Schepenregisters deel 171 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 171

Schepenregister 171, f° 1 r° 29.11.1688

Tonijntien Anthonissen x Jan Pauwels - Adriaentien en Dingne Anthonissen, jonge dochters, ook bij koop voor Quirijntien Anthonissen x Anthonis Cornelis Hensen - Peeter Cornelis Luijcx als toeziener van Maeijken Anthonissen; verkochten aan Jan Goris Rombouts erven in Neerven

Personen:

| 171-0001 |

Schepenregister 171, f° 1 v° 06.12.1688

Arnout Adriaen van Ostaeijen, voor zijn kinderen, verkocht aan Cornelis Aert van Tijchelt de helft van erven het "lanck stuck" in Terbeek alsmede andere erven

Personen:

| 171-0002 |

Schepenregister 171, f° 2 v° 06.12.1688

Cornelis Aert van Tijchelt verkocht aan Matthijs Jan Aert van Tijchelt een stedeken in Terbeek, erven aldaar, land het "lanck stuck" en akker aldaar, helft van heiveld de "geer" waarvan de wederhelft toekomt aan de erfgenamen Adriaen Vermeiren

Personen:

| 171-0003 |

Schepenregister 171, f° 4 r° 08.12.1688

Lambrecht Broomans x Maeijken Willem de Wijse verkochten aan Lenaert Weemers als momboor van de kinderen +Lenaert Jacob Verdijck x Helena van Amstel een erfelijke rente van 12 gld 10 st op hooimaden op het "schoubosch" en op andere erven

Personen:

| 171-0004 |

Schepenregister 171, f° 5 r° 08.12.1688

Cornelis, Michiel en Peeter Jacob Jan Theuns - Quirijn Rommens x Elisabeth Jacob Jan Theuns - Jacob en Cornelis Jacob Lambrechts, zonen van +Maeijken Jacob Jan Theuns; machtigen Michiel Martin van Elsacker om in Loenhout op te dragen ten behoeve van Cornelis Cornelis Ancxten een hooimade op het "schoubosch", gekomen van Jan Jacob Jan Theuns

Personen:

| 171-0005 |

Schepenregister 171, f° 6 r° 13.12.1688

Matthijs Jan Ooms is schuldig aan zijn moeder, de weduwe Jan Matthijs Ooms, de som van 100 gld, zijnde de 100 gld die op het dorp van Loenhout hebben gestaan en aldaar afgelost zijn. Verbindt zijn kindsgedeelte in de erfgoederen van zijn vader

Personen:

| 171-0006 |

Schepenregister 171, f° 6 v° 13.12.1688

Matthijs Jan Aert van Tijchelt verkocht aan Lenaert Weemers als momboor van de kinderen +Lenaert Jacob Verdijck x Helena van Amstel een erfelijke rente van 6 gld 5 st op de "peracker" in Terbeek bij de steenhoven achter het "hesschot"

Personen:

| 171-0007 |

Schepenregister 171, f° 6 v° 13.12.1688, vervolg

In marge: rente gecasseerd op 23.03.1793 voor wethouders in Loenhout

| 171-0008 |

Schepenregister 171, f° 8 r° 03.01.1689

certificatie voor heer Bartholomeus Verschueren als executeur van het sterfhuis +heer Cornelis van Nederven, pastoor van Teteringen, dat vs Cornelis van Nederven, samen met zijn broeders en zusters kinderen, erfgenaam van +heer Joannes van Nederven, in eigendom toekomende is land in het "lisschot", erven in Hecht, hooimade op het "hoogbosch", hooimade in Blaakt

| 171-0009 |

Schepenregister 171, f° 9 r° 04.01.1689

Jenneken Jan Wuijts x Cornelis Maeijincx en Magriet Jan Wuijts x Wouter Pluijm verkochten aan Heijndrick Goris Vergouwen land in de "perblock", land in "huffel heijlaer"

