Schepenregisters deel 161 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 161

Schepenregister 161, f° 1 r° 10.10.1678

Margriet Moons x Merten van den Bossche en Jan Jan de Crom verkochten Hendrick Jan de Crom elk hun perceel erven in de "heijacker"

Personen:

| 161-0001 |

Schepenregister 161, f° 1 v° 13.10.1678

Adriaen Cornelis van Tijchelt als momboor van het weeskind Jan Jacob van Tijchelt is schuldig aan Cornelis Huijgens de som van 20 pattacons waarvoor hij land in de "steechde" tot pand stelt

Personen:

| 161-0002 |

Schepenregister 161, f° 1 v°, In marge 28.02.1690

Cornelis Huijgens gekweten door Adriaen Cornelis van Tichelt

Personen:

| 161-0003 |

Schepenregister 161, f° 2 r° 13.10.1678

certificatie voor Jan en Wouter Peeter Jan Ooms, welke als koopmannen van runderen, kalveren, hoenderen, boter e.a. wekelijks naar de markt in Antwerpen gaan, willen nu naar de markt brengen 51 koppels hoenderen, 4 kalveren en 60 pond boter deels uit eigen gewin en deels gekocht resp van Adriaen Vermeiren, van de weduwe Jan Anthonis Quirijnen, van Peeter Anthonissen, van de weduwe Jan de Crom, van Frans Cornelis Frans, van Jan Sels, van Michiel van Elsacker, van Jan Geerden, van Christiaen Kiebooms uit Hoogstraten, van een persoon uit Minderhout

Personen:

| 161-0004 |

Schepenregister 161, f° 3 r° 02.12.1678

Christijntien Mattheus Adriaen Theeus x Cornelis Maes, putterij onder Bergen, machtigen Adriaen Mattheus Adriaen Theeus, Brecht, om de achtergelaten roerende goederen van hun moeder +Neeltien Adriaen van Aecken te verkopen

Personen:

| 161-0005 |

Schepenregister 161, f° 3 v° 05.12.1678

Sijmon Marijnis Bevers, Popendonk onder Zundert, is schuldig aan Huijbrecht Geert Sijmon Luijcx de som van 100 gld waarvoor hij een rente van 4 veertelen 1,5 kwartier rogge op een stede toekomende Anthonis Peeter Reijns nomine uxoris tot pand stelt

Personen:

| 161-0006 |

Schepenregister 161, f° 3 v°, In marge 23.12.1680

Jan Aert Stuijts x Marije Geert Sijmon Luijcx, mede erfgenamen van Huijbrecht Geert Sijmon Luijcx, gekweten door Sijmon Marijnis Bevers

Personen:

| 161-0007 |

Schepenregister 161, f° 4 r° 13.12.1678

Adriaen Bastiaen Theeus is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker, als gemachtigd van het college der societeit Jesu in Antwerpen, de som van 200 gld over de koop van huis en schuur in de berenstraat en waarvoor hij hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 161-0008 |

Schepenregister 161, f° 5 r° 20.12.1678

Aert Jan Neefs x Maeijken Peeter Aerts verkochten aan heer en mr Laureijs Reijns erven in Loenhout

Personen:

| 161-0009 |

Schepenregister 161, f° 6 r° 02.01.1679

Neeltien Peeter van Aerde x +Adriaen Jan Huijben en Cornelis, Jan en Adriaen Adriaen Huijben, ook voor Peeter Adriaen Huijben, verkochten aan Naes Jan Naes een stede in Sneppel in de katerstraat

Personen:

| 161-0010 |

Schepenregister 161, f° 6 v° 02.01.1679

Jan Geert van der Buijten is schuldig aan Cornelis Huijgens de som van 20 pattacons waarvoor hij hooimade de "geer" in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 161-0011 |

Schepenregister 161, f° 6 v°, In marge 12.01.1682

Cornelis Huijgens gekweten door Jan Geert van der Buijten

Personen:

| 161-0012 |

Schepenregister 161, f° 7 v° 26.01.1679

Joos Jan Huijben is schuldig aan Peeter Jan Gabriels de som van 55 gld over de koop van een paard en waarvoor hij beemd in de "mosvoorden" tot pand stelt

