Schepenregisters deel 146 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 146

Schepenregister 146, f° 3 r° 03.01.1614

Heijltken Peeter Andries x Aert Jan Francken, inwoners alhier, machtigen Andries Peeter Andries haar broer wonende tot … om haar paart in een stede in "de hagent" in "dorent", onverdeeld met haar broers en zusters, gekomen van hun vader, te verkopen

Personen:

| 146-0001 |

Schepenregister 146, f° 3 r° 07.01.1614

Jan Dorens van Huijsen voor twee derdedelen en Lucas Willem Maes voor het resterende derdedeel, hebben verkocht aan Aernout Adriaens van Ostaeijen x Adriaene Sijmons dochter de 8 V rogge en 4 Kgld erfelijke renten die Jan Henrick Jan Heijens bekent heeft jaarlijks uit te reiken Elisabeth Jan Delien dr op een stede te Sneppel

Personen:

| 146-0002 |

Schepenregister 146, f° 4 r° 07.01.1614

Heijlwich Janssen van Daele x +Henrick Joossen van Elsacker geassisteerd met Niclaes van Dael haar broer, heeft verkocht Aernout Adriaens van Ostaeijen x Adriaene Sijmons dochter de 3 Rgld jaarlijks die Heijnrick Jan Heijens bekent heeft jaarlijks uit te reiken op een stede te Sneppel

Personen:

| 146-0003 |

Schepenregister 146, f° 4 v° 07.01.1614

Jan van Dietfoort als gemachtigde van Jacob en Tobias de Lovere Jans zonen (procuratie voor notaris Franchoys Ketgen, Antwerpen 10.12.1610), heeft verkocht Aernout Adriaens van Ostaeijen x Adriaene Sijmons dr de rente van 11 V rogge

Personen:

| 146-0004 |

Schepenregister 146, f° 5 r° 07.01.1614

Cornelis van Dongen, schout, rentmeester, en kastelein alhier, heeft verkocht Adriaen Adriaenssen Vermeer x Cornelie Cornelis Verboven dochter een hofstede met land, weide en beemden, groot 11 L te Sneppel aan de steenhoven, die hij onlangs verkregen heeft bij koop van Peeter van Nuijs uit naam van zijn huisvrouw als erfgenaam van wijlen Jan Aert Peeter Nouts O en Z sheerenstraat W Jan Michielssen van Elsacker erve N de koper andere erf hem reeds toebehorende

Personen:

| 146-0005 |

Schepenregister 146, f° 5 r° 07.01.1614

Adriaen Adriaenssen Vermeer x Cornelie Cornelis Verboven zijn schuldig aan Cornelis van Dongen ut supra de som van 440 Rgld. Regeling voor de afbetaling

Personen:

| 146-0006 |

Schepenregister 146, f° 6 r° 07.01.1614

Marie Jans van Vorspoele dochter x +Cornelis van den Nieuwenhuijsen geassisteerd met Niclaes van Daele heeft verkocht Cornelis Laureijs Reijns x +Barbara Mathijs Heijlen en hun kinderen een stuk beemden en gracht "den langenbeemt" groot een half B gelegen te Lt in "de dorent" O Peeter van Aken erve S de koper zelf en Peeter van Breda erve W den verkopers ander erve N Stoffel van Aerde

Personen:

| 146-0007 |

Schepenregister 146, f° 6 v° 07.01.1614

Michiel Jan Michiels van Elsacker zal Cornelis Peeter van den Bruijnenberge en Elisabeth van Vorspoele ontlasten van 300 Rgld met den intrest van dien als Marie Jans van Vorspoele bekent schuldig te zijn aan Martijne Verdijck, waardin tot Antwerpen, in den tinnenpot wonende, en die vs van den Bruijnenberge en Elisabeth van Vorspoele mits de calengiering van des vs Marie verkochte goederen tot hun last hebben moeten nemen

Personen:

| 146-0008 |

Schepenregister 146, f° 6 v° 07.01.1614, vervolg

In marge: Jan Heijnricx de Crom, last hebbende last Michiel Jans van Elsacker heeft de originele schuldbrief getoond die Marie Jans van Vorspoele op 4.1.1612 voor schepenen van Brecht heeft verleden ten behoeve van Martijnken Lenaerts Verdijck x +Wouter de Winter en haar kinderen

Personen:

| 146-0009 |

Schepenregister 146, f° 7 v° 07.01.1614

Adriaen Peeters de Heun wonende tot Wesel constitueert Jan Michielssen van Elsacker voor zijn processen en gedingen tegen Cornelis Centen

Personen:

| 146-0010 |

Schepenregister 146, f° 7 v° 11.01.1614

Cornelis Verboven medeschepen, is schuldig Jan Michielssen van den Elsacker x Tanneken Jan Goossens 12 Kgld 8 V rogge jaarlijks op zijn stede met huis, hof, en toebehoren, groot 8 L, gelegen tot Lt in Terbeek, O sheeren strate S en W Peeter Jan Bode en Jan Peeter Huijben N Lambrecht Broomans, op een stuk land, groot 1 L, gelegen op de "beecxe acker" O Peeter Jan Janssen S Peeter Jan Bode W en N Peeter Crillen, en nog op een stuk land, groot 8 L, ook daaromtrent gelegen O Peeter Jan Janssen S Peeter Crillen en Lambrecht Broomans W jonker Nicasius de Herde. Item nog op 4 percelen weiden ook daar naast elkaar gelegen O Peeter Jan Janssen S comparant zelf W Jan Oom Janssen genaamd "den hoochbeemd" N Lambrecht Broomans. Item op 2 stukken beemd ook aldaar die met de beek gescheiden worden, samen 5 L Z Jan Oom Janssen en Adriaen Cornelis Deckers W Jan Deurens en Maeijken van Aken N Peeter Jan Janssen. Met last o.m. aan de erfgenamen Marten Swaerdackers

Personen:

| 146-0011 |

Schepenregister 146, f° 9 r° 27.01.1614

Adriaen Cornelis Stouts, Loenhout x +Lijsken Henrick Wouter Buijs heeft ontrent 10 jaar geleden in Breda procuratie gegeven om zijn schoonbroer Quirijn Hendrick Wouter Buijs te vesten in een stede te Chaam

Personen:

| 146-0012 |

Schepenregister 146, f° 9 v° 04.02.1614

Anthonis Cornelis Wackers transporteert aan Aert Anthonis Aerts een stuk land in Hecht O "de maeckbijster" Z en W Cornelis Jan Stoops N Christiaen van Nuijnnen

Personen:

| 146-0013 |

Schepenregister 146, f° 10 r° 08.02.1614

Jan Govaerts van Brecht heeft verkocht Lenaert Adriaen Ments x Maeijken Jan Jordaens hooimade op "het hoogbos" in "de slagen" O enige personen van Brecht S "huffelaar heiken" W Michiel Michielssen van Elsacker N de beek

Personen:

| 146-0014 |

Schepenregister 146, f° 10 v° 03.02.1614

Neeltken Mr. Jan Hegge dochter x Cornelis Willem Huijbrechts, geassisteerd met Peeter Henrick van Staeijen heeft getransporteerd 4 V rogge 3 Kgld jaarlijks die zij heft op hoeve en goed te Loenhout in Terbeek eertijds gekomen van Henricken en Jannen Lodders (schepenbrief 15.3.1552)

Personen:

| 146-0015 |

Schepenregister 146, f° 10 v° 11.02.1614

Op verzoek van Cornelis Willem Huijbrechts x Cornelie Mr. Jan Hegge hebben Jan Anthonis Engelen, 63 en Jan Laureijs Nouts, 65, beide wnde tot Neerven verklaard dat zij van jong kinds af gekend hebben het stuk beemden dat verzoeker of zijn vrouw is toebehorende, gelegen op de Blaakt in "marumhoeck" genaamd den "rietbeemd", en dat zij eveneens goed gekend hebben Jan Hegge, vader van vs Jan Hegge, gewoond hebbende in Kesselbeek, en dewelke vs stuk beemden toebehoord heeft; hebben nooit geweten dat Jan Hegge of zijn nakomelingen dit stuk zouden gereden hebben tegen een stuk beemden toebehorende de weduwe en erfgenamen Sr. Berthelmeussen le Wijtere.

Personen:

| 146-0016 |

Schepenregister 146, f° 10 v° 11.02.1614, vervolg

Peeter Henricx van Staeijen, 63 en Adriaen Henricx van Staeijen, 54, hebben verklaard dat zij met hun ouders gewoond hebben op de stede gelegen in Kesselbeek toebehorende vs Cornelie Mr. Jan Hegge en gekomen van Mr. Jan Hegge, en dat zij daar opgevoed zijn, en aldus den beemd aldaar van jongsaf hebben gekend, en ook nooit geweten hebben dat die rijbaar zou geweest zijn

Personen:

| 146-0017 |

Schepenregister 146, f° 11 v° 17.02.1614

Cornelis Anthonis Goris Conincx heeft verkocht Jan Michielssen van Elsacker, Michiel Michielssen van Elsacker en Laureijs Cornelis Reijns samen 2 V rogge jaarlijks uit een rente van 14 V rogge die Marie Peeters van der Buijten x Machiel van Elsacker en Margriet Peeters van der Buijten x Janne Cornelis Van der Achtert bekend hebben uit te reiken Henricken van der Buijten hun broer en diens nakomelingen (schepenbrief 13.5.1504), te weten uit een stede in Sneppel

Personen:

| 146-0018 |

Schepenregister 146, f° 12 r° 17.02.1614

Jan Verhesen, Hoogstraten x Cathelijnen Michielsen Luijcx heeft getransporteerd een rente van 4 Rgld aan dezelfde ut supra

Personen:

| 146-0019 |

Schepenregister 146, f° 12 v° 17.02.1614

Jan Nijs van Tijchelt bekent dat hij ut supra Cornelis Arnouts Wagemaker zulke 15 st jaarlijks als Lambrecht van Bavel Cornelis bekent heeft jaarlijks uit te reiken Huijbrechten Goevaert Willems x Cathelijnen Cornelis Verboven uit een stede in Popendonk (schepenbrief 31.1.1559) welke rente Denissen Jan Nijs verstorven is van wijlen Huijbrecht Goivaert Willems

Personen:

| 146-0020 |

Schepenregister 146, f° 13 r° 17.02.1614

Cornelis Anthonis Goris Conincx heeft verkocht aan Aert Anthonis Aerts x Cathelijne Peeter Denis dr een stede te Hecht, enige jaren in huur geweest van de koper, O jonker Jans van den Wijgaerde erve Z nonnen van St. Margrietendael W de straat N Anthonis Wouter Rombouts. Item een stuk land en weide tgo vs stede O Christiaen Jans van Nuijnnem N Cathelijn Cornelis Maes

Personen:

| 146-0021 |

Schepenregister 146, f° 13 r° 17.02.1614, vervolg 1

De stede met last aan de erfgenamen van + Jacob Christiaenssen in de "hage"

| 146-0022 |

Schepenregister 146, f° 13 r° 17.02.1614, vervolg 2

In marge: Aert Anthonis Aerts is gehouden te betalen aan de kinderen Joan Empsen een jaarlijkse rente van 30 st waarvan het eerste verschenen is lichtmis 1641

Personen:

| 146-0023 |

Schepenregister 146, f° 13 v° 19.02.1614

Cornelia mr. Jan Hegge dochter x Cornelis Willem Huijbrechts machtigt sr Jacques Loumans, koopman tot Antwerpen, om te transporteren een rente van 4 V rogge 30 st jaarlijks die zij heft op een hoeve en de goederen genaamd "de cleijn vossingers" te Loenhout op Herseling toekomende de weduwe van +jonker Willem van Orp

Personen:

| 146-0024 |

Schepenregister 146, f° 13 v° 21.02.1614

Cornelis Franssen van der Vloet machtigt sr Jacques Loumans ut supra om te transporteren een rente van 4 Kgld met de verlopen rente sedert 1610 die hij heffende is op de hoeve en goederen genaamd "de vossingers" te Loenhout op Herseling en voorts ut supra

Personen:

| 146-0025 |

Schepenregister 146, f° 14 r° 21.02.1614

Dingne Adriaens van Aerde x Anthonis Wouter Rombouts transporteert juffr Dimpna d'Erdennen x +Jans van Vollenhoven (ingevolge mangeling tegen Jan van Vollenhove dd. 4.12.1612) een rente van 5 V 2 L rogge alsmede een rente van 2 V rogge 20 st de vs Dingne verstorven zijn van Anthonis van Aerde haar grootvader en die zij heffende is op de hoeve en goederen genaamd "cleijn vossingers" toebehoord gehad hebbende wijlen jonker Willem van Orp

Personen:

| 146-0026 |

Schepenregister 146, f° 14 v° 21.02.1614

Juffr Dimpna d'Ardennen x +Johans van Vollenhove, in zijn leven schout te Loenhout, constitueert ut supra om ut supra eerst een rente van 5 V 2 L rogge, en nog een andere rente van 2 V rogge 20 st die zij heffende is etc op "cleijn vossingers" etc

Personen:

| 146-0027 |

Schepenregister 146, f° 14 v° 21.02.1614

akkoord ts Anna Lenaerts x +mr. Jan van Maren, secretaris Loenhout, David Janssen van Tolle en Cornelis van Dongen, schout, als oppervoogd van alle wezen, en Peeter Wackers en Laureijs Reijns schepenen en naaste buren van vs Jan van Maren, David en Anneken, als mombers van de 3 weeskinderen van Anneken x Jan van Maren. Enig achtergelaten erfgoed was een huis in Huffel met wat schapen en enige huisraad. Weeskinderen noemen Jenneken, Jasper en Cathelijntken (6 jaar). Anna Lenaerts behoudt de erfelijke goederen, zal de kinderen onderhouden etc

Personen:

| 146-0028 |

Schepenregister 146, f° 15 v° 03.03.1614

Rombout Wouter Rombouts leent 70 Rgld van Gijsbrecht Claessen, Brecht en geeft in pand hooimaden op de Blaakt O Jan Deckers Z Laureijs Wouters W jonker Jan van den Wijgaerden N Mathijs Laureijssen

Personen:

| 146-0029 |

Schepenregister 146, f° 15 v° 03.03.1614, vervolg

Marge: betaald aan Gijsbrecht Niclaessen op 31.3.1616

Personen:

| 146-0030 |

Schepenregister 146, f° 16 r° 04.03.1614

Cathelijne Cornelis Maes x Cornelis Jan Keeselmans leent 90 Rgld van Rombout Wouter Rombouts, geeft in pand een stuk land tot Loenhout achter Hecht in Steechde O erfgenamen Cornelis Goris Aerts W de gemene vaarweg. Rombout Rombouts geeft reeds 54 Rgld, de rest zal hij betalen wanneer de huur van een derdedeel door Jan Henricx van Gestele binnen 4 jaar zal geëxpireerd zijn.

