 192, f° 13 r° 18.07.1712

Joan Franchois van Elsacker gekweten door Jan Cornelis Huijben

Personen:

| 192-0024 |

Schepenregister 192, f° 13 r° 18.07.1712

Joan Franchois van Elsacker betaald door Cornelis Jan Roelen als curator van Emerentiana Bode

Personen:

| 192-0025 |

Schepenregister 192, f° 13 v° 18.08.1712

Joos Jan Cornelissen verklaart op verzoek van Adriaen Matthijs Weerts dat deze op 07 augustus van hem een os gekocht heeft dewelke rekwirant naar de markt in Antwerpen gebracht heeft om aldaar te verkopen

Personen:

| 192-0026 |

Schepenregister 192, f° 13 v° 07.09.1712

vrouwe Bernardine Louise Herrij x +jonker Sichem de Seghten machtigt Anthonie Herrijns, procureur in Antwerpen, terzake een half amen wijn tegen de tresorier van de stad

Personen:

| 192-0027 |

Schepenregister 192, f° 14 v° 16.09.1712

mr Hubert Bode x Anna Maria van Beeck verkochten aan Cornelis Huijgens x Maeijken Huijbrecht Veninckx land het "schoolacker" aan de kerk

Personen:

| 192-0028 |

Schepenregister 192, f° 15 r° 03.10.1712

Cornelis Claessen, ook voor Heijltien Anthonissen - Lenaert, Adriaen en Peeter Goris Jan Lippens - Jaspar Anthonissen - Claes Gijsen; alle nazaten van Geert Jan Lippens; zonder zich het sterfhuis te bemoeien, verkochten aan Willem Wouter Janssen x Cathelijn Sijmon Kesselmans land in de beirenstraat en andere erven

Personen:

| 192-0029 |

Schepenregister 192, f° 15 v° 17.10.1712

Cathelijn van Aecken x +Adriaen Hendrick Bartholomeusen met haar schoonzoon Peeter Cornelis Huijben voldaan door de secretaris Elsacker, betalende voor het sterfhuis Jan Jan Aernouts, terzake de kooppenningen van de stede in Sneppel

Personen:

| 192-0030 |

Schepenregister 192, f° 16 r° 17.10.1712

secretaris Elsacker betaald door Jan Jacob de Cuijper ten behoeve van het sterfhuis Jan Jan Aernouts terzake de kooppenningen van stede in Sneppel

Personen:

| 192-0031 |

Schepenregister 192, f° 16 v° 31.10.1712

borgbrief voor Anneken Peeter Joris Koecken, °Loenhout, gaat huwen met Lambrecht Doncker, °Princenhage, ten behoeve van de h geest te Princenhage

Personen:

| 192-0032 |

Schepenregister 192, f° 16 v° 02.11.1712

certificatie voor Luijcas Anthonissen, gearresteerd in Zevenbergen, is een man van in de 70jaar, heeft 50 jaar onafgebroken in Loenhout gewoond en heeft er thans ook zijn domicilie, is een man van weinig middelen, wenselijk dat hij pro deo wordt vertegenwoordigd

Personen:

| 192-0033 |

Schepenregister 192, f° 17 r° 26.11.1712

Joan Mattheus van Elsacker als rentmeester van het klooster van sint margrietendael gekweten door Hubert Bode x Anna Maria van Beeck via Cornelis Huijgens van een rente van 600 gld kapitaal

Personen:

| 192-0034 |

Schepenregister 192, f° 17 v° 12.12.1712

secretaris Joan Mattheus van Elsacker transporteert aan Jan Melssen Luijckx land bij de molen

Personen:

| 192-0035 |

Schepenregister 192, f° 18 r° 12.12.1712

Cornelis Adriaen Nouts, gemachtigd van pastoor, schout en mede schepenen als provisors van de armen, verkocht aan Jacobus Meijvisch land "nuijtenshoff" in Sneppel, welk land aan de armen gelaten is door +Elisabeth Doms, begijn in Hoogstraten

