Schepenregisters deel 173 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 173

Schepenregister 173, f° 1 r° 21.02.1691

certificatie voor Michiel Cornelis van Elsacker x Peerijntien Jacob van Tijchelt terzake eigendom van land het "hasselt" bij de "steeghde", land in klein Neerven, land de "eijckhof" in de "molenacker", land ook de "eijckhof" genaamd en nog meer andere erven

Personen:

| 173-0001 |

Schepenregister 173, f° 2 v° 22.02.1691

certificatie dat de schout nazicht heeft gedaan in de winkels inzake de 'luijcxshe ende andere gebillioneerde oorden"

| 173-0002 |

Schepenregister 173, f° 2 v° 27.02.1691

Cornelis Peeter Rennen, in dienst van de Verenigde Provincien, verkocht aan zijn broer Wouter Peeter Rennen zijn gerecht derde deel in een stedeken in "huffel heijlaer"

Personen:

| 173-0003 |

Schepenregister 173, f° 3 v° 27.02.1691

Gabriel Matthijs Goossens, ook als momboor van de kinderen Peeter Matthijs Goossens - Jan Matthijs Goossens - Matthijs Anthonis Matthijs Goossens - Anthonis Jan Wiercx x Catelijn Matthijs Goossens - Barbel Matthijs Goossens x +Jan Verboven; schelden mekaar last en schulden kwijt, die zij mogen hebben terzake het sterfhuis van hun ouders, inbegrepen de obligatie van 100 gld door Barbel Matthijs Goossens verleden op 23.01.1680 als de lasten die de een op de andere heeft moeten uitreiken ingevolge scheiding en deling dd 04.01.1681

Personen:

| 173-0004 |

Schepenregister 173, f° 4 r° 28.02.1691

Jan Geert van der Buijten is schuldig aan mr Jan van den Broeck de som van 40 pattacons waarvoor hij een stede in Neerven tot pand stelt, weide het "rauven" en meer andere erven

Personen:

| 173-0005 |

Schepenregister 173, f° 4 r°, In marge 10.03.1694

mr Jan van den Broeck gekweten door Jan van der Buijten

Personen:

| 173-0006 |

Schepenregister 173, f° 5 r° 05.03.1691

Maeijken Aertssen xx +Geert Peeter van der Buijten is schuldig aan Gabriel van den Bleke als momboor met Matthijs Anthonis Goossens als toeziener van de kinderen Jan Matthijs Goossens x +Peerijntien Melsen Bertelmeeussen de som van 150 gld waarvoor zij een weide aan "huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 173-0007 |

Schepenregister 173, f° 6 r° 28.02.1691

de schout heeft de winkels gevisiteerd naar verboden munten

| 173-0008 |

Schepenregister 173, f° 6 v° 05.03.1691

Peeter Geert van detr Buijten belooft Maeijken Aertssen, resp zijn stief en schoonmoeder, te ontlasten van de som van 150 gld, cfr f° 5 r°

Personen:

| 173-0009 |

Schepenregister 173, f° 7 r° 07.03.1691

Lenaert Huijbrechts als momboor met Wouter Peeter Ooms als toeziener van de kinderen Jan Huijbrecht x +Maeijken Peeter Ooms stellen een weide aan de "breebeke" en deel van beemd de "laren" tot onderpand voor een obligatie van 250 gld welke Jan Huijbrecht vs bekend heeft schuldig te zijn aan de erfgenamen Peeter Jan Ooms op 04.03.1670

Personen:

| 173-0010 |

Schepenregister 173, f° 7 r° Naschrift: 16.07.1714

gecasseerd mits verlijden van een nieuwe obligatie bij Hendrick Wouter Quirijnen

Personen:

| 173-0011 |

Schepenregister 173, f° 7 v° 14.03.1691

Peerijntien Jacob van Tijchelt x Michiel Cornelis van Elsacker machtigt haar man om in Antwerpen een rente van 400 gld te verlijden en daartoe de erfelijke goederen, gekomen van haar ouders, te verbinden

Personen:

| 173-0012 |

Schepenregister 173, f° 8 v° 24.03.1691

Geert Jan van Dijck x Jacobmijntien Peeter Joris verkochten aan Joan Franchois van Elsacker als rentmeester van sint Magrietendael een rente van 6 Kgld 5 st op de helft van een stede met huis en erven in Popendonk en waarvan de wederhelft toekomt Jan Peeter Joris