Personen:

| 146-0031 |

Schepenregister 146, f° 16 r°, In marge 18.02.1631

Rombout Wouter Rombouts bekent dat Maeijken Jan Kesselmans x +Christiaen van Nuijnhem hem voldaan heeft

Personen:

| 146-0032 |

Schepenregister 146, f° 17 r° 16.03.1614

Akkoord ts de regeerders van Loenhout en juffr Digna d'Ardennen x +Jan van Vollenhove. Laatstgenoemde zal genieten 18 gld 18 st 3 oort die zij en haar man schuldig waren te betalen in zekere zettingen in 1589 (collecteurs waren Peeter Wackers en +Jan Huijbrecht Bode)

Personen:

| 146-0033 |

Schepenregister 146, f° 17 r° 16.03.1614, vervolg

Voldaan 4.1.1616

| 146-0034 |

Schepenregister 146, f° 17 v° 17.03.1614

Jan Cornelis Laureijssen voor hem zelf en in naam van Laureijssen, Arnout, Cathelijne en Maeijken, zijn broers en zusters, transporteert Peeter Hendricx een rente van 14 L rogge (schepenbrief 8.6.1416)

Personen:

| 146-0035 |

Schepenregister 146, f° 18 r° 17.03.1614

Cornelis Verboven Cornelissen x Neeltken Joos Cornelis Marcx constitueert sr Jacques Loomans, koopman, Antwerpen, om te verkopen een rente van 6 L rogge die hij heft op een stede genaamd "de cleijne vossingers" en waarop hij nomine uxoris gedeeld is tegen de erfgenamen van +Joos Cornelis Marcx, gelijk hij en Peeter van Aken x Maeijken Joos Cornelis Marcx bekenden

Personen:

| 146-0036 |

Schepenregister 146, f° 18 v° 17.03.1614

Akkoord tussen Jan Jan Huijbrechts Bode en Marie van Ijperen x +Jan Cornelis Keesselmans over een som van 78 Kgld die Jan Jan Huijbrechts Bode volgens contract van 8.12.1610 bekend heeft schuldig te zijn. Marie zal genieten het inkomen van Jan zijn zoon verwekt bij +Jenneken Jan Cornelis Keesselmans

Personen:

| 146-0037 |

Schepenregister 146, f° 19 r° 18.03.1614

sr Cornelis van Dongen in de naam van jonker Adolff Veranneman, ridder, heer van Appels, burgemeester van Dermonde etc volgens procuratie voor Anthonis Boeterpot als notaris tot Westmalle transporteert aan heer Henrick de Ootecem, heer van Westmalle, Zoersel, Velpen etc al zulke beemden als vs Veranneman onlangs verkocht had aan Matthijs Laurijs Rombouts, Brecht

Personen:

| 146-0038 |

Schepenregister 146, f° 19 v° 24.03.1614

Willem Jacob Luijcx, Brecht gemachtigd van juffr Catherina de Succa x +dr Anthonij Trutius en geassisteerd met haar broer Anthonij de Succa en welke juffr Catherina de Succa machtig gemaakt is van juffr Johanna en Marie Trutius transporteren Jan Lenaert Luijcx, Brecht een stuk hooimade op de Blaakt rijdende met Jan Pellens, de erfgenamen Bartholomeeus le Wijtere en Hendrick Peeter Gijben

Personen:

| 146-0039 |

Schepenregister 146, f° 20 r° 25.03.1614

Adriaen Anthonis Rombouts, moeder was +Kerstiaenken Jacob Verstrunt dr machtigt Jan Cornelis Goris en Jan Wouter Rombouts om in zijn naam te compareren voor schepenen van Baerle of elders waar nodig betreffende S/D van zekere stede op "de nieuwen strunt" tegen Cathelijne Jacob Verstrunt x Michiel Adriaen Joos

Personen:

| 146-0040 |

Schepenregister 146, f° 20 v° 26.03.1614

op verzoek van sr Cornelis van Dongen verschenen mrs. Peeter Jordaens, ca 65j, en Andries Jordaens, ca 30j, beide procureurs in Loenhout, getuigen nopens de 'costumen' in Loenhout, meer bepaald over het leen- en laathof van heer van den Wijngaerde

Personen:

| 146-0041 |

Schepenregister 146, f° 21 v° 28.1.1614

Jan Michielssen en Claes Anthonissen x Maeijken Mathijs Nolens mangelen rente om rente, o.a. op een stede in Terbeek eertijds toebehorende Adriaen Vermunten, nu in handen van Lenaert Merten Proost en op de goederen van Cornelis Peeter Pauwels in Sneppel

Personen:

| 146-0042 |

Schepenregister 146, f° 22 v° 26.04.1614

sr Jasper de Hase, koopman in Antwerpen, verkocht aan sr. Jacques Loemans, koopman in Antwerpen, een rente van 2 Kgld 10 st die Adriaen van Aken Claussen verkocht had aan Adriaen Pullekens (schepenbrief 22.05.1555), item een rente van 2 Kgld die Thomas van Aken Adriaenssen verkocht had aan Cornelis Govaert Mertens tot behoefte van zijn moeder Cornelie Gielis van Liere (schepenbrief 04.02.1569), respectief op een stede in Vossingers. De renten zijn aan Jasper de Hase getransporteerd door Sebastiaen Melchior Sebastiaens, burgemeester in Roosendaal en door Pauwels Pullekens, Brecht

Personen:

| 146-0043 |

Schepenregister 146, f° 23 r° 21.04.1614

akkoord tussen Cornelia Cornelis Stoops met haar vader Cornelis Stoops en Adriaen Peeters van Aken. Adriaen betaalt voor 'de vrucht' die Cornelia draagt

Personen:

| 146-0044 |

Schepenregister 146, f° 23 v° 22.04.1614

sr Cornelis van Dongen transporteert aan Anthonis Cornelis Wackers een rente van 4 V rogge die Peeter Wackers Janssen verkocht had aan Huijbrecht Hoon, Austruweel (27.11.1567) en zelfde Huijbrecht doorverkocht had aan Michiels van Elsacker, deze laatste aan Jan Aert Peeter Nouts. Item een rente van 2 V rogge die Peeter Wackers Janssen verkocht had aan Jan Aert Peeter Nouts (26.06.1571), beide renten op een stede in Hoenderen. Cornelis van Dongen verkreeg de renten van Peeter van Nuijs nomine uxoris als erfgename van vs Jan Aert Peeter Nouts

Personen:

| 146-0045 |

Schepenregister 146, f° 24 r° 22.04.1614

Jan Peeter Huijben is schuldig aan Anneken Jan Jacob Cheens dr 50 Rgld ter zake van geleend geld

Personen:

| 146-0046 |

Schepenregister 146, f° 24 v° 27.04.1614

akkoord tussen Adriaen Thomas van Aken en schout en schepenen uit naam van de gemeente betreffende de schuld van eerstgenoemde aan Loenhout

Personen:

| 146-0047 |

Schepenregister 146, f° 24v° 28.04:1614

Cornelis Arnouts Wagemakers verkocht aan Michiel Jordaens een rente van 15 st die Lambrecht van Bavel Cornelissen uitreikte aan Huijbrecht Goijvaert Wellens x Cathelijn Cornelis Verboven op een stede in Popendonk, rente was aan verkoper getransporteerd door Jan Nijs van Tijchelt

Personen:

| 146-0048 |

Schepenregister 146, f° 25 r° 14.05.1614

Cornelie mr. Jan Hegge dr x +Adriaen van Ostaeijen xx Cornelis Willem Huijbrechts, Wuustwezel, met voogd Laureijs Reijns transporteerde aan Jan Lodewijcx, Wuustwezel, de belening van de helft van half B hooimaden. Jan Lodewijcx heeft andere helft in belening van Henrick Thomas

Personen:

| 146-0049 |

Schepenregister 146, f° 25 r°, In marge 15.05.1616

belening 'gecasseerd' door nakinderen +Jan Huijbrecht Bode de oude

Personen:

| 146-0050 |

Schepenregister 146, f° 26 r 14.05.1614

mr. Laureijs Reijns, Wuustwezel, x Cathelijn Willem Pauwels Aerts verkocht aan Maeijken van Aken x +Cornelis Goris Aerts en Jan Cornelis Goris Aerts ook voor de weeskinderen Cornelis Cornelis Goris Aerts een rente van 3 Kgld 2 V rogge op stuk land op "het molenbos" (schepenbrief Antwerpen 13.4.1532)

Personen:

| 146-0051 |

Schepenregister 146, f° 26 v° 05.05.1514

Maeijken Huijbrecht Wils x +Lambrecht Adrienssen, Oederen, moeder was +Lijsken Willems van den Wijngaerde, met Hans Adriaenssen en Lambrecht Christiaenssen, Oederen, verkocht aan Peeter Peeters van Breda het derdedeel toegekomen van +Jacobmijne van den Wijngaerde x Cornelis Jacobs

Personen:

| 146-0052 |

Schepenregister 146, f° 27 r° 05.05.1514

Peeter van Breda ivm vorige akte

Personen:

| 146-0053 |

Schepenregister 146, f° 27 r°, In marge 26.04.1618

Jan Peeters en Lambrecht Christiaensen verklaren voldaan te zijn van de weeskinderen +Lambrecht Adriaenssen x +Maeijken Huijbrecht Wils

Personen:

| 146-0054 |

Schepenregister 146, f° 27 r° 06.05.1614

Marten Aerts, pastoor in Loenhout, met Claes van Dale verkocht aan Cornelis Anthonis Goris x Adriana Jan Christiaens een stede aan de kerk die hij zelf gekocht had van erfgenamen Henrick Peeter Mertens

Personen:

| 146-0055 |

Schepenregister 146, f° 27 v° 06.05.1614

op verzoek van Cornelis Anthonis Goris zonen certificeren schepenen dat Magriete Dielis Haest, ca 80j, x +Willem Christiaens xx Anthonis Goris, Anthonis Sibs Huijbrechts zone, ca 74j, en Dielis Willem Christiaens, ca 50j, getuigen over het huis "Antwerpen"

Personen:

| 146-0056 |

Schepenregister 146, f° 28 v° 12.5.1614

Dympna d'Ardennen x +Jan van Vollenhoven machtigt mr. Berthelmeeus de Latere

Personen:

| 146-0057 |

Schepenregister 146, f° 28 v° 12.05.1614

Peeter Dijrck Dielis, Meer, gekweten door Anthonis Adriaen van Riele van een rente van 2 V rogge of 25 st op zijn stede aan de Huffel

| 146-0058 |

Schepenregister 146, f° 29 r° 12.05.1614

Maeijken Peeter Schepers dr x mr Aert Mol werden afgekweten door Adriaen Janssen Coeck van een rente van 30 st op zijn goederen in Terbeek

Personen:

| 146-0059 |

Schepenregister 146, f° 29 r° 12.05.1614

vs comparanten werden ook afgelost door Jan Lenaert Luijcx van een rente op zijn stede in Sneppel

Personen:

| 146-0060 |

Schepenregister 146, f° 29 r° 16.05.1614

Bernaert Cornelis van Ham belooft twee koeien niet te vervreemden, dit als pand voor Jan Michiels van Elsacker, inzake de schulden voor afrekening van huis en landhuur

Personen:

| 146-0061 |

Schepenregister 146, f° 29 v° 10.06.1614

Tanneken Lammens x mr Jacques Vegerins machtigt haar man om zulke rente te innen als Peeter Jan Buelens x Lijsbet Rombouts dr losten aan Andries van der Elst ten behoefte van de kinderen Jacques Vegerins x Tanneken Lammens

Personen:

| 146-0062 |

Schepenregister 146, f° 30 r° 10.06.1614

Stas Dijrcx van Oorsbeeck machtigt zijn broer Damen Dijrcx van Oersbeeck, Houten in het land van Gulich, om in zijn plaats de goederen te transporteren en de renten te heffen in Oorsbeeck of elders

Personen:

| 146-0063 |

Schepenregister 146, f° 30 v° 10.06.1614

Jan Michielssen van den Elsacker is schuldig aan vrouw Margriete van der Casteele, priorin van St. Margrietendael, Antwerpen, rente van 9 Kgld uit een groter rente van 18 Kgld, reeds lang geleden uitgereikt op gronden in Sneppel, thans in bezit van Peeter van Aken, gekomen van +Elijsabeth Henrick Meeus (schepenbrief 20.07.1575)

Personen:

| 146-0064 |

Schepenregister 146, f° 31 r° 10.06.1614

machtiging voor mr Bartholomeeus de Catere, procureur om de te procederen voor dorp en heerlijkheid

| 146-0065 |

Schepenregister 146, f° 31 v° 11.06.1614

|Geertruijt Lucas Cornelis Maes| Geertruijt Lucas Willem Maes x Wouter Janssen van Tilborch, haar moeder was +Marie Peeter Imbrechts en Cornelis Goossen Aerts die gekocht had het vierendeel van Franchoijs Imbrechts in de goederen van zijn vader +Peeter Imbrechts, maken akkoord van S/D na tussenkomst van Lambrecht Cornelissen, landmeter, Wuustwezel