Personen:

| 171-0010 |

Schepenregister 171, f° 9 v° 05.01.1689

Joos Nijs van Dijck belooft te betalen aan de secretaris van Elsacker de som van 9 gld 4 st 3 oort die hij nog schuldig is van de koopdag Jacob van de Cloot, verbindt zijn koren te velde staande op land in de "winckels" van de erfgenamen Anthonis Goosens

Personen:

| 171-0011 |

Schepenregister 171, f° 10 r° 23.01.1689

certificatie voor Cornelis Peeter Janssen, landbouwer en koopman van vlas, dat hij in Antwerpen opkoopt en onder de ingezetenen in Loenhout uitverkoopt zoals Catherina Marcelli x heer schout en Petronella Swagemaeckers x Peeter van der Buijten verklaren, en dat hij altijd het nodige heeft gedaan om in orde te zijn met zijn papieren

Personen:

| 171-0012 |

Schepenregister 171, f° 11 r° 31.01.1689

op verzoek van Michiel van Elsacker visiteren schepenen een veld met klaver van verzoeker en stellen vast dat aldaar schade is aangebracht door het vellen van bomen op het naastliggend perceel van de kinderen Cornelis Raets

Personen:

| 171-0013 |

Schepenregister 171, f° 11 r° 04.02.1689

Wouter van Gorp belooft te betalen aan Michiel Martin van Elsacker de som van 46 gld die hij nog schuldig is voor geleverd bier. Verbindt daartoe erven in zijn stede, gekomen van Willem Straetmans

Personen:

| 171-0014 |

Schepenregister 171, f° 12 r° 07.02.1689

Cornelis Peeter de Wijse - Aert en Peeter Embrecht Reijns, zonen van +Cornelia Peeter de Wijse - Adriaen Hollanders x Maeijken Embrecht Reijns - vs Aert Embrecht Reijns ook voor zijn broer en zusters Matthijs, Adriaentien en Marie - Lambrecht Broomans x Maeijken Willem Peeter de Wijse; erfgenamen van Maeijken Peeter de Wijse, transporteren aan Maeijken Heijndrick Peeter Theuns x +Jan Marten van Eersel een obligatie van 40 pattacons welke Cornelis Peeter Janssen voor schepenen van Loenhout op 17.01.1688 bekende schuldig te zijn aan vs erfgenamen Maeijken Peeter de Wijse

Personen:

| 171-0015 |

Schepenregister 171, f° 12 v° 07.02.1689

certificatie dat Christiaen Jan Vorselmans momboor is van het weeskind Jan van Bael x +Anneken Jan Vorselmans, dat dit weeskind in Loenhout woont, dat de momboor gemachtigd is om in Baarle, Hilvarenbeek en elders de goederen van vs weeskind te administreren

Personen:

| 171-0016 |

Schepenregister 171, f° 13 r° 14.02.1689

Jan Laureijs van Gorp verkocht aan Lenaert Weemers x Jenneken van Amstel een rente van 6 gld 5 st op stede met huis en erven in Sneppel, op een weide aldaar, op de helft van akker de "gaubergh", op beemd in de "mosvoorden"

Personen:

| 171-0017 |

Schepenregister 171, f° 13 r°, In marge 10.02.1698

Lenaert Weemers afgekweten door Jan van Gorp

Personen:

| 171-0018 |

Schepenregister 171, f° 14 v° 14.02.1689

Peeter Laureijs van Gorp transporteert in belening aan Jan Laureijs van Gorp zijn erfelijke goederen verkregen bij S/D voor schepenen van Loenhout dd 22.12.1682, voor een termijn van 15 jaren

Personen:

| 171-0019 |

Schepenregister 171, f° 14 v°, In marge 13.01.1698

Jan van Gorp gekweten

Personen:

| 171-0020 |

Schepenregister 171, f° 15 r° 16.02.1689

Cornelis Adriaen Huijben is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker, secretaris, de som van 100 gld waarvoor hij een hooimade op het "hooghbosch" tot pand stelt

