Schepenregisters deel 139 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 139

Schepenregister 139, SR 139, nota 1

de eerste pagina’s zijn beschadigd en bijgevolg slechts gedeeltelijk leesbaar

| 139-0001 |

Schepenregister 139, SR 139, nota 2

de pagina’s zijn genummerd in romeinse cijfers

| 139-0002 |

Schepenregister 139, f° 1 r° 03.07.1513

Willem Jan van Staijen verkocht aan Jan van Aerde een halster rogge op de helft van een veertel zaailand in Popendonk N en O sheeren vroente Z en W Marten van Staijen. Ietm een hooiveld de “hesselinck” in Terbeek O Cornelis van Bavele Z en W J... Ooms N Lenaert Boets

Personen:

| 139-0003 |

Schepenregister 139, f° 1 v° ...07.1513

Jan Cornelis Noutsen x Cristijn van den Bogaerde verkochten aan Gielis van de Wijngaerde 9 L rogge op een stede met huis en erven in Neerven O en Z “stapelheijde” W Cornelis Jan Luijcks N Jan Jan Nouts. Item op helft van 5 L rogge die vs Cristijne van den Bogaerde zal versterven na haar moeders dood op de goederen van Goricken Roovaerts. Item op beemd op het “hoochbosch” O Cornelis van Aerde Z “huffelaer heijken” W Lisken Cristiaen Reijns N de “boedinck”

Personen:

| 139-0004 |

Schepenregister 139, f° 2 r° 18.05.1512

voor Willem van der Munten – Cornelis de Coninck – Jan Leijs Zebrechts – Jan Hovelmans – Cornelis Buijs – Henrick van der Buijten; schepenen, compareert Dierick Cornelis Diericssen die de schout verzocht dat hij met twee schepenen naar Breda wilde komen naar zijn vaders huis, om reden hij drie stukken erven gekocht had wegens zijn vader die alsdan ziek te bed lag, en welke erven in de kerk van Loenhout door de vorster geveild waren. De huisvrouw van Cornelis Diericssen verklaarde mede dat de goederen verkocht waren tot behoef van haar zoon

| 139-0005 |

Schepenregister 139, f° 2 v° 26.06.1513

Barbel Peeter Zegers dr x Cornelis Nouts verkocht aan Peeter Vorselmans een halster rogge op land in “sneppelaer acker” Z Jan Cornelis Boets W, N en O erfgenamen Geerdt Vorsselmans

Personen:

| 139-0006 |

Schepenregister 139, f° 3 r° 10.07.1513

Heilwich Pauwels Keeselmans dr x Jan Bode laat Jacob Pauwels Keeselmans x Dianne Nout Luijcx dr rente kwijten van 5 V rogge op twee euselen beemden in Hecht O Jan Loduwijcks Z Jan Gielis van den Wijngaerde W Nijs Hegs N Cornelis Hovelmans en welke vs Jacob Pauwels Keeselmans in handen heeft

Personen:

| 139-0007 |

Schepenregister 139, f° 3 r° 26.11.1513

jonker Robrecht, graaf van Marck en Arenberg, heer van Loenhout, verkocht aan juffr Engelen x +mr Jan Bellens moer in Hoenderen Z O sheeren vroente en “sconincx moer”. Voorwaarde is dat na het uitgraven van de turf de grond wederom eigendom van de heer zal worden

| 139-0008 |

Schepenregister 139, f° 3 v° 25.09.1513

Henrick Loduwijcks is schuldig aan Lijsbetthen van Buijcele x +Wouter Sbien 28 st jaarlijks op zijn goederen en in welke rente de voor en nakinderen van vs Wouter Bien na haar dood gelijk zullen delen

Personen:

| 139-0009 |

Schepenregister 139, f° 4 r° 29.08.1513

Jan Claus Peeters verkocht aan Wouter Wouter Giels x Magriete Gielis Simons rente van 2 Rgld op de helft van een beemd op het “hoochbosch” Z O de beek W Jan Loduwijcks N Jan Willem van den Wijngaerde. Bijpand is een veertel rogge uit 5 V rogge die vs Jan Claus Peeters heffende is op stede met huis en erven in Neerven waar Willem de Hase woonachtig is

Personen:

| 139-0010 |

Schepenregister 139, f° 4 v° 24.09.1513

Jan Marten Heerstraets geeft in erfwinning aan Jan Henrick Meus x Lijsbeth Henrick Gorijs dr een stede met huis en erven in Sneppel Z en W sheeren straat N Willem Vermunten O Jan Laets alsmede beemd “tcalverblock” op het “schoubosch” O Willem Verachtert Z Laureijs van Aerde N Jan Wouters. Item heiblok de “putten” O en Z Jan Marten Zibs W en N Nout Peeter Nouts. Item land de “mostvoorden”. Item beemd in de “mostvoorden” O Wouter van den Broeck Z Willem Vermunten W Aert Peeter Nouts N Lenaert Boets

Personen:

| 139-0011 |

Schepenregister 139, f° 5 r° 09.10.1513

Henrick de Coninck verkocht aan Lenaert Gielis Luijcx x Lijsbeth van Massenoven een rente van 2 Rgld op weide en land “boets hoff” in Terbeek O en Z Jan Claus Peeters

Personen:

| 139-0012 |

Schepenregister 139, f° 5 r° 09.10.1513, naschrift 15.10.1683

Niclaes ... als momboor van de kinderen Jan Cornelis Moons, zelfde nog met Peeter Peeter Go... in de naam van Anneken Cornelis Moons en Maeijken Cornelis Moons ... van Catelijn Corneis Moons gekweten door de erfgenamen Cornelis Broomans en Joos ... van de helft van vs rente zijnde de andere helft ... aan zuster Jenneken Adriaensen, begijn in Hoogstraten, volgens kwitantie dd 22.10.1682

| 139-0013 |

Schepenregister 139, f° 5 v° 17.10.1513

Michiel van Elsacker is schuldig aan Marie Aernout Verbuijten dr 7,5 V rogge op stede met huis en erven in Sneppel O het “heijlaer” Z Bernaert Couwenberchs N Jan Haest en de heren van sint michiels. Item op de helft van heide en bos “scnodders goet” in Hoenderen O en Z sheeren straat W Pauwels Couwenberchs en Magriet Peeter Nouts N Loij Jan Gheerdts

Personen:

| 139-0014 |

Schepenregister 139, f° 6 r° 15.12.1513

Aerdt Peeter Nouts verkocht aan Jan Marck Loduwijcks een rente van een halster rogge op land in Sneppel op de “ast” N en O Peeter Cuijps Z Gheerdt Peeters Verbuijten W Claus Jan Heijlen. Last aan de nakinderen Peeter Geert Verbuijten

Personen:

| 139-0015 |

Schepenregister 139, f° 6 v° 02.01.1514 ml

Mathijs van Coescot x Magriete verkochten aan Pauwels Willem Diericxsen x Magriete een stede met huis en erven in Huffel N sheeren straat O het “kercblock” Z Mathijs van Tongerloo W Dierick Cornelis Diricks Molenaren. Item beemd “scogen beempt” aan “huffelaer heijken” met last aan Claus van Aken

Personen:

| 139-0016 |

Schepenregister 139, f° 7 r° 02.01.1514 ml

Adriaen Peeter Boets verkocht aan Mariken Cornelis Bastijns dr een halster rogge op de “scootacker” in Terbeek W N en O Cornelis van Bavel Z Lenaert Boets

| 139-0017 |

Schepenregister 139, f° 7 v° 16.01.1514 ml

Jan Claus Peeters verkocht aan Cornelis Laueijs Rombouts en zijn zuster Diaenken Laureijs Rombouts dr een pond gr br jaarlijkse rente op een stede met huis en erven in Terbeek O de “rijdt” Z Jan Heijn Martens en de kinderen Henrick van der Veken. Item op erven de “hooge rijdt” ook aldaar W Jan Henrick Marten Sibs. Item op erven in Herseling Z Peeter Nouts en de kinderen Gielis Buijen O Jan Ooms

Personen:

| 139-0018 |

Schepenregister 139, f° 8 r° 25.01.1514 ml

Marij x +Jacob van Aerde laat Peeter Jan van Bavel rente kwijten van een sister rogge in mindering van meer pachten die zij heft op stede met huis en erven in Popendonk O de “hofstadt” Z Jan Dignen

Personen:

| 139-0019 |

Schepenregister 139, f° 8 r° 16.01.1514 ml

Jan Claus Peeters verkocht aan Marie Jacob van Aerde een rente van 10 sch gr br op de helft van een beemd op het “hoochbosch” W Jan Loduwijcks N Jan Willem van den Wijngaerde. Met nog last aan Wouter Wouter Giels

Personen:

| 139-0020 |

Schepenregister 139, f° 8 v° 30.01.1514 ml

Dionijs van den Bogaerde x Heijlwijch Cornelis Goosens dr verkochten aan meester Marcelis Scoof x Katleen van den Pre een rente van 20 st op beemd in Blaakt achter “scnodders block” Z Jan van den Wijngaerde N de kinderen Gheerdt Vorselmans

Personen:

| 139-0021 |

Schepenregister 139, f° 9 r° 01.02.1514 ml

Heilwijch Ooms x +Marten van Staijen en Hanneken, Mariken, Cornelie en Grietken Martens van Staijen kinderen verkochten aan Olivier van den Wijngaerde een rente van een sister rogge op een beemd in het “scoubosch” O Claus van Staijen en Henrick Meus Z de weduwe Henrick Peeter Dignen W Claus Peeter Haest N Cornelis Luijcks. Met nog last aan Henrick van Bruesele. Item op stede in Popendonk

Personen:

| 139-0022 |

Schepenregister 139, f° 10 r° 06.02.1514 ml

Jacob Bromans verkocht aan Peeter Scuermans een rente van een halster rogge op land de “strijpt” in Popendonk Z en W Willem van Staijen N Jan van Bavel

| 139-0023 |

Schepenregister 139, f° 10 r° 13.02. 1514 ml

Heijlwich Marten van Staijen en Jan Marten van Staijen zijn schuldig aan Lijsbetthen Jan van Staijen een rente van 4 L rogge, haar verstorven van haar vader Jan van Staijen, op een stede met huis en erven in Popendonk O Willeken van Staijen Z Peeter Cristiaen Reijns

| 139-0024 |

Schepenregister 139, f° 10 v° 15.02.1514 ml

Jan Cornelis Diericks x Cornelie Cristiaen Heijn Peeters dr verkocht aan Cornelie Henrick Meus dr en haar zoon Jacob van den Wijngaerde een rente van een sister rogge tot het overlijden van hun langstlevende op een stede met huis en erven in Hoenderen N Aerdt Peeter Nouts. Cornelis Peeter Bromans stelt tot bijpand stede met huis en erven in Sneppel W Peeter Cuijpers N Jan Peeter Nouts. Verder is ondersproken dat Olvier van den Wijngaerde, man van vs Cornelie en vader van vs Jacob, de rente altijd mag vernaderen

Personen:

| 139-0025 |

Schepenregister 139, f° 11 r° 13.02.1514 ml

Agneese Gorijs Haest dr x Adriaen de Biscop verkochten aan Wouter Smeedts een rente van een sister rogge op land in “henxbroeck” en op de stede die Jan van den Broeck aldaar in bezit had en waar Peeter Huijb Callandts nu woont

Personen:

| 139-0026 |

Schepenregister 139, f° 11 v° 28.02.1514 ml

Cornelis Peeter Loduwijcks (ook Loijcx) en Magriet Peeter Loduwijcks geven in erfwinning aan hun broer Aert Peeter Loduwijcks een stede met huis en erven in Neerven N Thijs Jan Pauwels O de kinderen Jan Pauwels Geens Z Jan van Eeckele. Item op land in Blaakt N Jan Loduwijcks O Jan van Eeckele Z Hubrecht Verhaert

Personen:

| 139-0027 |

Schepenregister 139, f° 12 r° 01.03.1514 ml

Aerdt Peeter Loduwijcks is schuldig aan zijn broer Cornelis Peeter Loduwijcks een rente van 2 Rgld op een stede met huis en erven in Neerven N Thijs Jan Pauwels O de kinderen Jan Pauwels Geens Z Jan van Eeckele. Item op erven in Blaakt N Jan Loduwijcks O Jan van Eeckele Z Hubrecht Verhaert

Personen:

| 139-0028 |

Schepenregister 139, f° 12 v° 01.03.1514 ml

Aerdt Peeter Loduwijcks is schuldig aan Magriet Peeter Loduwijcks een rente van 2 Rgld op erven in Loenhout (cfr vorige akte)

Personen:

| 139-0029 |

Schepenregister 139, f° 13 r° 02.03.1514 ml

Jan Henrick Marten Sibs verkocht aan Marie x Hubrecht Verboven een rente van een pond gr br 15 st op land aan “huffelaer heijken” O Cornelis Gielis Jans Z Lenaerdt Marten Buijens. Item op beemd de “straelge” op het “hoochbosch” W Cornelis Nouts en Jacob Peeter Baten N Wouter Snels. Item op beemd op de “straelge” Z de kinderen Gielis Haest W Peeter Shasen N Jan Wouters. Met nog last aan Laurreijs Leijs Rombouts

Personen:

| 139-0030 |

Schepenregister 139, f° 13 v° 02.03.1514 ml

Jacob Wouter Aerts – Cornelis Nouts – Gielis Jan Giels; geven in erfwinning aan Jan Henrick Marten Sibs heide en weide in de “straelge” op het “hoochbosch” W Lijsbeth Peeter Nouts

Personen:

| 139-0031 |

Schepenregister 139, f° 13 v° 28.02.1514 ml

Henrick Cleijs Jan Heijlens, alias Henrick Goosems, verkocht aan zijn dochter Marie x Abraham Henrick van Huijsen een rente van 3 V rogge op stede met huis en erven in Donk N Jan Nout Luijcx

Personen:

| 139-0032 |

Schepenregister 139, f° 14 r° 01.03.1514 ml

Jan Wouter Brans verkocht aan Gheerdt Ingelbrechts een rente van 10 L en één derde L rogge als hij heffende was op stede met huis en erven in Sneppel W Jan van Staijen N Claus Peeter Haijen. Item op heiblok in de “mosvoort” Z en N Henrick Conincx. Rente is al onderpand van een pond gr br dat Peeter Grobben heffende is op de stede van vs Jan Wouter Brans, zodat besproken is dat hij dit pond zal kwijten

Personen:

| 139-0033 |

Schepenregister 139, f° 15 r° 02.03.1514 ml

Cornelis Gorijs Weerts, ook als erfgenaam van zijn zuster Magriete Gorijs Weerts, laat Jan Henrick Marten Sibs rente van 14 V rogge kwijten, welke rente hij heffende was op de erfpanden van vs Jan Henrick Marten Sibs

Personen:

| 139-0034 |

Schepenregister 139, f° 15 v° 03.03.1514 ml

Willem van Bouchout geeft in erfwinning aan Jan Henrick Marten Sibs beemd de “verkenshoeck” Z Gielis Haest W Wouter Snels

Personen:

| 139-0035 |

Schepenregister 139, f° 15 v° 11.03.1514 ml

jonker Robrecht, graaf van der Marck en van Arenberge, heer van Loenhout, verkocht aan meester Gheerdt Bollens moer op “hoender moer” O Heijlwich Sconincks. Wanneer de turf uitgegraven is zal de grond terug aan de heer toekomen

| 139-0036 |

Schepenregister 139, f° 16 r° 06.03.1514 ml

Cornelie Jan Peeter Molenaren dr x Jan Vercaert verkocht aan Peeter Hovelmans een beemdeken in het ”molenbosch” aan “huffelaer heijken” N Cornelis Conincx Z Jacob Pauwels en de kinderen Henrick Hovelmans

Personen:

| 139-0037 |

Schepenregister 139, f° 16 v° 11.03.1514 ml

Katlijn Jan Clercks dr x Marcelis Mans en Magriet Jan Clercks x Jan van den Berge verkochten aan Gheerdt Ingelbrechts als rentmeester in Loenhout en tot behoef van jonker Robrecht, heer van Loenhout, erven ‘vast aende kerckmuer’ Z Jan Henrick Marten Sibs W Jan van den Wijngaerde Bouwenssen

Personen:

| 139-0038 |

Schepenregister 139, f° 17 r° 08.03.1514 ml

Katline Jan Goosens dr x Jacob Jacob Peeter Baten verkocht aan Henrick Cleijs Jan Heijlens land in Donk Z Jan Geert Wils N Jan Lauwwers. Item deel in beemd aldaar Z en W Jan Jorijs Theus

Personen:

| 139-0039 |

Schepenregister 139, f° 17 v° 10.04.1514 ml

Lijsbeth Henrick Gorijs dr x Jan Henrick Meus verkocht aan Marck de Beere een rente van een halster rogge 16 gr br welke zij heffende was op stede met huis en erven in de beeringestraat O Mathijs Henrick Sceelkens Z de kinderen Gheerdt van der Haert. Item op erven aldaar Z Cornelis Sbeeren W Mathijs Henrick Sceelkens N Jan van den Broeck (schepenbrief Loenhout 20.05.1505 inhoudende 6 V rogge 16 st, waarvan vs halster 16 gr br een derdedeel is)

Personen:

| 139-0040 |

Schepenregister 139, f° 18 r° 18.04.1514

Geerdt Peeter Verbuijten en Johanna Peeter Geert Verbuijten dr x Jan Verwithagen bewijsen Aerdt en Lijsbetthe, nakinderen van vs Peeter Geert Verbuijten, 6 V rogge voor het versterf van Peeter ..., hun vader … (nota: blad gedeeltelijk afgescheurd)

Personen:

| 139-0041 |

Schepenregister 139, f° 18 v° 24.04.1514 np

Peeter Huijb Callants is schuldig aan Jan Coppens een rente van een halster rogge tijdens het leven van Magdalene Peeter Nouts dr, te leveren binnen Hoogstraten, op stede met huis en erven in de beringstraat

Personen:

| 139-0042 |

Schepenregister 139, f° 19 r° 01.05.1514

Kathline Theus Cuijps dr x +Goosem Lemmens – Theus Goosem Lemmens – Goosen Goosem Lemmens, vervangende Mariken en Grietken Goosem Lemmens drs – Diaeneken Goosem Lemmens dr met haar man – Katline Goosem Lemmens met haar man; verkochten aan Marie x Hubrecht Verboven een rente van 7 sch 6 pond gr br op hooimade in Blaakt O Hubrecht Verhaert Z Jan Nijs van den ... W Jacob Pauwels

Personen:

| 139-0043 |

Schepenregister 139, f° 19 v° s.d.