Personen:

| 146-0066 |

Schepenregister 146, f° 32 r° 11.06.1614

Franchoijs Imbrechts, schepen en Geertruijt (cfr vorige akte). S/D Franchoijs verkrijgt helft van "den eijckhof" op molenakker, wederhelft aan Geertruijt. Beiden gerecht vierendeel in 3 V rogge, waarvan 6 L toekomen Catherijne Imbrechts alles uitgerekt aan Jacob Cornelis Rommens, Zundert

Personen:

| 146-0067 |

Schepenregister 146, f° 32 v° 15.06.1614

Geertruijt Lucas Maes x Wouter Janssen, haar moeder was +Marie Peeter Imbrechts machtigt Michiel Michielssen van Elsacker

Personen:

| 146-0068 |

Schepenregister 146, f° 32 v° 15.06.1614

Lucas Willem Maes transporteert aan Jan Ooms Janssen deel in rente van 2 gld 10 st die Hendrick Lodders schuldig is aan Cornelis Maes op hooimade

Personen:

| 146-0069 |

Schepenregister 146, f° 32 v°, In marge 27.10.1614

Elijsabeth Maes x Peeter Art Sgrauwen transporteert aan Jan Ooms deel in de rente

Personen:

| 146-0070 |

Schepenregister 146, f° 33 r° 03.O7.1614

Michiel Jordaens Peeters verleent aan Peeter Adriaen Teuns, Zundert "den hesschotbeemd" O erfgenamen Joris Jacob Hollanders

Personen:

| 146-0071 |

Schepenregister 146, f° 33 r°, In marge 16.06.1616

belening voldaan, akte doorstreept

| 146-0072 |

Schepenregister 146, f° 33 v° 07.07.1614

Mathijs van Aerde Willems, Wuustwezel, transporteert aan Jan Oom Janssen zijn versterven van Marie Thijs van Aerde x +Hendrick Lodders in de stede in Terbeek die Jan Oom Janssen thans bezit, alsmede renten op de stede

Personen:

| 146-0073 |

Schepenregister 146, f° 33 v° 07.07.1614

Cornelis Schuermans Janssen voor drie vierendelen en Cornelis Molenaers x Lijskenen mr Jan van Ostaeijen, moeder was Teuntien x Jan Schuermans voor het resterende vierendeel transporteren aan Peeter Henricx van Staeijen 58 Rgld zoals Cornelis Verhaert beloofd had te betalen aan Jan Schuermans op 02.03.1582

Personen:

| 146-0074 |

Schepenregister 146, f° 34 r° 07.07.1614

David van den Tolle Jorissen x Anneken Clevaerts ook voor de kinderen van zelfde Anneken x +mr Jan van Maren, gewezen secretaris van Loenhout en Cornelis Anthonis Goris x Adriaentken, akkoord over het proces dat zij voeren voor wethouder in Loenhout inzake bepaalde verbouwingen. Akkoord ontstaan na tussenkomst van Marten Aerts (pastoor), Peeter Jordaens, Laureijs Cornelis Reijns en Lenaert van Halle

Personen:

| 146-0075 |

Schepenregister 146, f° 34 v° 15.07.1614

Marie Cornelis Lenaerts dr x Niclaes van Dael en Marie Matheeus Cornelis Lenaerts dr transporteren aan Peeter van Bavel x Neeltken Cornelis Wackers een rente van 4 V rogge die Adriaen van Elsacker Janssens jaarlijks schuldig was Cornelis Cornelis Lenaerts op erven op "de ast" en andere (schepenbrief 06.03.1564)

Personen:

| 146-0076 |

Schepenregister 146, f° 35 r° 15.07.1614

geruime tijd terug verscheen voor schepenen Arnout Adriaens van Ostaeijen, had verkocht aan Peeter van Bavel x Neeltken Cornelis Wackers 2 stukken erven in Sneppel, welke hij zelf verkregen had van Claes van Dale

Personen:

| 146-0077 |

Schepenregister 146, f° 35 v° 24.07.1614

Cathelijne Adriaen Ghijsbrechts x +Sijmon Cornelis Keeselmans en Boudewijn Hovelmans als voogd van hun kinderen akkoord met inventaris die schout en schepenen zullen maken van de achtergelaten goederen van +Jan Cornelis Keeselmans, broer van vs Sijmon

Personen:

| 146-0078 |

Schepenregister 146, f° 35 v° 14.08.1614

certificatie voor Jan Peeter Aert Sgrauwen, jongman, die 'buitenwaarts' wil vertrekken 'om sprake te leren en experientie van zaken te verkrijgen'. Geboren in Loenhout van eerlijke ouders

Personen:

| 146-0079 |

Schepenregister 146, f° 36 r° 14.08.1614

juffr Elijsabeth Lemmens x +mr Christiaen Piermans, ziek te bed liggend, schenkt haar dochter Marie Piermans een rente van 3 Rgld op goederen in Beerse toekomende Adriaen Verwils alias Menneken, alsmede een zilveren lepel, en dat bovenop haar kinds gedeelte

| 146-0080 |

Schepenregister 146, f° 36 v° 01.09.1614

Bastiaen Vorselmans, schepen en Goossen Cornelis Goossens mangelen erven. Zaailand in Wuustwezel op "braecken" gekomen van Adriaen van Hout, weide tot aan de donckstraat, land op sneppel akker

| 146-0081 |

Schepenregister 146, f° 37 r° 01.09.1614

Marie Vorspoels x +Cornelis van den Nieuwenhuijse machtigt Arnout de Vogel, procureur in de raad van Brabant om te procederen in dispuut met erfgenamen Jan Wouters van Tilburg

Personen:

| 146-0082 |

Schepenregister 146, f° 37 v° 01.09.1614

Lambrecht Raes x Jenneken de Swerte toont attestatie de dato 19.07.1614 (niet vermeld voor welk schepencollege), verbindt ter verzekering van de H Geest voor 50 Rgld twee betalingen die hij reeds verrichte voor het huisje waarin hij woont

Personen:

| 146-0083 |

Schepenregister 146, f° 37 v° 08.09.1614

certificatie voor Jan Peeterssen van Loenhout, wil uit Loenhout vertrekken

| 146-0084 |

Schepenregister 146, f° 38 r° 09.09.1614

Christiaen van Nuijnhem stelt zich borg voor Cornelis … kleermaker

Personen:

| 146-0085 |

Schepenregister 146, f° 38 r° 09.09.1614

Jan Peeters van Beecke toont procuratie van schepenen van Turnhout de dato 01.12.1611. Borg voor 50 Rgld

| 146-0086 |

Schepenregister 146, f° 38 v° 12.09.1614

Anthonis Goris Sconincx verkocht enige jaren terug aan Adriaen Peeters de Heun een rente van 19 L rogge die hij verkregen had van Willem en Lucas Lucas Luijx op 28.12.1595 en dit op stede eertijds toebehorend hebbende Steven Wouter Goris Peer Woijts en die de (aanvankelijk grotere) rente schuldig was aan Lenaert Willem Luijcx waarvan gedeelte reeds gekweten werd (schepenbrief 01.08.1528)

Personen:

| 146-0087 |

Schepenregister 146, f° 39 r° 26.09.1614

op verzoek van Jan van Dietfort, Loenhout compareert Dielis Willem Christiaens, vorster, verklaart dat circa 28 jaar terug een zekere Anthonij Hovelmans, in Loenhout geboren, die nu in Napels woont, voor zijn vertrek aan Jan van Dietfort had gevraagd zijn goederen te aanvaarden en daarmede zijn zuster 'op te brengen', en toen Jan van Dietfort dit niet accepteerde, Anthonis Hovelmans hem vroeg hem naar Hoogstraten te vergezellen, dat hij hem aldaar transport van de goederen zou geven

Personen:

| 146-0088 |

Schepenregister 146, f° 39 v° 22.09.1614

certificatie voor Peeter Jan Mathijssen en Adriaen Jan Herremans, beide wnde in Meer. Getuigenis door Laureijs Henricx van der Buijten, 70j en Govaert Laureijs van der Buijten, 50j dat ca 27 jaar geleden in Breda hen aanbesteed werden door Dirick van Gosten en Dirick den Haen, kooplieden, een aantal paarden die zij met Matthijs de Cnodder en +Peeter Geertssen aannamen over te brengen naar Antwerpen om in Koningshooikt te leveren aan zekere Adriaen Adriaenssen Steijlen van Ginneken. In Rinckven onder St Job in't Goor werden de paarden met geweld afgeslagen door ruiters van rentmeester Coreijne (?), voerende in hun banier de doodshoofden en liggend op Wijnegem hof

Personen:

| 146-0089 |

Schepenregister 146, f° 40 v° 29.09.1614

sr Jacques Loemans, koopman, Antwerpen, machtigt Daniel Buijcx om de gelden van verkochte bomen te innen

Personen:

| 146-0090 |

Schepenregister 146, f° 40 v° 01.10.1614

Jan Huijbrechts Bode transporteert in belening aan Sasschen Staes) Diercx hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 146-0091 |

Schepenregister 146, f° 41 r° 02.10.1614

Jan Michielssen van Elsacker - Josijntken Claes van Aken x Jan Joossen van Riel - Peeter Geerts van den Cloote ook als voogd van de weeskinderen Adriaen Anthonis van den Briel - Jan Huijbrechts Bode - Cornelia Jan Huijbrechts Bode x Michiel Jordaens; alle erfgenamen van Jan en Digne Praeijens, machtigen Michiel Jordaens om in Wuustwezel te procederen en de renten die zij aldaar hebben te laten kwijten

Personen:

| 146-0092 |

Schepenregister 146, f° 41 v° 03.10.1614

Jan Luijcken van den Bogaerde x de dochter Adriaens Jan Coeck belooft 40 Kgld te betalen aan Anneken Jan Christiaens, Rijsbergen ter voldoening van 1 S rogge

Personen:

| 146-0093 |

Schepenregister 146, f° 41 v°, In marge 12.06.1616

Cornelis Cornelis Mous, moeder is Anneken Jan Christiaens, verklaart voldaan te zijn

| 146-0094 |

Schepenregister 146, f° 42 r° 03.10.1614

Eeltken Nijs Janssen x Cornelis Adriaen Diels - Jenneken Nijs Janssen x Adriaen Laureijs van Aken - Tanneken Nijs Janssen x Jan Cornelis Goris; alle wonende in Loenhout, machtigen Aert Adriaenssen, wnde tot Riel om voor hen te compareren voor schepenen in Gilse, Hilvarenbeek en elders en aldaar te behoeve van hun oom Adriaen Jan Diels heiland of beemd in het "gielsche broeck" over te dragen. Item vierendeel in rente op panden in Beerse onder Beek, op panden in Gestel toebehorend Christiaen Michielsen

Personen:

| 146-0095 |

Schepenregister 146, f° 42 v° 11.10.1614

Jan Michielsen van den Elsacker voor de erfgenamen +Marie Jan Arnout Nouts dr x Peeter van Ostaeijen verkocht aan sr Cornelis van Dongen, schout rente van 4 V rogge welke Cornelis de Cuijper Peeterssen op 23.02.1555 verleden had aan Catharine Jan Laureijs Rombouts x Jan Arnout Nouts

Personen:

| 146-0096 |

Schepenregister 146, f° 42 v° 11.10.1614

Jan Michielsen van den Elsacker, in naam van Catherijne Cornelis Cornelis van Elsacker x Wouter Willem Maes - van Jan Nijs van Tichelt - van Cornelis … Cornelissen; verkocht aan sr Cornelis van Dongen rente van 17,5 st die Jan Nout Willems schuldig is aan Michiel van Elsacker Cornelissen (schepenbrief 25.02.1571)

Personen:

| 146-0097 |

Schepenregister 146, f° 43 r° 14.10.1614

Jenneken Peeter Nouts x Anthonis Joos Huijbrechts verkochten aan Christiaen van Nuijnhem x Maeijken Jan Keeselmans beemden of weide aan "de donckervoort"

Personen:

| 146-0098 |

Schepenregister 146, f° 43 v° 27.10.1614

Peeter Henrick Mercx, Wuustwezel verkocht aan Jan Michielssen van Elsacker x Anneken Jan Goossen hooimade op "het schoubosch", waarvan de helft de koper reeds toebehoorde

Personen:

| 146-0099 |

Schepenregister 146, f° 44 r° 27.10.1614

zelfde verkocht aan Aernout Adriaen van Ostaeijen x Adriana Sijmons helft van hooimade in Sneppel waarvan de andere helft Niclaes van Dale competeert

Personen:

| 146-0100 |

Schepenregister 146, f° 44 r° 05.11.1614

Jan van Dietfoirt Anthonissen is schuldig aan Christiaen Peeterssen, deken der taverniers, Antwerpen x Elijsabeth Heermans een rente van 18 Rgld 15 st te leveren in Antwerpen, waarvoor hij zijn stede in Neerven en andere erven in pand stelt

Personen:

| 146-0101 |

Schepenregister 146, f° 44 r°, In marge 25.06.1616

rente afgekweten, akte doorstreept

| 146-0102 |

Schepenregister 146, f° 45 r° 05.12.1614

Pauwels Willem Pauwels Aerts, Hoogstraten beleent aan Laureijs Reijns x Cathelijne Willem Pauwels Aerts dr beemden "den emer", waarvan het ander deel toebehoort aan Jan Nijs van Tijchelt