Personen:

| 171-0021 |

Schepenregister 171, f° 15 r°, In marge 18.12.1694

de secretaris Elsacker gekweten door Cornelis Adriaen Huijben

Personen:

| 171-0022 |

Schepenregister 171, f° 16 r° 17.02.1689

Adriaen Adriaen Deckers x Cornelie Christiaen Wouters - Matthijs Jan Matthijs Goossens x Jenneken Christiaen Wouters - Jan Geert van der Buijten x +Marie Christiaen Wouters; S/D erfelijke goederen Magriet Joos Verboven, hun schoonmoeder, stede in Sneppel in de hoenderstraat, akker bij de beirenstraat, weide in de hoenderstraat en meer andere erven

Personen:

| 171-0023 |

Schepenregister 171, f° 17 v° 14.03.1689

Jenneken Christiaen Wouters x Matthijs Jan Goosssens akkoord met S/D beschreven in voorgaande akte. Schepenen hebben eveneens kennis gekregen van akte van aggregatie gedaan door Cornelie Christiaen Wouters x Adriaen Adriaen Deckers, Geertruidenberg, voor de notaris Paulus Rutter te Geertruidenberg dd 10.03.1689 waarbij vs Cornelie Wouters eveneens het contract van S/D aggregeert

Personen:

| 171-0024 |

Schepenregister 171, f° 18 v° 21.02.1689

Jan Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan de kerk van Loenhout de som van 200 gld, verbindt, gezien de insufficientie van de gestelde panden, nog tot bijkomend pand een beemd in de "mosvoorden"

Personen:

| 171-0025 |

Schepenregister 171, f° 19 r° 21.02.1689

Anthonis Cornelis Adriaensen, zoon van +Heijltien Cornelis van Aerde, transporteert aan zijn oom, Peeter Cornelis van Aerde, de erfgoederen, zijnde 3 percelen, hem toegekomen bij deling tegen zijn ooms en 'moetien' dd 15.03.1684

Personen:

| 171-0026 |

Schepenregister 171, f° 19 v° 22.02.1689

Cornelis Cornelis Goossens is schuldig aan het St Elisabeth gasthuis in Antwerpen jaarlijks de som van 3 gld 4 st 2 oort in mindering van een rente van 18 gld 15 st die vs gasthuis is heffende op diverse personen in Loenhout, de vs 3 gld 4 st 2 oort zijn aan vader van comparant uitgestoken door Willem Christiaen Raets op erven in Neerven

Personen:

| 171-0027 |

Schepenregister 171, f° 19 v°, In marge 17.12.1689

afgekweten aan Agnes Volckerick, moeder van het gasthuis

| 171-0028 |

Schepenregister 171, f° 20 v° 22.02.1689

Cornelis Raets is schuldig aan het St Elisabeth gasthuis in Antwerpen jaarlijks de som van 17 st 1 oort (in mindering etc cfr vorige akte) waarvoor hij erven op "molenacker" tot pand stelt

Personen:

| 171-0029 |

Schepenregister 171, f° 20 v°, In marge 11.10.1689

het gasthuis gekweten door Cornelis Raets

Personen:

| 171-0030 |

Schepenregister 171, f° 21 v° 22.02.1689

Cornelis Raets, voor zijn broer Jan Christiaen Raets, verklaart dat deze schuldig is aan het St Elisabeth gasthuis in Antwerpen jaarlijks de som van 3 gld 4 st 2 oort (in mindering etc cfr vorige akten) waarvoor hij land in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 171-0031 |

Schepenregister 171, f° 21 v° Naschrift: 07.10.1689

gekweten door Cornelis Raets in naam van Jan Raets

Personen:

| 171-0032 |

Schepenregister 171, f° 22 v° 22.02.1689

Michiel Cornelis van Elsacker is schuldig aan het St Elisabeth gasthuis in Antwerpen jaarlijks de som van 2 gld 17 st 1 oort (in mindering etc cfr vorige akten) hem deels uitgestoken door de erfgenamen Adriaen Adriaensen op stede in Neerven en deels door Magdaleen Michiel van Elsacker op de "eijchof" op molenakker