Personen:

| 173-0013 |

Schepenregister 173, f° 9 v° 24.03.1691

certificatie voor Jan Cornelis Aernouts, °Loenhout, jongman

Personen:

| 173-0014 |

Schepenregister 173, f° 10 r° 02.04.1691

Willem Peeter Vermeiren is schuldig aan Marie de Later de som van 125 gld waarvoor hij de "biesweijde" in Sneppel tot pand stelt. Item akker achter "sneppel acker"

Personen:

| 173-0015 |

Schepenregister 173, f° 10 v° 03.04.1691

Boudewijn Heuvelmans als toeziener van de kinderen Peeter Adriaen Kesselmans, met akkoord van wethouders van Roosendaal als oppervoogden dd 20.12.1690, verkocht aan Jan Goris Rombouts de twee derde delen in vier percelen erven in Neerven en waarvan het andere derde deel koper reeds toekomt, en de twee overige derde delen vs kinderen genaamd Marten en Adriaen Kesselmans. Percelen betreffen het "rullen" op "molenacker", land in de stede waar Jenneken Adriaen Peeter Aerts x +Sijmon Adriaen Kesselmans woont, land de "ravestijn" en weide in Neerven

Personen:

| 173-0016 |

Schepenregister 173, f° 11 v° 13.04.1691

heer Bernardus van Aldenhoven, pastoor - Lambrecht van Staeijen, H Geestmr - Christiaen Vorselmans, kerkmr - sr Marcellus Marcelli - Catherine van Gilse x +Michiel van Elsacker, ook voor haar kinderen - Marten van den Bossche - Michiel Martin van Elsacker, ook voor zijn vrouw Marie Anne Hendrick Moons - Peeter Joerdaens - Jan Roelen - Jan Wouters - Boudewijn Heuvelmans - mr Geert van der Buijten - Joan Bode - Cornelis Goossens - Michiel Cornelis van Elsacker - Neeltien Adriaen Verboven x +Heijndrick Moons, ook voor haar kinderen - Melssen Meussen x de weduwe Jan Heijndrick Bertelmeeussen - Adriaen Peeter Vermeiren x Jacobmijn Anthonis Guilliams - Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de kinderen Peeter Aert van Tijchelt x +Ijken Anthonis Guilliams; machtigen mr Guilliam Charliers om hen te verdedigen terzake geding in de raad van Brabant ingediend door de notaris Peeter van No

Personen:

| 173-0017 |

Schepenregister 173, f° 12 v° 13.04.1691

Bastiaen Russen, gemachtigd van de markiezin van Melin, hernieuwt 'akte van geloeftte en verbintenisse' dd 06.12.1687 voor de notaris Ferdinand Philip Thijs te Brussel, waarbij compareren mevr Magdalene Adriane de Gamara, markiezin van Melin, vrouwe van Loenhout etc x don Philibert de Soto Major de Benavides etc (hij op dat moment verblijvend in Spanje) en mr Michiel van Elsacker, ook voor de personen genoemd in de akte van notaris Franco dd 09.07.1683 (niet verder gespecifieerd). De vrouw van Loenhout verklaart dat het haar toegelaten is de som van 22000 gld op te lichten en deze te hypothekeren op de heerlijkheid van Loenhout, Popendonk etc, tot voldoening van het akkoord tussen haar en de erfgenamen don Juan de la Torre dd 21.07.1682. Daar de vrouw van Loenhout over onvoldoende middelen voor de betaling beschikte heeft zij beroep gedaan op de 2de comparant en zijn consorten, dewelke van heer Theodoor Roosendael, oud aalmoezenier te Antwerpen, de som van 6000 gld hebben opgelicht. Tweede comparant heeft ook nog een som van 4000 gld betaald aan don Gabriel de la Torre uit de penningen van de goederen van Pulderbos gedecreteerd door de predikheren in Luik etc etc

Personen:

| 173-0018 |

Schepenregister 173, f° 16 v° 23.04.1691

Michiel Martin van Elsacker, gemachtigd van heer Marcellus Marcelli, schout, hernieuwt 'akte van verbintenisse' dd 29.11.1690 voor notaris Bertholomeeus van der Linden te Antwerpen, waarbij Marcellus Marcelli bekende schuldig te zijn aan vrouw Anna Catherina Mailliaerts, 'douagiere' (=rijke weduwe) van +heer Jacob Anthoni de Witte, gewezen heer van ter Laken, Leuergem, burgemeester van Antwerpen, de som van 3300 gld terzake drie obligaties waarvoor hij nog tot bijkomend pand stelt beemd in Blaakt en land in "huffel heijlaer"