Cornelis Peeter Loijcx – Aerdt Peeter Loijcx – Magriete Peeter Loijcx; verkochten aan jonker Robrecht, graaf van der Marck en van Arenberge, land aan de windmolen in Loenhout W en N Jasper van den Dorpe O Pauwels Willem Diericx Z Nijs Hegs

Personen:

| 139-0044 |

Schepenregister 139, f° 20 r° 03.05.1514

Jan Jorijs Theus Cuijps en Alijt Jorijs Theus Cuijpers verkochten aan Cornelie x +Jan van den Aerde een rente van 12 sch 6 pen gr br op beemd O Henrick Goosems Z dezelfde drie kinderen Joris Theus Cuijpers W Katline Jorijs Theus Cuijpers. Item op land in Donk O Claus Peeters Z Jan Jorijs Theus Cuijpers

Personen:

| 139-0045 |

Schepenregister 139, f° 20 v° 16.05.1514

Katline Jan Peeter Nouts dr x Jan Marten Heerstraets verkocht aan Arnout van Onstaijen een rente van 9 L rogge op erven in Sneppel W Claus Jan Heilens N Aerdt Peeter Nouts. Wouter Jan Aerts als bezitter van de panden is de rente schuldig

Personen:

| 139-0046 |

Schepenregister 139, f° 21 v° 22.05.1514

Lambrecht van den Bogaerde is schuldig aan Lijsbeth Jan Langen dr een rente van 22 L rogge op stede met huis en erven in Vossingers W Henrick Joerdens O Claus van Aken en welke hij gekocht had van Cornelis Marck Loduwijcks

Personen:

| 139-0047 |

Schepenregister 139, f° 21 v° 17.06.1514

Jan Leijs Rombouts geeft in erfwinning aan Cornelie Aerdt Brans erven de “cleijt” in Sneppel Z Jan van Staijen W en N Jan Leijs Rombouts. vs Cornelie Aerdt Brans – Peeter Geert Verbuijten, ook voor Aerdt Peeter Geert Verbuijten – Lijsbeth Peeter Geert Verbuijten; stellen tot onderpand rente van een V rogge dat zij heffen op heiveld in de keveleertsraat N Jan Henrick Meus O Willem Vermunten Z Nout Peeter Nouts

Personen:

| 139-0048 |

Schepenregister 139, f° 22 v° 15.06.1514

Jen Henrick Leijs Rombouts bewijst zijn broer Michiel Henrick Leijs Rombouts, in mindering op meerdere pachten die vs Michiel op zijn broer Jan heffende is, een sister rogge als hij heffende was op land de “cleijt” in Sneppel. Cornelie Aerdt Brans als bezitster der panden – Peeter Geerdt Verbuijten, ook voor Aerdt Peeter Geert Verbuijten – Lijsbeth Peeter Geert Verbuijten; stellen tot onderpand rente van een V rogge (cfr vorige akte)

Personen:

| 139-0049 |

Schepenregister 139, f° 23 v° 16.06.1514

Michiel Henrick Leijs Rombouts verkocht aan Jan Marck Loduwijcx een rente van 9 L rogge uit een sister rogge dat hij heffende was op de “cleijt” (cfr vorige akten)

Personen:

| 139-0050 |

Schepenregister 139, f° 24 r° 19.06.1514

Clement, Jacob en Cornelis Jan van den Store, kinderen van Katline Mathijs Peeter Dignen dr, verklaren zich akkoord dat alle nakinderen van Wouter Henrick Janssen en Katline Mathijs Peeter Dignen gelijk zullen delen in de goederen die hun moeder verstorven zijn of zullen versterven van haar vader Mathijs Peeter Dignen en van haar moeder

Personen:

| 139-0051 |

Schepenregister 139, f° 24 v° 25.06.1514

Jasper, natuurlijke zoon van Willem van den Wijngaerde, als momboor van zijn broer Florijs, eveneens natuurlijke zoon van Willem van den Wijngaerde, laat Willem Lenaert Wil Buijens een rente van 7 L rogge kwijten, welke rente vs Florijs van den Wijngaerde heffende was op beemd de “boeckheester” O Marij Peeter Loijcx en welke rente Agneese Mathijs Buijens, moeder van vs Florijs van den Wijngaerde, aan haar zoon gegeven had (schepenbrief Loenhout 10.06.1511)

Personen:

| 139-0052 |

Schepenregister 139, f° 25 v° 27.07.1514

meester Marcelis Scoof mangelt met Magriet Michiel Jan Meus dr x Claus van Staijen rente van 3 V rogge die zij schuldig waren te betalen op een beemd in het “schoubosch” O Peeter Cristiaen Reijns Z Willem Jan van Staijen W Jan Wouters N Cornelis van den Broeck en op stede in Herseling waar vs Claus woont (schepenbrief 03.03.1511) tegen gebruik van gedeelte van vs beemd

Personen:

| 139-0053 |

Schepenregister 139, f° 26 r° 31.07.1514

Arnout Thoen Thijs is schuldig aan Jan Leijs Zebrechts een rente van 6 sch 3 pen gr br op stede met huis en erven in Huffel W N en O Cornelie x +Henrick Marten Sibs Z Jan Wouters

Personen:

| 139-0054 |

Schepenregister 139, f° 26 v° 05.08.1514

Aerdt Jan Aert Ghijsels en Heijlwich Jan Aert Ghijsels dr verkochten aan meester Marcelis Scoof een rente van 10 sch gr br die zij heffende waren op een beemd welke hun vader Jan Aert Ghijsels gekocht had van Jan Pauwels Geens

Personen:

| 139-0055 |

Schepenregister 139, f° 27 r° 05.08.1514

zelfden verkochten aan meester Marcelis Scoof een rente van 10 sch gr br welke hun vader Jan Aert Ghijsels gekocht had van Katline Jan Peeter Nouts dr x Jan Marten Hereijgens op de 6 V rogge die vs Katline van haar vader Jan Peeter Nouts verstorven waren op de stede waar haar vader uitgestorven is en welke Aerdt Jan Peeter Nouts nu bezit

Personen:

| 139-0056 |

Schepenregister 139, f° 27 v° 14.08.1514

Jan Wouter Brants is schuldig aan Jan Peelaerts, zoon van Magdalena Katlijn Beelens dr, een rente van een V rogge 2 gr br op erven “jan aerts block” in Sneppel W en N Aerdt der Weuwen

Personen:

| 139-0057 |

Schepenregister 139, f° 28 r° 28.10.1514

Lijsbeth Gielis Bruijnkens x Pauwels van Buijcele, zij dochter van +Dianne van Aerde, verkocht aan Peeter Hovelmans een rente van een sister rogge die zij heffende was op diverse panden

Personen:

| 139-0058 |

Schepenregister 139, f° 28 v° 02.11.1514

Olivier van den Wijngaerde laat Jacob Bromans een rente van 2 sister rogge kwijten die hij heffende was volgens schepenbrief van Antwerpen

Personen:

| 139-0059 |

Schepenregister 139, f° 29 r° 06.11.1514

Henrick Cleijs Jan Heijlens verkocht aan Arnout van Onstaijen een rente van 3 V rogge op “dbosmanseusel” in Donk O Jan Nout Luijcks Z Jan Lauwers W Geerdt Nouts N Godevaert Ijsendocx en Cornelis Pauwels

Personen:

| 139-0060 |

Schepenregister 139, f° 29 v° 02.01.1515 ml

Godevaert Ijsendoncx verkocht aan Lenaerdt Marten Buijens een rente van een sister rogge op stede met huis en erven in Donk O Cornelis Jan Pauwels Z Henrick Goosems W Geerdt Wils

Personen:

| 139-0061 |

Schepenregister 139, f° 29 v° 02.01.1515 ml, naschrift

rente gekweten op 27.04.1519

| 139-0062 |

Schepenregister 139, f° 30 r° 10.01.1515 ml

Doren Neve de jonge verkocht aan Lenaerdt Couwenberchs een rente van 12 st 6 oort gr br op stede met huis en erven aan de kerk N Mechteld Gielis Jans. Stelt tot onderpand erven de “dorent” Z en W Henrick Meus N de kinderen Wouter Diericks. Met nog last aan de kinderen Lauwer Meijs

Personen:

| 139-0063 |

Schepenregister 139, f° 30 v° 29.01.1515 ml

Cornelis Cleijs Eels laat Jan Jan Boetsen een rente van 6,5 L rogge op stede op de “munte” welke vs Jan Jan Boetsen bezit

Personen:

| 139-0064 |

Schepenregister 139, f° 31 r° 04.02.1513 ml

jonker Robrecht, graaf van der Marck en van Arenberge, heer van Loenhout, verkocht aan meester Adriaen Aerts Servaessen moer in Popendonk, met conditie dat wanneer de turf afgegaven is de grond terug aan de heer zal toekomen

| 139-0065 |

Schepenregister 139, f° 31 v° 28.09.1514

Lijsbeth Thoen Thijs x Gielis Joerdaens - Nelken Cornelis Valckemans, Heijnken Cornelis Valckemans en Mette hun zuster, kinderen van vs Lijsbeth Thoen Thijs; verkochten aan Heijlken Wouter Bien dr een rente van een halster rogge op stede met huis en erven in Oosteneinde O Peeter Hasen Z Jan Jorijs Teus W Peeter Zoetens

Personen:

| 139-0066 |

Schepenregister 139, f° 32 r° 12.02.1515 ml

Peeter van Aerde Aertssen en Mariken en Barbele van Aerde gezusters transporteren aan Jan Cornelis Boets het recht dat zij mochten hebben uit het testament van hun oudoom Peeter van Aerde aan de stede in Sneppel thans in handen van vs Jan Cornelis Boets en dewelke Aerdt van Aerde hun vader destijds ontwonnen was

Personen:

| 139-0067 |

Schepenregister 139, f° 32 v° 13.02.1515 ml

Peeter Jan Peeter Nouts verkocht aan Jacob Willem Coels beemd in het “scoubosch” aan de “duvescoet” O de kinderen Henrick Valckemans Z Nees van Bavel W Willem Jan Luijcx N Nout Peeter Nouts

Personen:

| 139-0068 |

Schepenregister 139, f° 33 r° 25.02.1515 ml

Peeter Cristiaen Reijns verkocht aan Willem Hubrecht Verboven een rente van 17 sch 6 pen gr br op stede met huis en erven in Popendonk N Marten van Staijen Z Cornelis van den Broeck. Met nog last aan Lijsbeth Peeter van den Bogaerde, Mariken Cristiaen Reijns

Personen:

| 139-0069 |

Schepenregister 139, f° 33 v° 25.02.1515 ml

Laureijs Henrick Leijs Rombouts verkocht aan de h geest een rente van 5 sch gr br op stede met huis en erven aan de caterstraat W Lijsken Gielis N en O de kinderen Geerdt Rovaerts. Item op erven aldaar O Gheerdt Peeter Verbuijten Z en W Jan Leijs Rombouts. Arnout Peeter Nouts stelt stelt “tpolderblock” in Sneppel tot onderpand

| 139-0070 |

Schepenregister 139, f° 34 v° 26.02.1515 ml

Willem Jan Luijcx verkocht aan Peeter Hovelmans een rente van 10 sch gr br op een beemd in Hecht Z en W Jan Pauwels Keeselmans N Cornelis Jan Luijcx

Personen:

| 139-0071 |

Schepenregister 139, f° 35 r° 04.03.1515 ml

Mechtelt Gielis Jans verkocht aan Jan Gielis Jans erven aan de “warande” W Neesen Laureijs Smeets N Peeter Grobs

Personen:

| 139-0072 |

Schepenregister 139, f° 35 v° 06.03.1515 ml

Cornelis Marck Loduwijcx verkocht aan de h geest een rente van een halster rogge uit 6 V rogge die hij heffende was op stede met huis en erven in Vossingers W Henrick Joerdaens O Claus van Aken en welke hij in erfwinning gegeven had aan Lambrecht van den Bogaerde, die als bezitter van de panden mede compareert en bekent de 6 V schuldig te zijn. Anna Cornelis Marck Loduwijcx dr x Claus van der Heertsraten verklaart dat zij haar vader Cornelis Marck Loduwijcx alle jaren een halster rogge zal afkorten in mindering van haar huwelijksgoed dat vs Cornelis Loduwijcx x Magriet hun dochter en haar man in huwelijksvoorwaarden beloofd hadden

Personen:

| 139-0073 |

Schepenregister 139, f° 36 r° 12.03.1515 ml

Adriaen Giel Haest x Magriet Willem Jan Luijcx dr verkocht aan Thomaes Jan Thoens x Katline Joerdaens een rente van 30 ... gr br op stede met huis en erven tussen de “hencxbroeck” en de beringstraat, half onder Loenhout en half onder Brecht, Z Luijcken Peeter Luijcx en Willeken Aerts W Lenaert Verdijck N Henrick Gorijs

Personen:

| 139-0074 |

Schepenregister 139, f° 37 r° 24.04.1515

Franck Scosters verkocht aan Wouter Smeedts een rente van 9 L rogge op beemd en in mindering van 7 sister rogge als vs Franck Scosters heffende was op stede met huis en erven in Herseling alwaar Jan Ooms woont en die Willem van der Achter placht te bezitten en die begeven was voor 10 sister rogge (schepenbrief 12.06.1486)

Personen:

| 139-0075 |

Schepenregister 139, f° 37 r° 24.04.1515, naschrift 13.12.1623

Rommen Wouter Rombouts gekweten door Lenaerdt Adriaen Meu(n)s van de helft van vs 9 L rogge

Personen:

| 139-0076 |

Schepenregister 139, f° 37 v° 10.04.1515 np

Henrick de Coninck geeft in erve aan Cornelis Ghijbs van Beeringen beemd en heide in de “mosvoorden” Z Michiel Henrick Leijs Rombouts N Jan Haest. Cornelis Gijbs stelt tot onderpand stede met huis en erven in Sneppel N Katline van den Boogaerde

Personen:

| 139-0077 |

Schepenregister 139, f° 38 r° 07.05.1515

Cornelis Djoos x Lijsbeth verkochten aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 6 V rogge 10 st op stede met huis en erven in Kesselbeek Z Willem Lent Wil Buijens N Thoen Lippens

Personen:

| 139-0078 |

Schepenregister 139, f° 38 v° 07.05.1515

Gheerdt van Elsacker verkocht aan de kinderen +Cornelis Faes Nout Faes een rente van 10 st gr br op “stijnkens hoff” in Sneppel N Goosen Cleijs Goosens

Personen:

| 139-0079 |

Schepenregister 139, f° 39 r° 17.05.1515

Henrick Cleijs Jan Heijlens verkocht aan Jan van Amelvoorts de “molenacker” in Sneppel O en W Nijs van Heester N Jan Thijs Braens

Personen:

| 139-0080 |

Schepenregister 139, f° 39 v° 30.05.1515

Cornelis de Coninck verkocht voorheen aan Claus Claus Peeters beemd op het “hoochbosch” O Gielis Haest N de “boeijdonck”

Personen:

| 139-0081 |

Schepenregister 139, f° 39 v° 18.03.1515 ml

Peeter Peeter Nouts verkocht aan Geerde Ingelbrechts een rente van een sister rogge op stede met huis en erven in Sneppel O Lijsbeth Cornelis Jan Geerts dr

Personen:

| 139-0082 |

Schepenregister 139, f° 40 v° 21.05.1515

Lijsbeth Peeter van den Bogaerde heeft voor een sister rogge in recht gesteld de stede in Sneppel aan de caterstraat die Gheerdt Pellen Noijts nu in handen heeft. Lenaerdt Bode en Cornelis de Coninck, schepenen, verklaren Peeter Noijt Jan Geerts op zijn doodsbed te hebben horen zeggen dat hij vs stede menig jaar in handen heeft gehad, hem verkregen van zijn vader, dat hij dat sister rogge meer dan veertig jaar had uitgereikt, eerst aan Peeter van den Bogaerde en nadien aan diens dochter Lijsbeth, en dat Peeter van den Bogaerde dit wel meer dan 50 jaar geheven had. Item verklaart Jan Henrick Marten Sibs, eveneens schepene. Lijsbeth van den Bogaerde is op vs rente gedeeld na +haar vader (scheijbrief Loenhout 25.09.1480)

Personen:

| 139-0083 |

Schepenregister 139, f° 41 r° 03.06.1515

Jan Nout Luijcs verkocht aan Marie x Hubrecht Verboven een rente van 7 sch 6 pen gr br op de “bolckacker” achter de “dorent” N en O Wouter Snels Z kinderen Jan Pauwels Gheens W Hubrecht Verhaert

Personen:

| 139-0084 |

Schepenregister 139, f° 41 v° 03.06.1515

Cornelis Jan Nout Luijcks verkocht aan Marie x Hubrecht Verboven een rente van 5 sch gr br op land in het laathof van Tichelt in Donk W Gheerdt Wils. Jan Nout Luijcks, vader van Cornelis vs, stelt tot onderpand beemd aldaar W Jan Jorijs Teus Cuijpers O Jan Cornelis Boets