Personen:

| 161-0013 |

Schepenregister 161, f° 8 r° 30.01.1679

Neeltien Jan Franquen xx +Peeter Cornelis Rennen - Jan Peeter Rennen - Wouter Anthonis Quirijnen als momboor van Cornelis en Wouter, de twee minderjarige kinderen van +Peeter Cornelis Rennen; akkoord over het sterfhuis. Peeter Cornelis Rennen is in huwelijk getreden met Neeltien Francquen, zonder dat contract van afscheid gemaakt was na +Lisken…, eerste echtgenote van Peeter Cornelis Rennen. Weduwe behoudt obligaties op Adriaen Jacob Theeus en op Maeijken Jacob Theeus

Personen:

| 161-0014 |

Schepenregister 161, f° 10 r° 30.02.1679

Maeijken Cornelissen x +Goris Claesen - Christiaen Cornelis Christiaens x Maeijken Goris Claesen - Jan Hendrick Michielsen x Neeltien Goris Claesen - Jan Claesen x Theunijntien Goris Claesen - Willem Goris Claesen als momboor van Jenneken en Hendrick Goris Claesen - samen ook voor Jan Adriaen Lenaert Timmers x Heijltien Goris Claesen; verkochten aan Peeter Jan Wouters x Maeijken Bastiaen Braumeels een stede op de "heijbaert"

Personen:

| 161-0015 |

Schepenregister 161, f° 10 v° 31.01.1679

Jan Cornelis Jacobs is schuldig aan Maeijken Jan van Ostaeijen de som van 44 gld waarvoor hij een hooimade op het "schaubosch" tot pand stelt

Personen:

| 161-0016 |

Schepenregister 161, f° 10 v°, In marge 14.01.1686

Maeijken Jan van Ostaeijen, jonge dochter, met haar broer Adriaen Jan van Ostaeijen, gekweten

Personen:

| 161-0017 |

Schepenregister 161, f° 11 r° 11.02.1679

Perijntien Jan Mattijs Weerts x +Jan Govaerts met Mattijs Jan Weerts als haar momboor laat de helft van een rente van 6 V 1 kwartier rogge lossen, welke rente zij heeft op stede in Popendonk toekomende Anthonis Peeter Reijns nomine uxoris en waarvan de andere helft heeft toegekomen aan haar broer Mattijs Jan Mattijs Weerts. Belooft Peeter Joris Coecken te betalen uit naam van Anthonis Peeter Reijns

Personen:

| 161-0018 |

Schepenregister 161, f° 11 r° Naschrift 30.10.1681

Govaert Jan Govaerts, last hebbende van Perijntien Jan Mattijs Weerts, verklaart dat de weduwe Anthonis Peeter Reijns de schuld betaald heeft

Personen:

| 161-0019 |

Schepenregister 161, f° 12 r° 13.02.1679

Adriaen Mattheus Adriaen Theeus, ook voor zijn zuster Christijntien Mattheus Adriaen Theeus x Cornelis Maes, en Maeijken Mattheus Adriaen Theeus x Jan de Cort, kinderen van het voorbed +Neeltien Adriaen van Aecken - Peeter Aert Jacobs x +Neeltien Adriaen van Aecken - Aert en Jan Peeter Aert Jacobs - Catelijn Peeter Aert Jacobs x Jan Brauwmeels; S/D achtergelaten goederen vs +Neeltien van Aecken, stedeken in de berenstraat, land op het "ruijntiens", weide in Sneppel, beemd in de "vudels" en meer andere erven

Personen:

| 161-0020 |

Schepenregister 161, f° 16 v° 13.02.1679

Jenneken Adriaen Cornelis Mertens x Willem Hendrick Bertelmeeusen verkochten aan Lambrecht Cornelis Broomans land in de "slangenacker" en andere erven

Personen:

| 161-0021 |

Schepenregister 161, f° 17 r° 13.02.1679

zelfde verkochten aan Cornelis Adriaen Huijben land in de "beecxse acker" en andere erven

Personen:

| 161-0022 |

Schepenregister 161, f° 17 v° 22.02.1679

Cornelis Verheijden x Elisabeth Gabriel Goris verkochten aan Cornelis Huijgens erven in het gedeeld "huffel heijlaer"