Personen:

| 173-0019 |

Schepenregister 173, f° 16 v°, In marge 13.03.1700

voldaan aan juffr Isabella de Witte, dochter van Catherine Mailliaerts, volgens schepenakte Antwerpen dd 07.12.1691

| 173-0020 |

Schepenregister 173, f° 19 r° 23.04.1691

juffr Catherine van Gilse x +sr Michiel van Elsacker, ook voor haar kinderen, approbeert de gelofte van 3300 gld welke haar broer sr Mattheus van Gilse voor notaris van der Linden in Antwerpen op 29.11.1690 bekende schuldig te zijn aan vrouwe Anna Catherine Mailliaerts x +heer Jacob Anthoni de Witte

Personen:

| 173-0021 |

Schepenregister 173, f° 19 r°, In marge 30.12.1694

gekweten aan de weduwe heer Jacobus Anthoni de Witte op 26.12.1693

| 173-0022 |

Schepenregister 173, f° 19 v° 28.04.1691

Jan de Wijse transporteert aan sr Jan Wittebol, brouwer in Antwerpen, zijn vruchten te velde, machtigt de secretaris Elsacker om deze per opbod te verkopen

Personen:

| 173-0023 |

Schepenregister 173, f° 19 r° 05.05.1691

Bastiaen Russen, gemachtigd van de markiezin van Melin, hernieuwt notarisakte dd 22.12.1687 voor notaris Ferdinand Philip Thijs te Brussel, waarbij Magdalene Adriane de Lamarra (hier niet Gamara, cfr f° 12 v°) etc belooft een som van 1000 pattacons te betalen tot volbrengen van het testament van juffr Catharina Eleonora Perez de Baron, gewezen vrouw van Loenhout, die haar nicht en universele erfgename juffr Louise Adriana de Baron in haar testament dd 19.08.1664 ordonneerde in de kerk van Loenhout een organist aan te stellen, een altaar kleed in rood fluweel legeerde, een kazuifel en kap, en een solemnele uitvaart tot lafenis van haar ziel

Personen:

| 173-0024 |

Schepenregister 173, f° 21 v° 05.05.1691

Jan Peeter Melssens x +Barbel Huijbrecht Heijndricx en Lenaert Huijbrecht Heijndricx als momboor met Matthijs Peeter Melssens als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de drie weeskinderen. Grootmoeder van de kinderen, Margriet Adriaen Vermeiren, is nog in leven

Personen:

| 173-0025 |

Schepenregister 173, f° 23 v° 07.05.1691

Geert Luijcx x Magriet Jan Heijndrick de Crom zijn schuldig aan mr Franchois van Beeck, secretaris van Wuustwezel x Josina Catharina Rommens de som van 100 ducatons waarvoor zij de helft van een perceel land in Donk, waarvan de wederhelft toekomt aan de kinderen van 2de comparant, tot pand stellen. Item de helft van weide bij de "boedonghen", beemd de "ouden sondagh". Adriaen Jan Vorselmans en Marie Jan Vorselmans x Adriaen van Bael, ook voor hun drie minderjarige broers, stellen zich als principale schuldenaars borg voor het voorschreven

Personen:

| 173-0026 |

Schepenregister 173, f° 25 v° 07.05.1691

Adriaen Aernout van Bael x Marie Jan Vorselmans, Meer, zijn schuldig aan mr Franchois van Beeck x Josina Catharina Rommens de som van 60 pattacons waarvoor zij het deel van Marie Vorselmans in de achtergelaten goederen van haar vader Jan Matthijs Vorselmans tot pand stellen. Geert Luijcx x Magriet Jan Heijndrick de Crom stellen zich borg

Personen:

| 173-0027 |

Schepenregister 173, f° 26 v° 15.05.1691

Peeter Cornelis van Tijchelt x +Dingne Aernout Ooms en Matthijs Aernout Ooms als momboor met Matthijs Jan Aert van Tijchelt als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de twee weeskinderen

Personen:

| 173-0028 |

Schepenregister 173, f° 28 r° 07.06.1691

Adriaentien Broomans xx +Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen verkocht aan haar broer Lambrecht Broomans een stede met huis en erven in Terbeek, weide de "hulsdonck" in de "mosvoorden"

