Schepenregisters deel 170 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 170

Schepenregister 170, f° 1 r° 01.12.1687

Anthonis Goossens de jonge, gemachtigd van zijn vader Anthonis Goossens de oude, procuratie Wuustwezel dd heden, verkocht aan Cornelis Huijgens een akker in Huffel

Personen:

| 170-0001 |

Schepenregister 170, f° 1 v° 02.12.1687

Cornelis Cornelis Aerts x Maeijken Jacob Donckers stellen al hun roerende goederen in handen van Joan Bode tot verzekering van een obligatie van 86 pattacons die 1ste comparant aan vs Joan Bode op 10.02.1687 verleden heeft, en dit vnl tot ontlasting van de borgtocht die Lambrecht van Staeijen gesteld had

Personen:

| 170-0002 |

Schepenregister 170, f° 1 v° Naschrift: 08.05.1696

Christine van der Buijten x +Joan Bode gekweten door Cornelis Cornelis Aerts

Personen:

| 170-0003 |

Schepenregister 170, f° 2 r° 10.12.1687

Jan Christiaen Peeter Joris en Elisabeth Christiaen Peeter Joris x Jan Peeter Ooms, samen ook voor de kinderen van Peeter Christiaen Peeter Joris en van Maeijken Christiaen Peeter Joris, transporteren aan Adriaen Peeter Vermeiren x Jacobmijn Anthonis Guilliams en Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de kinderen Peeter Aert van Tijchelt x +Ijken Anthonis Guilliams, en dit gezien de rechten die de erfgenamen Anthonis Guilliams hebben terzake een obligatie van 100 gld met de intrest en de penningen van het verkochte pand, uitgewonnen door +Anthonis Guilliams, hun gerechtigheid in twee delen van een heiveld met bomen en houtwas gelegen in Popendonk achter de stede van Michiel van Elsacker, gepacht door Jan Cornelis Sgrauwen, en welke erven verkopers toekomt in onverdeeldheid met de kinderen Peeter Peeter Joris, Gabriel Peeter Joris en andere. Item meer andere erven

Personen:

| 170-0004 |

Schepenregister 170, f° 2 v° 13.12.1687

Cornelis Michiel van Antwerpen, beenhouwer, verklaart op verzoek van Luijcas Anthonissen en Adriaen Matthijs Weerts, dat hij heden ten huize van 1ste verzoeker een koe heeft geslacht, door deze gekocht bij zekere Jacob Jan Dielen, Brecht

Personen:

| 170-0005 |

Schepenregister 170, f° 3 r° 15.12.1687

Catelijn Jan Jan Aernouts x Jan Cornelis Sebrechts en Aernout Adriaen van Ostaeijen als toeziener van de kinderen Jan Jan Aernouts verkochten met consent van schout en schepenen aan Cornelis Jan Aernouts, momboor van vs kinderen, een stede met huis en erven in Popendonk

Personen:

| 170-0006 |

Schepenregister 170, f° 3 v° 15.12.1687

Peeter Cornelis Broomans x Peerijntien Adriaen Cornelis Martens zijn schuldig aan Helena van Amstel x +Lenaert Jacob Verdijck de som van 300 gld waarvoor zij stede met huis en erven in Terbeek tot pand stellen

Personen:

| 170-0007 |

Schepenregister 170, f° 4 v° 22.12.1687

Jan Wouter Oijen x Marijntien Adriaen Peeter Jans transporteren in belening aan Peeter Jan Gabriels een hooimade op het "schoubosch"

Personen:

| 170-0008 |

Schepenregister 170, f° 4 v°, In marge 02.04.1691

Peeter Jan Gabriels voldaan door Jan Wouter Oijen

Personen:

| 170-0009 |

Schepenregister 170, f° 5 r° 29.12.1687

Gudula Conen x +sr Joan Marcelli - sr Marcellus Marcelli, ook als momboor van Maria-Anna van Elsacker - Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli; samen ook voor Catharina Marcelli; keuren het akkoord goed dat vs Peeter van Elsacker gemaakt heeft met de executeurs van het sterfhuis +heer Perez de Barron terzake de mondkosten die comparanten tot last van vs sterfhuis waren hebbende