Personen:

| 139-0085 |

Schepenregister 139, f° 42 r° 11.06.1515

Marie Henrick van Aken dr x Bertelmeus Hovelmans verkocht aan Willem Vermunten beemd op het “hoochbosch” aan “huffelaer heijken” Z de kinderen Meijs Lauwers W Cornelis van den Broeck en Jan Henrick Marten Sibs N Jan van Polle

Personen:

| 139-0086 |

Schepenregister 139, f° 42 v° 11.06.1515

Willem, Lenaert, Peeter, Reijnier en Katline x Peeter Jan Peeter Nouts, kinderen van +Lenaert Loijcx, en Katline Lenaert Loijcx x Jan Willem Gielis Jans maken akkoord aangaande onderhoud van hun moeder Geertruij en bij overlijden de uitvaart. Het bed zal toekomen aan Dianneken Peeter Lenaert Loijcx dr

Personen:

| 139-0087 |

Schepenregister 139, f° 43 r° 11.06.1515

Willeken Gorijs Haest zoon verkocht aan Jan Jan van Lare een rente van een V rogge op stede met huis en erven in Sneppel O Peeter Hovelmans en de kinderen Cornelis Wils. Jan van Lare de oude, als bezitter van de panden, is uitreiker van de rente

Personen:

| 139-0088 |

Schepenregister 139, f° 43 v° 11.06.1515

Agneese Cornelis Vermunten dr x Henrick Cornelis Verachtert verkocht aan Jan Marck Loduwijcx een rente van 6 L rogge op een heiblok in Sneppel aan de beerenstraat N Nout Peeter Nouts O Pauwels Couwenberchs Z Jan Strobiers. Met nog last aan Katline Cornelis Wils dr, Aerdt der Weduen. Onderpand is rente van een V rogge uit 9,5 L die Agneese heffende is op stede met huis en erven in Terbeek en welke Lijsbeth Leijs Zebrechts in handen heeft

Personen:

| 139-0089 |

Schepenregister 139, f° 44 r° 09.07.1515

Gielis Jan de Bije en Katline Jan Bijen dr x Jan Henrick Marten Sibs maken akkoord over onderhoud van vs Gielis door zijn zuster vs Katline. Daarvoor zal zij diens renten opbeuren uitgenomen 30 st die hij heffende is op zijn zuster Magriete Jan Bien. Ook zal Katline na overlijden vs Gielis al diens goederen verkrijgen uitgenomen een sister rogge

Personen:

| 139-0090 |

Schepenregister 139, f° 44 v° 16.07.1515

Lenaerdt de Keijsere verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans 7,5 L rogge op stede met huis en erven in Neerven aan de molenstraat N Gielis van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0091 |

Schepenregister 139, f° 45 r° 16.07.1515

Willem Jan van Staijen x Heilwich Cornelis Wil Buijens dr verkochten aan Aerdt der Weduen een rente van 20 ... gr br op stede met huis en erven in Popendonk Z Lijsbeth Cristiaen Reijns W meester Marcelis Scoof N Cornelis van den Broeck

Personen:

| 139-0092 |

Schepenregister 139, f° 45 v° 22.07.1515

Barnaert Lenaerdt Couwenberchs verkocht aan Jan Geert van Elsacker rente van 2 sch 6 ... gr br op stede met huis en erven in Sneppel Z Mathijs Teus Cuijpers W en N Michiel van Elsacker. Lenaerdt Couwenberchs, vader van vs Barnaerdt, stelt tot onderpand eusel in Hecht aan de “bolckacker”

Personen:

| 139-0093 |

Schepenregister 139, f° 46 r° 13.08.1515

Antonis Gielis Simons van Ditfoort verkocht aan Anneken Wouter Faes dr een rente van een sister rogge op land in Loenhout Z Jan Bouwens van den Wijngaerde N erfgenamen Cornelis Diericx Molenaren

Personen:

| 139-0094 |

Schepenregister 139, f° 46 v° 01.10.1515

Jan Jan Peeter Nouts x Cornelie Heijn Simons dr verkochten aan Arnout Peeter Nouts een stede met huis en erven aan de caterstraat W Cornelis Broomans N en O Cornelie Rovaerts

Personen:

| 139-0095 |

Schepenregister 139, f° 47 r° 29.10.1515

Cornelis de Coninck is een rente van 20 ... gr br schuldig aan Jan Boetsen op “sneppels acker” O de erfgenamen Henrick van Aken Z Aerdt Peeter Nouts

Personen:

| 139-0096 |

Schepenregister 139, f° 47 v° 29.10.1515

Jan Jan Boetsen verklaart vroeger erven “sneppels acker” verkocht te hebben aan Cornelis de Coninck (cfr vorige akte). Stond nog tot pand voor een sister rogge aan Lenaerdt Verdijck welk intussen door Cornelis de Coninck afgekweten werd

Personen:

| 139-0097 |

Schepenregister 139, f° 48 r° 22.10.1515

Doren Neve de jonge verkocht aan Henrick Sens, alias de Hoijmaker, een rente van 10 ... gr br op de helft van de “dorenacker” in “sneppelaer acker” aan het kerkpad

Personen:

| 139-0098 |

Schepenregister 139, f° 48 v° 22.10.1515

Willeken Gorijs Haest verkocht aan Jan Dignen de helft van een beemd op het “hoochbosch” O Lenaerdt Putcuijps W Aerdt Peeter Nouts

Personen:

| 139-0099 |

Schepenregister 139, f° 49 r° 25.10.1515

Henrick Leemans, gemachtigd van de kinderen Cornelis Faes Nout Faes, doet bezetten voor een rente van een ... gr br het vierendeel van de “laren beemde” voor zover Henrick van den Bogaerde daarin gerecht was. Erven werden openbaar verkocht aan Cornelie x+Jan van den Aerde

Personen:

| 139-0100 |

Schepenregister 139, f° 49 v° 29.10.1515

Agneese Laureijs Smeets dr x Aerdt van der Veken verkocht aan Lijsbeth x +Cristiaen Reijns een stede met huis en erven aan de kerk O Jan en Mechtelt Gielis Jans Z Doren Neefs W Claus van der Heerstraten N Peeter Groes

Personen:

| 139-0101 |

Schepenregister 139, f° 50 r° 29.10.1515

Cornelie Cristiaen Reijns dr x Marten Marten Hereijgens laat Laureijs van Aerde x Lijsbeth Tonis van den Broecke een rente van 17 L rogge kwijten en welke haar verstorven was haar vader

Personen:

| 139-0102 |

Schepenregister 139, f° 50 v° 03.11.1515

Dierick Cornelis Diericx verkocht aan Pauwels Willem Diericx “vrouken gielis block” aan de gebuerstraat O Thoen Boets. Jan van den Wijngaerde Gielissen verklaart aan vs percelen geen recht meer te hebben

Personen:

| 139-0103 |

Schepenregister 139, f° 51 r° 03.11.1515

zelfde verkocht aan Pauwels Willem Diericx land aan de molen N Jasper van den Dorpe Z Nijs Hegs

Personen:

| 139-0104 |

Schepenregister 139, f° 51 r° 14.11.1515

Lijsbeth Buijen Thijs dr x Geerdt Wils – Barbel Buijen Thijs dr x Mathijs Hovelmans – Cristijn Buijen Thijs dr; verkochten aan Jan, Michiel en Cornelis Laureijs Rombouts zonen, kinderen van +Katline Henrick Joerdaens dr, een rente van 20 st gr br op stede met huis en erven in Huffel W Tonis Canters O Henrick Cleijs en op meer andere erven

Personen:

| 139-0105 |

Schepenregister 139, f° 52 r° 29.11.1515

heer Cornelis Speecks Janssen laat Nijs van den Bogaerde rente van 3 V rogge kwijten die hij heffende was op stede met huis en erven in Neerven en op de “breemacker” aan de windmolen en die vs Nijs van den Bogaerde in handen heeft. Aerdt de Vischere stelt tot onderpand stede met huis en erven in Huffel N Jan Wouters Z Henrick Meus

Personen:

| 139-0106 |

Schepenregister 139, f° 52 v° 29.11.1515

Nijs van den Bogaerde x Heijlwich Cornelis Heijn Vleijs dr verkochten aan Jan van den Polle Willemssen een rente van een sister rogge op stede met huis en erven in Neerven Z Jan Loduwijcx N kinderen Nout Bromans. Item op land de “breemacker” aan de windmolen Z Gielis van den Wijngaerde W kinderen Jan Luijcx

Personen:

| 139-0107 |

Schepenregister 139, f° 53 v° 29.11.1515

heer Cornelis Speecx, priester, verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van een V rogge op land en weide de “rijt” N en O Jan Henrick Marten Sibs Z Cornelie Rovaerts W Cornelis Bromans. Cornelie Nout Luijcx dr x Jan Heerkens, als bezitster van de panden, belooft de erven te ‘waernen en te claernen’

Personen:

| 139-0108 |

Schepenregister 139, f° 54 v° 04.12.1515

Peeter Grobbe is schuldig aan Mathijs Teus Cuijpers rente van 9 L rogge op land aan de windmolen O Lijsbeth Suijs W Cornelis Hovelmans N Henrick Goosems

Personen:

| 139-0109 |

Schepenregister 139, f° 54 v° 03.12.1515

Hilleken Gabriel Bien dr x +Henrick Acdorens verkocht aan Henrick Leemans een rente van 10 L rogge op stede met huis en erven in Herseling Z Claus van Staijen N Claus Peeters. Met nog last van 17 st 6 gr br aan Gabriel de Bie, dewelke deze tot onderpand stelt

Personen:

| 139-0110 |

Schepenregister 139, f° 55 v° 10.12.1515

Johan van den Wijngaerde Janssen, ook voor zijn zuster Adriane, laat Gielis van den Wijngaerde een rente van 3 sister rogge kwijten die hem verstorven was van zijn vader +Jan van den Wijngaerde en gestaan op de “groote steechde” in de “heechtse acker”

| 139-0111 |

Schepenregister 139, f° 56 r° 17.12.1515

Cornelis Jan Geerts verklaart dat in erve genomen heeft Cornelis Ghijbs van den Bruijnenberge een hofstede met huis en erven in Sneppel

Personen:

| 139-0112 |

Schepenregister 139, f° 56 r° 18.12.1515

Gheerdt Vercaert verkocht aan Peeter Hovelmans een rente van een halster rogge op zijn kindsdeel in beemd op het “hoochbosch” O Jacob Peeter Baten en Cornelis Nouts Z en W Lijsbeth Peeter Nouts N Nout Peeter Nouts. Met nog last aan Willem van Bouchout. Gielis Vercaert als bezitter van de panden bekent de rente schuldig te zijn

Personen:

| 139-0113 |

Schepenregister 139, f° 56 r° 18.12.1515, naschrift 01.09.1527

Peeter Hovelmans verklaart dat Gielis Verkaert als bezitter van de panden het halster rogge mag betalen telkens met 20 st tot hij de rente zal afgekweten hebben

Personen:

| 139-0114 |

Schepenregister 139, f° 57 r° 21.12.1515

Cornelis Ghijbs van den Bruijnenberge verkocht aan Pauwels Willem Diericxs een rente van een V rogge op stede met huis en erven in Sneppel en welke Cornelis Jan Geerts in handen heeft. Cornlis van den Bruijnenberge stelt nog tot onderpand stede met huis en erven in Sneppel Z Lijsbeth Peeter Nouts W Katlijne van den Bogaerde

Personen:

| 139-0115 |

Schepenregister 139, f° 57 v° 08.01.1516 ml

Cornelis van den Bruijnenberge is schuldig aan Nout Peeter Nouts rente van 5 st gr br op stede met huis en erven in Sneppel (cfr vorige akte)

Personen:

| 139-0116 |

Schepenregister 139, f° 58 r° 14.01.1516 ml

Nout van Marem x Marij Marten van Staijen dr verkochten aan Geerdt Gielbrachts een rente van 6 st 6 oord gr br op stede met huis en erven in Popendonk Z Peeter Cristiaen Reijns. Item op beemd op het “scoubosch” O Henrick Meus Z erfgenamen Henrick Peeter Dignen W Claus Haest N Cornelis Jan Luijcx

Personen:

| 139-0117 |

Schepenregister 139, f° 58 v° 14.01.1516 ml

Pauwels Willem Diericxs verkocht aan Tomaes Jan Toensen een rente van 7 st 6 oord gr br die hij heffende was op beemd die Gheerdt Peeter Verbuijten in handen heeft

Personen:

| 139-0118 |

Schepenregister 139, f° 59 r° 10.02.1516 ml

Jan Dignen verkocht aan Marie x Hubrecht Verboven een rente van 8 st 9 oord gr br op beemd op het “hoochbosch” O Toen Buijens W Cornelis Pauwels N Nout Jan Reijns

Personen:

| 139-0119 |

Schepenregister 139, f° 59 v° 25.01.1516 ml

Michiel van Elsackere verkocht aan Aert Jan Wouter Stevens stede met huis en erven in Sneppel aan het “heijlaer” Z Mathijs Theus Cuijps. Met nog last aan Henrick Verbuijten. Met conditie dat vs Michiel van Elsackere en Jan van Staijen hun twee beemden de “dorent” gelegen achter vs stede over deze stede zullen wegenis hebben

Personen:

| 139-0120 |

Schepenregister 139, f° 60 r° 11.02.1516 ml

Cornelis Jan Michiels verkocht aan Jan Hegge een stede met huis en erven in klein Neerven W Jacob Coels N juffr Johanna van den Wijngaerde O Henrick de Cock. Jan Hegge stelt tot onderpand beemd in Blaakt in “marem hoeck” O Jan Pauwels Keeselmans Z Nout Jan Dibbouts N Peeter Cristiaen Reijns

| 139-0121 |

Schepenregister 139, f° 60 v° 13.02.1516 ml

Gheerdt Pauwels Noijts x Lijsbeth Jan Nout Jan Gheerts dr verkochten aan Jan Pauwels Keeselmans rente van een halster rogge welke zij hadden op stede die vs Gheerdt Pellen Noijts x Lijsbeth getransporteerd hadden aan Henrick Philips, en welke gelegen is O Jan van den Cloote en op land op het hesschot rondom grenzend aan Jan Henrick Marten Sibs. Onderpand is rente die vs Lijsbeth x Gheerdt heffende is op beemd in handen van Cornelis van Bavel en gelegen Z Josijne Leijs Zebrechts dr. vs Henrick Philips verklaart de rente van een halster rogge schuldig te zijn

Personen:

| 139-0122 |

Schepenregister 139, f° 61 v° 18.02.1516 ml

Peeter Jan Wierics, zoon van Katline Wouter Bouwens, ontvangen van Willem Vermunten de som van 8 pond gr br erfpenningen als toekomende Jan, Gielis, Antonis en vs Katline Wouter Bouwens kinderen van erven de “willaert” in Sneppel O Nijs van Heester, en welke erven vs Bouwens kinderen vroeger aan vs Willem Vermunten verkocht hebben. Cornelie Pauwels Couwenberchs dr x vs Peeter Jan Wierics stelt tot onderpand een sister rogge op haar kindsdeel aan stede met huis en erven in Sneppel waar haar vader Pauwels Couwenberchs uitgestorven is

Personen:

| 139-0123 |

Schepenregister 139, f° 62 r° 26.02.1516 ml

Gheerdt Pellen Noijts verkocht aan Claus Claus Peeters beemd in het “scoubosch” O Neese van Bavel Z Peeter Diericx en Cornelis van den Broecke W kinderen Hubrecht Verboven

Personen:

| 139-0124 |

Schepenregister 139, f° 62 v° 26.02.1516 ml

Gheerdt Aert Noutsen als momboor met Nout Peeter Nouts als toeziener van Cornelis Jan Aerdt Noutssen geven in erfwinning aan Michiel Henrick Leijs Rombouts de erfgoedeeren aan vs weeskind verstorven van zijn moeder +Marie Jan Heijns dr, nl zesdedeel in stede in Sneppel N Nijs van Heester O Michiel van Elsacker Z Jan van Staijen met nog de “wijden hoff” tgo de stede. Item zesdedeeel in de “mosvoorden” aan de keijselaerstrate Z Nout Peeter Nouts. Item zesdedeel in beemd in het molenbos N Magriete Vercaert O Peeter de Cuijper. Item heiveld de “vudele” in Sneppel W kind Cornelis Wils. Item zesdedeel in heiveld O Nout Peeter Nouts W Jan Pauwels Keeselmans en waaruiit Jan Heijns uitgestorven was. Digne Jan Heijns dr x Michiel Henrick Leijs Rombouts stelt tot onderpand rente van 10 L rogge op haar kindsdeel haar verstorven haar vader +Jan Heijns. Aerdt van der Hoeven, Jan Aerdt van der Hoeven als vader van het weeskind en Gheerdt Aerdt van der Hoeven, Jan Wouter Cleijs, deze vier van vaders kant, en Nout Peeter Nouts, Aerdt Jan Peeter Noutsen, Henrick Jan Heijnssen, deze drie langs moederskant, verklaren dat het voor het weeskind beter is dat de goederen verkocht worden

Personen:

| 139-0125 |

Schepenregister 139, f° 64 r° 26.02.1516 ml

Aerdt Jan Wouter Stevens verkocht aan Barnaerdt Couwenberchs een stede met huis en erven in Sneppel aan het “laerheijken” Z Mathijs Teus Cuijpers W en N Michiel van Elsacker. Met nog last aan Michiel van Elsacker, Jan Pauwels Keeselmans, Henrick Verbuijten. Lenaerdt Couwenberchs, vader van vs Barnaert, stelt tot onderpand rente van 3 V rogge die hij heffende was op stede met huis en erven aan het “heerveken” bij “stapelheijde” en welke Thoenken Pauwels Woijts nu in handen heeft (schepenbrief Antwerpen). Met voorwaarde dat Michiel van Elsacker en Jan van Staijen met hun beemden de “dorent” over vs stede zullen wegen