Personen:

| 192-0036 |

Schepenregister 192, f° 18 v° 22.12.1712

Niclaes Notelaers is schuldig aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Magdalonna Tappers de som van 80 gld waarvoor hij stede met huis aan de sheerenstraat in pand stelt alsmede een hofstedeken daar tegenover

Personen:

| 192-0037 |

Schepenregister 192, f° 19 v° 29.12.1712

Adriaen Marijnis Woodt x +Perijntien Cornelis Arnouts, Halsteren, betaald door Cornelis Cornelis Aernouts cum suis terzake de achtergelaten goederen van Peerijntien Cornelis Aernouts

Personen:

| 192-0038 |

Schepenregister 192, f° 19 v° 09.01.1713

borgbrief voor Marie Wouter Janssen, ° Loenhout, welke in het huwelijk wil treden met Jan Jan Willem Knaep, °Wuustwezel, ten behoeve van de h geest in Kalmthout

Personen:

| 192-0039 |

Schepenregister 192, f° 19 v° 09.01.1713, vervolg

Nota: in de hoofding staat Marie Jan Wouters

| 192-0040 |

Schepenregister 192, f° 20 r° 24.01.1713

Cornelis Bastiaen Vergauwen verkocht aan Cornelis Peeter Gabriels beemd in de "evenaer"

Personen:

| 192-0041 |

Schepenregister 192, f° 20 v° 24.01.1713

Cornelis Bastiaen Vergauwen voldaan door Cornelis Peeter Gabriels

Personen:

| 192-0042 |

Schepenregister 192, f° 21 r° 26.01.1713

Cornelis Jan Doms, Jan Vergauwen en Geertruijt Vergauwen verkochten aan Aernout Cornelis Aernouts een hooimade op het schoubos

Personen:

| 192-0043 |

Schepenregister 192, f° 21 v° 08.02.1713

Cornelis Adriaen Nauts x Barbel Peeter van Dijck verkochten aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Madalonna Tappers een rente van 12 gld 10 st op een stede met huis en erven in Neerven aan het "heijeijnde"

Personen:

| 192-0044 |

Schepenregister 192, f° 22 v° 08.02.1713

Cornelia … x Jan Joris Koecken en Cornelis Peeter Gabriels als momboor met Bertel Adriaen Bertholomeeusen als toeziener van de kinderen Hendrick Adriaen Bertholomeeusen x +Perijntien Peeter Jan Gabriels zijn schuldig aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker de som van 300 gld van geld hen geleend tot afbetaling van de achterstallige huur van de nieuwe hoeve in Popendonk die +Hendrick Adriaen Bertholomeeusen aan de vrouw van Loenhout schuldig was

Personen:

| 192-0045 |

Schepenregister 192, f° 23 v° 08.02.1713

zelfden zijn schuldig aan Adriaen Cornelis van Tijchelt de som van 100 gld,eveneens voor geleend geld tot afbetaling van vs huurschuld

Personen:

| 192-0046 |

Schepenregister 192, f° 24 r° 08.02.1713

zelfden zijn schuldig aan Cornelis Jan Roelen de som van 100 gld terzake cfr supra

Personen:

| 192-0047 |

Schepenregister 192, f° 24 v° 22.02.1713

de secretaris Elsacker betaald door Willem Wouter Janssen terzake koop van erven op 16.03.1712 wegens het sterfhuis Geert Jan Lippens

Personen:

| 192-0048 |

Schepenregister 192, f° 24 v° 27.02.1713

Robbert Brocken, Ginneken, actie hebbende van Steven Laureijs Rombouts, betaald door het dorp van Loenhout, en, samen met de betaling dd 21.05.1689, voldaan terzake de obligatie van 200 ducatons 228 pattacons, verleden op 26.01.1661 ten behoeve van Steven Laureijssen

Personen:

| 192-0049 |

Schepenregister 192, f° 25 r° 28.02.1713

Peeter Jan van Dijck gekweten door Cornelis Jacob Peeter Jans x de weduwe Jan Peeter Gossens van de som van 300 gld terzake het burgemeesterschap voor het jaar 1711