Personen:

| 170-0010 |

Schepenregister 170, f° 6 r° 10.01.1688

Geert Luijcx x Margriet Jan Heijndrick de Crom zijn schuldig aan Cornelis Pauwels als momboor van het weeskind Cornelis Anthonis Goossens de som van 20 pattacons waarvoor hij bos in Vossingers tot pand stelt

Personen:

| 170-0011 |

Schepenregister 170, f° 6 r° Naschrift: 12.03.1693

Adriaen Swagemaeckers x Marie Cornelis Anthonis Goossens gekweten door Geert Luijcx

Personen:

| 170-0012 |

Schepenregister 170, f° 7 r° 14.01.1688

sr Ferdinandus Thovaert, wnde op het kasteel, stelt 'cautie juratoir' voor de mogelijke gerechtskosten terzake arresten die hij heeft laten doen door de advocaat Asselaer in Gent aan de personen van Jacques van Heulle en Guilliam van de Perre

| 170-0013 |

Schepenregister 170, f° 7 v° 14.01.1688

Cornelis Jan Peeter Ooms, zoon van +Catelijn Anthonissen, wil buiten het land gaan reizen, stelt tijdens zijn afwezigheid zijn erfgoederen in handen van zijn moederlijke oom Peeter Anthonissen, om door deze verhuurd of gebruikt te worden, waarvoor deze de lasten zal betalen. Indien comparant komt te overlijden zonder wettige afstammelingen zal de eigendom van vs goederen eveneens aan vs Peeter Anthonissen toekomen. De goederen komen comparant toe in onverdeeld recht met het weeskind Cornelis van Gastel, zodoende machtigt comparant vs Peeter Anthonissen om met de momboors van het weeskind tot verdeling over te gaan

Personen:

| 170-0014 |

Schepenregister 170, f° 8 v° 14.01.1688

Cornelis Peeter Rennen, wil naar het buitenland reizen, stelt tijdens zijn afwezigheid zijn erfgoederen in handen van zijn broer Wouter Peeter Rennen

Personen:

| 170-0015 |

Schepenregister 170, f° 9 v° 17.01.1688

Cornelis Verboven is schuldig aan Jan Peeter Ooms als momboor van de vier jongste kinderen van Huijbrecht Cornelis Verboven, genaamd Cornelis, Catelijn, Elisabeth en Maeijken, de som van 144 pattacons, komende uit een obligatie van 180 pattacons tot last van het sterfhuis Jacobmijn Peeter Arnouts, wezende de vier vijfde delen vs kinderen toekomende, en het resterende deel toekomende Niclaes Govaerts x Clement Huijbrecht Verboven. Pand is land op de "beecxse acker" en akkers aan de "breebeke"

Personen:

| 170-0016 |

Schepenregister 170, f° 10 v° 17.01.1688

Cornelis Verboven verkocht aan heer en mr Laurentius Reijns, raadmeester en advokaat te Antwerpen, een rente van 50 gld op een stede met huis en erven in Terbeek en op andere erven. Adriaen Verboven, broer van comparant, stelt zich borg, verbindt land in Terbeek

Personen:

| 170-0017 |

Schepenregister 170, f° 12 r° 17.01.1688

Cornelis Peeter Janssen is schuldig aan de erfgenamen +Maeijken de Wijse x Jacob Dilis de Hooghe de som van 40 pattacons waarvoor hij de helft van erven in Sneppel op de "ast" tot pand stelt en waarvan de wederhelft toekomt aan de erfgenamen Elisabeth Peeter Arnouts

Personen:

| 170-0018 |

Schepenregister 170, f° 12 r°, In marge 07.04.1693

Laureijs van Eerssel, zoon van Maeijken Heijndrick Peeter Geuns, gekweten door Adriaen Peeter Vermeiren, koper van de panden