Personen:

| 139-0126 |

Schepenregister 139, f° 65 r° 26.02.1516 ml

Lernaert van Elsacker x Katline - Magriete Cornelis Couwenberchs dr – Cornelie Cornelis Couwenberchs dr x Cornelis de Canter; (hoewel hier drie personen vermeld worden gaat de akte verder alsof het alleen over Lenaert van Elsacker gaat) verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 10 st op stede met huis en erven in de palingstraat. Met nog last aan Peeter de Cuijper

| 139-0127 |

Schepenregister 139, f° 65 r° 26.02.1516 ml

Lijsbeth Peeter Geerts Verbuijten dr x Mathijs de Meester laat Peeter de Cuijper rente van een V rogge, in mindering van rente van 6 V welke Geerdt Peeter Verbuijten en Johanna Peeter Geerts Verbuijten x Jan Verwithagen aan vs Lijsbeth Peeter Geerts Verbuijten en haar broer Aertken bewezen hadden voor het versterf van hun vader +Peeter Geerts Verbuijten en waarvan vs Peeter de Cuijper de panden in handen heeft

Personen:

| 139-0128 |

Schepenregister 139, f° 65 v° 10.03.1516 ml

Jan Jan Boetssen is schuldig aan Henrick de Coninck een rente van 15 st gr br op het “leechbuijnder” in Terbeek aan de akkerstraat N Adriaen Peeter Boets O Dianne van der Veken Z Henrick Conincks en Henrick Boets

Personen:

| 139-0129 |

Schepenregister 139, f° 66 r° 20.03.1516 np

Peeter Jan Huijb Callants x Katline Wouter Aadriaens dr verkochten aan Peeter Vercaert x Katline Jan Legen dr een stede met schuur en hof aan de berenstraat N Henrick Verbuijten. Item akker met weide en beemd O en Z Henrick Verbuijten W Jan van Staijen N Magriete Vercaert, en dit om een halster rogge ten bate van vs Peeter Callants en 16 V rogge ten bate van Jan van den Broeck. Peeter Vercaert stelt tot onderpand rente van een halster rogge dat hij heffende is op stede en beemd in handen van Gielis Vercaert

Personen:

| 139-0130 |

Schepenregister 139, f° 66 v° 07.04.1516 np

zelfden verkochten aan Peeter Wouter van de Cloote x Marie Jan Nout Luijcx dr een rente van een sister rogge op stede met huis en erven aan de berenstraat Z Henrick Gorijs W en N Henrick Verbuijten. Item op de “langen acker” W Jan Cornelis van Staijen N Magriete Vercaert. De erven werden door Peeter Callants cum uxore in erfwinning genomen van Jan van den Broeck. Met nog last aan vs Jan van den Broeck, Wouter Smeedts, Adriaen van Aerde

Personen:

| 139-0131 |

Schepenregister 139, f° 67 v° 24.04.1516

Aerdt Jan Aerdt Ghijsels verkocht aan Peeter Hovelmans rente van een sister rogge welke hem van zijn vader +Jan Aerdt Ghijsels verstorven was

Personen:

| 139-0132 |

Schepenregister 139, f° 68 r° 24.04.1516

zelfde laat Cornelis van den Broeck rente van 3 V rogge en Cornelis Cleijs Jan van Aerde rente van een V rogge kwijten, welke renten hem verstorven waren van zijn vader

Personen:

| 139-0133 |

Schepenregister 139, f° 68 r° 30.04.1516

Nout van Marem Thijssen verkocht aan Abraham Henrick van Huijsen een rente van 6 L rogge op rente van een V rogge welke hij gekocht had van Cornelie Peeter van Staijen dr en dat op stede welke Marten van Staijen bezat en vs Nout van Marem nu in handen heeft (schepenbrief Loenhout 12.02.1509 ml)

Personen:

| 139-0134 |

Schepenregister 139, f° 68 v° 03.05.1516

Antonis Lenaert Heijn Peeters is rente van 9 L rogge schuldig aan Willem Gielis Jans en dit op stede met huis en erven in Sneppel O Jan van Lare W Willem Vermunten

Personen:

| 139-0135 |

Schepenregister 139, f° 69 r° 03.05.1516

Gheerdt Peeter Verbuijten verkocht aan Jan Marck Loduwijcx een rente van een sister rogge op een beemd in Sneppel N en O Peeter Wouter van de Cloote Z en W Willem Vermunten

Personen:

| 139-0136 |

Schepenregister 139, f° 69 v° 05.05.1516

Peeter Vercaert verkocht aan Cornelis van Aerde een stede met huis en erven in Popendonk

Personen:

| 139-0137 |

Schepenregister 139, f° 70 r° 29.05.1516

Jan Loduwijcx verkocht aan Lijsbeth x +Jan Delien, Jan en Wouter Delien Janssen een rente van 20 sch gr br op een beemd de “oeijvereijck” in Blaakt N Agneese Vorsselmans. Met nog last aan Gielis de Bie. Jan Nijs stelt tot onderpand 8,5 gouden ‘coervorster” gld welke zijn huisvrouw Magriete Jans Bien dr verstorven zijn van haar moeder Elisabeth Gielis van den Wijngaerde en staan op woonstede in Etten (schepenbrief Etten 10.12.1497). Procuratie van Magriete Jan Bien aan haar man is geschied voor een notaris in Brecht (niet verder gespecifieerd)

Personen:

| 139-0138 |

Schepenregister 139, f° 71 r° 29.05.1516

Lenaert Jan Nijssen x Cristijn Jan Loduwijcx dr ontvangen van Jan en Wouter Delien 16 ponden gr br welke Jan Loduwijcx en Gielis de Bie Janssen verpand hebben op beemd in Blaakt (cfr vorige akte)

Personen:

| 139-0139 |

Schepenregister 139, f° 71 v° 02.06.1516

Antonis Antonis van Onstaijen verkocht aan Henrick Leemans rente van 10 st gr br waarop hij gedeeld is in de erfdeling tussen zijn moeder Katlijne Marten Beerts dr en zijn broers en zusters na +Antonis van Onstaijen zijn vader en welke rente staat op stede met huis en erven in Huffel en welke heer Peeter van der Dult, priester, en Alijt Vos die voorheen uitgegeven hebben aan heer Jan Vlimmermans voor vs 10 st gr br. Panden zijn momenteel in handen van Otte Jacobs, uitreiker van de rente

Personen:

| 139-0140 |

Schepenregister 139, f° 72 r° 02.06.1516

Aerdt Jan Aerdt Ghijsels laat Antonis Gielis Simons van Dietfoirt rente van een sister rogge kwijten welke rente vs Aerdt zijn vader +Jan Aerdt Ghijsels verleden heeft en staat op stede met huis en erven in Huffel Z Henrick Wouter Janssen W Antonis Boets N Cornelis Haest. Is in mindering van 6 V rogge (schepenbrief 29.01.1439 ml)

Personen:

| 139-0141 |

Schepenregister 139, f° 72 v° 09.06.1516

Henrick Hovelmans en Gheeraerdt van Poelgheest, als rentmeesters van jonker Robrecht van der Marck ect, doen bezetten stede met huis en erven in Popendonk O Cornelis van Aerde. Stede is vervolgens verkocht aan Peeter van den Veken

| 139-0142 |

Schepenregister 139, f° 73 r° 23.06.1516

Henrick de Canter verkocht aan Laureijs van Aerde een rente van een V rogge op stede met huis en erven in Neerven Z kinderen Nout van Eusel (Ensel) W Aerdt Peeter Loijcx. Antonis de Canter stelt tot onderpand stede met huis en erven in Huffel W Willem Lenaert Loijcx N Katline Nout Willems dr O Gheerdt Wils. Met nog last aan de kinderen Peeter Zegers

Personen:

| 139-0143 |

Schepenregister 139, f° 73 v° 24.06.1516

Jan Thijs Brants verkocht aan Adriaen Willems een rente van een sister rogge op stede met huis en erven aan het “kerkpat” N Jan Cornelis Boets

Personen:

| 139-0144 |

Schepenregister 139, f° 74 r° 23.08.1516

Agneese Laureijs Smeedts met haar voogd Henrick Leemans neemt in erfwinning van Willem Gielis Jans een stede met huis en erven aan de kerkmuur N de “warande” O de “rasenborch” toebehorende Magriete Gielis Simons dr. Met nog last aan Cornelis Hovelmans. Conditie dat vs Willem Gielis Jans x Johanna, en desgevallend de langstlevende van hen beide, het ‘klein huisken’ zullen behouden en gebruiken hun leven lang

Personen:

| 139-0145 |

Schepenregister 139, f° 75 r° 25.08.1516

Katline x +Willem Sbackers met haar kinderen Jan, Peeter, Katlijn, Libbeken en Grietken Willem Backers zijn schuldig aan Katline Jan van den Broeck dr een rente van 5 st gr br op stede met huis en erven in Neerven Z kinderen Jan Nouts W Jan van Eekel N Jan Loduwijcx

Personen:

| 139-0146 |

Schepenregister 139, f° 75 v° 31.08.1516

Willem Lenaert Wil Buijens verkocht aan Cornelis Jan Bettens een rente van 10 st gr br op een beemd op de “boeckheester” die te wissel gaat tegen een andere beemd O Aerdt Peeter Loijcx Z erfgenamen Willem Molenaren W Jan van den Wijngaerde Robrecht N Cornelis Peeter Loijcx. Onderpand is nog een beemd aldaar O Hubrecht Verhaert Z Nijs Hegs W Cornelis Loijcx N Peeter Cornelis Loijcx

Personen:

| 139-0147 |

Schepenregister 139, f° 76 r° 31.08.1516

Magriet Willem Costers dr x Jan van den Broeck verkocht aan Peeter Hovelmans een rente van een V rogge op stede met huis en erven in de berenstraat, welke Henrick Gorijs Ijsendoncx momenteel in handen heeft en waarop vs Magriet na + haar ouders op gedeeld is (scheibrief Rijsbergen 20.08.1483). Cornelis en Peerken, wettige kinderen en erfgenamen van vs Henrick Gorijs Ijsendoncx, die zijn zinnen niet machtig is, verklaren de rente uitreiken

Personen:

| 139-0148 |

Schepenregister 139, f° 76 v° 29.09.1516

Jan Goosem Nijssen laat Peeter Arnouts van Onstaijen en Hilleken Henrick Marten Sibs dr rente van 3 L rogge kwijten op stede met huis en erven in Huffel N en O Jan Peeter Boets Z Jan Pauwels Keeselmans

Personen:

| 139-0149 |

Schepenregister 139, f° 77 r° 07.11.1516

Aerdt de Visscher x Antonia Godevaert Verrijt dr en Claus van der Heerstraten x Anneken Cornelis Marck Loduwijcx dr mangelen stede om stede, te weten stede bij de kerk N Antonis Boets en Peeter Grobs, met nog last aan Marck van IJperen, en welke stede gekocht was van de abt van sint bernaerts (schepenbrief 12.01.1513 svl) en stede in Huffel N Jan Wouters O Jan Peeter Boets Z Henrick Meus, met nog last aan de kinderen Jan Clercks

Personen:

| 139-0150 |

Schepenregister 139, f° 78 r° 10.11.1516

heer Cornelis de Cuijpere, priester, en Lijsbeth, Katline, en Barbere Jorijs Teus Cuijpers drs delen de goederen hen verstorven van +Jan en +Alijt Jorijs Teus Cuijpers kinderen, hun broer en zuster, waarbij vs heer Cornelis de stede van Jorijs Teus de Cuijper zal behouden

Personen:

| 139-0151 |

Schepenregister 139, f° 79 r° 17.11.1516

Cornelis van den Bruijnenberge is schuldig aan Lenaerdt Verdijck een rente van een V rogge op een heiblok in Sneppel Z Henrick Jan Heijns W Katline van den Bogaerde

Personen:

| 139-0152 |

Schepenregister 139, f° 79 r° 17.11.1516

Magriete x +Gheerdt Vercaert – Jan Vercaert – Peeter Vercaert – Gielis Vercaert – Katline Verkaert met haar man – Grietken Verkaert – Marie Verkaert met haar man; verkochten aan Gheerdt Verkaert de jonge stede met huis en erven in de berenstraat N Henrick Gorijs O Adriaen Peeter Boets Z Henrick Verbuijten. Item erven N en O Henrick Verbuijten Z Peeter Verkaert. Item beemd in Blaakt O Jan Willem van den Wijngaerde Z Gielis van den Zande W Jan van den Wijngaerde. Item “hoenderern heijblock”. Lijsbeth Jan Luijcx dr x vs Geerdt Vercaert stelt tot onderpand rente van een sister rogge dat zij heffende was op stede met huis en erven in het Oosteneinde en welke Lijsbeth Thoen Thijs dr in handen heeft

Personen:

| 139-0153 |

Schepenregister 139, f° 80 v° 20.11.1516

Cristijn Jan van den Bogaerde dr x Jan Cornelis Nouts en Jan van den Bogaerde Cornelissen, ook voor zijn zuster Lijsken van den Bogaerde, hebben als erfgenamen van Jan van den Bogaerde de hen verstorven goederen van hun moeder +Magriete x +Jan van den Bogaerde gedeeld, beemd op het hoogbos O Gielis Haest, rente van een V rogge op stede met huis en erven in klein Neerven die Michiel van den Bogaerde nu in handen heeft, item helft van rente van 5 L rogge één blanken op stede in Snerppel in de caterstraat die Cornelie x Jan Heerkens in handen heeft, item rente van 1,5 kwartier rogge op stede in klein Neerven die Wouter Jan Wouter Stevens in handen heeft

Personen:

| 139-0154 |

Schepenregister 139, f° 81 v° 15.12.1516

Aerdt Jan Peeter Noutsen is schuldig aan Lenaerdt Verdijck rente van een sister rogge op stede met huis en erven in Sneppel N Nout Peeter Nouts en waar zijn vader Jan Peeter Nouts uitgestorven is

Personen:

| 139-0155 |

Schepenregister 139, f° 82 r° 21.12.1516

Lenaerdt Bode verkocht aan Peeter Jan Peeter Noutssen een rente van een sister rogge op land in Terbeek O de “verloren cost” toebehorende Cornelis van Bavel Z Adriaen Peeter Boets

Personen:

| 139-0156 |

Schepenregister 139, f° 82 v° 05.01.1517 ml

Magriete Willem Costers dr x Jan van den Broeck geven in erfwinning aan Peeter Jan Huijb Callandts x Katline Wouter Adriaens dr een stede met huis en erven aan de berenstraat Z Henrick Gorijs W en N Henrick Verbuijten. Item de “lengen acker” aan “butelaer heijden” O en Z Henrick Verbuijten W Jan Cornelis van Staijen N de weduwe Geert Verkaert. Peeter Callants stelt tot onderpand rente van een sister rogge

Personen:

| 139-0157 |

Schepenregister 139, f° 83 v° 20.01.1517

Cornelis Djoos x Lijsbeth Buijen Wil Buijens dr verkochten aan Jacob Willem Roels een stede met huis en erven in “kesselbeeck” aan de gebuerstraat N Antonis Lippens Z Willem Lenaert Wil Buijens

Personen:

| 139-0158 |

Schepenregister 139, f° 84 r° 01.02.1517 ml

Henrick Cleijs Jan Heijlens, alias Henrick Goosems, verkocht aan Hubrecht Coppen Jans beemd op het hoogbos achter de “borcht” aan “huffelaer heijken” Z erfgenamen Willem Vermolen N Jan Cleijs Peeters

Personen:

| 139-0159 |

Schepenregister 139, f° 84 v° 01.02.1517 ml

Jan Claus Peeters verkocht aan Magriete Peeter der Weuwen dr een rente van 5 sch gr br op beemd op het hoogbos W Hubrecht Coppen Jans O Peeter Verscueren en Claus van Aken

Personen:

| 139-0160 |

Schepenregister 139, f° 84 v° 01.02.1517 ml, in marge 20.01.1595

afgekweten aan Elisabeth Adriaen van Aken x Goris Gabriels

Personen:

| 139-0161 |

Schepenregister 139, f° 85 r° 05.02.1517 ml

Doren Neve de jonge verkocht aan Peeter Jan Diericks een rente van 10 L rogge op land in “sneppelaer acker” O “boukens beempt” N Nijs van Heester. Met nog last aan Cornelis Doren Neefs

Personen:

| 139-0162 |

Schepenregister 139, f° 85 v° 09.02.1517 ml

Olivier van den Wijngaerde en Pauwels Willem Diericssen mangelen erve om erve, 10 sch gr br die vs Pauwels verkregen had op stede en heiblok in “stapelheijde” bij het “hoechtveken” in handen van Jan Hegge, een veertel rogge op stede in Sneppel in handen van Cornelis Jan Geerts, 10 L rogge op stede met huis en erven in Huffel, 6 L rogge op “vrouken gielis block” aan de oude molenberg, welke twee laatste panden vs Pauwels zelf in handen heeft, 6 L rogge op land bij de tiendenschuur dat Antonis Bode in handen heeft en op stede die Peeter Grobbe in handen heeft en gekocht had van Faes van Oekele