Personen:

| 192-0050 |

Schepenregister 192, f° 25 v° 13.03.1713

Maeijken Marijnis Bevers xx +Jan Jan Aernouts - Matthijs Jan Goossens de oude als momboor van het voorkind Jan Jan Aernouts - Cornelis Cornelis Aernouts als momboor van het nakind Jan Jan Aernouts; verkochten aan Aernout Cornelis Aernouts erven in Popendonk op de "laeren"

Personen:

| 192-0051 |

Schepenregister 192, f° 26 v° 21.03.1713

Peeter Huijbrecht Franquen is schuldig aan juffr Theresia Crabeels, geestelijke dochter, Antwerpen, de som van 100 gld. Cornelis Cornelis Aernouts stelt zich borg

Personen:

| 192-0052 |

Schepenregister 192, f° 27 r° 21.03.1713

borgbrief voor Perijn Joos Adriaensen, °Loenhout x Jan Bouckaerts, °Brecht, en dit ten behoeve van het dorp van Minderhout

Personen:

| 192-0053 |

Schepenregister 192, f° 27 v° 22.03.1712

Peeter Jan van Dijck is schuldig aan Niclaes van de Sande, Brasschaat, de som van 300 gld

Personen:

| 192-0054 |

Schepenregister 192, f° 28 v° 21.03.1713

Rombout Adriaen Vergauwen verkocht aan Boudewijn Heuvelmans de helft van de "muntenbeemt" in de "verckenshoeck"

Personen:

| 192-0055 |

Schepenregister 192, f° 29 r° 21.03.1713

Matthijs Jan Goossens de oude als momboor en Aernout Cornelis Aernouts als toeziener van het kind Jan Jan Aernouts x +Perijntien Aert Jan Aertsen - Maeijiken Marijnis Bevers xx vs +Jan Jan Aernouts - Cornelis Cornelis Aernouts als momboor van de nakinderen vs +Jan Jan Aernouts x vs Maeijken Marijnis Bevers; S/D erfelijke goederen, hooimade op het hoogbos, weide in Sneppel, land de "leegen hoeck" in "buijtelaer acker", heiveld op de "heijbaert", land den "hauw" in Sneppel, heiveld achter de "munt"

Personen:

| 192-0056 |

Schepenregister 192, f° 31 v° 23.03.1713

Josijntien Jan Lenaerts x Jan Lenaert Wierckx verkocht aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker een perceel bos, zijnde het derdedeel in de "steenacker" in de beirenstraat

Personen:

| 192-0057 |

Schepenregister 192, f° 32 r° 29.03.1713

Matthijs Anthonie Wirckx, ook voor het weeskind Jan Anthonie Wirckx waarvan hij momboor af is en Cathelijn Anthonie Wierckx verkochten aan Anthonie Cornelis Rommens x Anthonette Jan Wauters land in de hoenderstraat

Personen:

| 192-0058 |

Schepenregister 192, f° 32 v° 01.04.1713

Wouter Adriaen Vergauwen verkocht aan Boudewijn Heuvelmans helft van de "muntenbeemt" in de "verckenshoeck"

Personen:

| 192-0059 |

Schepenregister 192, f° 33 r° 01.04.1713

Wouter Adriaen Vergauwen voldaan door Boudewijn Heuvelmans

Personen:

| 192-0060 |

Schepenregister 192, f° 33 v° 05.04.1713

schepenen en bedezetters van Loenhout, in naam van het dorp en uit eigen naam, zijn schuldig aan de jezuieten in Antwerpen de som van 2400 gld en dit tot aflossing van een obligatie van gelijke som verleden aan +sr Joan Wittebol op 17.11.1677, en waarvoor jaarlijks een rente zal betaald worden van 150 gld etc

| 192-0061 |

Schepenregister 192, f° 36 r° 22.03.1713

Joan Paulus de Cort, schout, gemachtigd van juffr Anna Catharina Wittebol, geestelijke dochter, hernieuwt akte notaris Joan Francois van Paessen te Antwerpen dd 16.03.1713, waarbij mandante bekent gekweten te zijn door Joan Mattheus van Elsacker (cfr vorige akte)