Personen:

| 170-0019 |

Schepenregister 170, f° 13 r° 09.02.1688

Adriaentien Jan Francquen x +Cornelis Cornelis Otten - Bastiaen Huijbrecht Francquen - Magriet Huijbrecht Jan Francquen x Niclaes Aert der Weuwen - Neeltien Huijbrecht Jan Francquien x Frans Geert van der Buijten - Lambrecht van Staeijen als gestelde momboor over het weeskind Aert Jan Francquen; verkochten aan Jan Adam Wouters, zoon van +Neeltien Jan Francquen de drie vierde delen van een stedeken met huis en erven in de beirenstraat, en waarvan het resterende vierde deel aan koper toebehoort

Personen:

| 170-0020 |

Schepenregister 170, f° 14 r° 19.02.1688

Wouter Peeter Ooms x +Jacobmijn Adriaen Cornelis Mertens en Matthijs Anthonis Goosssens als momboor met Peeter van der Buijten als gestelde toeziener van de drie weeskinderen genaamd Clement, Catelijn en Peter, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 170-0021 |

Schepenregister 170, f° 15 v° 02.03.1688

Gabriel van den Bleke verklaart 9 à 10 jaren terug aan wijlen Cornelis Heijndrick Berthelmeusen verkocht te hebben land in Neerven achter de stede van de koper

Personen:

| 170-0022 |

Schepenregister 170, f° 17 r° 06.03.1688

Peeter Cornelis Aert van Tijchelt en Catelijn Cornelis Aert van Tijchelt x Matthijs Jan Ooms verkochten aan Jacob Geert van de Cloot erven "cauwenberghs steken" in Sneppel, en weide aldaar. Item vierdedeel in een akker op de "ast"

Personen:

| 170-0023 |

Schepenregister 170, f° 18 r° s.d.

Boudewijn Heuvelmans als gestelde momboor met Adriaen Heijndrick Bertelmeeusen als toeziener van de kinderen Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen x +Catelijn Peeter Verbocht en Jan Heijndrick Bertelmeeusen als momboor met Peeter Broomans als toeziener van de nakinderen Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen x Adriaentien Cornelis Broomans verkochten aan Gabriel van den Bleke, de koop overgenomen hebbende van Michiel van Elsacker, een stede met huis en erven in Neerven alsmede andere erven

Personen:

| 170-0024 |

Schepenregister 170, f° 19 v° s.d.

zelfden verkochten aan Michiel van Elsacker een weide in Hecht

Personen:

| 170-0025 |

Schepenregister 170, f° 20 v° 08.03.1688

zelfden verkochten aan Peeter van Elsacker een hooimade op het "hooghbosch"

Personen:

| 170-0026 |

Schepenregister 170, f° 21 v° 08.03.1688

Adriaen Heijndrick Bertelmeussen verkocht aan Peeter van Elsacker een hooimade op het "hooghbosch"

Personen:

| 170-0027 |

Schepenregister 170, f° 22 r° 09.03.1688

Martijntien Cornelis van Ostaeijen x Peeter Matteus Aernouts - Maeijken Cornelis van Ostaeijen xx +Geert Jacob Hoosters - Peerijntien Cornelis van Ostaeijen x Michiel Bastiaen Vorselmans; S/D erfgoederen hen toegekomen bij +Cornelis Peeter Nijs van Dijck, jongman, zoon van +Margriet Cornelis van Ostaeijen; stede in Sneppel, "lentenhof", land op "sneppel heijlaer" en meer andere erven