Personen:

| 161-0023 |

Schepenregister 161, f° 18 r° 28.02.1679

sr Marcellus Marcelli, schout en rentmeester, verklaart op verzoek van de erfgenamen Willem Gijsels, Brecht, dat Heijndrick Goris Vergouwen, pachter van de nederhoeve, deze hoeve huurde in 1676, 1677 en 1678, voor een jaarlijkse huur van 275 gld, en dat mevr de markiezin van Melin, vrouw van Loenhout, een kwijtschelding heeft gedaan van 360 gld, en dat ook aan de andere pachters kwijtschelding is geschied

Personen:

| 161-0024 |

Schepenregister 161, f° 18 v° 28.02.1679

item ten verzoeke van de pachters van de graaf van Hoogstraten

| 161-0025 |

Schepenregister 161, f° 19 r° 15.03.1679

Anthonis Guilliams xx + Maeijken Lenaert van Gastel, 68j, en Jan Heuvelmans, 66j, verklaren op verzoek van Marie en Barbara Doremans, dochters van +Neeltien Lenaert van Gastel, dat dezen gekweten hebben aan vs Maeijken Lenaert van Gastel, weduwe en universeel erfgename van Staes Diercx, een obligatie van 200 gld welke hun moeder aan vs Staes Diercx schuldig was. Item dat hun de helft toekwam van erven in de perstraat, welke door Staes Diercx en later door zijn weduwe gebruikt werden als aflossing van de intrest, totdat deze erven circa 13 jaar terug verkocht werden etc

Personen:

| 161-0026 |

Schepenregister 161, f° 20 r° 16.03.1679

certificatie voor Emerentiana Aert van Dongen x Adriaen Anthonis van Halle nopende eigendom van een weide aan de "schoordijck" alsmede andere erven

Personen:

| 161-0027 |

Schepenregister 161, f° 20 v° 22.03.1679

Adriaentien Dilis van Gastel x Jan Thomas van Hoijdonck - Maeijken Dilis van Gastel x Jan Goris Rombouts - Peeter Timmermans als momboor met Peeter Peters als toeziener van de kinderen Jan Dilis van Gastel - vs Adriaentien en Maeijken ook nog als actie hebbende van Cornelis Dilis van Gastel; S/D erfgoederen Dilis van Gastel hun vader, weide achter Neerven, land het "hasselt" bij de "steechde", stede in Neerven en meer andere erven

Personen:

| 161-0028 |

Schepenregister 161, f° 22 r° 28.03.1679

Huijbrecht Heijndricx, 65j, verklaart dat circa 20 jaar geleden wijlen Adriaen Bode, herbergier in Brasschaat onder Ekeren, hem verzocht een huisken te maken, te weten het grove timmerwerk en de kap, en dat hij dit heeft laten maken van zijn hout in Loenhout door Adriaen Cornelis Mertens, gewezen timmerman in Loenhout, en welk huisken opgericht werd in Brasschaat tegenover het kerkhof. Item dat Adriaen Bode hem voldaan had, en nog gezegd had dat hij zinnens was daarin een fornuis op te stellen om brandewijn te stoken

Personen:

| 161-0029 |

Schepenregister 161, f° 22 v° 28.03.1679

Jacob Geert van de Cloot x +Adriaentien Domus de Hooghe en Maeijken Willem de Wijse x Lenaert Peeter van de Cloot, dochter en universele erfgename van vs +Adriaentien Domus de Hooghe, S/D sterfhuis, stedeken het "h geest steken" in Sneppel op de "heijbaert", beemd in de "mosvoorden", de "doijenbeemt" gekomen van Emerentiana Aert van Dongen en andere erven. Schuld van 300 gld aan Hector van Huijsen, Hoogstraten, erfgenaam van Beliken Coopmans

Personen:

| 161-0030 |

Schepenregister 161, f° 25 r° 29.03.1679

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen transporteren in belening aan Anthonis Matthijs Goossens een weide achter "sneppel acker"

Personen:

| 161-0031 |

Schepenregister 161, f° 25 r°, In marge 16.11.1683

Matthijs Anthonis Goossens en Peeter Matthijs Goossens als momboor van het minderjarig weeskind van Anthonis Matthijs Goossens transporteren aan Jan Adriaen van Pelt hun recht in vs belening

Personen:

| 161-0032 |

Schepenregister 161, f° 25 r°, In marge: 03.02.1687

Jan Adriaen van Pelt als de actie hebbende van de erfgenamen Anthonis Matthijs Goossens verzoekt gevest te worden in de weide van Jan Cornelis Goris