Personen:

| 146-0103 |

Schepenregister 146, f° 46 r° 10.12.1614

Catarina Cornelis Maes x Cornelis Jan Kesselmans verkochten aan Cornelis Jan Hermans, alias Stoop x Catarina Diricx land in Hecht, verstorven van haar vader Cornelis Maes. Ontlasting van rente van 9 Kgld die het 'rijckgasthuis' in Antwerpen heft op erven die vs Catarina Maes toebehoren en rente van 3 Kgld die het gasthuis van Hoogstraten op hun panden heeft

Personen:

| 146-0104 |

Schepenregister 146, f° 46 v° 17.12.1614

mr Peeter Jordaens, Loenhout, gemachtigd van Jan de Brier en voor Anthonis Hoevelmans (procuratie notaris Egidius de Kimpe, Antwerpen 28.11.1614) transporteerde aan Jan van Dietfoirt Anthonissen x Cornelia Adriaen Vermeiren de erven in Loenhout die Jan de Brier voor schepenen in Antwerpen verkocht had aan Jan van Dietfoirt (schepenbrief Antwerpen 23.10.1614)

Personen:

| 146-0105 |

Schepenregister 146, f° 47 r° 10.01.1615

Jacob Jacobs de Bruijn, Zundert, ook voor de erfgenamen +Digne en +Marie Jans de Bruijne drs transporteerde aan Jan Michiels van den Elsacker hun gedeelte in 2 hofsteden in Huffel naast het schaliënhuis, achtergelaten door +Christiaen de Bruijn. Transporteert nog wat Anthonis van Dietfort moest aan zijn vader Jacob de Bruijn aangaande de koop van een paard, en waarbij Jan Michiels van Elsacker de andere partij schulden kwijt scheldt

| 146-0106 |

Schepenregister 146, f° 48 r° 16.01.1615

Cornelis .. Donkers? en Peeter van Bavele, akkoord over de roerende goederen van Peeter van Bavele x +Marie Jan Salden

| 146-0107 |

Schepenregister 146, f° 48 r° 19.01.1615

Jan Cornelis Goris en Wouter Peeterssen Rennen, H Geestmeesters laten renten kwijten door Adriaen Lenaerts en Adriaen en Lenaert Cornelis Lenaerts zonen, nl rente van 3 V rogge 2 Kgld welke Adriaen Tielmans uitgereikt heeft aan Dingen Hoevelmans op akker in Meer (schepenbrief Hoogstraten 22.03.1569) en rente van 1 gld. H Geestmeesters machtigen Jacob de Brouwer en Joachim van …, Hoogstraten, om aldaar het nodige te doen

Personen:

| 146-0108 |

Schepenregister 146, f° 48 v° 09.02.1615

Jan Anthonis Engelen en Jan Laureijs Nouts, alias Decker akkoord over de roerende goederen ontrent 30 jaar geleden achtergelaten door +Willem Jan Nouts en zijn dochter Adriaentken x Cornelis Cornelis Buijens

Personen:

| 146-0109 |

Schepenregister 146, f° 49 r° 15.02.1615

Catharina Imbrechts x +Wouter Verwilt xx Adam de Ridder, Emmelen schenkt aan haar zoon Jacob Wouters van der Wilt de restanten en schulden die hem als collecteur van het dorp nog toekwamen

Personen:

| 146-0110 |

Schepenregister 146, f° 49 v° 16.02.1615

Jan Jan Huijbrechts Bode geeft land op molenakker voor 2 jaar in pacht aan Peeter Wackers

Personen:

| 146-0111 |

Schepenregister 146, f° 49 v°, In marge 14.02.1616

pacht voldaan, akte doorstreept

| 146-0112 |

Schepenregister 146, f° 50 r° 26.02.1615

juffr Dinga d'Ardennen x +Jan van Vollenhoven, schout en rentmeester in Loenhout, en Michiel Jordaens x Cornelia Jan Huijbrechts Bode dr - Jan Jan Huijbrechts Bode - Jan Bode Timmermans als voogd en Jan Michielssen van den Elsacker als toeziener van de 2 nakinderen +Jan Huijbrechts Bode x Margriete Bartholomeeusen; akkoord over de actiën die vs Dinga d'Ardenne op het sterfhuis +Jan Huijbrechts Bode heeft, o.m. over koop van huis, molen, verlopen cijns, achtergelaten goederen Lambrechts van Bavel in Popendonk

Personen:

| 146-0113 |

Schepenregister 146, f° 50 v° 26.02.1615

Michiel Willemssen, Oud Gastel, x Anneken Quirijn van Eeckele dr, ook in naam van de kinderen van Lenaert Cornelis Stadskijnt x +Susanneken Jan Quirijns van Eeckele dr - en Jacobmijn van Aerde dr x +Jan Deurens van Huijsen, geassisteerd met mr. Geeraert Luijcx - Jan Jan Deurens van Huijsen; akkoord over weide in Tereik en weide in Neerven, deze laatste nu in handen van Cornelis Willem Huijbrechts (xx Cornelia mr. Jan Hegge x +Adriaen van Ostaeyen). Item over rente van 2 Kgld op goederen in handen van Cornelis Jan Ooms waarover nog proces in Wuustwezel is hangende

Personen:

| 146-0114 |

Schepenregister 146, f° 52 r° s.d.

Jan Wouter Rombouts en Anthonij Cornelis Wackers, akkoord over rente van 4 Kgld 6 V rogge die vs Anthonis gekocht had van Nijs de Bije op goederen in Sneppel achtergelaten bij +Henrick Jan Heuvelmans en die vs Jan Wouters 'gecalengiert' had

Personen:

| 146-0115 |

Schepenregister 146, f° 52 v° 30.12.1614

heer en mr. Adriaen Gillis, pastoor in Ginneken, en Hendrick Vrans Dekens, Breda, te samen in naam van heer en mr. Joachim Gillis, burgemeester van Breda (procuratie notaris Janssen in Breda), hebben opgedragen tot behoef van Jacob van der Welt in de naam van Anthonis van der Buijten goederen in Sneppel op de voorwaarden zoals Jan Neessen Huijbrechts die in pacht gebruikt heeft en de verkoper die gekocht heeft van zijn mede erfgenamen van zijn grootvader de heer Cornelis Beijerlinck

| 146-0116 |

Schepenregister 146, f° 53 v° 02.03.1615

certificatie voor Anthonis Jan Rombouts x Dimpna Adriaen van Aerde. Bezitten 2 steden met huis en toebehoren in Neerven, alsmede heide in Wesel. Dimpna geeft haar man machtiging om deze goederen te mogen belasten

Personen:

| 146-0117 |

Schepenregister 146, f° 54 r° 14.03.1615

Peeter Peeter van Breda verklaart op verzoek van Jan Peeter Keijsers dat hij onlangs in Brecht was in het huis van Adriaen de Vorster, en dat dezelfde vorster zei dat hij samen met zijn medevorster ten huize van Jan Peeter Keijsers was geweest en daar tegen Adriaen Jan Peeter Keijsers heeft gesteld 'gij zult U vader steken'

Personen:

| 146-0118 |

Schepenregister 146, f° 54 r° 17.03.1615

certiciatie voor Rombout Wouter Rombouts. Bezit huis, hof, etc in Neerven

Personen:

| 146-0119 |

Schepenregister 146, f° 54 v° 17.03.1615

Anthonis Cornelis Wackers x Cathelijne Cornelis Kesselmans verkochten aan Jan Wouter Rombouts x Magriete Lenaert Boets een rente van 6 V rogge 4 Kgld gekocht van Nijs de Bije (schepenakte 05.02.1613) en dewelke Anthonis Wouter Laats x Lijsbeth Gheerts van Elsacker verkocht hadden aan Anthonis van Alphen x Leonarda (schepenbrief 09.05.1553)

Personen:

| 146-0120 |

Schepenregister 146, f° 55 r° 18.03.1615

certificatie voor Cornelis Jan Keesselmans x Lijntken Cornelis Maes, Zandvliet, bezitten huis en hof in Loenhout, tevens een weide bij Cornelis Anthonis Goris nu Aerden Anthonis Aerts stede tot Brecht, een weide en land in de "hechtse acker" en nog andere goederen

Personen:

| 146-0121 |

Schepenregister 146, f° 55 v° 17.03.1615

Cornelis van Dongen, schout, rentmeester en kastelein in naam van Johan Robrecht van Lind, in dienst van de bisschop van Bambergen (procuratie notaris Joannes Raddingius te Bambergen 04.04.1613) verkocht aan Hendrick van Erffrenten x Maria Joes Mutsaerts een stede aan de kerk O de warande Z de erven Lenaert Jan Ments, Anthonis Goris en Cornelis Anthonis Goris. Item erve "het kerckblock" gelegen aan vs stede N erfgenamen Jan van Marum. Item stuk land "de klein dorent"

Personen:

| 146-0122 |

Schepenregister 146, f° 56 v° 17.03.1615

Anneken Keermans x +Jacques Haest geassisteerd met Dijrcken Gielens, Antwerpen - Joris Jacques de Haest - Anthonis Goris Conincx xx Margriete Dielis de Haest (x +Willem Christiaens, die voogd is geweest van Jacques de Haest); akkoord nopens goederen en renten, ondermeer nagelaten door +Cornelis Dielis Haest (schepenbrief Antwerpen 22.06.1571)

Personen:

| 146-0123 |

Schepenregister 146, f° 57 r° 19.03.1615

certificatie voor Lenaert Mathijs Jans, bezit land, akker, beemd en weide, alles in de berenstraat

Personen:

| 146-0124 |

Schepenregister 146, f° 57 v° 19.03.1615

Jan van Dietfort Anthonissen verkocht aan Arnout Adriaenssen van Ostaijen x Adriaentken Sijmons een beemd op het "hoochbosch" aan "huffelaer heiken" verkregen van +Anthonis Jan Hovelmans

Personen:

| 146-0125 |

Schepenregister 146, f° 58 r° 19.03.1615

zelfde verkocht aan Christoffel van Aerde x Heijlwich van Dietfort Anthonis dr land aan "brielschans vonder"

Personen:

| 146-0126 |

Schepenregister 146, f° 58 r° 31.03.1615

Christiaen Vorsselmans en Peeter van der Staeijen, Loenhout, gemachtigd van Augustijn van der Munte x (+Maeijken Peeter Geert Vorselmans) … en Claas Janssen van Paasschen … en van Barent Claessen van Paesschen … beider neven, in de naam van Maeijken, achtergelaten weeskind vs Augustijn van der Munte x +Maeijken Peeter Vorselmans transporteren de goederen waarvan de verkopen gedaan zijn door Augustijn van der Munten op 13.03.1614 aan Adriaen Peeters de Heun en op 16.06.16.. aan Jan Michielssen van den Elsacker x Anneken Jan Goossens

Personen:

| 146-0127 |

Schepenregister 146, f° 59 r° 09.03.1615

certificaatie voor Peeter Jan Bode x Adriana Casus, Loenhout, bezitten huis, hof etc in Terbeek, land in de "beekse akker", beemd "de perbeempt" in Sneppel

Personen:

| 146-0128 |

Schepenregister 146, f° 59 r° 13.04.1615

certificatie voor Cornelis Jan Keesselmans x Cathelijn Cornelis Maes, Zandvliet, over aan hen verleende attesten

Personen:

| 146-0129 |

Schepenregister 146, f° 59 v° 13.04.1615

Jan van Dietfort Anthonissen verkocht lang geleden aan Martijntken Jans van Vollenhoven x … van den Po(e)l, Wortel, een rente van 25 st, die Wouter Peeter Wouters van de Cloot jaren geleden uitreikte Peeter Hovelmans (04.05.1530). De rente is Jan Anthonis van Dietfort aangestorven van Anthonis Jan Hovelmans

Personen:

| 146-0130 |

Schepenregister 146, f° 60 v° 27.04.1615

certificatie op verzoek van Cornelis Jan Keesselmans, Zandvliet. Compareerden mr. Geerardt Luijcx, stadhouder en oud schepen, Jan Nijs van Tijchelt, oud H Geestmeester in Loenhout, Jacob Wouters van der Wilt, oud circa 33jaar, verklaren op verzoek van Cornelis Jan Keesselmans vorige zaterdag vergaderd te hebben met de weduwe en enige naaste 'vrinden' van Cornelis Goris Aertssen de jonge ter presentie van Niclaes van Dale en Janne van Dietfort, over de 'zoening' aangaande de manslag door Cornelis Jan Keesselmans op Cornelis Goris Aertssen. Zijn ook ten huize geweest van Jan Cornelis Goris Aertssen, broer van de overledene, die zich niet in de zoening kon vinden

Personen:

| 146-0131 |

Schepenregister 146, f° 61 r° 27.04.1615

Niclaes Adriaen Segers, oud circa 50jaar, gedaagd door de vorster Gillis Willemsen, getuigt dat hij circa 6 jaar terug in Neerven was ten huize van Michiel Michiel van den Elsacker, alwaar Cathelijn Jan Cornelis Keesselmans x Anthonij Wackers, Maeijken Jan Cornelis Keesselmans x Christiaen van Nuijnhem, Jan Jan Huijbrechts Bode x +Jenneken Jan Cornelis Keesselmans als voogd van zijn zoon Jan en Cornelis Jan Keesselmans de goederen van hun vader Jan Cornelis Keesselmans hebben gedeeld, en dit voor zoverre dat Amerentia Schoenmakers, hun nicht, nu reeds geruime tijd uit den lande, niet zou weerkeren

Personen:

| 146-0132 |

Schepenregister 146, f° 61 v° 27.04.1615

Michiel Jordaens x Cornelia Jan Huijbrechts Bode - Jan Bode Timmermans als voogd met Jan Michielssen van den Elsacker als toeziener van de 2 wezen van +Jan Huijbrechts Bode x Margriete Bartholomeeussen, allen tevens in de naam van de wezen +Jan Jan Huibrechts Bode - Mathijs Janssen als gootvader van de nakinderen van Jan Jan Huijbrechts Bode; zijn schuldig aan mr. Heijndrick Montens, advokaat, en aan mr. Adriaen Dijrven, secretaris in Breda, ten behoef van mevrouwe Anna van Brecht x +heer Henrick Tseraets, o.m. een som van 86 Kgld 4 st en nog andere genoemde schulden