Personen:

| 170-0028 |

Schepenregister 170, f° 27 r° 17.03.1688

Peeter en Aernout Melssen Laureijs Rombouts - Catelijn Melsen Laureijs Rombouts xx +Jan van Olmen - Jan Wouter Rombouts x Eelen Melsen Laureijs Rombouts; nakinderen van Barbel Peeter Aernouts x +Melsen Laureijs Rombouts, voor de helft / Adriaen Anthonis van Halle, ook voor zijn broer Cornelis en als momboor van de kinderen Anthonis Adriaen Meijvis x +Cornelia Anthonis van Halle - Jacob van Gastel x Elisabeth Anthonis van Halle - Joris Lenders x Catelijn Anthonis van Halle, ook voor Peeter Anthonis van Halle; kinderen en kindskinderen van Ijken Joos Verboven, voorkind van vs Barbel Peeter Aernouts, voor een zevende van de andere helft / vs Adriaen Anthonis van Halle als momboor van de kinderen Aert Testers x +Neeltien Andries Rombouts, kleinkinderen van Neeltien Joos Verboven, ook voor een zevende van de andere helft / Jan Geert van der Buijten x +Maeijken Christiaen Wouters, dochter van +Margriet Joos Verboven, de actie hebbende van zijn kinderen volgens contract van afscheid dd 07.08.1687, voor een derdepaart van een zevende / vs Adriaen Anthonis van Halle als de actie hebbende van Adriaen Adriaen Deckers x Cornelia Christiaen Wouters, 'voor de eene helft van het derdedeelt van het resterende zevenste der zelve ander helft' / blijft over een half derde deel van vs zevende toekomende Mattijs Jan Goossens bij koop als vs en een derde deel toekomende Jenneken Christiaen Wouters x vs Matthijs Jan Goossens; vs allen samen enerzijds en anderzijds Peeter Anthonissen, moederlijke oom in plaats van momboor en Peeter Peeters als toeziener van de kinderen +Jan Dilis van Gastel x Neeltien Anthonissen - Adriaentien Dilis van Gastel x Peeter Jan van Dijck - Maeijken Dilis van Gastel x Jan Goris Rombouts; akkoord terzake een rente van 10 L koren die comparanten van de 1ste zijde pretenderen op de goederen van comparante van de 2de zijde, welk akkoord enkel betrekking heeft op de 6 L in mindering van vs 10 L voor zover de goederen van comparanten van de 2de zijde daarvoor belast zijn. Pretentie spruit uit actie van transport gedaan ten behove van Melsen Laureijs Rombouts voor de notaris G. van Gerwen te Hoogstraten op 18.04.1657

Personen:

| 170-0029 |

Schepenregister 170, f° 29 v° 20.03.1688

Peeter Anthonissen is schuldig aan Maria de Later de som van 100 gld waarvoor hij een weide achter de stede van Cornelis Goossens tot pand stelt, alsmede een hooimade op het molenbos

Personen:

| 170-0030 |

Schepenregister 170, f° 29 v° Naschrift: 23.03.1695

gekweten aan Marie de Later door Peeter Anthonissen op 30.05.1694

Personen:

| 170-0031 |

Schepenregister 170, f° 31 r° 20.03.1688

Quirijn Willems verkocht aan Jan Goris Rombouts en Peeter Jan van Dijck zijn deel in de erfelijke goederen in Steenbergen hem verstorven van zijn halve broer Cornelis Dilis van Gastel

Personen:

| 170-0032 |

Schepenregister 170, f° 32 r° 22.03.1688

Gudula Conen x +de schout Marcelli - sr Marcellus Marcelli, ook als momboor van zijn zuster Marianna - Elisabeth Marcelli x Peeter van Elsacker; machtigen sr Laurentius Buijens, licentiaat in de rechten, Mol, om twee stukken land aldaar op te dragen ten behoeve van de koper

Personen:

| 170-0033 |

Schepenregister 170, f° 32 v° 08.04.1688

Joan Bode, gemachtigd van juffr Anna Maria Hassinck x +heer Jacques Hoorus - van juffr Clara Hassinck, jonge dochter - van heer Joannes Henricus van Uffele, 'erflaet van sijne majesteits tol en warand camere', ook als momboor van zijn zuster juffr Catharina van Uffele - van heer Leonardus van Uffele - van heer en mr Joannes Adrianus van Uffele, licentiaat in de rechten en advokaat in Antwerpen - van Peeter Cornelis van Tijchelt en van Matthijs Jan Ooms, ingezetenen; vestigt akte van verkoop van een rente dd 20.03.1688 voor notaris Jan Hennijnck te Antwerpen, waarbij voornoemde eerste personen, allen erfgenamen van heer +Abraham Meijs, priester, en van juffr Maria Meijs, geestelijke dochter, verkochten aan Peeter Cornelis van Tijchelt x Dingne Arnout Ooms en Mattijs Jan Ooms x Catelijn Cornelis van Tijchelt de hoeve met huis en erven het "hesschot" vnl in Terbeek gelegen, de "tongelbergh", beemd in Popendonk, heijveld de "sterrijt", beemd bij de "schoordijck" e.a.. Panden zijn vs Abraham en Maria Meijs toegekomen enerzijds bij evictie door schout, schepenen en leenmannen van de vier leenhoven van Loenhout dd 16.03.1648 en anderzijds bij transport van wijlen juffr Anna Meijs en mr Jacques Herrijns als gemachtigd van juffr Anna Haecx x Roelant Hassinck voor schepenen van Antwerpen dd 21.04.1653. Panden verkocht voor 2400 gld, gezien Peeter van Tijchelt en Matthijs Ooms slechts 800 gld contant betalen verkopen zij voor de resterende 1600 gld aan vs juffr Anna Maria Hassinck en Clara Hassinck een jaarlijkse rente van 100 gld waarvoor zij vs panden verbinden

Personen:

| 170-0034 |

Schepenregister 170, f° 36 v° 10.05.1688

Antonette van Diepenbeeck xx +heer Niclaes van Berkel, gewezen secretaris van Leuven, transporteert aan sr Reijnier van Hesselt, procureur in Oudenbos, zulke belofte van 350 gld kapitaal als Heijndrick Geert van der Buijten voor schepenen van Loenhout op 23.05.1645 bekende schuldig te zijn aan wijlen sr Jan Baptist Barron, kannunnik, en door deze getransporteerd aan sr Geeraerdt Havermans, grootvader van comparante, voor schepenen van Loenhout op 01.06.1647

Personen:

| 170-0035 |

Schepenregister 170, f° 37 r° 17.06.1688

Adriaentien Cornelis Broomans xx +Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen transporteerde aan de secretaris Elsacker zulke 700 gld erfpenningen als Lambrecht Broomans aan haar schuldig is bij S/D voor schepenen van Loenhout op 21.03.1685. Lambrecht Broomans verklaart vs 700 gld schuldig te zijn, verbindt zijn persoon en goederen

Personen:

| 170-0036 |

Schepenregister 170, f° 38 r° 17.06.1688

zelfde verklaart dat de 1100 gld welke +Frans Luijcx, haar eerste man, op 12.06.1671 voor schepenen van Loenhout bekend had schuldig te zijn aan Michiel van Elsacker en door deze getransporteerd werden aan de tafel van de H Geest ten hare laste staan, en vermits Cornelis Broomans daartoe zijn stede in Terbeek tot borg gesteld had, welke stede thans Lambrecht Broomans toebehoort, belooft comparante Lambrecht Broomans en zijn goederen te ontlasten. Verbindt haar stede met huis en erven op het Oosteneinde

Personen:

| 170-0037 |

Schepenregister 170, f° 39 r° 16.06.1688

sr Marcellus Marcelli - mr Michiel van Elsacker - mr Peeter Jordaens - mr Geert van der Buijten - Michiel Cornelis van Elsacker - Joan Bode - Michiel Martin van Elsacker - Heijndrick Moons - Marten van den Bossche - Jan Roelen - Boudewijn Heuvelmans - Jan Wouter Rombouts - Jen Heijndrick Bertelmeusen - Adriaen Peeter Vermeiren x Jacobmijn Anthonis Guilliams - Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de kinderen Peeter Aert van Tijchelt x +Ijken Anthonis Guilliams; machtigen (niet ingevuld) om in Antwerpen een som van 600 gld op te lichten