Personen:

| 171-0033 |

Schepenregister 171, f° 23 v° 22.02.1689

Jan de Wijse is schuldig aan het St Elisabeth gasthuis in Antwerpen jaarlijks de som van 32 st 1 oort (in mindering etc cfr vorige akten) waarvoor hij land op "huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 171-0034 |

Schepenregister 171, f° 23 v° Naschrift: 04.05.1701

gekweten, kwitantie gepasseerd in de rekening van de erfpenningen van Jan de Wijse en zijn kinderen goederen

Personen:

| 171-0035 |

Schepenregister 171, f° 24 v° 22.02.1689

Gabriel van den Bleke is schuldig aan het St Elisabethgasthuis in Antwerpen jaarlijks de som van 3 gold 15 st (in mindering etc cfr vorige akten) welke zijn uitgestoken op zijn stede in Neerven, welke hij kocht van de weduwe en kinderen Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen

Personen:

| 171-0036 |

Schepenregister 171, f° 24 v° Naschrift: 07.12.1693

gekweten aan Agnes Volckerick, moeder van vs gasthuis

| 171-0037 |

Schepenregister 171, f° 25 v° 09.03.1689

Jan Jan Wiercx is schuldig aan Peeter Melssens de som van 88 gld terzake de kooppenningen van schapen, destijds door hem gekocht van wijlen Melssen Laureijs Rombouts, vader van vs Peeter Melssens. Stelt daarvoor een weide bij zijn stede tot pand

Personen:

| 171-0038 |

Schepenregister 171, f° 26 v° 09.03.1689

Adriaentien Cornelis Broomans xx +Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen verkocht aan Joos Vermeiren erven in Terbeek in "boets hoff"

Personen:

| 171-0039 |

Schepenregister 171, f° 27 r° 10.03.1689

Cornelis Adriaen Huijben als momboor en Joos Cornelis van Aecken als toeziener van de kinderen Joos Jan Huijben verkochten aan Jan van de Cloot erven in Sneppel

Personen:

| 171-0040 |

Schepenregister 171, f° 27 v° 22.03.1689

certificatie voor Aert Robrecht van Gils, woont ca 20 jaar in Loenhout, wil nu terug elders gaan wonen

Personen:

| 171-0041 |

Schepenregister 171, f° 28 r° 02.04.1689

Gabriel van den Bleke als momboor en Peeter Matthijs Goossens als toeziener van de kinderen Jan Matthijs Goossens x +Peerijntien Melssen Bertelmeussen verklaren te renuncieren aan het sterfhuis vs Peerijntien Bertlemeusen, gezien het feit dat zij 5 kinderen, waarvan het jongste 6 à 7 jaren oud, in leven nalaat en geen of weinig middelen heeft om deze op te brengen, daar zij van haar ouders niets vestorven heeft, alleen van een zuster die x Adriaen Swagemaeckers, maar dat dit ook weinig was

Personen:

| 171-0042 |

Schepenregister 171, f° 28 v°

Jan van de Cloot is schuldig aan heer Jacques de Dongelberghe Escuier x Catharine de Beer de som van 100 gld in mindering van een obligatie van 300 gld die Joos Jan Huijben aan vs heer Dongelberghe schuldig was voor schepenen van Loenhout op 03.07.1683, en spruitende de 100 gld over koop van erven in de katerstraat

Personen:

| 171-0043 |

Schepenregister 171, f° 29 v° 05.04.1689

Adriaen Bertelmeeus Swagemaeckers x +Cornelie Melssen Bertelmeusen, zij + zonder kinderen achter te laten - Jan Mattghijs Goossens x +Peerijntien Melssen Bertelmeusen, ook voor hun kinderen - Melssen Bertelmeusen als grootvader van Magriet Heijndrick Peeter Davidts, natuurlijke dochter van +Marie Melssen Bertelmeusen; S/D sterfhuis vs Cornelie Melssen Bertelmeusen

Personen:

| 171-0044 |

Schepenregister 171, f° 29 v° Naschrift: 31.03.1690

Jan Matthijs Goossens en Melssen Bertelmeusen als grootvader van Magriet Heijndrick Peeter Davidts voldaan door Adriaen Swagemaeckers