Personen:

| 146-0133 |

Schepenregister 146, f° 62 v° 29.04.1615

Michiel Jordaens is schuldig aan Gommaer Macharis, Ekeren op de donk, 300 Kgld

Personen:

| 146-0134 |

Schepenregister 146, f° 63 r° 29.04.1615

Marten Wouter Heijns, Westmalle, bezat 15 tot 16 jaar terug een rente van 3 st op Aert Adriaen Aerts x Cathelijn Cornelis Maes

Personen:

| 146-0135 |

Schepenregister 146, f° 63 r° 30.04.1615

certificatie op verzoek van de voogden van de weeskinderen Jan Jan Huijbrechts Bode, over transporten van stukken land, ondermeer op het "hoochbosch"

Personen:

| 146-0136 |

Schepenregister 146, f° 63 v°

idem als voorgaande

Personen:

| 146-0137 |

Schepenregister 146, f° 64 r° s.d.

op verzoek van Jan Peeter Huijbrechts x Cathelijn Jan Nicasus Huijsskens - Peeter Jan Bode x Adriaene Jan Nicasus Huijsskens - Jan Janssen voor zijn schoonmoeder Marie Nicasus Huijsskens; verklaren Peeter Wackers, schepen, circa 70jaar en Lenaert Jan Ments, oud burgemeester, circa 64jaar dat zij 40 tot 50 jaar terug gekend hebben Nicasus Huijsskens, geboren in Loenhout, is omwille van 'den troebelen tijd' en de oorlogen naar het buitenland vertrokken. Vs Marie is zijn gerechte zuster en vs Cathelijn en Adriaene dochters van vs Nicasus' broer

Personen:

| 146-0138 |

Schepenregister 146, f° 64 r° 04.05.1615

Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Reijns, Cornelis Verboven Cornelissen, Peeter van Aken, Peeter Jan Janssen, Christiaen Vorsselmans en Franchois Imbrechts, schepenen van Loenhout, attestatie voor +Cornelis Cornelis Goris Aerts, op verzoek van zijn weduwe, van Jan Cornelis Goris Aerts en van Peeter Hendricx van Staeijen als momboor van de weeskinderen

Personen:

| 146-0139 |

Schepenregister 146, f° 64 v° 13.05.1615

Jan Wouters - Anthonij Wouter Rombouts - Laureijs Wouter Rombouts - Rombout Wouter Rombouts - Anthonis Jan Rombouts - Jan Heijndricx van Gastel x Marie Jan Rombouts, samen ook voor Dionijs de Bije, Hoogstraten x Cathelijne Jan Rombouts; samen erfgenamen van Elijsabeth Jan Rombouts hun 'moetken', S/D erfgoederen van …(niet vermeld, in hoofding staat erfgenamen Bette Jan Rombouts). Hofstede achter "den heuvel", met 3 eiken, 3 appelbomen en kerstboom. Nog andere eiken en berk en andere goederen

Personen:

| 146-0140 |

Schepenregister 146, f° 66 v° 14.05.1615

Cornelis Jan Keesselmans, Zandvliet - Cathelijn Jan Cornelis Keesselmans x Anthonij Cornelis Wackers - Marie Jan Cornelis Keesselmans x Christiaen van Nuijnhem - Peeter Heijndricx van Staeijen als voogd met Cornelis Nelemans als toeziener van Jantkene Jan Jan Huijbrechts Bode, voorzoon, moeder was +Jenneken Jan Cornelis Keesselmans; akkoord over zekere processen die nog hangende waren, betreffende uitkoop van goederen die toegekomen waren Amerentia Schoenmakers, Keulen (?), wier moeder was +Dingna Cornelis Keesselmans

Personen:

| 146-0141 |

Schepenregister 146, f° 66 v°, In marge 17.06.1616

Cornelis Jan Keesselmans betaald door Peeter Heijndricx van Staeijen als voogd van Hansken, voorzoon van +Jan Huijbrecht Bode

Personen:

| 146-0142 |

Schepenregister 146, f° 67 v° 14.05.1615

Cornelis Jan Keesselmans transporteert aan mr. Geraerd Luijcx 50 Rgld, hem toekomende uit naam van de erfgenamen Beijerlincx en Cornelis Willem Huijbrechts xx Cornelia Jan Hegge dr (x +Adriaen van Ostaeijen) 380 Rgld

Personen:

| 146-0143 |

Schepenregister 146, f° 68 r° 12.06.1615

Jacob Verdijck, schout in Brecht, verkocht aan sr Cornelis van Dongen, schout in Loenhout, een rente van 4 Kgl op een stede aan "sneppel heijde" eertijds toebehorende aan Jan Willem Nouts, nu van vs van Dongen, en welke rente hem verstorven was van +Catharina Theuns (x +Michiel Verdijck), zijn grootmoeder

Personen:

| 146-0144 |

Schepenregister 146, f° 68 v° 12.06.1615

Dingna Jan Thijs Schrijvers dr x Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan sr Cornelis van Dongen een rente van 2 V rogge eveneens op vs panden (vorige akte), haar toegekomen van +Cathelijn Cornelis Verboven haar 'moeijken'

Personen:

| 146-0145 |

Schepenregister 146, f° 68 v° 25.06.1615

certificatie voor Cathelijne Jan Cornelis Keesselmans x Anthonij Cornelis Wackers, Marie Jan Cornelis Keesselmans x Christiaen van Nuijnhem en Peeter Heijndricx van Staeijen als voogd van de wezen Jan Jan Huijbrechts Bode x +Jenneken Jan Cornelis Keesselmans over bepaalde goederen als gespecificeerd in de S/D voor +mr Jan van Maren, secretaris, de dato 31.01.1609

Personen:

| 146-0146 |

Schepenregister 146, f° 69 r° 07.07.1615

op verzoek van Cornelis Jan Keesselmans, nu wnde in Zandvliet, verklaren schepenen dat gecompareerd zijn: Anthonij Joes Huijbrechts, ca 74jaar, eertijds bedezetter, Niclaes van Dale, oud schepen en stadhouder, ca 64jaar, Jan Engelen Anthonissen, oud borgemeester, ca 64jaar, Peeter Ijsendoncx, ook oud borgemeester, ca 63jaar, Jan Nijs van Tijchelt, ook oud borgemeester, ca 55jaar, Michiel Michiels van den Elsacker, heilig geestmeester, ca 45jaar, Cornelis Jan Stups, voorgaand collecteur des hertogs bode, ca 44jaar, Jan van Dale, ook oud collecteur, ca 45jaar, alle in Loenhout en meestendeels in de buurt van verzoeker gewoond hebbende, en Rogier Lans, ca 30jaar, wnde in Neerven op de stede toekomende Cathelijn Cornelis Maes, vrouw van verzoeker. Allen getuigen verzoeker van kinds af gekend te hebben. Heeft zich steeds goed gedragen behalve 'dat hij tot twee verscheijdene reijsen ongeluck van manslage tot sijnen grooten leetwesen heeft geperpetreert'. Na de laatste, op Cornelis Goris Aerts, diende hij uit Loenhout te vertrekken. Eerste manslag was in St. Lenaerts op Thomas N.N., waarvoor een zoening was gemaakt

Personen:

| 146-0147 |

Schepenregister 146, f° 70 r° 27.06.1615

Jan Anthonis Hendricx, Zundert, voor de helft en Jan Reijnierssen, Zundert, voor een vierendeel verkochten aan sr Jaspar de Hase, koopman, Antwerpen x Marie een rente uitgaande op de goederen van der munten (schepenbrief 29.01.1557). De rente is comparanten verstorven van +Marie en +Anthonie Nout Anthonis Nout Goris dochters hun oudernichten

| 146-0148 |

Schepenregister 146, f° 70 v° 18.07.1615

Cornelis van Aerde x Marie Heijndricx van Riele - Adriaen Janssen x Marie Jan van Riele - Adriaen Cornelis Franssen en Jan Michiels van den Elsacker als momboors van de weeskinderen +Lenaert van Riele, samen ook voor hun medeconsoorten; hebben Daniel Buijcx ten behoeve van sr Jacques Loemans, koopman in Antwerpen, een rente van 3 Rgld laten afkwijten

Personen:

| 146-0149 |

Schepenregister 146, f° 70bis r° 27.07.1615

in St. Lenaerts verscheen voor schepenen van Loenhout Jan Schuers x Anthonia Peeter Mathijs, in naam van Johanna Swaerdragers Jans dr, dochter van zijn echtgenote, procuratie Grobbendonk (15.07.1515), en liet Adriana Nout Adriaen van Ostaeijen, weduwe, een rente lossen van 2 Kgld, geheven op goederen binnen Loenhout

| 146-0150 |

Schepenregister 146, f° 70bis v° 19.08.1615

Cornelie Willem Vermeeren dr x Denis Jacobs verkochten aan Michiel Jordaens een rente van 6,5 V rogge, geheven op "delkens pat", toebehorende de erfgenamen +Adriaen Vermeeren x Dingne van Aerde (schepenbrief 11.01.1519). Comparanten hadden rente laten belenen op 20.06.1612

Personen:

| 146-0151 |

Schepenregister 146, f° 71 r° 28.09.1615

Cornelis Adriaen Diels heeft van Jan Janssen van Ostaeijen 100 gulden geleend, heeft hem in belening beemd overgedragen

Personen:

| 146-0152 |

Schepenregister 146, f° 71 r°, In marge 02.05.1655

Gabriel Cornelissen x weduwe Jan Janssen van Ostaeijen en Huijbrecht Francken als momboor van de weeskinderen Jan Janssen van Ostaeijen hebben de 100 gulden ontvangen

Personen:

| 146-0153 |

Schepenregister 146, f° 71 v° 05.12.1615

Jan Laureijs Nouts en Jan Engelen hebben enige jaren terug goederen gemangeld. Jan Engelen bekwam land en weide in Neerven "de gagelschooten", gekomen van Willem Jan Nouts. Jan Laureijs Nouts bekwam land op molenakker gekomen van Cornelis Buijens

Personen:

| 146-0154 |

Schepenregister 146, f° 73 r° 07.12.1615

heer Marten Aerts, pastoor in Loenhout, met zijn voogd Jan Cornelis Goris, en Jan Cornelis Goris en Wouter Peeters als heilig geestmeesters, hebben op 19.07.1613 getransporteerd aan Jasper de Haze, koopman, Antwerpen, hun recht in de hoeve "de munte" in Loenhout, nl rente van 7 V rogge en 11 V rogge en de gift die Marie Wouter Stoops x Rombout Cornelis Rombouts had gedaan

Personen:

| 146-0155 |

Schepenregister 146, f° 73 r° 07.12.1615, vervolg

(Nota: de akte bevat tevens een latijnse tekst)

| 146-0156 |

Schepenregister 146, f° 75 r° 09.06.1616

Catherina Cornelis Maes x Cornelis Keeselmans transporteert in belening aan Cornelis Aerts, alias Maeske, Brecht, een beemd in "marumhoeck" waarin Cornelie mr. Jan Hegge dr ook een vierendeel heeft

Personen:

| 146-0157 |

Schepenregister 146, f° 75 v° 10.10.1615

akkoord tussen Dingne Dardenne x +Jan van Vollenhoven en Franchois Imbrechts als erfgenaam van +Cornelis Imbrechts over achterstallige betaling

Personen:

| 146-0158 |

Schepenregister 146, f° 76 r° 09.12.1615

certificatie voor Niclaes Segers x echtgenote dat hij stede in Sneppel bezit

| 146-0159 |

Schepenregister 146, f° 76 r° 09.12.1615

certificatie voor Gillis Willem Christiaenssen, erfde van zijn vader erven bij de kerk

Personen:

| 146-0160 |

Schepenregister 146, f° 76 v° 16.10.1615

Jan Wouter Rombouts - Laureijs Wouter Rombouts - Anthonis Wouter Rombouts; erfgenamen voor één helft van Elisabeth Jan Rombouts, S/D achtergelaten goederen vs Elisabeth Jan Wouter Rombouts, o.m. land op molenakker en andere erven

Personen:

| 146-0161 |

Schepenregister 146, f° 78 r° 18.12.1615

Lenaert Lenaerts van Houtele en Naenken Lenaerts van Houtele x Jacob Jacobs verkochten aan Cornelis Anthonis Goris een stuk land op molenakker

Personen:

| 146-0162 |

Schepenregister 146, f° 78 v° 22.12.1615

Jan van Dietfoirt ontvangt 85 Rgld 14 st van Peeter Jans Bode als momboor van de weeskinderen Peeter Gerardt Wijts ter voldoening voor de belening die Adriaen Vermeeren gedaan had op een beemd "de hulsdonge" de vs weeskinderen toebehorend en mede ook voor de evictie die Laureijs Reijns voor hem zelf en Adriaen Goris Kerstens gedaan had, zodat de beemd wederom vrij is. Erfgenamen Adriaen Vermeeren hebben nog aktie van 12 Rgld op Jochim Daneels, Heijnrick Jans en Jan de Bueckeler

| 146-0163 |

Schepenregister 146, f° 79 r° 31.12.1615

certificatie dat Peeter Staeijmans Heijnricxssen x Margriete Geerts Van der Munten stede aan de kerk bezit. Item stuk erve bij koop van Jan Nijs van Tijchelt, weide

Personen:

| 146-0164 |

Schepenregister 146, f° 79 v° s.d.