Personen:

| 139-0163 |

Schepenregister 139, f° 86 v° 09.02.1517 ml

Matheus Jan Alaertssen verkocht aan Laureijs van Aerde een rente van 7 L rogge, aan Willem Vermunten een rente van 6 L rogge, aan Nout Peeter Nouts rente van 6 L rogge, en aan Aerdt Jan Peeter Nouts een rente van 5 L rogge op erven de “mosvoort” in Sneppel aan de keijvelaerstraat N Peeter Wouter van de Cloote Z Willem Vermunten en Peeter de Cuijper, en welke rente vs Matheus Jan Alaerts verstorven waren van +Magriete Jan Huijchs dr die gehuwd had +Jan Jacob Heijmericx. Panden zijn voor de helft in handen van Willem Vermunten en Nout Peeter Nouts en voor de andere helft in handen van Aerdt Jan Peeter Nouts en Jan Henrick Meus

Personen:

| 139-0164 |

Schepenregister 139, f° 87 r° 24.02.1517 ml

Magriet Mathijs Heerstraets dr x Nout Reijns verkocht aan Jan Jacob Bromans rente van 7 L rogge die zij heffende was op stede waar haar vader +Mathijs Heerstraets uitgestorven is en gelegen in Herseling W Jan Buijters N Nout Reijns O Aerdt der Weuwen. Met nog last aan Zannen Thijs Heerstraets dr. Stede is nu in handen van Jan van den Cloote (schepenbrief Loenhout 14.03.1513 ml)

Personen:

| 139-0165 |

Schepenregister 139, f° 87 v° 24.02.1517 ml

Willem Jan Verachtert is schuldig aan Claren Jan Simons dr een rente van 3 L rogge uit een brief van 18 L rogge dd 03.12.1492 en waarvan vs Willem Verachtert 15 L afgekweten heeft. vs Willem verklaart dat de rente reeds meer dan 20 of 24 jaar voor datum van de brief is uitgereikt. Rente staat op erven in Popendonk N Jacob Broomans

Personen:

| 139-0166 |

Schepenregister 139, f° 88 r° 03.03.1517 ml

Olivier van den Wijngaerde verkocht aan Arnout van Onstaijen rente van 10 st gr br die Pauwels Willem Diericxs verkregen had op stede met huis en erven en op heiblok bij “stapelheijde” aan het “heecht veken” zo Jan Hegge die in handen had en die deze rente verkocht had aan Pauwels Willem Diericxs en die deze laatste vermangelt had met vs Olivier van den Wijngaerde (schepenbrief 09.02.1517 ml)

Personen:

| 139-0167 |

Schepenregister 139, f° 88 v° 14.03.1517 ml

Johan van den Wijngaerde Janssen verkocht aan Henrick Leemans rente van 6 V 3 L rogge die hem verstorven waren van zijn vader +Jan van den Wijngaerde en staan op stede met toebehoren bij de “warande” die Peeter Grobbe nu in handen heeft en gekocht had van Jan van den Wijngaerde

| 139-0168 |

Schepenregister 139, f° 89 r° 14.03.1517 ml

Cornelis Reijmeijs Putcuijps en zijn moeder Lijsbeth Aerdt Verlorencost dr x Doren Neve verkochten aan Peeter Hovelmans een rente van 5 sch gr br op de helft van een beemd waarvan de andere helft Katline Henrick Loijcx dr toebehoort en gelegen is op de “duijct” N en O Jan Henrick Marten Sibs W erfgenamen Faes Beelen

Personen:

| 139-0169 |

Schepenregister 139, f° 89 v° 16.06.1516

Henrick Philips x Cornelie Antonis Giels Simons dr verkochten aan Henrick Verbuijten rente van 6 L rogge welke vs Henrick Philips gekocht had tegen Agneese en Katline Cornelis Vermunten drs. Item rente van 25 st op de stede waar zij nu wonen in Sneppel O Jan van de Cloote W en N sheerenstrate bij Aerdt der Weuwen. Item op land in Terbeek en op heide bij “hoenderen moer”

Personen:

| 139-0170 |

Schepenregister 139, f° 90 v° 20.01.1517 ml

heer Cornelis Jorijs Theus de Cuijper als erfgenaam van +Jorijs Teus Cuijpers zijn vader approbeert de erfpachting door zijn vader gedaan en waarop rente van 8 sister rogge verpand zijn, nl land in Donk, beemd de “brugacker” en land in de perstraat. Mathijs Teus Cuijpers en zijn broer Peeter verzoeken de brieven desbetreffende te willen bezegelen

Personen:

| 139-0171 |

Schepenregister 139, f° 91 v° 28.03.1519 ml

schout, schepenen, h geestmeesters en ingezetenen van Loenhout machtigen Jan Henrick Marten Sibs, Jan Cornelis Boets, Arnout van Onstaijen en Jan Pauwels Keeselmans, kerkmeesters in Loenhout, om te mogen belasten de som van 6 pond gr br op de rente en dagelijkse vervallen van de kerk van Loenhout. Bij consent van de heer van Luik mag de kerk belast worden tot 50 Rgld erfelijk. vs schout, schepenen etc stellen zich borg

Personen:

| 139-0172 |

Schepenregister 139, f° 92 r° 20.01.1516 ml

Jan Loduwijcx verkocht aan Hector de Neve x Lijsbeth Aerdt Heijn Aerts een stede met huis en erven in klein Neerven N Willem Lenaert Wil Buijens O Jan Loduwijcx. Item erven aan vs akkerstraat Z Jan van den Wijngaerde W Jan Djoos

Personen:

| 139-0173 |

Schepenregister 139, f° 92 v° 08.02.1517 ml

Anneken Jan Luijcx x Noutken van Onstaijen Noutsen heeft na + Jan Luijcx haar vader rechtelijk ontvangen stede met huis en erven aan het Oosteneinde W Katline van Aerde N Jan Henrick Marten Sibs O de drie jongste kinderen Jan Luijcx Z Peeter Kaerls en welke stede Jan Amelvoirts x Magriete Jan Zoetens in handen had. vs Jan Amelvoirts transporteert de stede aan vs Anneken Luijcx. Last aan Lijsbeth Peeter van den Bogaerde.

Personen:

| 139-0174 |

Schepenregister 139, f° 93 r° 22.04.1517

Wouter Jan Wouter Stevens verkocht aan Peeter Hovelmans een rente van 15 sch gr br op stede met huis en erven in de berenstraat Z W en N Henrick Gorijs Ijsendonck. Item op akker ook aldaar. Item op erven “het goet”. Item op hooimade op het molenbos. Item op heide in Hoenderen. vs Wouter Stevens had stede gekocht van Cornelis de Beere

Personen:

| 139-0175 |

Schepenregister 139, f° 94 r° 01.05.1517

Peeter Jan Henrick Marten Sibs de oude verkocht aan Lucije Henrick Hovelmans dr een rente van 5 sch gr br op stede met huis en erven op het “hesschot” O Henrick Loijcx Z Peeter Cuijps W Jan Heijn Meus

Personen:

| 139-0176 |

Schepenregister 139, f° 94 v° 04.05.1517

Cornelis Heijn Zegers x Agneese Wouter Bien natuurlijke dr verkochten aan Adriaen Jan Michiel Buijens een stede met huis en erven in Herseling N Nout Reijns en Jan Cleijs Peeters

Personen:

| 139-0177 |

Schepenregister 139, f° 95 r° 24.05.1517

Cornelis van den Brunenberge is schuldig aan Cornelie Jan Peeter Nouts dr een rente van 5 L rogge op een heiblok in Sneppel tgo de “ast stede” Z Henrick Jan Heijns W Katline van den Bogaerde, met het “ouwe huijs” dat vs Cornelis daarop moet laten staan, minstens een pond gr br waard zijnde. Met nog last aan Lenaerdt Verdijck, Aerdt Peeter Nouts. Het heiblok werd door Cornelis van den Bruijnenberge gekocht van +Jan Peeter Nouts

Personen:

| 139-0178 |

Schepenregister 139, f° 95 v° 15.06.1517

Peeternelle Jan Nijs dr x +Jan Scroits met haar voogd Jan van Pulle verkocht aan Jan de Cock Peeters beemd op de “boeckheester” ZO Lijsbeth Peeter Nouts dr

| 139-0179 |

Schepenregister 139, f° 96 r° 05.07.1517

Lenaert de Keijser verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 16 L rogge op stede met huis en erven in Neerven aan de akkerstraat N Gielis van den Wijngaerde O het leengoed Rutgeerts van Doirne. Met nog last aan vs Jan Pauwels Keeselmans, Jan Wouter Giels. Aerdt Jan Wouter Stevens is bezitter van vs panden

Personen:

| 139-0180 |

Schepenregister 139, f° 96 v° 13.07.1517

Henrick de Cock x Lijsbeth Cornelis Diericx Molenaren dr verkochten aan Peerken Aerts van Onstaijen een stede met huis en erven in klein Neerven W Jan Hegs N Jasper van den Dorpe

Personen:

| 139-0181 |

Schepenregister 139, f° 97 r° 01.02.1518 ml

Antonis Lippens Antonissen verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 2 V rogge op stede met huis en erven in klein Neerven N Jan Bouwens van den Wijngaerde O Antonis Lippens, zijn vader. Item op eusel in Neerven O Jan Willem van den Wijngaerde Z en W Cornelis Cornelis Loijcx N kinderen Henrick van Aerde

Personen:

| 139-0182 |

Schepenregister 139, f° 97 v° 02.07.1517

Antonis Lippens de oude verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 6 L rogge op stede met huis en erven in klein Neerven N Antonis Lippens, zijn zoon Z Jacob Coels

Personen:

| 139-0183 |

Schepenregister 139, f° 98 r° 23.08.1517

Willem Jan van Staijen verkocht aan Magriete x +Henrick van Huijsen rente van een sister rogge op het “calverblock” in Popendonk Z Lijsbeth Cristiaen Reijns W Laureijs van Aerde N Cornelis van den Broeck. Item op stede met huis en erven in Popendonk Z Lijsbeth Cristiaen Reijns

Personen:

| 139-0184 |

Schepenregister 139, f° 98 v° 24.08.1517

Antonis Thijs Diericx verkocht aan Digne x +Wouter Diericx een eusel in Hecht Z Cornelis Jan Luijcx. Met nog last aan Cornelis Hovelmans

Personen:

| 139-0185 |

Schepenregister 139, f° 99 r° 28.09.1517

Heijlken, Mariken en Toenken Wouters Bien drs verkochten aan Lucije van Buijcele een hofstede in Huffel

Personen:

| 139-0186 |

Schepenregister 139, f° 99 v° 05.10.1517

Willem Lernaert Wil Buijens x Barbara Jan Nijs dr verkochten aan Geertruijde Jan Giels dr x Peeter Jan Meerijtsch beemd in de “boecheester” O Aerdt Peeter Loijcx Z erfgenamen Willem Vermolen W Jan van den Wijngaerde N Cornelis Peeter Loijcx

Personen:

| 139-0187 |

Schepenregister 139, f° 100 r° 26.10.1517

Barbara Cornelis Bastijns dr x Marck Jan Marck Loijcx laat door Jan Cornelis Lenaerts rente kwijten van 5 L rogge uit 11 L rogge welke zij heffende was op “hoenderen” stede die vs Jan nu in handen heeft

Personen:

| 139-0188 |

Schepenregister 139, f° 100 v° 19.10.1517

Henrick Sens Henricks zoon verkoopt Peeter Cornelis Loijcx die 10 sch gr br welke hem van zijn vader Henrick Fens, alias de Hoeijmakere, verstorven zijn en die deze gekocht had op Doren Neve de jonge

| 139-0189 |

Schepenregister 139, f° 100 v° 09.04.1517 ml

Marck de Beere verkoopt Henrick Verbuijten rente van een halster rogge 16 gr br welke hij heffende was op panden in handen van Henrick Gorijs Ijsendoncks

Personen:

| 139-0190 |

Schepenregister 139, f° 101 r° 30.11.1517

Adriaen, Peeter en Cornelis Gielis Haest kinderen verkopen Peeter Hovelmans rente van 3 V rogge op land de “brekele” O Cornelis Marck Loijcx Z Mathijs Theus Cuijpers N Wouter Conincx. Item op weiveld aan de “evenaers” Z Jan Ghijs W Peeter Hasen N Jan Henrick Marten Sibs

Personen:

| 139-0191 |

Schepenregister 139, f° 101 r° 30.11.1517

Jan van den Veken, alias Biemans, verkocht aan Claus Stuijts een rente van 10 sch gr br op een beemd in Blaakt N Cornelis Nout van Broeckhoven Z Jan van Backenbrugge W Cornelis Hovelmans en op nog een beemdeken dat te wissel gaat tegen percelen van Noutken Bouwens van Calmpthout

Personen:

| 139-0192 |

Schepenregister 139, f° 101 v° 30.11.1517

Lucas Bartels van Brecht verkocht aan Jan Lenaert Jacobs beemd in Blaakt aan het “biesven” Z Jan van Backenbrugge W Cornelis Hovelmans N Cornelis Nout van Broeckoven, en welke beemd vs Lucas Bartels verstorven is van Jan Aert Diericx en zijn (Lucas) huisvrouw

| 139-0193 |

Schepenregister 139, f° 102 r° 27.03.1515 ml

Cornelis Lenaert Wil Buijens doet bezetten stedeken met huis en erven in Neerven Z Peeter Cornelis Loijcx alwaar Peeter Boonen uitgestorven is en is verkocht aan Aerdt Jan Wouter Stevens

Personen:

| 139-0194 |

Schepenregister 139, f° 102 v° 11.01.1518 ml

Cornelis Jan Nijs Hegs verkoopt Henrick (Cornelis?) Wouters en zijn broer Aerdt Wouters rente van 14 L rogge op land aan de molen O Jasper van den Dorpe Z Jacob Coels W Lijsbeth Suijs N Jan Hovelmans

Personen:

| 139-0195 |

Schepenregister 139, f° 103 r° 11.01.1518 ml

Jan Henrick Marten Sibs en zijn zuster Magriete x Willem Vermunten verkopen Peeter Arnout van Onstaijen x Hilleken Henrick Marten Sibs dr hun versterf tegen Cornelie x +Henrick Marten Sibs, en dit na overlijden van hun vader, bijzonderlijk hun deel in stede met huis en erven in Huffel N en O Jan Peeter Boets Z Jan Pauwels Keeselmans en in welke stede vs Cornelie Jan Martens dr na de dood van haar man +Henrick Merten Sibs ongedeeld met de kinderen was gebleven

Personen:

| 139-0196 |

Schepenregister 139, f° 103 v° 14.01.1518 ml

Henrick Cleijs Jan Heijlens laat Michiel van Elsacker erfpacht kwijten van 13 L rogge op land en weide welke hij voorheen aan vs Michiel van Elsacker te erve gegeven had. Terzake is Jan van Staijen nog rente schuldig op beemd de “hontscoot” in Sneppel. Erven waren Henrick Cleijs Jan Heijlens toegekomen van Cornelia x +Lenaert Verbuijten om zekere ‘diensten en redenen’

Personen:

| 139-0197 |

Schepenregister 139, f° 104 r° 14.01.1518 ml

Katlijn Mathijs van Huijsen dr x Jan Djoos Maes verkochten aan Jan Cornelis Boets die rente van 2 V rogge welke haar verstorven was van haar vader Mathijs van Huijsen op erven in Donk welke rente Lijsbeth Geerdt Wils dr x Jan Lauwers aan Mathijs van Huijsen verkocht hadden

Personen:

| 139-0198 |

Schepenregister 139, f° 104 v° 07.02.1518 ml

Lijsken Cornelis Wils Vermunten x Jan Strobiers verkocht aan Peeter Hovelmans rente van 3 V rogge 5 sch gr br op stede met huis en erven in Sneppel Z Henrick Verbuijten N Henrick Hovelmans

Personen:

| 139-0199 |

Schepenregister 139, f° 105 r° 02.02.1518 ml

Toenken Pauwels Woijts is schuldig aan Jan Jan Hegs rente van 9 V rogge 35 st gr br op stede met huis en erven bij “stapelheijde” aan het “heechtveeken” N kinderen Wouter Diericx O Jan Pauwels Keeselmans en Jan Thoen Thijs. Lijsbeth Buijen Thijs dr x Geerdt Wils Vermunten stelt tot onderpand 3 V rogge op stede met huis en erven in Huffel W Henrick Canters N Marij Reijns en Stijn Buijen Thijs dr

Personen:

| 139-0200 |

Schepenregister 139, f° 105 v° 02.02.1518 ml

Cornelis de Cuijpere, priester, verkocht aan Wouter Annen stede met huis en erven en de “reijtbeemdt” in Donk O Henrick Goosems Z Jan Thoen Leemans en met nog een beemd de “bolck” achter de “strijp”. Item de “brugacker”. Item nog meer andere percelen

Personen:

| 139-0201 |

Schepenregister 139, f° 106 v° 02.02.1518 ml

Wouter Annen x Lijsbeth Jorijs Teus Cuijpers dr verkochten aan Katlijn Leijs Zebrechts dr stede met huis en erven en de “reijtbeemdt”, de “bolck” en meer andere percelen (cfr vorige akte)

Personen:

| 139-0202 |

Schepenregister 139, f° 107 r° 11.02.1518 ml

Hector de Neve de jonge is schuldig aan zijn vader Hector de Neve een rente van 20 sch gr br op stede met huis en erven aan de “warande” Z Lijsbeth Cristiaen Reijns N Metten Gielis Jans. Item op eusel de “dorent” O vs Doren Neefs Z en W Henrick Meus N Jan van Eekele

Personen:

| 139-0203 |

Schepenregister 139, f° 107 v° s.d.