Personen:

| 171-0045 |

Schepenregister 171, f° 31 v° 19.04.1689

Jan Anthonis van den Heuvel x Cornelie Laureijs van der Buijten zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 160 pattacons kapitaal op intrest, hen uitgestoken door de kinderen Jan Jan de Crom op een stede op het Oosteneinde, door comparanten gekocht voor schepenen op 25.09.1680. De som van 160 pattacons spruit uit 2 obligaties, de een verleden door Adam van Geel aan Dielis de Crom op 01.09.1667 en aan Michiel van Elsacker getransporteerd door Jan, nazoon Jan Heijndrick de Crom, als de actie hebbende van Magriet Moons x +Dielis de Crom (schepenen 22.09.1672), de ander verleden op 03.12.1674 door de weduwe Jan de Crom aan vs Michiel van Elsacker. Verbinden boven de panden vermeld in de obligaties nog erven in Donk aan het "wesels straetien"

Personen:

| 171-0046 |

Schepenregister 171, f° 32 v° 25.04.1689

Jan Jan Crock belooft te betalen voor zijn zwager Joos Cornelis van Aecken aan de secretaris Elsacker de som van 98 gld 2 st 1 oort waarvoor hij land op het "slanghen" tot pand stelt. Joos Cornelis van Aecken stelt een paard en twee koeien, die door de secretaris verkocht waren bij executie tot voldoening van vs som, in handen van zijn zwager

Personen:

| 171-0047 |

Schepenregister 171, f° 33 r° 04.05.1689

Joos Vermeiren verkocht aan de erfgenamen sr Cornelis Botterschot, gewezen schout van Brecht, een erfelijke rente van 9 gld 7,5 st op een stede in Terbeek, land de "cortte vooren", land op de "steenhoven", op de helft van een beemd bij de "breebeke"

Personen:

| 171-0048 |

Schepenregister 171, f° 35 r° 05.05.1689

Jan Geert van der Buijten x +Maeijken Christiaen Wouters transporteert aan Michiel van Elsacker het derde deel in een obligatie van 75 gld, verleden door Jan Wiercx ten behoeve van Melsen Laureijs Rombouts of Barbel Peeter Aernouts op 26.10.1660, en hem toegekomen bij liquidatie tussen de erfgenamen Melsen Laureijs Rombouts en Barbel Peeter Aernouts op 18.03.1688

Personen:

| 171-0049 |

Schepenregister 171, f° 35 v° 07.05.1689

Aert Robrecht van Gils is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker de som van 400 gld waarvoor hij een stede met huis en erven in de beirenstraat alsmede andere erven tot pand stelt

Personen:

| 171-0050 |

Schepenregister 171, f° 35 v° Naschift: 10.10.1699

de secretaris Elsacker gekweten

Personen:

| 171-0051 |

Schepenregister 171, f° 37 r° 12.05.1689

Aert Peeter Janssen x Anneken Jan Aert Michielsen verkochten aan Anthonis Peeter Bernaerts een hooimade in Blaakt

Personen:

| 171-0052 |

Schepenregister 171, f° 37 v° 14.05.1689

Balten Straetmans, gemachtigd van zijn vader Willem Straetmans, hernieuwt procuratie Roosendaal dd 26.04.1689, waarbij zijn vader hem machtigt om in Loenhout een stede in Sneppel te verbinden tot voldoening van alzulke 250 gld welke de voogd van de wezen Adriaen Luijten x Adriaentie Straetmans aan de gemachtigde (Balten) zal 'schieten', en waarbij constituant (Willem) verklaart zich borg te stellen

Personen:

| 171-0053 |

Schepenregister 171, f° 37 v° Naschift: 25.10.1696

Jan Cornelis Henssen als momboor van de kinderen Adriaen Luijten x +Adriaentien Willem Straetmans betaald door Anthonhis Geert van Aecken uit de kooppenningen van de verkoop van bovenstaand pand voor een som van 200 gld kapitaal, daar de verkooppenningen niet hoger waren