Jacob Mercus x Margriete nemen Lisken aan, nadochter van Jan Huijbrecht Bode de oude x vs Magriete. Mombers zijn Jan Bode en Jan Michielssen van den Elsacker

Personen:

| 146-0165 |

Schepenregister 146, f° 79 v° s.d., vervolg

In marge: niet gepasseert, akte is doorstreept

| 146-0166 |

Schepenregister 146, f° 80 r° 31.12.1615

Jan Michielssen van den Elsacker neemt Lisken aan (cfr voorgaande akte)

Personen:

| 146-0167 |

Schepenregister 146, f° 80 v° 01.03.1616

Jacob Mercus Kenis heeft vs kind aangenomen op zelfde conditie als tevoren Jan Michielssen van den Elsacker

Personen:

| 146-0168 |

Schepenregister 146, f° 81 r° 12.01.1616

op verzoek van Cathlijne Maes x Cornelis Jan Keesselmans compareren mr. Peeter Jordaens en Jan Nijs van Tijchelt aangaande de onroerende goederen die Cathlijne X Cornelis hadden van Cornelis Cornelis Goris Aerts

Personen:

| 146-0169 |

Schepenregister 146, f° 81 r° 22.01.1616

Cornelia Jan Huijbrechts Bode dr x Michiel Jordaens - Jan Bode als voogd en Jan Michielssen van Elsacker als toeziener van de nakinderen +Jan Huijbrecht Bode de oude x Margriete Bartelmeussen - Peeter Staeijmans als voogd, mede voor Cornelis Cornelis Mattijssen als toeziener van de voorkinderen +Jan Huijbrechts Bode de jonge - Adriaen Staeijmans als voogd en Matijs Janssen als toeziener van de nakinderen +Jan Huijbrechts Bode de jonge; verkochten aan Cornelis Arnouts Wagemaeckers x Maijken Heijnrick Pauels een stede in Popendonk, gekomen van Lambrecht van Bavele Z de stede van Adriaen Peeters de Haen bij koop van Cornelis Antonis Goris en die gekomen is van Arnout van Ostaeijen. Verder nog andere percelen

Personen:

| 146-0170 |

Schepenregister 146, f° 83 r° 29.02.1616

Willem Jacob Luijcx en Jan Verhese x Catelijne Michiel Tijs Luijcx (procuratie schepenen Hoogstraten 21.05.1601) verkochten Lambrecht Engelen een rente van 2 V rogge en 15 st

Personen:

| 146-0171 |

Schepenregister 146, f° 83 r° 29.02.1616

Elisabeth Jan Heijnricx van Loenhout laat zesde deel kwijten van een rente van 2 Rgld 4 st op de goederen van Peeter Jan van Bavele in Sneppel, eertijds toebehorende aan Matijs Cleijs Heijlen

| 146-0172 |

Schepenregister 146, f° 83 v° 29.02.1616

Elisabeth Jan Heijnricx van Loenhout laat zesde deel kwijten van een rente van 6 V 3 L rogge op de goederen van Adriaen Bartelmeussen in Sneppel

| 146-0173 |

Schepenregister 146, f° 84 r° 09.03.1616

Jan Cornelis Pauwels verklaart geen actie meer te hebben in de stede gekomen van Heijnrick van der Buijten en op 06.07.1606 gekocht door Heijnrica Jans Verhoeven dr x Cornelis Pauwels comparants vader. vs Heijnrica verkocht de stede aan Cornelis Lenaert Luijcx

Personen:

| 146-0174 |

Schepenregister 146, f° 84 r° 09.03.1616

Rombout Wouter Rombouts x Adriana Goris Diels bezit weiland en beemd in Loenhout, o.m. aan de Blaakt

Personen:

| 146-0175 |

Schepenregister 146, f° 85 r° 12.03.1616

Laureijs Janssen x Marieken Marijnis Merckx hebben stede in Neerven. Mede gecompareerd Peeter Denis en Anthonis Jan Rombouts

Personen:

| 146-0176 |

Schepenregister 146, f° 85 v° 12.03.1616

Laureijs Cornelis Reijns machtigt zijn vrouw Margriete Michiels van Elsackers dr om de penningen te ontvangen van de verkoop en aflossing van de rente van 25 st op goederen in Westmalle en Zoersel

Personen:

| 146-0177 |

Schepenregister 146, f° 86 r° 28.03.1616

Cornelie Adriaen Vermeeren dr x Jan Dietfoorts - Catlijn Adriaens Vermeeren dr x Lambrecht Broomans - Margriete Adriaens Vermeeren dr x Adriaen Wouterssen; machtiging van hun echtgenoot om de goederen in Brecht afkomstig van hun vader Adriaen Vermeeren en gekomen van Jenneken Michiels Merijts kinderen, te verkopen

Personen:

| 146-0178 |

Schepenregister 146, f° 86 v° 17.03.1616

Catlijn Maes, gerecht door haar man Cornelis Jan Keesselmans en Jan Cornelis Goris als voogd van de weeskinderen +Cornelis Cornelis Goris, akkoord over de doodslag op vs +Cornelis Cornelis Goris door vs Keesselmans

Personen:

| 146-0179 |

Schepenregister 146, f° 87 r° 17.03.1616

idem

| 146-0180 |

Schepenregister 146, f° 87 v° s.d.

Marck Bartelmeussen, schoonvader is Anthonis Joossen, bekent dat Jan Jacobs hem de som van 50 Kgld geleend heeft, welke 50 gulden Jan Jacobs eveneens in belening had opgenomen van Cornelis Coppen Jans, Zundert (Tereik)

Personen:

| 146-0181 |

Schepenregister 146, f° 87 v° 23.03.1616

Jan Jacobs leende van Cornelis Koppen Jans, Zundert (Tereik) de som van 50 Rgld

| 146-0182 |

Schepenregister 146, f° 88 r° 29.03.1616

Margriete Antonis Lippens dr machtigt haar man Nicolaes Segers om de goederen vermeld in de schepenbrief dd 09.12.1615 te mogen belasten

Personen:

| 146-0183 |

Schepenregister 146, f° 88 v° 29.03.1616

Franchois Imbrechts Jan van Dietfoort verklaren dat de stede in Neerven toebehorende Laureijs Janssen x Maijken Marijnis Merckx gelegen is O Catelijn Cornelis Maes Z Antonis Wouter Rombouts. Item land en weide

Personen:

| 146-0184 |

Schepenregister 146, f° 88 v° 02.04.1616

Jan Marijnis Merckx verkocht aan Laureijs Jan Kustermans x Marie Marijnis Merckx dr zijn deel in de stede in Neerven gekomen van Marijnis Merckx. Item zijn deel in een akker

Personen:

| 146-0185 |

Schepenregister 146, f° 89 v° 11.04.1616

sr. Daniel Buijcx, schout in Loenhout, gemachtigd van heer Jochim Gillis, oud president en tegenwoordige schepen in Breda verkocht aan Adriana Sijmons x +Arnout van Ostaeijen en hun kinderen land in Sneppel

Personen:

| 146-0186 |

Schepenregister 146, f° 90 r° 11.04.1616

Lisken Adriaens van Aken dr x +Goris Gabriels xx Steven Diricx en Jan Cornelis Goris als voogd en Peeter van Aken als toeziener van de onbejaarde kinderen vs Goris Gabriels x Lisken. Akkoord over sterfhuis. Kinderen noemen Gabriel, Huijbrecht en Naenken

Personen:

| 146-0187 |

Schepenregister 146, f° 91 r° 16.04.1616

Jan Laureijs Nouts als koper gevest in het vierde deel in de stede en goederen achtergelaten bij Willem Jan Nouts x Adriana als Marie Jacobs de Leuwe dr x Geraert de Coninck, mede in naam haar zusters Tanneken en Stoffelijne gecedeerd hebben op 09.03.1598

Personen:

| 146-0188 |

Schepenregister 146, f° 91 v° 26.04.1616

Cornelis Laureijs Reijns verklaarde in Brecht geweest te zijn ten huize van Cornelis Nieuwelants. Waren daar ook Jan Jacobs Geertssen en mr. Cornelis Botterschot, schout in Brecht dewelke woorden hadden over de imposten. Certificatie gedaan op verzoek van mr. Aert Christiaens en mr. Lenaerdt Verdijck als borgen van de pachting van de impost van Brecht

Personen:

| 146-0189 |

Schepenregister 146, f° 92 r° 30.04.1616

Martijnken Jacobs (x Jacob Cornelis Bogaerts) ratificeert het akkoord van haar man en Ijken haar moeder nopens de doodslag op vs Jacob haar vader. Machtigt haar man

Personen:

| 146-0190 |

Schepenregister 146, f° 92 v° 28.03.1616

Jan Bode als voogd en Jan Michielssen van Elsacker als toeziener van de kinderen van het nabed +Jan Huijbrecht Bode de oude cederen in vorm van belening aan Jan Lodewijckx hooimade

Personen:

| 146-0191 |

Schepenregister 146, f° 92 v°, In marge 16.03.1617

voldaan, akte doorstreept

| 146-0192 |

Schepenregister 146, f° 93 r° 11.06.1616

Marie Jan Thuens dr x Pauwels de Braeckeler voor een helft en Cornelis Jan Huijbs en Adriaen Hovelmans voor de andere helft verkochten Peeter Heijndricx van Staeijen x Margriete een rente van 30 st op de stede bij de kerk achtergelaten bij Cornelis Aerts, nu behorend vs Peeter van Staeijen

| 146-0193 |

Schepenregister 146, f° 93 v° 09.06.1616

Jan Jan Denis en Marieken Jan Denis machtigen mr. Willem Hanecaps, advocaat binnen Breda om te procederen tegen Peeter Jan Huijgen

| 146-0194 |

Schepenregister 146, f° 94 r° 15.06.1616

Gijsbrecht Bevere, knaap van de 'armenmeesters' van Middelburg, Zeeland, met Hans Lievens Vergeldere gemachtigd van de aalmoezeniers van Middelburg, machtigt mr. Peeter Jordaens inzake de nagelaten goederen van +(in Loenhout) Maijken Imbrechts, moeder van Joris Delincx en grootmoeder van Josijnken Joris Delincx, welke laatstgenoemde kind onderhouden wordt door vs armenmeesters

Personen:

| 146-0195 |

Schepenregister 146, f° 95 r° 31.03.1616

Peeter Heijnricx van Staeijen x Margriete van der Munten debet Peeter Adriaen Anthonissen, Wernhout106 Rgld 5 st

Personen:

| 146-0196 |

Schepenregister 146, f° 95 r°, In marge 18.05.1626

Marie Jan Verhaert x +Peeter Adriaen Anthonissen bekent voldaan te zijn, akte doorstreept

Personen:

| 146-0197 |

Schepenregister 146, f° 95 s.d.

Michiel Jordaens x Cornelie Jan Huijbs Bode dr cederen als belening aan Peeter Adriaen Anthonissen, Wernhout, een beemd (akte wordt niet verder gezet op volgende blz)

Personen:

| 146-0198 |

Schepenregister 146, f° 95 s.d., In marge 25.06.1618

Peeter Adriaen Antonissen is voldaan van Michiel Jordaens

Personen:

| 146-0199 |

Schepenregister 146, f° 96 r° 10.06.1616

Lenaert Ments verkocht aan Jan Oom Janssen zijn deel in de stede "het middelaer" in Sneppel, gekomen van Quirijn Acdorens

Personen:

| 146-0200 |

Schepenregister 146, f° 98 r° 26.04.1616

Cornelis Meussen x Lijnken Adriaens van Berckenlaer, ook voor Adriaenken van Berckenlaer en Cornelis Mathijssen x +Barbel Adriaens van Berckenlaer voor zijn kinderen transporteren aan Cornelis Heijnricx Merckx ten behoeve van Cornelie Heijnricx van Eede dr, Tolen, Zeeland, een rente van 4 Rgld 10 st verstorven van Marie x +Wouter Snels

| 146-0201 |

Schepenregister 146, f° 100 r°

is blijkbaar het vervolg van de akte f° 95 v°

| 146-0202 |

Schepenregister 146, f° 100 r° 11.07.1616

Jan Duerens x Catlijne Franchois Imbrechts dr en Cornelis Gosens x Marie Franchois Imbrechts dr machtigen hun schoonvader Franchois Imbrechts in het proces tegen Peeter Jan Weerts voor wethouder van Wuustwezel

Personen:

| 146-0203 |

Schepenregister 146, f° 100 v° s.d.