Personen:

| 170-0038 |

Schepenregister 170, f° 39 v° 22.06.1688

Peeter Matthijs Goosens verkocht aan Jan Peeter Rombouts erven in Neerven

Personen:

| 170-0039 |

Schepenregister 170, f° 40 r° 22.05.1688

Jan Peeter Rombouts verzoekt gevest te worden in stede die hij kocht van zijn zuster Margriet Peeter Rombouts ingevolge een akte dd 19.06.1688 waarbij vs Margriet voor zeker getuigen bekent voldaan te zijn door Jan Peeter Rombouts voor de uitkoop van erven hen verstorven van hun ouders. Als getuigen staan vermeld Jan Cloeck, Cornelis Schoesetters en CB Naulaet

Personen:

| 170-0040 |

Schepenregister 170, f° 40 r° 22.05.1688, vervolg

(Nota: datum der akte moet wschl 22 juni zijn, gezien vorige akten en datum in tekst van de akte zelf)

| 170-0041 |

Schepenregister 170, f° 41 r° 22.06.1688

certificatie voor Jan Peeter Rombouts terzake eigendom van stede bij het "cleijn bosch" en andere erven aldaar

Personen:

| 170-0042 |

Schepenregister 170, f° 41 v° 05.07.1688

certificatie voor Aert Robrecht van Gilse x Jenneken Heijbloms terzake eigendom van stede met huis en erven in de beirenstraat, gekocht van Claes Peeter Verbocht x Jenneken Bastiaen Theeus. Item woonhuis bij de kerk aan de "solheuvel". Item woonhuis ook bij de kerk

Personen:

| 170-0043 |

Schepenregister 170, f° 42 v° 19.07.1688

Heijndrick de Crom x Jacobmijntien Joris Coecken, pachters van de stede van de heer advokaat Reijns, transporteren aan deze laatste al hun roerende goederen en hun vruchten ten velde, welke door vs advokaar Reijns rechterlijk waren bezet, om door hem verkocht te worden tot verhaal van de achterstallige pachtpenningen. Zullen met consent van de heer advokaat hun roerende goederen nog mogen gebruiken, vruchten ten velde zullen afgedaan en bestemd worden volgens afspraak. Peeter Joris Coecken stelt zich borg voor de comparanten voor uitvoering van wat vs is

Personen:

| 170-0044 |

Schepenregister 170, f° 43 v° 22.07.1688

Peeter Cornelis van Tijchelt x Dingna Aernout Ooms en Matthijs Jan Ooms x Catelijn Cornelis van Tijchelt delen enige parijen erfgoederen van de hoeve het "hesschot" door hen samen gekocht op 08.04.1688, boomgaard in de aanstede, dries, land in "hesschot acker", bos bij "hesschot acker", weiden "lijntien van de velde", heiveld en meer andere

Personen:

| 170-0045 |

Schepenregister 170, f° 47 r° 26.07.1688

certificatie voor Maeijken Peeter Verbocht x Jan Cornelis Theuns, dat Michiel van Elsacker, Heijndrick Vergouwen, Adriaen van Halle, Marten van den Bossche, Boudewijn Heuvelmans, Cornelis Verboven en Jan Hosemans inwoners van Loenhout zijn. Catelijn van Gilse x Michiel van Elsacker, Heijndrick Vergouwen, Emerentiana van Donghen x Adriaen van Halle, Margriet Moons x Marten van den Bossche, Catelijn Adriaen Wouters x Boudewijn Heuvelmans, Cornelis Verboven en Marie Adriaen Wouters x Jan Hosemans getuigen dat zij aan rekwirant goederen van hun eigen gewin geleverd hebben om deze in Antwerpen naar de markt te brengen, betreft boter, hoenderen. Adriaen Verboven, Wuustwezel, verklaart een week terug door Cornelis Peeter Janssen boter van zijn eigen gewin te hebben laten voeren om te leveren bij de advokaat Reijns in Antwerpen. Deze boter is samen met deze van requirant aangeslagen in Dambrugge, omdat ze niet langs het comptoir op de kruisweg in Wuustwezel zijn gebracht. Schepenen verklaren hierop dat de beste en meest rechte weg naar Antwerpen over Brecht loopt of langs de "hooghe heijde" zonder langs Wuustwezel te komen