Personen:

| 171-0054 |

Schepenregister 171, f° 39 v° 23.05.1689

Joan Franchois van Elsacker, secretaris, verkocht aan juffrn Anna en Margareta Ullens, begijnen in Antwerpen, een rente van 25 gld op het "saeldemans bosch" op de "heijbaert"

Personen:

| 171-0055 |

Schepenregister 171, f° 41 r° 24.05.1689

Peeter Bastiaen Vorselmans en Michiel Bastiaen Vorselmans delen hun gemene erfgoederen, hen toegekomen van hun moeder Maeijken Goossens, deel in stede en erven in Donk, beemd de "ouden sondagh" bij de "boedonghen", land in Wuustwezel in de "wachtelberghen" en meer andere erven

Personen:

| 171-0056 |

Schepenregister 171, f° 43 r° 06.06.1689

Laureijs Fontijn x Marie Melsen Luijcx verkochten aan hun broer Jan Melsen Luijcx het derde deel in een stede met huis en erven in Vossingers, en comparante toegekomen bij S/D dd 08.11.1681 voor schepenen in Loenhout

Personen:

| 171-0057 |

Schepenregister 171, f° 43 v° 13.06.1689

Jan Adriaen Roelen verkocht aan Adriaen Franchois Rommens, geestelijke vader van het Clarissen klooster in Hoogstraten, een rente van 25 Kgld op een stede met huis en erven aan de kerk in Loenhout en op andere erven

Personen:

| 171-0058 |

Schepenregister 171, f° 43 v° Naschrift: 04.08.1695

rente afgekweten op 21.06.1695 aan zuster Barbara Smits, abdis

| 171-0059 |

Schepenregister 171, f° 45 v° 11.07.1689

Lambrecht van Staeijen is schuldig aan Barbel de Wijse de som van 40 pattacons, komende uit een vorige obligatie door comparant verleden op 12.02.1686, en waarvoor hij een weide in Sneppel bij de "withagen" tot pand stelt

Personen:

| 171-0060 |

Schepenregister 171, f° 46 r° 20.07.1689

Adriaen Swagemaecker en Marie Jan Lodewijcx x Heijndrick van Elsacker, Wuustwezel, verkochten aan Lenaert Weemers x Jenneken van Amstel een erfelijke rente van 9 Kgld op een stede met huis en erven in Hecht en op andere erven

Personen:

| 171-0061 |

Schepenregister 171, f° 46 r°, In marge 26.02.1697

Lenaert Weemers gekweten door de secretaris Elsacker betalende voor het sterfhuis Adriaen Swagemaecker

Personen:

| 171-0062 |

Schepenregister 171, f° 47 v° 01.08.1689

op verzoek van Jan Jacob Peeter Jans visiteren schepenen de "hooghe weijde" en "neel lemmens", beide percelen toebehorende vs requirant, en stellen vast dat van resp 37 en 43 schoven koren telkens 4 schoven zijn vertiend

Personen:

| 171-0063 |

Schepenregister 171, f° 48 r° 04.08.1689

Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen verkochten aan Lenaert Weemers als momboor van de kinderen +Lenaert Jacob Verdijck x Helena van Amstel een rente van 12 gld 10 st op een hooimade in Blaakt en op andere erven

Personen:

| 171-0064 |

Schepenregister 171, Inliggend stuk

, beschadigd

| 171-0065 |

Schepenregister 171, erfbrief, 26.09.1689

...(wsch Aert en) Jan Peeter Aert Jacobs sonen verkochten aan Jan Bastiaens x Catelijn Peeter Aert Jacobs hun twee ... (wsch derde delen) in weide bij de "donckervoort"

Personen:

| 171-0066 |

Schepenregister 171, schuldbrief, 26.09.1689

Cornelis Adriaen Huijben is schuldig aan Staes Valentijns de som van 60 pattacons waarvoor hij land op "hesschot acker" alsmede andere erven verbindt

Personen:

| 171-0067 |