Nijs van den Bogaerde verkocht aan Thijs Diericx rente van een halster rogge op de “breemacker” aan de windmolen Z Willem Luijcx W kinderen Jan Luijcx

Personen:

| 139-0204 |

Schepenregister 139, f° 108 r° 15.02.1518 ml

Hector de Neve de oude verkocht aan Peeter Hovelmans rente van 7 sch 6 ... gr br uit 20 sch gr br die hij heffende was op stede met huis en erven aan de “warande” (cfr f° 107 r°). Hector de Neve de jonge stelt zich borg

Personen:

| 139-0205 |

Schepenregister 139, f° 108 v° 24.02.1518

Jan Lauwers verkocht aan Jan Jacob Bromans een rente van een sister rogge op eusel in Donk N en O Henrick Goosems en welk eusel vs Jan Lauwers na opdracht van zijn huisvrouw Lijsken Geerdt Wils dr zelf weerom ontvangen heeft

Personen:

| 139-0206 |

Schepenregister 139, f° 109 r° 07.03.1518 ml

Cornelis Cornelis Jan Nouts, ook voor zijn zuster Belien Cornelis Jan Nouts dr, verkocht aan Wouter Annen en Jan Toens helft van beemd aan de “breedebeke”. Met last aan heer Cornelis de Cuijpere

Personen:

| 139-0207 |

Schepenregister 139, f° 109 v° 08.03.1518

Cornelia Thoen Brants dr en Henrick Jan Meus als momboor van Thoenken Jan Toen Brants verkochten aan Cornelis Jan Pauwels Keeselmans rente van 2 V rogge op stede in Popendonk die Marten van Staijen in handen had

| 139-0208 |

Schepenregister 139, f° 110 r° 18.03.1518

Jan van Lare Janssen verkocht aan Peeter van Onstaijen rente van 2 V rogge op stede met huis en erven in Sneppel aan het “gemeijn heijlaer” W Antonis Lenaert Heijn Peeters. Met nog last aan Antonis Buijens van Brecht

Personen:

| 139-0209 |

Schepenregister 139, f° 110 v° ..03.1518 ml

Michiel Marcks verkocht aan Henrick Verbuijten een rente van 10 L rogge in mindering van 24 L die hij heffende was op stede met huis en erven in Vossingers

Personen:

| 139-0210 |

Schepenregister 139, f° 110 v° 22.03.1518 ml

Lijsbeth Peeter Nouts bewijst Alijt Buijens Costers dr rente van een V rogge uit 3 sister rogge die zij heffende was op de helft van een stede met huis en erven welke Jan Heijns x vs Lijsbeth samen bezaten en die Michiel Leijs Rombouts en Henrick Jan Heijns momenteel in handen hebben en welke gelegen is in Sneppel in den “hoeck”

Personen:

| 139-0211 |

Schepenregister 139, f° 111 r° 29.03.1518 ml

Lijsbeth Geerdt Wils dr x Jan Henrick Lauwers verkocht aan Hubrecht Coppen Jans een eusel erven in Donk N en O Henrick Goosems

Personen:

| 139-0212 |

Schepenregister 139, f° 111 v° 06.04.1518 np

Bernaert Lenaert Couwenberchs ontvangen van zijn vader Lenaert Couwenberchs 9 pond gr br voor het versterf dat hem van zijn vader en moeder toekomen zal. vs Bernaert zal na de dood van zijn vader nog hebben een halster rogge leenpacht op de stede van Cornelis Haest en nog 2 pond gr br na de dood van Peeternellen zijn moeder. De andere kinderen Lenaert Couwenberchs zullen na de dood van hun ouders gelijk delen uitgenomen een bed en een koe van 25 sch gr br dat vs Barnaert voor huwelijksgoed heeft gehad

Personen:

| 139-0213 |

Schepenregister 139, f° 111 v° 19.04.1518

Magriete Jan Henrick Marten Sibs dr en Dierck Willem Dierics als momboor van de kinderen Pauwels Willem Dierics x vs Magriete zijn schuldig aan Dierick Cornelis Dierics rente van een sister rogge 10 sch gr br op een eusel met een akker “vrouken gielis block” aan de gebuerstraat O Antonis Boets

Personen:

| 139-0214 |

Schepenregister 139, f° 112 v° 28.04.1518

Heijlwich Pellen Couwenberchs dr x Claus Thoen Thijs Diericks verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans Janssen een rente van 5 sch gr br op stede met huis en erven in Sneppel Z Jan Strobiers en Magriete Peeter Nouts W Henrick van Staijen N Nout Peeter Nouts en Aerdt Peeter Nouts. Item op helft van heiblok N Peeter Wiericx Z Jan Haest

Personen:

| 139-0215 |

Schepenregister 139, f° 112 v° 14.06.1518

Aerdt Jan Peeter Nouts is rente van 5 sch gr br schuldig aan Neelken en Toenken Geerdt van den Bruijnenberge kinderen op des “beeren goet” in Sneppel O de kinderen Pauwels Couwenberchs Z en W Nout Peeter Nouts

Personen:

| 139-0216 |

Schepenregister 139, f° 113 r° 14.06.1518

Cornelis van den Bruijnenberge verkocht aan zijn zoon Ghijsbrecht x Dianneken de helft van een stede met het oude huis in Sneppel Z Henrick Jan Heijns. Met last aan de kinderen Jan Peeter Nouts, Nout Peeter Nouts, kinderen Cornelis Bromans, kinderen Ghijsbrecht van den Bruijnenberge

Personen:

| 139-0217 |

Schepenregister 139, f° 113 r° 18.06.1518

Jan Thoen Thijs is rente van 6 L rogge schuldig aan Adriaen Heijns van Wuustwezel op een heiblok N Thoen Buijens

Personen:

| 139-0218 |

Schepenregister 139, f° 113 v° 28.06.1518

Aernoudt Peeter Nouts is rente van 20 sch gr br schuldig aan zijn neef Lenaerdt Nout Peeter Nouts op stede met huis en erven in Sneppel Z kinderen Peeter Peeter Nouts en Henrick van Staijen. Itrem op helft van de “donckeren beempt” aan de “donckervoirt” W Henrick Jan Heijns

Personen:

| 139-0219 |

Schepenregister 139, f° 114 r° 29.06.1518

Bouwen (verder ook Buijen) Michiel Buijens verkocht aan Toenken Henrick Hovelmans zoon een rente van een sister rogge op stede met huis en erven in Sneppel aan het “gemeijn heijlaer” Z Jan van Staijen. Met conditie dat Henrick Hovelmans, vader van vs Toenken, het sister rogge altijd mag veranderen etc en zijn vrije wil daarmee mag doen

Personen:

| 139-0220 |

Schepenregister 139, f° 114 v° 02.08.1518

Michiel van Buijcele verkocht aan Jan Toens en Wouter Delien, h geestmrs van Brecht, zijn derdedeel in beemd op de “boecheester” O kinderen Wouter Diericks Z Jan Verdijck W Willem Molenaren N Henrick Adriaen Conincx en waarin Pauwels van Buijcele, vader van vs Michiel, gerecht was

Personen:

| 139-0221 |

Schepenregister 139, f° 114 v° 30.08.1518

Henrick de Canter verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 3 L rogge op stede met huis en erven in Huffel W Willem Lenaerdt Loijcx N Lijnken Nout Rummens. Met nog last aan de kinderen Peeter Zegers

Personen:

| 139-0222 |

Schepenregister 139, f° 115 r° 06.09.1518

Jacob Willem Coels x Cornelie Peeter Marten dr verkochten aan Lenaerdt Goens van Brecht een rente van 10 L rogge op stede met huis en erven in klein Neerven w jufr Dianne van den Wijngaerde N en O Jan Hegs. Item op beemd in Blaakt Z Jan Jan van den Wijngaerde N Peeter Vorselmans

Personen:

| 139-0223 |

Schepenregister 139, f° 115 v° 20.09.1518

Cornelis Jan Nijs Cleijs van Brecht verkocht aan Henrick Verbuijten moer dat hem van zijn vader +Jan Nijs Cleijs was verstorven en gelegen op “hoenderen moer”

Personen:

| 139-0224 |

Schepenregister 139, f° 115 v° 21.09.1518

Lijsbeth Jan Nout Jan Geerts dr x Geerdt Pauwels Woijts heeft vroeger verkocht aan Cornelis Jan van Bavele beemd in Terbeek Z Wouter van den Broecke

Personen:

| 139-0225 |

Schepenregister 139, f° 115 v° 27.09.1518

Jan Hovelmans is schuldig aan Cornelis Hovelmans x Lijsbeth rente van 3 V rogge op stede met huis en erven in Neerven O kinderen Willem Gielis van den Wijngaerde

| 139-0226 |

Schepenregister 139, f° 116 r° 27.09.1518

Willem Jan van Staijen verkocht aan Jan Toen Lemmens rente van 7 sch 6 ... gr br op stede met huis en erven in Popendonk Z Lijsbeth Cristiaen Reijns W meester Marcelis Scoof en Henrick Meus. Item op beemd in het “scoubosch” N Heijlken Lenaerdt Wil Buijens Z Heijlken Marten van Staijen

Personen:

| 139-0227 |

Schepenregister 139, f° 116 v° 05.10.1518

Marij Goosem Beers dr x Joos Luijcx verkocht aan Peeter Hovelmans rente van 3 V rogge op beemd aan “stapelheijde” W erfgenamen Willem Molenaren

Personen:

| 139-0228 |

Schepenregister 139, f° 117 r° 02.11.1518

Laureijs van Aerde verkocht aan Andries Ghoos van Toirnhout x Lijsbeth een stede met huis en erven aan de kerk O Lijsbeth Cristiaen Reijns

Personen:

| 139-0229 |

Schepenregister 139, f° 117 r° 02.11.1518

Andries Ghoos van Turnout x Lijsbeth Henrick Jan Meus dr zijn schuldig aan Laureijs van Aerde rente van 12 st 6 oord gr br op stede met huis en erven aan de kerk (cfr vorige akte). Henrick Jan Meus x Katlijn stellen tot onderpand stede met huis en erven in Huffel N Claus Verheerstraten O Jan Peeter Boets

Personen:

| 139-0230 |

Schepenregister 139, f° 118 r° 03.11.1518

Claus Haijen is schuldig aan Geerdt van Elsacker rente van een V rogge op land in Sneppel Z en W Jan Haest

Personen:

| 139-0231 |

Schepenregister 139, f° 118 r° 16.11.1518

Peeter Jan Henrick Marten Sibs is schuldig aan zijn zuster Lijsbeth een rente van 6,5 V rogge op stede met huis en erven op het “hesschot” O Henrick Loijcx Z Peeter Cuijps W Jan Heijn Meus. Item op erven in het “heijblock”. Item op bos de “steert rijt” O en Z Peeter Cuijps W Anneken Wouter Faes. Item op beemd op de “duijct”. Item op heide in de “haen rijt” en op de “zuijen aert”. Jan Henrick Marten Sibs x Katlijn hadden vs stede gekocht, waarna zijn zoon Peeter die in erf heeft genomen

Personen:

| 139-0232 |

Schepenregister 139, f° 118 v° 02.12.1518

Lijsbeth Jan Henrick Marten Sibs dr x Cornelis Jan Cornelis Boets verkocht aan Peeter Hovelmans rente van 3 V rogge uit een rente van 6 V rogge die zij heffende was op de panden die Peeter Jan Henrick Marten Sibs in handen heeft

Personen:

| 139-0233 |

Schepenregister 139, f° 119 r° 02.12.1518

zelfde verkocht aan Wouter Pauwels Woijts 3 V rogge uit rente van 6 V rogge (cfr vorige akte)

Personen:

| 139-0234 |

Schepenregister 139, f° 119 r° 11.01.1519 ml

Willem Jan Luijcx en Cornelis Cornelis Jan Luijcx met zijn zuster Anneken mangelen erve om erve, beemd achter Hecht Z Jan Pauwels Keeselmans en 15 L rogge op stede met huis en erven in Neerven W en N Luijck Nout Luijcx en op het “rovenne” in “sgelders hoeck” Z Thijs Jan Pauwels N Jan van Eekel

Personen:

| 139-0235 |

Schepenregister 139, f° 119 v° 11.01.1519 ml

Henrick Adriaen Conincks is schuldig aan Marten, Jan en Lijsken Jan Adriaen Conincx kinderen rente van 7,5 V rogge op erven “eelkens pat” achter de “beeckse acker” O en Z Lenaert Boets N Nout Peeter Nouts

Personen:

| 139-0236 |

Schepenregister 139, f° 120 r° 11.01.1519 ml

Cornelie Jan Peeter Nouts dr x +Cornelis Jan Luijcx is schuldig aan haar zoon Cornelis Cornelis Jan Luijcx een rente van 4 L rogge waarvan hem 2 L verstorven zijn van zijn vader en de andere 2 L die hij van zijn zuster Heijlken Cornelis Jan Luijcx dr x Mathijs Aertsen gekocht had, en staan op stede met huis en erven in Hecht O Jan van den Wijngaerde. Item bekent Cornelia vs 3 L rogge aan Anneken Cornelis Jan Luijcx dr

Personen:

| 139-0237 |

Schepenregister 139, f° 120 v° 20.01.1519 ml

Cornelis van den Broecke verkocht aan Laureijs Leijs Rombouts en Jan Laureijs Leijs Rombouts een rente van 20 sch gr br op stede met huis en erven in Popendonk N erfgenamen Kerstiaen Reijns. Item op beemd aldaar

| 139-0238 |

Schepenregister 139, f° 121 r° 25.05.1517

Willem en Jacob Nijs Bien – Cornelis en Marten Peeter Martens – Mariken en Grietken Thijs Peeter Martens drs – Quirina Lenaert Peeter Martens dr – Jacob Willem Coels x Neelken Peeter Martens dr; de vs Jacob Coels x Neelken kochten van de vier eerstgenoemde clusters en erfgenamen hun versterf in de goederen van Aechte x +Peeter Martens, deel in stede met huis en erven in Neerven W Joanna van den Wijngaerde N en O Jan Hegs. Item akker aan de windmolen W Lijsbeth Suijs O Pauwels Willem Diericx. Item weiveld de “dorent” O Henrick Jan Meus Z Johanna van den Wijngaerde W Peeter Grobs N Doren Neefs

Personen:

| 139-0239 |

Schepenregister 139, f° 122 r° 22.01.1519 ml

Cornelis van den Broeck verkocht aan Arnoudt van Onstaijen rente van een sister rogge op beemd aan het “hulsacker veken” Z Wouter Snels N kinderen Jan Jan Boets. Item op beemd op het schoubosch O Peeter Cristiaen Reijns Z Jan Wouters en Claus van Staijen W Peeter Diericks

| 139-0240 |

Schepenregister 139, f° 122 r° 24.01.1519 ml

Jan Thoen Thijs verkocht aan Lijnken Dierick van Aerde een rente van 2 V rogge op de “donckeren beempt” W Toenken Pauwels Woijts. Item op het “gemeijn eusel” in Neerven Z Jan van den Wijngaerde N Joris van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0241 |

Schepenregister 139, f° 122 v° 15.11.1518

Jan Thoen Thijs verkocht aan Mathijs Theus Cuijpers een rente van 3 V rogge op een heiblok in “butelaer acker” Z Cornelis Buijs

Personen:

| 139-0242 |

Schepenregister 139, f° 123 r° 01.02.1519 ml

Jan Loduwijcks verkocht aan Gheerdt Ingelbrechts een stede met huis en erven de “duivenscoot” in klein Neerven Z Buijen van den Veken en Lenaerdt Jan Nijs W Jasper van den Dorpe N Jan van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0243 |

Schepenregister 139, f° 123 v° 08.02.1519 ml

Marij Jan Thijs Larien dr x Claus Jan Heijlens, met haar voogd Willem Vermunten daar haar man Claus zeer ziek te bed is liggende, verkocht aan Henrick Verbuijten een rente van 18 sch 9 oord gr br op stede met huis en erven in Sneppel N Jan Leijs Rombouts

Personen:

| 139-0244 |

Schepenregister 139, f° 124 r° 08.02.1519 ml

Marij Willem van den Veken dr x Antonis Vermolen laat Marie Jan Thijs Larien dr x Claus Jan Heijlens rente van 21 L rogge kwijten, en welke vs Marij van den Veken vestorven was van haar ouders (scheibrief Ekeren 13.01.1519 ml)

Personen:

| 139-0245 |

Schepenregister 139, f° 124 r° 14.02.1519 ml

Henrick Jan Boets is schuldig aan zijn zuster Katlijne Jan Boets dr een rente van 9 L rogge op een heiveld in Sneppel O Claus Jan Heijlens Z Henrick Verbuijten W Loij Jan Geerts N erfgenamen Peeter Verbuijten

Personen:

| 139-0246 |

Schepenregister 139, f° 124 v° 14.02.1519 ml

Neese Jan Boets dr is schuldig aan haar zuster Katlijne Jan Boets dr een rente van een V rogge op land “tongelen” in Terbeek O Wouter van den Broeck Z Dianne van den Veken W Jan Cornelis Loijcx N kinderen Cornelis van Bavel. Item op land in Terbeek aan de heerstraat O Gielis Peeter Cleijs Z Wouter van den Broeck W kinderen Claus Claus Peeters

Personen:

| 139-0247 |

Schepenregister 139, f° 125 r° 14.02.1519 ml

Jan Valckemans is schuldig aan Katlijne Jan Boets dr een rente van een V rogge op stede met huis en erven in Terbeek op de “hesselinck” W Cornelis Zegers N Henrick Loijcx O en Z Jan Ooms (Nota: akte doorstreept, rente afgekweten)

Personen:

| 139-0248 |

Schepenregister 139, f° 125 r° 14.02.1519 ml

Henrick de Coninck is schuldig aan Katlijne Jan Boets dr een rente van 12 L rogge op een akker in Terbeek Z Jan Claus Peeters N Dianne van den Veken