Peeter Peeters van Breda heeft enige jaren geleden het achtste deel in "de doijenbempt" en het achtste deel in de beemd "de pulman" uitgewonnen, eigenaar was Peeter Jans Bode, cedeert nu zijn rechten aan zelfde

Personen:

| 146-0204 |

Schepenregister 146, f° 101 v° 01.08.1616

Elisabeth Cornelis Pauels x Adriaen Claessen verkochten aan Cornelis Lenaert Luijcx hun deel in de stede in Sneppel in de berenstraat, en dewelke Henrica Jans Verhaenen dr x Cornelis Pauwels comparants vader gekocht hadden op 06.07.1606

Personen:

| 146-0205 |

Schepenregister 146, f° 102 r° 01.08.1616

Jan Laureijs Nouts is schuldig aan Grietken Servaes x Jan Philipssen van Stratum, gemachtigd van haar man en zijn broer Philips Janssen een som van 40 Rgld over de uitkoop van de stede en goederen van Willem Jan Nouts waarvan vs Grietken mede erfgenaam was. Procuratie voor vs Grietken van haar man en diens broer gepasseerd voor schepenen en raad der stad Haarlem, Holland dd 20.07.1616

Personen:

| 146-0206 |

Schepenregister 146, f° 102 r°, In marge 18.12.1619

Grietken Servaes is voldaan van de intrest der 40 Rgld, zodat de erfgenamen Jan Lauireijs Nouts daarvan kwijtgescholden zijn

Personen:

| 146-0207 |

Schepenregister 146, f° 103 r° 12.08.1616

Adriaen Janssen Koeck x Magdalena Lenaert Praeijens bezitten beemd achter "het hoochbosch", land "kreijen" gelegen op "aerts acker", weide achter de smoutmolen gekomen van Jacob Koremans, weide bij de slagmolen waarvan de helft gekocht werd van Heijnrick Wouter Buijs, beemd gekocht van Anthonis Waechmans, hooimade gekomen van Huijbrecht Praeijens

Personen:

| 146-0208 |

Schepenregister 146, f° 104 r° 23.07.1616

regeerders van Loenhout zijn schuldig aan sr Andries Wachtmans, koopman, Antwerpen een som van 567 Kgld 9 st

| 146-0209 |

Schepenregister 146, f° 104 v° 01.08.1616

certificatie voor Aert Moens, wnde Loenhout, handelaar in ketels en andere 'cramerije', man van goede zeden etc

Personen:

| 146-0210 |

Schepenregister 146, f° 105 r° 29.08.1616

certificatie voor Paeschier Marijnis Mercx, °Loenhout, goed gedrag etc

Personen:

| 146-0211 |

Schepenregister 146, f° 105 r° 27.09.1616

Dingne Andries van den Broeck x Cornelis Rijnen van Eeckele verkocht aan Peeter Geerts van den Cloot haar erfdeel in de goederen van +Dingne Praeijens

| 146-0212 |

Schepenregister 146, f° 105 v° 12.10.1616

Magdalena Lenaert Praeijens x Adriaen Janssen Koeck machtigen Jan de Kanter, Antwerpen om aldaar aan Michiel Peeter Joordaens over te dragen hun gedeelte in de hoeve "den grooten leeuwerick" in St. Lenaerts, Brecht

Personen:

| 146-0213 |

Schepenregister 146, f° 106 v° 26.10.1616

certificatie van het testament Gillis Boudewijns x Catarina Janssen

| 146-0214 |

Schepenregister 146, f° 108 r° 17.12.1616

Peeter Wackers attesteert op verzoek van Michiel Joordaens dat ten huize Joordaens een zekere Gommaer Macharius van Eekeren is geweest en dit inzake een obligatie

| 146-0215 |

Schepenregister 146, f° 108 v° 29.12.1616

certificatie voor Cornelis Anthonis Goris x Adriana Janssen, heeft herberg "den dorent" in Loenhout (Huffel) O het huis "Antwerpen" Z en W "het schaliënhuis" van Jan en Michiel Michielssen van Elsacker, heeft hofstede "de len", land op "molenacker" gekomen van Jan Laureijs Nouts, land gekomen van Lenaert van Houtele, de goederen samen meer dan 2300 Kgld waard

Personen:

| 146-0216 |

Schepenregister 146, f° 109 v° 03.01.1617

Gerardt Adriaen Cristiaenssen machtigt Cornelis Adriaens Cristiaenssen om te ontvangen de penningen in een rente dewelke hij op gisteren verkocht heeft aan Aert Anthonis Aerts

| 146-0217 |

Schepenregister 146, f° 110 r° 03.01.1617

Anna Cleraerts x +mr Jan van Maren xx Davidt Janssen van Tolle verkochten het huis "Antwerpen", hetwelk Aert Moens gekocht had en bij calengiering overgelaten aan Cornelis Anthonis Goris

Personen:

| 146-0218 |

Schepenregister 146, f° 110 v° 04.01.1617

certificatie voor Catarina Cornelis Maes x Cornelis Jan Keeselmans, heeft stede in Neerven en andere erven

Personen:

| 146-0219 |

Schepenregister 146, f° 111 r° 11.01.1617

Jan Merckx Sgraeffen en Lenaert Jan Peeter Eels verkochten aan Jasper de Haze, koopman in Antwerpen, vierde paart in een rente van 10 L rogge op stede "de munte" (schepenbrief 29.01.1557)

Personen:

| 146-0220 |

Schepenregister 146, f° 111 v° 22.12.1616

Jacob Verdijck, Brecht verkocht aan sr Daniel Buijcx als rentmeester van heer Wijnand van den Wijngaerde, domproost in Luik een rente van 8 V rogge op hoeve in Neerven toebehoren vs van den Wijngaerde (schepenbrief 29.05.1564)

| 146-0221 |

Schepenregister 146, f° 112 r° 02.08.1616

Jan Laureijs Nouts is schuldig aan Cornelis Ruse, aandrager in de compagnie van kapitein Samuel …, liggend in het garnizoen van Breda, x Perijnken Philips een som van 40 Kgld, terzake de uitkoop van Willem Jan Nouts waarvan vs Perijnken mede erfgenaam was

| 146-0222 |

Schepenregister 146, f° 112 r° 02.08.1616, vervolg

In marge: datum onleesbaar Cornelis Ruse voldaan door erfgenamen Jan Laureijs Nouts

| 146-0223 |

Schepenregister 146, f° 113 v° 17.01.1617

Peeter Cornelissen xx Jenneken Cornelis Backers (x +Cornelis Jan Peeter Martens). Akkoord over erfgoederen Cornelis Jan Peeter Martens tussen vs Jenneken en voorkinderen o.m. stede in Terbeek

Personen:

| 146-0224 |

Schepenregister 146, f° 114 v° 19.01.1617

certificatie voor Michiel Joordaens x Cornelia Jan Huijbrechts Bode, bezitten o.m. hofstede in Loenhout op de donk en andere erven gekomen van Dingne Praeijens. Helft van stede in Popendonk gekomen van Heijnrick Vermunten

Personen:

| 146-0225 |

Schepenregister 146, f° 116 r° 28.01.1617

certificatie dat de lentevruchten (gerst, haver en boekweit) in 1615 door langdurige droogte zijn bedorven en ook groen afgemaaid en aan de beesten gevoederd

| 146-0226 |

Schepenregister 146, f° 116 v° 29.01.1617

Margriete Peeter Boets x +Jan Wouters met haar voogd Laureijs Cornelis Reijns en anderzijds Wouter, Daniel en Peeter Jan Wouters, hun kinderen, allen bejaard, akkoord over roerende en onroerende goederen

Personen:

| 146-0227 |

Schepenregister 146, f° 118 r° 14.02.1617

Adriaen Vermunten - Marie Willem Casus; Jan Peeter Huijben x Catlijne Jan Casus dr - Peeter Jans Bode x Naentken Jan Casus - Marie Jan Casus Huefkens; machtigen mr Anthonis Diericx, procureur en vs Peeter Jans Bode om te procederen in Brecht en elders terzake het versterf van Aert Verhoeven en Marie Willem Willemssen

Personen:

| 146-0228 |

Schepenregister 146, f° 119 r° 15.02.1617

Pauwels Willem Aertssen verkocht aan Daniel Schuermans x Maeijken Jans de Beere een beemd "de evener"

Personen:

| 146-0229 |

Schepenregister 146, f° 119 v° 16.02.1617

Anneken Jacob Sens dr machtigt Jan Cornelis Goris om haar achterstallige schulden te innen

Personen:

| 146-0230 |

Schepenregister 146, f° 120 r° 02.03.1617

Boudewijn Mathijs Hovelmans als voogd van de kinderen Sijmon Cornelis Keesselmans en Lijnken Adriaenssen x +Sijmon Cornelis Keesselmans xx Cornelis Janssen met haar voogd Niclaes van Dale, akkoord met vs Cornelis Janssen als voogd en Jan Cornelis van der Buijten als toeziener van de kinderen Lijnken Adriaenssen, beide wnde in Zeeland (in de plate), dit in verband met de stede in Neerven en andere goederen

Personen:

| 146-0231 |

Schepenregister 146, f° 120 r°, In marge 10.03.1618

Cornelis Janssen en Jan Cornelis van der Buijten zijn voldaan van Boudewijn Mathijs Hovelmans

Personen:

| 146-0232 |

Schepenregister 146, f° 120 v° 15.02.1617

Heijnrick van Gestele transporteerde aan Joos Huijbrecht Joossen hooimade op de Blaakt

Personen:

| 146-0233 |

Schepenregister 146, f° 121 r° 01.03.1617

Margriet van der Munten x Peeter Staeijmans verklaart dat zij een jaar geleden in Antwerpen was alwaar Reijnier Smeesters en Tanneken Kermans x +Jacques Haest, wnde in "de klock" in Antwerpen, bij elkaar waren en woorden hadden en vroegen achter de prijs van land in Loenhout. Reijnier Smeesters logeerde meermaals bij Jan Michielsen van Elsacker

Personen:

| 146-0234 |

Schepenregister 146, f° 121 v° 27.02.1617

certificatie voor Peeter Aerts Sgrauwen x Elisabeth Jan Cornelis Maes. Uit nazicht van het register 'den overbrenger' van het jaar 1574, meer bepaald onder het gehucht Huffel en zijn 'bijbanck', blz 6, blijkt dat 'Jacob de Bruijne een stede … op het hoochbos een vierendeel bunder hooimade reikt uit Janne Maes 10 L rogge, Casus Casus 11 L rogge, waarboven geschreven met de hand van +mr Jan van Vorspoele, toenmalig secretaris, was afgelost augustus 81'. Jacob Jacobs de Bruijn zoon had de stede verkocht aan +Peeter Heijnricx, ondervorster

Personen:

| 146-0235 |

Schepenregister 146, f° 122 v° 06.03.1617

Catlijne Jan Keesselmans dr x Anthonis Cornelis Wackers en Maeijken Jan Keesselmans x Christiaen Jans van Nuijnhem verkochten aan Jacob Vercaert x Elisabeth Heijnrick Thomas dr een akker in Heecht

Personen:

| 146-0236 |

Schepenregister 146, f° 123 r° 06.03.1617

Wouter, Daniel en Peeter Jan Wouter Rombouts kinderen, moeder is Margriet Peeter Lenaerts Bode, S/D erf- en leengoederen van hun vader +Jan Wouter Rombouts, nadat de moeder werd uitgekocht met lijfrente. Wouter Jan Wouters verkrijgt o.m. "het latbos", "den suijthoff" in Neerven, land achter de erfgenamen Sijmon Keesselmans, "de neerackerbemt" aan "de brielse vonder" etc. Daniel Jan Wouter Rombouts verkrijgt de westzijde van "Adriaen Engelen hoff" in klein Neerven, de helft van het land "rullen", "het horenstuck", helft van "het groot bosvelt" in Blaakt, stede in Sneppel gekomen van Heijnrick Jan Huevelmans alias wagemaecker etc. Peeter Jan Wouter Rombouts krijgt huis in Kesselbeek, helft van het land "rullen", land op molenakker etc

Personen:

| 146-0237 |

Schepenregister 146, f° 126 v° 13.03.1617

Wouter Jan Wouter Rombouts en Maeijken Jan Rombouts x Jan Heijnricx van Gestel mangelen erven. O.m. "de suijthoff" in Neerven, halve hofstede bij de kerk, gedeelte in "de neerackerbemt"

Personen:

| 146-0238 |

Schepenregister 146, f° 127 v° 16.03.1617

certificatie voor Jacob Jacobs Vercaert, bezit stede in Heecht, verstorven van zijn ouders en andere erven

Personen:

| 146-0239 |

Schepenregister 146, f° 128 r° 22.03.1617

certificatie voor Jacob Vercaert x Elisabeth Heijnrick Thomas dr, bezit akker in Heecht, gekocht van Catlijne en Maeijken Jan Keesselmans (zie f° 122 v°), deel in huis en hof in Heecht in "den pothoeck", verstorven van zijn moeder Engel Cornelissen. Elijsabeth Thomas geeft haar man volmacht om de goederen te belasten

Personen:

| 146-0240 |

Schepenregister 146, f° 129 r° 02.04.1617

certificatie voor Laureijs Cornelis Reijns, schepen x Margriete Michiels van Elsacker, bezitten in Loenhout in "de plaetse" huis met brouwerij en andere erven, o.m. de beemden "de withagens" en "de borchstat". Margriete van Elsacker machtigt haar man om de goederen te mogen belasten

Personen:

| 146-0241 |

Schepenregister 146, f° 130 v° 16.03.1617

Michiel Joordaens x Cornelia Jan Huijbrechts Bode de oude dr - Peeter Staeijmans als voogd en Cornelis Nelemans als toeziener van de voorkinderen +Jan Huijbrechts Bode de jonge - Adriaen Staeijmans als voogd en Matthijs Janssen als toeziener van de nakinderen zelfde +Jan Huijbrechts Bode de jonge - Jan Bode als voogd en Jan Michielssen als toeziener van de nakinderen +Jan Huijbrechts Bode de oude xx Margriet Bartholomeeussen; S/D achtergelaten goederen +Jan Huijbrechts Bode de oude x +Cornelie Joos Huijbrechts dr. Na +Cornelie Joos Huijbrechts had de zoon Jan Huijbrechts Bode de jonge zijn vader reeds uitgekocht voor het gedeelte van zijn moeder (schepenen 01.04.1608). Moeder van Cornelia Jan Huijbrechts Bode de oude dr is eveneens +Cornelie Joos Huijbrechts. O.m. verdeling van huis in Huffel, hof gekomen van Heijnrick Vermunten, akker in Popendonk, land op molenakker gekomen van Peeter Verhaert, stede op Donk gekomen van Digne Praeijens, waarvan vs Michiel Jordaens de helft had gekocht van Catarina Cornelis van Bavel, "de kijffbemt", land gekomen van Willem Hovelmans, brouwhuis, "bogaerts hoff" etc. Met diverse lasten

Personen:

| 146-0242 |

Schepenregister 146, f° 136 r° 21.04.1617

juffr Cornelie van der Gras met haar voogd, de schout Daniel Buijcx, en juffr Anna van der Gras x zelfde Daniel Buijcx machtigen sr Adriaen Buijcx, stadhouder van de heren en drossaard van Breda om beemd in Bavel voor wethouders van Ginneken te mogen transporteren, beemd onlangs verkocht aan Peeter Denis Laureijssen