Personen:

| 161-0033 |

Schepenregister 161, f° 26 r° 07.04.1679

Jenneken Joos Jan Luijcx x +Geert Anthonis van Aecken xx Dilis Janssen verkocht aan Anthonis Jan Wiercx land in Sneppel en land op het "hanne swaens" eveneens in Sneppel

Personen:

| 161-0034 |

Schepenregister 161, f° 26 v° 20.04.1679

Jan Dilis x Anneken… machtigt Peeter Joerdaens om de erfelijke en leengoederen van zijn vrouw in Wuustwezel en Kalmthout te verkopen

| 161-0035 |

Schepenregister 161, f° 27 v° 29.04.1679

Merten Peeter Mertens, Wuustwezel, x Maeijken Cornelis Aert Nops verkocht aan Jan de Wijse een hooimade op het "hooghbosch"

Personen:

| 161-0036 |

Schepenregister 161, f° 28 r° 29.04.1679

Maeijken Cornelis van Ostaeijen xx +Geert Jacobs verkocht aan Matthijs Anthonis Matthijs Goosssens land op "sneppel acker"

Personen:

| 161-0037 |

Schepenregister 161, f° 28 v° 02.05.1679

Neeltien Jan Francken xx +Peeter Cornelis Rennen verkocht aan Jacob Peeter de Cuijper x Maeijken Willem Jan Willems een stedeken in het "gedeeld huffel heijlaer"

Personen:

| 161-0038 |

Schepenregister 161, f° 29 r° 17.05.1679

Joos Jan Luijcx verkocht aan Jan Hendrick Bertelmeeusen land op "buijteleir acker"

Personen:

| 161-0039 |

Schepenregister 161, f° 29 v° 17.05.1679

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen verkochten aan Michiel van Elsacker de "overeijcken beemde" achter het "cleijnbosch"

Personen:

| 161-0040 |

Schepenregister 161, f° 30 r° 17.05.1679

zelfden verkochten aan Peeter Joris Coecken een akkerken aan de "breebeke"

Personen:

| 161-0041 |

Schepenregister 161, f° 30 v° 17.05.1679

zelfden verkochten aan Joan Francois van Elsacker, secretaris, een woonhuis in Huffel

Personen:

| 161-0042 |

Schepenregister 161, f° 31 r° ..05.1679

Adriaen Cornelis Maes x +Aeltien Nijs Cornelis Adriaen Diels, als erfgenaam van zelfde zijn vrouw bij testament voor notaris van Moets, Bergen op Zoom dd 01.12.1676, en als procuratie hebbende van Jacobmijntien Nijs Cornelis Adriaen Diels x Jan Ditforts; item van Cornelia Nijs Cornelis Adriaen Diels x Laureijs Caluwaert, van Catelijn Nijs Adriaen Diels x Cornelis Smouts, van Adriaen Nijs Cornelis Diels en van Peeter Cornelis Adriaen Diels, procuratie notaris van Joris van Rinckhuijsen, Bergen op Zoom dd 02.05.1679; verkocht aan Heijndrick Goris Vergouwen een stede met huis en toebehoren alsmede andere erven

Personen:

| 161-0043 |

Schepenregister 161, f° 33 r° 27.05.1679

Jan Laureijs van Gorp is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 80 pattacons waarvoor hij een halve beemd in de "dorens" tot pand stelt

Personen:

| 161-0044 |

Schepenregister 161, f° 34 r° 27.05.1679

Barbel Matthijs Goosens x +Jan Jan Verboven en Cornelis Jacob Thomas als momboor met Anthonis Matthijs Goossens als toeziener van de weeskinderen +Jan Verboven verkochten aan Michiel van Elsacker de "donckbeemt" aan het "molenbosch vonder"

Personen:

| 161-0045 |

Schepenregister 161, f° 35 r° 27.05.1679

zelfden verkochten aan Jan Laureijs van Gorp, als de koop overgenomen hebbende van Michiel van Elsacker, een halve beemd in de "dorens"

Personen:

| 161-0046 |

Schepenregister 161, f° 35 v° 27.05.1679

zelfden verkochten aan Huijbrecht Heijndricx een weide in Popendonk aan "aerts acker"

Personen:

| 161-0047 |

Schepenregister 161, f° 36 r° 27.05.1679

Heijndrick Jan Timmermans als momboor van het weeskind Cornelis Jan Wever verkocht aan Maeijken Aertsen xx +Geert Peeter van der Buijten, de koop overgenomen hebbende van Jan Adriaen Roelen, een stede in Huffel aan de koeijstraat