Personen:

| 139-0249 |

Schepenregister 139, f° 125 v° 16.02.1519 ml

Henrick Cleijs Jan Heijlens x Cornelie Lambrecht Verwilt dr verkochten aan Jan Cornelis Boets land in het “kerckblock” Z Lenaert Marten Buijens W Dianna van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0250 |

Schepenregister 139, f° 126 r° 21.02.1519 ml

Peeter Jan Peeter Clijs verkocht aan Cornelie Jan Henrick van Bavel dr een rente van een halster rogge op de “breenacker” in de “nedervensche acker” O Peeter Kaerls Z en W Willem Lenaert Wil Buijens N Willem Jan Luijcx

Personen:

| 139-0251 |

Schepenregister 139, f° 126 r° 26.02.1519 ml

Doren Neven Dorens laat Cornelis van Bavel x Heijle Cornelis Boets dr rente van een halster rogge kwijten, welke rente gekomen is van Alijt Henrick Roijen dr, grootmoeder van vs Doren, en dit in mindering van 6 V rogge waarvoor Wouter de Bie vs Alijt een schepenbrief verleden had op stede in Terbeek (04.01.1483 ml). Lucije x Jan Braents is daarop een halster rogge heffende. Cornelis van Bavel x Heijle kochten de panden van Wouter de Bie

Personen:

| 139-0252 |

Schepenregister 139, f° 126 v° 27.03.1519 ml

Peeter Geerdt Vorselmans is schuldig aan zijn zuster Katline Geerdt Vorselmans een rente van 10 sch gr br op land in “sneppel acker” Z Jan Cornelis Boets W N en O erfgenamen Geerdt Vorselmans

Personen:

| 139-0253 |

Schepenregister 139, f° 127 r° 03.03.1519 ml

Gielis van den Wijngaerde Willemsen en zijn zoon Willem van den Wijngaerde sluiten akkoord over alle leengoederen waarin vs Willem na overlijden van Gielis zijn vader gerecht zou mogen wezen en delen bovenop zijn zusters. Zo bewijst Gielis aan zijn zoon de “eertbeempt” in Donk, weiveld in Neerven (Nota: schepenen worden voltallig genoemd, betreffen: Willem Vermunten – Henrick Verbuijten – Jan Hovelmans – Peeter Loijcx – Laureijs van Aerde – Geerdt van Elsacker – Gielis van den Wijngaerde)

Personen:

| 139-0254 |

Schepenregister 139, f° 128 r° 11.01.1519 ml

Neese Jan Boets dr x +Jan van Bavele en haar kinderen Jan en Cornelis Jan van Bavele, ook voor hun broers en zusters, verkochten aan Hubrecht Verboven een rente van 12 sch gr br op erven in Popendonk Z kinderen Jacob Bromans

Personen:

| 139-0255 |

Schepenregister 139, f° 128 r° 06.03.1519 ml

Lijsbeth Buijen Thijs dr x Geerdt Jan Wils laat Claus van Aken x Lijsbette een rente van 2 V rogge kwijten, in mindering van een rente van 18 L rogge, die vs Lijsbeth Thijs verstorven was van haar +ouders en stonden op de “scoirbeempt” N Cornelis Marcks O de “scoirbrugge’ en welke beemd Claus van Aken nu in handen heeft

Personen:

| 139-0256 |

Schepenregister 139, f° 128 v° 07.03.1519 ml

Jan Wout Brants is schuldig aan Barbere Jan Speecx dr een rente van een halster rogge op stede met huis en erven in Sneppel bij de “steenoven” W en N Aerdt der Weuwen. Rente is aan vs Barbere verstorven van haar grootmoeder Lijsbette x Jan van den Veken die de stede aan Wouter Brants, vader van vs Jan Brants verkocht had (schepenbrief 17.07.1468)

Personen:

| 139-0257 |

Schepenregister 139, f° 128 v° 15.03.1519 ml

Peeter Jan van Bavele verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 11 sch gr br op stede met huis en erven in Popendonk N Cornelis Wouter van Meere. Item op erven “theijeusel” Z Cornelis Cleijs Jans Bogaerts hof N Willem Jan Luijccx en Peeter Diericks. Item op land in de akkerstraat W N en O Cornelis van Aerde Z Willem Jan Luijcx. Met nog last aan Marie Jacob van Aerde

Personen:

| 139-0258 |

Schepenregister 139, f° 129 r° 15.03.1519 ml

Cornelis Jan Haest x Katline Jan Nijs dr verkochten aan de kinderen Peeter de Cuijper x +Lijsbeth Faes Nout Faes dr een rente van 10 sch gr br op beemd op het hoogbos W Lenaerdt Verdijck N en O Lijsbeth Peeter Nouts. Onderpand is rente van 13 L rogge die vs Katline Nijs verstorven zijn van haar vader +Jan Nijs op stede met huis en erven in Kesselbeek waar Jan Nijs en zijn vrouw uitgestorven zijn. Willem Lenaert Wil Buijens stelt verder nog tot onderpand beemd in Blaakt

Personen:

| 139-0259 |

Schepenregister 139, f° 129 v° 17.03.1519 ml

Adriaen Peeter Boets verkocht aan heer Jan Giels Simons, priester, een rente van 10 sch gr br op een eusel O kinderen Jan Jan Boets Z Henrick Jan Boets W Henrick Jan Heijns

Personen:

| 139-0260 |

Schepenregister 139, f° 130 r° 03.04.1519 ml

Jan Loduwijcx verkocht aan Jan Nijs Cleijs en Henrick van de Zande, gildemeesters van sint Katerine, sint Anne en sint Barbare in de parochiekerk van Brecht, een rente van 6 sch 3 pen gr br op de “ritbeempt’ in Blaakt welke te wissel gaat tegen beemd toebehorende Jan Dignen Z Jan Pauwels Keeselmans. Ondersproken is dat Lenaert Jan Nijs x Cristijn Jan Loduwijcx de rente zullen betalen

Personen:

| 139-0261 |

Schepenregister 139, f° 130 v° 14.04.1519 ml

Peeter en Claus Cornelis Lenaert Wil Buijens zonen en hun zusters Heijlken en Mariken zijn schuldig aan Heijlken Lenaert Wil Buijens dr een rente van 13 L rogge op stede met huis en erven in Neerven Z Peeter Cornelis Loijcx W Katlijn Buijen Wil Buijens. Rente zijn vs Heijlken verstorven van haar vader +Lenaerdt Wil Buijens

Personen:

| 139-0262 |

Schepenregister 139, f° 131 r° 14.04.1519 ml

Willem Lenaerdt Wil Buijens is schuldig aan zijn zuster Heijlwijge een rente van 5 L rogge op beemd in Blaakt O en W Jan Pauwels Keeselmans N kinderen Hubrecht Verhaert

Personen:

| 139-0263 |

Schepenregister 139, f° 131 r° 31.01.1519 ml

Willem Jan Wils Vermunten is schuldig aan meester Marcelis Scoof een rente van 2 sch 6 oord gr br welke rente vs meester Scoof gekocht had van Thijsken Giels Keijsers dr x Cornelis de Steenbacker en staande op panden die Willem Vermunten van Thijsken Giels Keijsers dr en haar zusters gekocht had, betreft erven de “laren”

Personen:

| 139-0264 |

Schepenregister 139, f° 131 v° 02.01.1519 ml

Jan van Lare Janssen verkocht aan Michiel Wouter Aerts een rente van 5 sch gr br op stede met huis en erven in Sneppel W Antonis Faes. Onderpand is een V rogge dat Jan van Lare heffende was op stede in Sneppel waar zijn vader Jan van Lare uitgestorven is

Personen:

| 139-0265 |

Schepenregister 139, f° 132 r° 14.02.1519 ml

meester Geerdt Bellens verkocht aan Reijnier Snijders moer in “hoenderen moer” Z meester Jacob Daniels

Personen:

| 139-0266 |

Schepenregister 139, f° 132 v° 24.06.1520

Willeken Nijs Bien zoon verkocht aan Henrick Leemans zijn derdedeel in rente van een filippus gld een V rogge hem verstorven van zijn grootouders Peeter Martens x Aechten en staande op stede met huis en erven in klein Neerven W Dianne van den Wijngaerde N en O Jan Hegs. Item op akker aan de windmolen. Item op weide de “dorent”. Cornelia Peeter Martens dr x Jacob Willem Coels dienen voor vs rente de helft van een filippus gld uit te reiken (nota: eerste deel van de akte gedateerd 17.10.1518, tweede deel 24.06.1520)

Personen:

| 139-0267 |

Schepenregister 139, f° 133 r° 18.06.1520

Cornelis Marck Loijcx verkocht aan Henrick Laureijs Leijs Rombouts een rente van 2 V rogge op land de “creijel” O Cornelis Verdijck Z Gielis Haest W Wouter Conincks. Anna Cornelis Marck Loijcx dr x Claus Verheerstraten, alias de Laet, zal haar vader 2 V uitreiken in mindering van de 8 V rogge die haar vader haar als huwelijks goed gegeven had daar zij de penningen daarvan van vs Henrick ontvangen had.

Personen:

| 139-0268 |

Schepenregister 139, f° 134 r° s.d.

Cornelis de Canter Antonissen verkocht zijn broer Henrick de Canter zijn versterf van hun vader +Antonis de Canter op stede met huis en erven in Huffel W Willem Lenaert Loijcx N Lijnken Nout ...mens O Geerdt Wils, en welke stede Henrick de Canter van zijn vader Antonis gekocht had

Personen:

| 139-0269 |

Schepenregister 139, f° 134 r° 14.04.1519 ml

Barnaerdt van den Broeck Cornelissen verkocht aan Cornelis Willem Diericks een rente van 10 sch gr br op stede met huis en erven in Popendonk Z Peeter Cristiaen Reijns. Onderpand is rente van een sister rogge die Cornelis van den Broeck in huwelijkse voorwaarden aan zijn zoon gegeven had en staande op stede met huis en erven in Popendonk die Cornelis Jan van Staijen in handen heeft (brief 15.04.1499 ml) (Nota: rente afgekweten)

Personen:

| 139-0270 |

Schepenregister 139, f° 134 v° 30.05.1519

Jan Henrick Marten Sibs verkocht aan Jan Geerdt Vorselmans als momboor van Geerdt Peeters Verbuijten weeskind een rente van 10 sch gr br op beemd op de “straelde” W Lijsbeth Peeter Nouts N Cornelis Nouts van Brecht en Giel Jan Giels. Onderpand is rente van 4 V rogge uit 9 V rogge welke Jan Henrick Marten Sibs heffende is op stede met huis en erven in Hesschot en welke zijn zoon Peeter in handen heeft

Personen:

| 139-0271 |

Schepenregister 139, f° 135 r° 13.06.1519

Cornelis Jan Nout Luijcx x Neelken Wouter Diericks dr verkochten aan Jan Jan Nout Luijcx een rente van 20 st gr br op stede met huis en erven in Donk Z Cornelis Jan Pauwels W Jan Cornelis Boets

Personen:

| 139-0272 |

Schepenregister 139, f° 135 r° 13.06.1519

Lijsbeth Aerdt Heijn Aerts dr met haar zoon Cornelis Reijmeijs Putcuijps verkocht aan Peeter Hovelmans helft van beemd waarvan de andere helft Jacob de Brune van Brecht toebehoort en gelegen op de “duijct” NW Peeter Jan Henrick Marten Sibs NO Jan Henrick Marten Sibs, en zoals Reijmeijs Putcuijps dat destijds gekocht had van zijn halve broer Reijmeijs Putcijps (schepenbrief Antwerpen) (Nota: er wordt wel degelijke tweemaal Reijmeijs Putcuijps vermeld)

Personen:

| 139-0273 |

Schepenregister 139, f° 135 v° 15.06.1519

Magriete, Katline, Peeternelle, Gabrielken, Barbel en Heijlken Claus Claus Peeters drs (waarbij voor de eerste niets anders vermeld wordt, voor de drie volgende met hun man, en voor de twee laatsten met hun voogd in de rechte gegeven) verkochten aan hun broer Jan Claus Claus Peeters een stede met huis en erven in Popendonk O en Z Cornelis van Aerde. Item weide de “beeckhoff” in Terbeek O Neese van Bavel W Cornelis van Aerde. Item heiblok de “achterste brandt” aan de vleeminckstraat. Item heiblok het “laer” aan het schoubos

Personen:

| 139-0274 |

Schepenregister 139, f° 136 r° 15.06.1519

zelfden, zonder Peeternelle maar met Jan, verkochten aan Lambrecht Jacobs Broomans x Peeternelle (Claus Claus Peeters dr) land in “aerts acker” O Jan Dignen Z Willem Luijcx W Cornelis van Aerde N Peeter Cristiaen Reijns. Item heide in Wuustwezel Z Gielis Haest O kinderen Hubrecht Verhaert. Item beemd in het schoubos

Personen:

| 139-0275 |

Schepenregister 139, f° 136 v° 15.06.1519

zelfden, met Peeternelle maar zonder Gabrielken, verkochten aan hun zuster Gabrielken en haar man beemd op het hoogbos NO Gielis Haest. Item hooimade in Donk W Joos Brouwers N Henrick Goosems. Heijlken Claus Claus Peeters dr x Hubrecht Jan Vereijck gekweten door haar zuster Gabrielken

Personen:

| 139-0276 |

Schepenregister 139, f° 137 r° 25.06.1519

Lijsbeth Cornelis Jan Geerts dr is schuldig aan de h geest in Loenhout een rente van 7 st op stede met huis en erven in Sneppel W erfgenamen Peeter Peeter Nouts N Aerdt Jan Peeter Nouts O Peeter Wiericks

| 139-0277 |

Schepenregister 139, f° 137 v° 23.10.1519

Jan van den Wijngaerde Janssen is schuldig aan Mathijs, Bartelmeus en Lucije Henrick Hovelmans kinderen een rente van een sister rogge op beemd in Blaakt Z kinderen Willem Gielis van den Wijngaerde N Henrick Goosems O Nijs van den Bogaerde

Personen:

| 139-0278 |

Schepenregister 139, f° 137 v° 26.08.1519

Jan Henrick Marten Sibs en Arnoudt van Onstaijen, kerkmeesters, verkochten aan Lenaerdt Marten Buijens rente van een pond gr br dat hen door Jan Loduwijcks verkocht was op de “persbeempt”

Personen:

| 139-0279 |

Schepenregister 139, f° 138 r° 28.08.1519

Cornelis Geert van den Bruijnenberge verkocht aan Jan Cornelis Lenaerdts rente van een V rogge op stede met huis en erven in Sneppel N Jan Cornelis Diericks. Toenken Geerdt van den Bruijnenberge zoon consenteert dat vs V rogge zou staan voor zijn baat die hij aan vs stede had

Personen:

| 139-0280 |

Schepenregister 139, f° 138 v° 28.08.1519

Cornelis Geert van den Bruijnenberge en zijn broer Toenken delen de goederen hen van hun ouders verstorven, stede met huis en erven in Hoenderen N Jan Cornelis Diericks O en Z Jan Cornelis Lenaerts. Item “hoenderen beempt” in Blaakt, renten op vs panden

Personen:

| 139-0281 |

Schepenregister 139, f° 139 r° 28.08.1519

Lijsbeth Jan Luijcx dr x Geerdt van Elsacker verkocht aan Anneken Wouter Faes dr een rente van 7 sch gr br op beemd in Blaakt op “sdongelen” O Henrick Goosems Z Jacob B..nen W kinderen Geerdt Vorselmans N Claus Stuijts

Personen:

| 139-0282 |

Schepenregister 139, f° 139 v° 19.09.1519

Cornelis Willem Buijs ‘of zo hij met recht genaamd is’ laat Jan Cornelis Jan Luijcx rente van een halster rogge kwijten welke hij gekocht had van Marij heer Jan van Turnout dr en gestaan op akker de “hegge” in de “heechtse acker” N en O Willem Lenaert Wil Buijens Z Jan Loijcx W Jan van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0283 |

Schepenregister 139, f° 140 r° 21.09.1519

Willem Jan Verachtert verkocht aan Cornelis Wouter van Meere een rente van een V rogge 2 sch gr br op het “heijblock” in Popendonk Z en W Barnaert van den Broecke

Personen:

| 139-0284 |

Schepenregister 139, f° 140 r° 21.09.1519

Katline Jan van Bavel dr x Jan Cornelis Cornelis Loijcx verkocht aan Cornelis Peeter Huijb Callants een rente van een V rogge op beemd in het schoubos in de “duvenscoot” O Cornelis Wouters Z Peeter Cristiaen Reijns W Cornelis Cleijs Jan van Aerde N haar broer Marten van Bavel. Onderpand is een V rogge dat vs Katline heffende is op akker die haar broer Cornelis in handen heeft

Personen:

| 139-0285 |

Schepenregister 139, f° 140 v° 17.10.1519

Magriet Scosters x +Jan van den Broeck met haar voogd Henrick de Coster en Willem Jan van den Broeck verkochten aan Henrick Verbuijten een stede met huis en erven aan de berenstraat Z Henrick Gorijs. Item de “lengen acker” W Jan Cornelis van Staijen N kinderen Cornelis Wils. Item beemdeken op de “waterlaet” W Jan van Staijen N kinderen Cornelis Wils

Personen:

| 139-0286 |

Schepenregister 139, f° 141 r° 24.06.1520

schout, schepenen, kerkmeesters en ingezetenen van Loenhout machtigen Jan Peeter Boets en Henrick Leemans, als provisors van de h geest, om de goederen van de h geest nog te mogen belasten met 3 pond gr br