Personen:

| 146-0243 |

Schepenregister 146, f° 136 v° 24.04.1617

certificatie voor Reijnier Smeesters. Peeter Heijnrick van Staeijen, Loenhout, 66jaar verklaart dat hij een jaar terug in Antwerpen was op Klapdorp ten huize van Tanneken x +Jacques Haest en hoorde alsdan dat Tanneken aan vs Reijnier last gaf om bepaalde zaken in Loenhout te regelen

Personen:

| 146-0244 |

Schepenregister 146, f° 137 r° 26.04.1617

certificatie voor Anthonis Cornelis Wackers, Loenhout x Caterijn Jan Cornelis Keesselmans. Bezitten woonhuis in Sneppel, met schuur en hof, weide gekomen van Cornelis Peeter Ments. Caterijn geeft haar man volmacht om de goederen te mogen belasten

Personen:

| 146-0245 |

Schepenregister 146, f° 138 r° 29.04.1617

Anthonis Joos Huijbrechts x Jenneken Cornelis Peeter Nouts schenken Jacob Marcus Kennis x Margriete een hofstede in Huffel gekomen van Matijs van Aerde

Personen:

| 146-0246 |

Schepenregister 146, f° 138 r° 29.04.1617

Jenneken Cornelis Peeter Nouts x Anthonis Joos Huijbrechts schenkt aan haar zoon Marcus Bartelmeussen een stedeken in Hoenderen gekomen van Marck Peeter Nuijts

Personen:

| 146-0247 |

Schepenregister 146, f° 139 r° 02.05.1617

Cornelis Laureijs Reijns is schuldig aan Peeter Vergouwen, portier van den "eeckhoff" in Antwerpen x Elisabeth Kastens over geleend geld de som van 200 Kgld . Pand is "de langen bemt" in "den dorent", verkregen van Marie Vorspoels en weide verkregen van Jan Nijs van Tijchelt

Personen:

| 146-0248 |

Schepenregister 146, f° 139 v° 02.05.1617

Peeter Joris transporteert in belening aan Cornelis Willem Huijbs x Cornelia mr Jan Hegge dr een beemd

Personen:

| 146-0249 |

Schepenregister 146, f° 139 v°, In marge 26.06.1622

Joris Peeter Joris voldoet belasting van de beemd, akte doorstreept

Personen:

| 146-0250 |

Schepenregister 146, f° 140 r° 23.01.1617

Cornelis Antonis Goris x Adriaenke verkochten aan Aert Janssen Blockmaecker x Heijlwich een hofstede bij de kerk gekomen van het klooster van St Bernaerts

Personen:

| 146-0251 |

Schepenregister 146, f° 141 r° 24.01.1617

Antonis Goris Koninckx x Margriete Dielis Haest verkochten aan sr Daniel Buijcx, schout x Cornelia van der Graes beemd op de Blaakt

Personen:

| 146-0252 |

Schepenregister 146, f° 142 r° 12.06.1616

Marie van Vorspoel mr Jans dr vertoont kopij van procuratie dd 28.06.1599 waaruit blijkt dat Jan van Aemstel en Willemijne Jan Delien dr hebben gemachtigd mr Cornelis van Nieuwenhuijsen, secretaris

Personen:

| 146-0253 |

Schepenregister 146, f° 144 r° 27.04.1616

Hans Peeters, Chaam transporteert de helft van het kapitaal van een rente op goederen in Loenhout (schepenen 24.01.1559) en aan hem bevallen op 26.04.1616

| 146-0254 |

Schepenregister 146, f° 145 r° 09.01.1616

Peeter Janssen, Kruiningen in het land van Goes verkocht aan Arnaut Peeter Nouts en Frans Gielis Leemans rente van 1 V 1 halster rogge uit meerdere rente uitgereikt door Adriaen Bartellmeeussen, wnde in de hoenderstraat

Personen:

| 146-0255 |

Schepenregister 146, f° 147 r° 09.02.1616

Lenaerdt van Houtele Lenaerts zoon en Jacob Jacobssen x Naenken Lenaerts van Houtele stellen land op molenakker als pand tot ontlasting van Cornelis Anthonis Goris, ivm met erven die hij van hen kocht op 18.12.1615

Personen:

| 146-0256 |

Schepenregister 146, f° 148 r° 26.03.1616

Adriana Sijmons x +Arnout van Ostaeijen, Adriaen Janssen van Ostaeijen als voogd met Peeter Janssen van Bavel als toeziener en Cornelis Anthonis Goris als naaste vriend van de 7 onmondige kinderen van vs Arnout van Ostaeijen x Adriana, het oudste Maeijken ca 22 jaar, Adriaen 20, Anneken 17, Cornelis 15, Dingne 12, Lisbet 10 en Peeterken 2, akkoord over achtergelaten, goederen. De weduwe zal in het volle bezit blijven zowel van have als erven, schulden, wederschulden, acties en kredieten. Zal de 6 oudste kinderen onderhouden gedurende 6 jaar, het jongste kind tot 25 jaar etc

Personen:

| 146-0257 |

Schepenregister 146, f° 148 r°, In marge 27.03.1623

Jan Jacobs x Maeijken Arnouts van Ostaeijen en Adriaen Arnouts van Ostaeijen zijn uitbetaald van Peeter Joossen x weduwe Arnout van Ostaeijen

Personen:

| 146-0258 |

Schepenregister 146, f° 148 r°, In marge 02.05.1626

Matijs Jan Ooms x Dingne Arnouts van Ostaeijen, eveneens uitbetaald van Peeter Joossen

Personen:

| 146-0259 |

Schepenregister 146, f° 148 r°, In marge 28.06.1622

Cornelis Antonis Goris als momboor voldaan van Peeter Joos Gilsman

Personen:

| 146-0260 |

Schepenregister 146, f° 149 v° 02.03.1616

Philips Janssen Coets verkocht aan Peeter Peeters van Breda x Jenneken Huijbrechts zijn versterf van zijn moeder +Catharina van den Wijngaerde en +Barbara van den Wijngaerde zijn 'moeije' x vs Peeter , alsmede het versterf van +Elisabeth en +Jacobmijne Adriaen Peeter Joossen drs, nl leen en onderleen, erven, renten en cijnzen

Personen:

| 146-0261 |

Schepenregister 146, f° 155 r° 27.02.1616

Barbara Willem Goris Aerts x Beerten Cornelissen laat Jan Cornelis Goris Aerts de helft belenen van land op "aerts akker"

Personen:

| 146-0262 |

Schepenregister 146, f° 157 r° 01.03.1615

Philips Janssen verkocht aan Peeter Peeters van Breda x Joanneken Huijbrechts zijn versterf van Catharina en Barbele van den Wijngaerde Jans drs zijn moeder en moeijken en huisvrouw van Peeter zaliger, alsmede het versterf van Elisabeth en Jacobmijn Adriaen Peeter Joossen drs

Personen:

| 146-0263 |

Schepenregister 146, f° 158 r° …1615 Adr

iaen Heijnrick van Riele verkocht aan zijn broer Heijnrick Heijnrick van Riele een beemd op het schoubos

Personen:

| 146-0264 |

Schepenregister 146, f° 159 r° 26.03.1614

Margriete Michiel van Elsacker x Jan Peeter Christiaens xx Laureijs Cornelis Reijns - Marie Jan Peeter Christiaens x Henrick Mertens Thessen? - Jan Michielsen van den Elsacker voor Jenneken Jan Peeter Christiaens x Jaques Rubbens, Antwerpen; verkochten aan Cornelis Anthonis Goris Sconincx x Adriaene Jan Peeter Christiaens het huis met de aanpalende goederen in Huffel

Personen:

| 146-0265 |

Schepenregister 146, f° 160 r° 21.11.1616

Cathelijn Wouter Aerts dr x Cornelis Hensselmans draagt haar versterf in Sneppel van haar vader +Wouter Aerts op

Personen:

| 146-0266 |

Schepenregister 146, f° 161 r° 03.08.1616

Willemijn Delien x mr Niclaes Waechmans verkochten aan Cornelis Willem Huijbs x Cornelie mr Jan Hegge dr beemd op de Blaakt, gekomen van +Huijbrecht van Aemstelle

Personen:

| 146-0267 |

Schepenregister 146, f° 162 r° 22.03.1616

Jan van Dale verkocht aan Adriaen Janssen van Ostaeijen x Maeijken Adriaen Peeter Janssen land in Popendonk

Personen:

| 146-0268 |

Schepenregister 146, f° 163 r° 04.1616

Adriaen Laureijs van Aken en Jan Nijs van Tijchelt in naam van Joos Laureijs van Aken, dragen rente op aan Jacques Loomans, in welke rente ook Marie Adriaens van Aken, Lisken Adriaen van Aken en Naenken Adriaens van Aken een vijfde deel opdragen; constitutiebrief van de rente is van 05.03.1530

Personen:

| 146-0269 |

Schepenregister 146, f° 164 r° 26.03.1616

Adriaene Sijmons x +Arnout van Ostaeijen met haar voogd Peeter van Aken - Adriaen Janssen van Ostaeijen als voogd met Peeter Janssen van Bavel als toeziener en Cornelis Anthonis Goris, vorster, als naaste vriend van de kinderen, te weten Maeijken, 22j - Adriaen, 20j - Anneken, 17j - Cornelis, 15j - Dingna, 12j - Lijsbeth, 10j - Peeter, 2j; alle kinderen vs +Arnout van Ostaeijen x Adriaene, akkoord over sterfhuis

Personen:

| 146-0270 |

Schepenregister 146, f° 164 r° 26.03.1616, vervolg

Nota: de akte is doorstreept

| 146-0271 |

Schepenregister 146, f° 167 r° 12.12.1615

Sijcken Goris Dielkens x +Cornelis Jan Meeussen Tijmmerman ivm het onderhoud van Sijcken door Aert Henrick Keijsers verwekt bij vs Sijcken Goris Dielkens

Personen:

| 146-0272 |

Schepenregister 146, f° 167 r° 14.12.1615

Wouter Peeter Ren voor Niclaes Janssen (procuratie 10.04.1615 notaris Augustijn Noyens, Antwerpen) draagt over aan Jan Peeter Huijbrechts x Cathlijne een stede in Terbeek

Personen:

| 146-0273 |

Schepenregister 146, f° 168 r° 30.09.1616

compareerden voor schepenen in Brecht Ghijsbrecht Claessen x Cathijlen Wouters dr die verklaren akkoord te zijn over de verkoop tegen mr Geert Luijcx van stedeken in Loenhout

Personen:

| 146-0274 |

Schepenregister 146, f° 169 r° 04.05.1616

Adriaen Thomas van Aken, ook voor zijn zuster Marie Thomas van Aken x Thomas van den Sande dragen deel in rente op aan Jacques Loomans

Personen:

| 146-0275 |

Schepenregister 146, f° 170 r° 10.12.1614

Katrina Cornelis Maes x Cornelis Jan Keesselmans verkochten aan Cornelis Jan Hermans, alias 'stoep' x Katrina Dircx land en wei in Hecht, verstorven van Cornelis Maes

Personen:

| 146-0276 |

Schepenregister 146, f° 170 r° 10.12.1614, vervolg

Nota: akte is doorstreept

| 146-0277 |

Schepenregister 146, f° 172 r° 27…1616

testament Peeter Jans Krillen. Schenking aan zijn vrouw Cornelie Jans van Bavele

Personen:

| 146-0278 |

Schepenregister 146, f° 174 r° 12.09.1616

testament Jan Laureijs Nouts x Cristina Anthonis van Berge

Personen:

| 146-0279 |

Schepenregister 146, f° 176 r° s.d.

extract uit schepenregister Loenhout de dato 29.01.1557: Jan Adriaen opte Munte is schuldig aan Marie en Anthonie Nout Anthonis Nout Goris drs en Peeter Claus Eels als voogd van de zelfde kinderen een rente van 10 L rogge

| 146-0280 |

Schepenregister 146, f° 177bis v° 09.11.1616

Jan Joossen van Riel xx Josijnken Claes van Aken (x +Adriaen Aerts) hebben de erfgoederen en renten die zij had tot Tilburg en elders verkocht, met welke opbrengst de schulden betaald werden die Adriaen Aerts x Josijne van Aken gemaakt hadden

Personen:

| 146-0281 |

Schepenregister 146, f° 177tris r° s.d.

, volgend stuk ontbreekt Peeter Cornelis x weduwe Cornelis Jan Peeter Martens, is belast van schulden gemaakt door vs huisvrouw x Cornelis Martens

Personen:

| 146-0282 |

Schepenregister 146, f° 178 los blad

, inzake deling tussen Peter Joris Kerstiaens en Niclaes van Dale x +Marie Joris Kerstiaens

Personen:

| 146-0283 |

Schepenregister 146, f° 178 los blad, vervolg

Nota: het document is sterk beschadigd

| 146-0284 |

Schepenregister 146, f° 179 r° 27.09.1615

Cornelis Adriaen Diels ontvangt 100 Rgld van Jan Janssen voor verkoop van beemd

Personen:

| 146-0285 |

Schepenregister 146, f° 181 r° 27.09.1615

Dingen Andries van den Briel x Cornelis Zijmen van .. draagt de haar achtergelaten goederen van +Dingne Praeijens op in des heer handen

Personen:

| 146-0286 |

Schepenregister 146, f° 181 r° 27.09.1615, vervolg 1

Lenaert Lenaertssen van Houtel draagt erven op aan sr Jasper de Haese

Personen:

| 146-0287 |

Schepenregister 146, f° 181 r° 27.09.1615, vervolg 2

Nota: vanaf folio 141 zijn de akten losbladig bijgevoegd en vormen zij geen geheel meer. Ze zijn ook door diverse personen geschreven.

| 146-0288 |