Personen:

| 170-0046 |

Schepenregister 170, f° 48 v° 27.07.1688

juffr Adriana Sgrauwen x mr Adriaen Aernouts transporteert de opbrengst van haar te verkopen vruchten van haar stede in Hecht aan Peeter Mattheus Aernouts tot betaling van kapitaal en intrest aan de erfgenamen Anneken Peeter Vorselmans

Personen:

| 170-0047 |

Schepenregister 170, f° 49 r° 16.08.1688

Jan Peeter Rombouts x Pauwelijn Adam van Geel zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 60 gld waarvoor hij stede met huis en erven op het "cleijn bosch" tot pand stelt en meer andere erven

Personen:

| 170-0048 |

Schepenregister 170, f° 50 v° 06.09.1688

mr Jan Hockaert, chirurgijn, Wuustwezel, verklaart op verzoek van Anthonis Swanen, Brasschaat, dat hij vorige vrijdag bij zekere N Meulders, visitateur op de kruisweg, is geweest ten huize van Cornelis van Aerde, om de baard van vs Meulders te scheren, dat deze verklaarde op zijn hoofd geslagen te zijn. Deponent stelt vast dat de kwetsuren niet zo erg zijn, en dat hij zonder probleem zou kunnen reizen, zelfs tot Antwerpen

| 170-0049 |

Schepenregister 170, f° 51 v° 09.09.1688

Lambrecht van Staeijen x Catelijn Goris Rombouts zijn schuldig aan Peeter Jan Rombouts de som van 100 gld waarvoor zij de helft van een stede in Sneppel tot pand stellen alsmede hooimade op het "hooghbosch"

Personen:

| 170-0050 |

Schepenregister 170, f° 51 v°, In marge 08.09.1695

Willemijn Geert Luijcx x +Wouter Jan Rombouts gekweten door de secretaris Elsacker voor het sterfhuis Lambrecht van Staeijen

Personen:

| 170-0051 |

Schepenregister 170, f° 52 v° 01.10.1688

Cornelie Christiaen Wouters x Adriaen Deckers aggregeert de verkoop van haar gerechtigheid in het sterfhuis Barbel Peeters Aernouts welke haar man gedaan heeft aan Adriaen Anthonis van Halle en Matthijs Jan Goossens op 08.11.1687. Adriaen Anthonis van Halle en Matthijs Jan Goossens x Jenneken Christiaen Wouters transporteren vs gekochte gerechtigheid aan Michiel van Elsacker, zodat deze twee derde delen toekomt in een obligatie van 75 gld op Jan Wiercx dd 26.10.1660

Personen:

| 170-0052 |

Schepenregister 170, f° 53 v° 04.10.1688

Peeter Gabriel Goris als momboor en Huijbrecht Gabriel Jan Huijben als toeziener van de kinderen Anthonis Gabriel Jan Huijben x +Elisabeth Gabriel Goris verkochten aan Michiel van Elsacker een woning, wezende kamer, hof, dries en land, op het Oosteneinde aan het molenbos en meer andere erven

Personen:

| 170-0053 |

Schepenregister 170, f° 54 r° 11.11.1688

Peeter Joris Coecken belooft dat aan mr Laureijs Reijns, advokaat in Antwerpen, 200 gld zullen betaald worden uit de kooppenningen van de koopdag van gisteren door Henrick de Crom gehouden. 200 gld zijn in mindering van de huurpenningen die Henrick de Crom cum uxore schuldig zijn over gebruik van stede en land. Peeter Joris Coecken belooft verder mr Reijns schadeloos te houden van alle lasten tijdens de huur door vs Henrick de Crom, tenslotte een som van 160 gld te betalen

Personen:

| 170-0054 |