Personen:

| 161-0048 |

Schepenregister 161, f° 36 v° 27.05.1679

zelfde verkocht aan Jan Anthonis Conincx een halve weide in de "vlaesthoeck" en andere erven

Personen:

| 161-0049 |

Schepenregister 161, f° 37 r° 27.05.1679

zelfde verkocht aan Joan Franchois van Elsacker, secretaris, een halve hooimade op het "hoochbosch" en andere erven

Personen:

| 161-0050 |

Schepenregister 161, f° 37 v° 02.06.1679

certificatie voor Maeijken Aert van Tijchelt, °Loenhout, dat haar vader pachter was van de "popendoncxse hoeve" , dat zij gehuwd is met Peeter van der Beken, Merksem, en in Merksem wil blijven wonen. Borg voor de helft van de lasten van de kinderen die uit het huwelijk zouden geboren worden indien nodig

Personen:

| 161-0051 |

Schepenregister 161, f° 38 r° 07.06.1679

Peeter Mattheus Aernouts x Martijntien Cornelis van Ostaeijen zijn schuldig aan Matthijs Peeter Melsens de som van 40 pattacons waarvoor zij een halve beemd aan de "donckervoort" tot pand stellen

Personen:

| 161-0052 |

Schepenregister 161, f° 38 r°, In marge 10.11.1698

Matthijs Peeter Melsens gekweten door de erfgenamen Martijntien Cornelis van Ostaeijen

Personen:

| 161-0053 |

Schepenregister 161, f° 38 v° 15.06.1679

Bastiaen Ruffen, gemachtigd van Emerentiana Aert van Dongen x Adriaen Anthonis van Halle, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 21.04.1679, waarbij deze laatsten verkochten aan sr Gratiaen Fijnaerts een rente van 31 Kgld 5 st op een weide aan de "schoordijck" en een beemd aldaar en op andere erven

Personen:

| 161-0054 |

Schepenregister 161, f° 41 r° 19.06.1679

Maeijken Cornelis van Ostaeijen xx +Geert Jacobs verkocht aan Naes Jan Naes de "perbeemd " in Sneppel

Personen:

| 161-0055 |

Schepenregister 161, f° 41 r° Naschrift: 06.11.1679

Maeijken Cornelis van Ostaeijen door Naes Jan Naes gekweten van de kooppenningen

Personen:

| 161-0056 |

Schepenregister 161, f° 42 r° 29.06.1679

certificatie voor Lambrecht Broomans, landbouwer en koopman in kalveren, hoenderen, boter en andere, welke hij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengt

Personen:

| 161-0057 |

Schepenregister 161, f° 42 v° 30.06.1679

Adriaen Bertholomeus Swagemaeckers is schuldig aan Marie de Later de som van 40 pattacons waarvoor hij een hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 161-0058 |

Schepenregister 161, f° 42 v°, In marge 20.11.1681

Marie de Later, jonge dochter, gekweten door Adriaen Bertelmeus Swagemaeckers

Personen:

| 161-0059 |

Schepenregister 161, f° 43 r° 30.06.1679

Peeter Cornelis van Aerde x +Catelijn Aert Rennen en Jan Aert Rennen als momboor van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de vijf weeskinderen genaamd Sijcken, Aert, Stoffel, Elisabeth en Neeltien en waarvan het jongste een en een half jaar oud is

Personen:

| 161-0060 |

Schepenregister 161, f° 45 r° 06.07.1679

certificatie voor Lambrecht Broomans, Brecht, die 14 dagen terug naar de markt in Antwerpen bracht 59 koppels hoenderen en 148 pond boter, welke aangeslagen werden in Dambrugge. Kocht de goederen in Meer van Jan Jan Faes, Jacob Domen, Peeter Govaerts, Adriaen Michielsen, Peeter Matthijs Grootens en Peeter Severijn Geertsen, alle inwoners aldaar. Verder van Geeraert Stoffels uit Meerle en de rest van inwoners van Loenhout, nl Cornelis Broomans, Peeter Broomans, Adriaen Vermeiren, Jacobmijn Peeter Aernouts, Peeter Anthonissen, Dianus Peeters, Cornelis Goosens, Jan Peeter Ooms

Personen:

| 161-0061 |