Personen:

| 173-0029 |

Schepenregister 173, f° 28 v° 07.06.1691

zelfde verkocht aan Peeter Jan Gabriels een stede met huis en erven op het Oosteneinde

Personen:

| 173-0030 |

Schepenregister 173, f° 29 r° 13.06.1691

Adriaen Anthonis van Halle x Emerens van Donghen hebben ontvangen uit het sterfhuis van het weeskind Joos Anthonis van Halle, broer van 1ste comparant, een som van 150 gld waarmee zij hun schulden hebben betaald. De penningen kwamen echter toe aan hun kinderen als rechtmatige erfgenamen van het weeskind Joos van Halle, zo zijn zij deze som schuldig aan hun kinderen, beloven dit te betalen zodra hun kinderen tot huwelijkse leeftijd zullen komen

Personen:

| 173-0031 |

Schepenregister 173, f° 30 r° 14.06.1691

Adriaen Anthonis van Halle x Emerens van Donghen verzoeken dat Peeter Joerdaaens, Peeter van Elsacker en Joan Bode, die tegen hen comparanten in executie zijn tot afpanding van hun roerende goederen, uit de executie zouden willen scheiden, daar zij beloven al hun roerende goederen, zowel deze die reeds verkocht zijn als degene die ze nog hebben of nog zullen verkrijgen, te transporteren ten behoeve van zelfde executanten om per opbod verkocht te worden

Personen:

| 173-0032 |

Schepenregister 173, f° 30 v° 18.07.1691

Cornelis Jan Conincx is schuldig aan mr Franchois van Beeck de som van 100 gld. Zijn vader Jan Anthonis Conincx stelt zich borg, verbindt erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 173-0033 |

Schepenregister 173, f° 30 v°, In marge 18.02.1704

mr Franchois van Beeck gekweten

Personen:

| 173-0034 |

Schepenregister 173, f° 31 v° 28.08.1691

Jan Lenaert Wiercx - Maeijken Lenaert Wiercx x Jan van de Cloot - Elisabeth Lenaert Wiercx x Peeter Heijndrick Michielsen - Cornelis Claes Lenaerts x +Cathelijn Lenaert Wiercx als vader en momboor van hun kind met Adam Jan Lenaerts als toeziener; verklaren dat zij vele jaren geleden, en toen Cathelijn Lenaert Wiercx nog in leven was, overgegaan zijn tot scheiding en deling, welke S/D zij hierbij approberen, stede met huis en erven in de hoenderstraat, "marckens weijde" en land in de "heijninghe" op de "heijbaert", land achter de stede van Jan Jan Aertsen

Personen:

| 173-0035 |

Schepenregister 173, f° 34 r° 04.09.1691

Matthijs Jan Goossens x Jenneken Christiaen Wouters verkochten aan Lambrecht Broomans de "larenbeemt" bij het molenbos

Personen:

| 173-0036 |

Schepenregister 173, f° 34 r° Naschrift: 19.08.1693

Matthijs Jan Goossens x Jenneken Christiaen Wouters voldaan door Lambrecht Broomans

Personen:

| 173-0037 |

Schepenregister 173, f° 35 r° 01.10.1691

Jan Peeter Joris verkocht aan Lenaert Weemers als momboor van de kinderen +Lenaert Jacob Verdijck x Helena van Amstel een rente van 6 gld 5 st op stede met huis en erven in Popendonk en op de helft van een hooimade op het molenbos waarvan de wederhelft toekomt aan comparant's zuster

Personen:

| 173-0038 |

Schepenregister 173, f° 35 r°, In marge 23.11.1693

Helena van Amstel en Lenaert Weemers als momboor van haar kinderen gekweten door Jan Peeter Joris

Personen:

| 173-0039 |

Schepenregister 173, f° 36 r° 09.10.1691

Michiel Cornelis van Elsacker x Peerijntien Jacob van Tijchelt verkochten aan Adriaen Bal een rente van 25 Kgld op land het "hasselt" bij de "steeghde", op land in klein Neerven, op land de "eijckhof" in molenakker en op meer andere erven

Personen:

| 173-0040 |

Schepenregister 173, f° 37 v° 15.10.1691

Joan Franchois van Elsacker - Michiel Martin van Elsacker - Elisabeth van Elsacker, jonge dochter; approberen de verbintenis die hun moeder juffr Joanna van Duijsel x +mr Peeter van Elsacker op 25.10.1677 gedaan heeft ten behoeve van mr Laureijs Reijns, advokaat te Antwerpen x juffr Anna van Loon voor de som van 3000 gld