Personen:

| 192-0062 |

Schepenregister 192, f° 37 r° 20.04.1713

Philippus de Laeter, ook voor zijn minderjarige zuster Elisabeth de Laeter, en Dilis de Wijse x Anna Marie de Laeter gekweten door Willem Vermeiren van een obligatie van 125 gld, verleden voor schepenen op 03.04.1691 ten behoeve van Maria de Laeter, 'moeije' van comparanten

Personen:

| 192-0063 |

Schepenregister 192, f° 37 v° 20.04.1713

Willem Peeter Vermeiren is schuldig aan Catharina van Gilse x +Michiel van Elsacker de som van 50 pattacons waarvoor hij de "biesweijde" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 192-0064 |

Schepenregister 192, f° 38 v° 11.05.1713

Petrus Herrij, gemachtigd van Bernardine Herrij x +jonker Johan Louis Sigen van Sigten, vest rentebrief Antwerpen dd 05.05.1713, waarbij Bernardine Herrij bekende ontvangen te hebben van juffr Isabella de Witte, geestelijke dochter, de som van 32.000 gld, waarvoor zij een rente heeft verleden van 2000 gld jaarlijks en bezet op de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk (beschrijvingen zie akte)

Personen:

| 192-0065 |

Schepenregister 192, f° 42 v° 18.05.1713

Petrus van Elsacker, priester, ontvangen van vrouw Bernardine Louise Herrij de penningen met intrest die vs vrouw van Loenhout op 16.12.1707 voor schepenen van Loenhout bekend heeft schuldig te zijn aan de weduwe en kinderen +Michiel van Elsacker en hem comparant dezelfde rente toekomende uit kracht van transport dd 16.01.1708 aan hem gedaan door Catharina van Gilse x +Michiel van Gilse, Joan Mattheus van Elsacker, Maria Josina van Elsacker

Personen:

| 192-0066 |

Schepenregister 192, f° 43 r° 20.05.1713

Joan Paulus de Cort, schout x Cornelia Theresia Domies machtigt juffr Maria Anna Domies x +advokaat Sprongh, Breda, terzake de erfenis van Henricus Domies, pastoor in Dongen

Personen:

| 192-0067 |

Schepenregister 192, f° 43 v° 26.06.1713

borgbrief voor Adriaentien Jan Lenaert Wirckx, °Loenhout x Lenaert Goris, °Westmalle, ten behoeve van de h geest van de polder van Comines? toekomende de prins van Auvergne gelegen onder Halsteren

Personen:

| 192-0068 |

Schepenregister 192, f° 43 v° 26.06.1713, vervolg

(nota opsteller: auvergnepolder, Halsteren)

| 192-0069 |

Schepenregister 192, f° 44 r° 27.06.1713

vrouw Bernardine Louise Herrij machtigt mr … Galliard, procureur in Antwerpen, terzake het proces dat haar echtgenoot voerde tegen mr Peeter van No, procureur in Antwerpen

Personen:

| 192-0070 |

Schepenregister 192, f° 44 v° 27.06.1713

zelfde machtigt haar broer, Joan Baptist Herrij, schout van Duffel, om de kapitale penningen van 600 gld, gefundeerd door juffr Louise Adriane de Perez voor een dagelijkse mis in het klooster van sint gertrude in Brussel en in het gasthuis van Turnhout, af te lossen, en in geval van weigering, vs kloosters in de raad van Brabant op te roepen

Personen:

| 192-0071 |

Schepenregister 192, f° 45 r° 19.07.1713

Jan Matthijs Heufkens, Brecht, verkocht aan Cornelis Peeter Joosen, Brecht, een hooimade in Blaakt

| 192-0072 |

Schepenregister 192, f° 45 v° 19.07.1713

Jan Matthijs Heufkens betaald door Cornelis Peeter Joosen van de kooppenningen van een hooimade in Blaakt

| 192-0073 |

Schepenregister 192, f° 46 r° 10.07.1713

Adriaen Francois van Beeck, gemachtigd van Cornelis Hendrickx, hernieuwt akte notaris Peeter Joan Allefeldt te Antwerpen dd 21.10.1712, waarbij mandant bekent schuldig te zijn aan Boudewijn van Putten de som van 305 gld 12 st als rest van een grotere som

| 192-0074 |