Personen:

| 173-0041 |

Schepenregister 173, f° 38 v° 16.10.1691

Jan Peeter Rennen x Jenneken Jan van Dael verkochten aan Joan Franchois van Elsacker land achter de stede van de erfgenamen sr Joan Marcelli in Neerven en derde deel in land het "rullen" op molenakker

Personen:

| 173-0042 |

Schepenregister 173, f° 39 r° 16.10.1691

Jan Peeter Rennen verkocht aan zijn broer Wouter Peeter Rennen zijn derde deel in een stedeken met huis en erven op "huffel heijlaer"

Personen:

| 173-0043 |

Schepenregister 173, f° 39 v° 20.10.1691

op verzoek van de schout visiteren schepenen een 'vrebeemt' van de schout in Blaakt waar zij vaststellen dat er schade werd aangebracht door het weiden van beesten

| 173-0044 |

Schepenregister 173, f° 40 r° 25.10.1691

Bastiaen Russen, vorster, verklaart dat hij op verzoek van Michiel Martin van Elsacker naar Wuustwezel is gegaan om aan de weduwe en kinderen van Peeter van Beeck kennis te geven van het bezet dat deze had gedaan op hun goederen, aldaar gesproken had met mr Franchois van Beeck, secretaris en een der kinderen zijnde, en deze had gevraagd of hij het bezet aannam, waarop deze antwoordde dat dit allen hun moeder aanging, waarop hij dan de vorster van Wuustwezel, Adriaen Verdaet, heeft aangesproken, dat de schout van Wuustwezel, ook een van vs kinderen niet huis was, dat de weduwe Peeter van Beeck eerst weigerde de 'wete' te aanvaarden, maar dat de secretaris haar aanmaande deze toch te aanvaarden

Personen:

| 173-0045 |

Schepenregister 173, f° 40 v° 03.11.1691

Lucas Anno x Maria Adriaensen en Joost Tange x Catelijn Adriaensen, beide voor hun echtgenoten, procuratie notaris Charles van der Mast, Bergen op Zoom dd 31.10.1691, verkochten aan Adriaen Neefs hun deel in de helft van een stedeken met huis en erven in Popendonk aan de heide, gekomen van Cornelis Cornelis Neefs

Personen:

| 173-0046 |

Schepenregister 173, f° 41 v° 15.11.1691

Jan de Wijse is schuldig aan zijn dochter Magdalon de Wijse, begijn in Hoogstraten, de som van 50 gld waarvoor hij speciaal een brandewijn fornuis met toebehoren tot pand stelt

Personen:

| 173-0047 |

Schepenregister 173, f° 42 r° 11.12.1691

certificatie voor Michiel Cornelis van Elsacker x Peerijntien Jacob van Tijchelt terzake eigendom van land het "hasselt" bij de "steeghde", land in klein Neerven en meer andere erven

Personen:

| 173-0048 |

Schepenregister 173, f° 43 v° 11.12.1691

Michiel Cornelis van Elsacker x Peerijntien Jacob van Tijchelt verkochten aan Adriaen Bal een rente van 25 Kgld op land het "hasselt" en andere erven, cfr vorige akte en f° 36 r°

Personen:

| 173-0049 |

Schepenregister 173, f° 45 v° 15.12.1691

Joan Franchois van Elsacker - Cornelis Adriaen Huijben - Matthijs Anthonis Goossens mangelen erve om erve, goederen door 2de en 3de comparant uitgewonnen van de erfgenamen Jan Crocx tegen de goederen door 1sdte comparant uitgewonnen van 2de en 3de comparant

Personen:

| 173-0050 |

Schepenregister 173, f° 46 r° 09.01.1692

Anthonis Voets en Jan Saelden, molenmeesters of timmerlieden, en Heijndrick van Pelt en Christiaen van Berlo, smeden, getuigen op verzoek van Andries van Turnhout, gewezen pachter van de windmolen, wiens pacht verlopen is op 05.01.1692, en van Gijesbrecht van Geel, huidig pachter, over het molenwerk van de windmolen, na voorgaande visitatie en meting ervan, de dikte van de molenstenen en de waarde van de onderdelen

Personen:

| 173-0051 |