Personen:

| 139-0287 |

Schepenregister 139, f° 141 v° 14.12.1519

Lijsbeth Cornelis Diericks Molenaren dr x Henrick de Cock verkocht aan Peeter Arnout van Onstaijen een stede met huis en erven in klein Neerven W Peeter Jan Nijs N Johanna van den Wijngaerde. De vier kinderen +Peeter Thoen Thijs x vs Lijsbeth Cornelis Dierick Molenaren dr zijn 4 V rogge heffende op vs stede, en waarvan vs Peeter van Onstraijen reeds een V rogge afgelost heeft aan Mariken Peeter Thoen Thijs dr

Personen:

| 139-0288 |

Schepenregister 139, f° 142 r° 14.07.1519

Lenaerdt Verdijck is schuldig aan Gheerdt Jan Reijns een rente van 10 sch gr br op beemd op de “duijct” O Cornelis Haest. Cornelis Lenaerdt Verdijck belooft de rente te betalen

| 139-0289 |

Schepenregister 139, f° 142 r° 03.02.1520 ml

Henrick de Coninck verkocht aan Jan Marck Loijcx een rente van 3 V rogge op stede met huis en erven in Terbeek W en N Dianne van den Veken

Personen:

| 139-0290 |

Schepenregister 139, f° 142 v° 11.03.1520 ml

Lenaerdt de Keijser laat Peeter Jan Peeter Cleijs rente van 10 st kwijten die hij heffende was op stede in Neerven en gekomen van zijn ouders

Personen:

| 139-0291 |

Schepenregister 139, f° 143 r° 11.03.1520 ml

Magriet Henrick Gorijs dr x Cornelis Jan Cornelis Lenaerts verkocht aan Peeter Hovelmans rente van 2 V rogge 1 st 4 oord gr br die zij heffende was op stede met huis en erven in de berenstraat O Thijsken Henrick Sceelkens dr Z kinderen Geerdt Verkaert en op andere erven aldaar Z Cornelis Beeren N Jan van den Broeck (schepenbrief Loenhout 20.05.1505)

Personen:

| 139-0292 |

Schepenregister 139, f° 143 r° 11.03.1520 ml bovengeschreven

rente gekweten door Jan Lippens aan Jacop Verwilt en Anthonis Verbuijten

Personen:

| 139-0293 |

Schepenregister 139, f° 143 r° 10.04.1520 np

Henrick Loijcx verkocht aan Cornelis van Aerde als momboor van de kinderen Henrick van Aerde een rente van een halster rogge op een heiblok in Popendonk

| 139-0294 |

Schepenregister 139, f° 143 v° 29.04.1520

Cornelis Marck Loijcx is schuldig aan Willem Cornelis Buijs rente van 8 V rogge die vs Willem verstorven zijn van zijn moeder Lenaerde Peeter Zegers dr en staan op stede met huis en erven aan het Oosteneinde O Claus van Aken Z Gielis Haest W Peeter Hasen

Personen:

| 139-0295 |

Schepenregister 139, f° 144 r° 30.04.1520

Cornelis Henrick Goosems, zijn broer Henrick en zijn zuster Katline x Mathijs Jan Pauwels verkochten aan Jan Jorijs Bellens een rente van 10 sch gr br op hun deel in land in Donk Z Cornelis Joos W en N Joos Brouwers. Cornelis Henrick Goosems belooft de rente alleen te betalen

Personen:

| 139-0296 |

Schepenregister 139, f° 144 v° 06.05.1520

Jan Claus Peeters, alias de Wever, verkocht aan Henrick Hovelmans een rente van 10 L rogge op beemd op het hoogbos W Peeter Hovelmans en de erfgenamen Willem Vermolen N Magriete Cleijs Jan Heijlens O Cornelis Jan Pauwels

Personen:

| 139-0297 |

Schepenregister 139, f° 144 v° 03.05.1520

Katlijn Claus Peeters dr x Aerdt der Weuwen verkocht aan Magriet Peeter der Weuwen dr een rente van 5 sch gr br op een beemd in Sneppel O Nout Peeter Nouts Z Claus Haijen en Nijs van Heester W Cornelis Buijs N Aerdt der Weuwen

Personen:

| 139-0298 |

Schepenregister 139, f° 145 r° s.d.

Jan Claus Claus Peeters is schuldig aan zijn zuster Magriete een rente van 6 L rogge op stede met huis en erven in Popendonk O en Z Cornelis van Aerde, en welke stede hem door Magriete en haar andere zusters verkocht werd en hun van hun ouders verstorven was. Item verleden aan zijn zuster Barbere. Item aan zijn zuster Heijlken 2 L rogge. Item zijn zuster Gabriel 4 V rogge

Personen:

| 139-0299 |

Schepenregister 139, f° 145 r°, tussengeschreven in latijn 05.11.1521

vs Magriete verkocht de 6 L rogge aan Aerdt der Weuwen x Katherine Claus Peeters dr (onder voorbehoud van vertaling)

Personen:

| 139-0300 |

Schepenregister 139, f° 145 r° 03.05.1520

Jan Claus Claus Peeters is schuldig aan zijn zuster Magriet een rente van 17 st gr br op erven aan het schoubos Z Peeter van Bavel W Willem Luijcx N kinderen Jan van Aerde

Personen:

| 139-0301 |

Schepenregister 139, f° 145 v° 03.05.1520

zelfde is schuldig aan zijn zuster Barbere rente van 16 st 10 oord gr br op heiblok de “brandt” aan de vleminckstraat Z Henrick Conincks W Peeter Jan Martens N Wouter van den Broeck

Personen:

| 139-0302 |

Schepenregister 139, f° 146 r° 11.06.1520

Peeter Dierick van Aerde verkocht aan Gheerdt van Elsacker als momboor en Mathijs Teus Cuijpers als toeziener van de kinderen Peeter Cuijpers een rente van 6 L rogge op beemd op het hoogbos N Jan Marten Sibs O Gielis Haest

Personen:

| 139-0303 |

Schepenregister 139, f° 146 r° 11.06.1520

Willem Cornelis Buijs verkocht aan Antonis Severijns de 2 sister rogge die hem van zijn moeder Lenaerde Peeter Zegers dr verstorven zijn op stede met huis en erven in Sneppel en die Jan Aerdt Brants daarop verkocht had en de andere op stede met huis en erven in Herseling die Lenaert Jan Steenbackers daarop verkocht had

Personen:

| 139-0304 |

Schepenregister 139, f° 146 v° 18.06.1520

Peeternelle Claus Claus Peeters dr x Lambrecht Bromans is schuldig aan Heijlken Claus Claus Peeters dr rente van 11 st 10 oord gr br op beemd in het schoubos O Claus van Staijen en Aerdt Dioos Z Cornelis Buijs N Dianne van den Veken, en welke panden vs Peeternelle x Lambrecht Bromans van haar broer Jan en haar zusters gekocht had

Personen:

| 139-0305 |

Schepenregister 139, f° 146 v° 02.07.1520

Toenken Geert van den Bruijnenberge verkocht aan Mariken Henrick Leijs Rombouts dr een rente van 6 L rogge. Zijn broer Cornelis Geert van den Bruijnenberge stelt zijn stede in Hoenderen tot pand

Personen:

| 139-0306 |

Schepenregister 139, f° 147 r° 23.07.1520

Gielis de Vleeminck verkocht aan Henrick Leemans rente van 5 L rogge die hij heffende was op de “willaert” in Terbeek Z W en N Aerdt der Weuwen

Personen:

| 139-0307 |

Schepenregister 139, f° 147 v° 23.07.1520

Jan Michiel Buijens verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van een sister rogge hetwelke hem van zijn vader verstorven was op stede met huis en erven aan de “rijdt” en welke stede Buijen Michiel Buijens destijds van zijn vader gekocht had (schepenbrief 09.09.1504). Adriana x +Buijen Michiel Buijens en Gielken Buijen Michiel Buijens zoon als bezitter van de panden zijn de rente schuldig

Personen:

| 139-0308 |

Schepenregister 139, f° 148 r° s.d.

Barbara Gorijs Haest dr x Jan Heijns en haar zuster Leenken x Henrick Stovers, ook voor hun zusters Agneese, Margriete en Cristijne Gorijs Haest drs, verkochten aan Cornelis Luijcx x Lijsbet Gorijs Haest dr beemd op het hoogbos ZW Aerdt Jan Peeter Nouts O Lenaerdt Heijn Putcuijps

Personen:

| 139-0309 |

Schepenregister 139, f° 148 r° 11.05.1520

Jan Wouters doet zijn panden het “leech buijnder” in Terbeek bezetten. Henrick de Coninck neemt diens ingestelde recht over en blijft koper van de panden

Personen:

| 139-0310 |

Schepenregister 139, f° 149 r° 02.11.1517

Cornelis Jorijs Teus Cuijpers, priester, doet voor een sister rogge (uit 17 V rogge waarvan de andere 13 V de erfgenamen Teus Cuijpers heffende zijn) zijn erfpanden, welke Jan Toen Lemmens en Wouter Annen nu eensdeels in handen hebben en die Wouter Annen borg had gesteld, ten rechte stellen. Mathijs Teus Cuijpers en Jan Nout Luijcks verklaren dat Jan Jorijs Teus Cuijpers, broer van vs Cornelis, het vs sister rogge dat Magriete Teus Cuijpers dr op de goederen van Adriaenken Peeter Pauwels dr verkocht had aan Nout Stuijts, had gecalengierd en rechtelijk ontvangen. Verder hoe Cornelis, Jan en hun zuster Alijt hun goederen de langslevende aan mekaar overgedragen hadden, en dat vs Cornelis hiervan de langstlevende is gebleven, waarop gewezen wordt dat vs Cornelis de panden mag bezetten

Personen:

| 139-0311 |

Schepenregister 139, f° 149 v° 21.02.1519 ml

Lijsbeth Claus Jan van Aerde x Peeter van den Veken stelt tot onderpand stede met huis en erven in Popendonk, en dit terzake 9 L rogge die de heer van Loenhout heffende is op stede met huis en erven in Popendonk welke stede vs Peeter van den Veken gekocht heeft van de rentmeester van Loenhout

Personen:

| 139-0312 |

Schepenregister 139, f° 149 v° 27.12.1520

Mathijs Henrick Buerssen verkocht aan Willem de Vischer x Marie Peeter Thijs dr een rente van 6 V rogge en dit in mindering van 10 V rogge die hij heffende was op land dat Peeter Jan Henrick Marten Sibs in handen heeft en gelegen op Hesschot

Personen:

| 139-0313 |

Schepenregister 139, f° 150 r° 13.10.1520

Jan van den Broeck verkocht aan Heijle x +Cornelis van Bavele de 20 sch gr br die hij heffende was op de panden die hem door Marij en Magriet Peeter Verbuijten drs verbonden waren

Personen:

| 139-0314 |

Schepenregister 139, f° 150 r° 05.11.1520

Jan Marck Loijcx is schuldig aan de kinderen Claus Claus Peeters een rente van 6 L rogge op stede met huis en erven aan “huffelaer heijken” Z Ot Jacobs W Jan Buijters N Cornelis Gielis Jans. En welke rente +Mathijs Buijens, later Thijs Diericks en daarna Claus Claus Peeters geheven hebben

Personen:

| 139-0315 |

Schepenregister 139, f° 150 v° 05.11.1520

Magriete Claus Claus Peeters dr laat Wouter Wouter Vereijcke x Magriete Gielis Simons dr rente van 7 L rogge kwijten op beemd de “evenaer” en welke rente haar van haar vader verstorven is

Personen:

| 139-0316 |

Schepenregister 139, f° 150 v° 11.12.1520

Henrick Jan Meussen verkocht aan Jan Peeter Meus een stede met huis en erven in Huffel O Jan Peeter Boets Z Lijsbeth van de Zande. Met nog last aan Marike x +Cornelis Conincks, de kinderen Jan Wouters

Personen:

| 139-0317 |

Schepenregister 139, f° 151 r° 27.12.1520

Henrick Cleijs Jan Heijlens, alias Henrick Goosems, verkocht aan Abraham van Huijsen een rente van een halster rogge op land in Donk Z Cornelis Dioos W Joos Brouwers N de zoon Henrick Goosems en op andere erven aldaar

Personen:

| 139-0318 |

Schepenregister 139, f° 151 v° 28.12.1520

Cornelia en Katline Jan Buijen Thijs drs verkochten aan Jan Marck Loijcx een rente van een halster rogge op erven de “strijpe” O Aerdt Jan Peeter Nouts Z Gielis Haest W erfgenamen Stijne Buijen Thijs dr N de weduwe Cornelis Conincks

Personen:

| 139-0319 |

Schepenregister 139, f° 151 v° 28.12.1520

Marij Jan Geerdt Haijgens dr x Peeter Adriaen van den Broeck en haar zuster Dimpna verkochten aan Henrick Leemans rente van 10 st gr br die zij heffende waren op beemd op de “straelde” O de kinderen Wouter Bromans Z W en N Marij x Jan Wouters. Jacob Jan Geerdt Haijgens als bezitter van de panden is de rente schuldig

Personen:

| 139-0320 |

Schepenregister 139, f° 152 r° 29.12.1520

Marij Jacob Pauwels dr x Mathijs van den Bogaerde verkocht aan Jan Jan Nout Luijcx een rente van 6 st 3 oord gr br op een eusel in Neerven O Jan Loijcx Z Willem Gielis van den Wijngaerde W Nijs Hegs N Cornelis Hovelmans

Personen:

| 139-0321 |

Schepenregister 139, f° 152 r° 30.12.1520

Toenken Pauwels Woijts x Peeternelle Geerdt Wils dr verkochten aan Mathijs Teus Cuijpers een rente van 14 L rogge op stede met huis en erven bij het “heecht veken” N de kinderen Wouter Diericx O Jan Thoen Thijs en Jan Pauwels Keeselmans. Onderpand is het versterf dat Peeternelle Geerdt Wils toekomt van +Lijsbeth Buijen Thijs dr, nl vierendeel in het “groot block” aan de bontinckstraat, vierendeel in beemd “hulsdongelen”, vierendeel in land de “strijpe”, vierendeel in de “brant”, vierendeel in rente die de kinderen Lijsbeth Buijen Thijs dr heffende waren op beemd aan de “scoerbrugge” welke Peeter Kaerls in handen heeft, deel in rente die Claus van Aken uitreikt op de “scoirbempt”

Personen:

| 139-0322 |

Schepenregister 139, f° 153 r° 10.01.1521 ml

Toenken Thijs Toen Thijssen, zijn zusters Lucije en Cornelia en hun moeder Katline Cornelis Bastijns dr x Godevaert Ijsendonck laten Geerdt van Elsacker rente van een V rogge kwijten die zij heffende waren op het “cleij” in “sneppelaer acker”. Rente is nog onderpand van “jans beeren steken” in Sneppel dat Nout Peeter Nouts in handen heeft

Personen:

| 139-0323 |

Schepenregister 139, f° 153 r° 22.01.1521 ml

Jan Claus Claus Peeters verkocht aan de kinderen Henrick van Aerde een rente van 5 sch gr br op eusel in Terbeek

Personen:

| 139-0324 |

Schepenregister 139, f° 153 v° 04.02.1521 ml

Barnaerdt van den Broeck verkocht aan de kinderen +Wijbracht de Bokelaer x Marie Henrick Valckmans een rente van 2 st 6 oord gr br op stede met huis en erven in Popendonk Z Peeter Cristiaen Reijns

Personen:

| 139-0325 |

Schepenregister 139, f° 154 r° 09.04.1521

Cornelis Jan Ghijs, ook voor zijn broer Hubrecht Jan Ghijs en Lijnken en Grietken Jan Ghijs drs verkochten aan Henrick de Cock x Lijsbeth Cornelis Dierick Molenaren dr een stede met huis en erven aan “huffelaer heijken” O Cornelis Gielis Jans Z kinderen Lijsbeth Suijs. Item land “koijtshoff” ook aldaar. Item land de “winkel” aan “huffelaer heijken”. Met nog last aan Cornelis Buijs, Jan Wouters

Personen:

| 139-0326 |

Schepenregister 139, f° 154 v° 29.09.1520

Peeter Jan van Bavel verkocht aan Marij x +Jacob van Aerde rente van 7 st 6 oord gr br op land in Terbeek O en Z kinderen Cornelis van Bavel W Lenaerdt Boets N het kind Marten van Bavel

Personen:

| 139-0327 |

Schepenregister 139, f° 155 r° 25.04.1521

Adriana van Dalem x +Peeter Grobs, ook voor haar dochter Lijsbeth van Foteijnis (?), verkocht aan Johan van Lindt x Katline van Arenberge natuurlijke dochter een stede met huis en erven met nog een stede waarin Hese (?) woonde en met “faes van oekel stede”, tesamen gelegen aan de warande O Jan Braents Z Jan Willem Gielis Jans, Lijsbeth Cristiaen Reijns en Andries Ghoos W Antonis Boets N kinderen Antonis Giel Simons. Item akker aan de windmolen O meester Peeter Vorspoels W Cornelis Hovelmans N Henrick Goosems. Item de “cleijn steechde” W Gielis van den Wijngaerde N Henrick Jan Meus O Jacob Coels. Onderpand is rente van 20 sch gr br die vs Adriana heffende is op stede in handen van Jan Wouter Brants

| 139-0328 |

Schepenregister 139, f° 156 r° 09.02.1521 ml

Heijle Cornelis Heijn Cleijs dr x Nijs van den Bogaerde verkocht aan Wouter Henrick Janssen beemd “scnodders block” in Blaakt O Willem Lenaerdt Wil Buijens en Jan Nout Luijcx Z Jan van den Wijngaerde N kinderen Geerdt Vorselmans

Personen:

| 139-0329 |

Schepenregister 139, f° 156 v° 10.02.1521 ml

Cornelis en Hubrecht Jan Ghijs Vercreke zonen en hun zusters Katline en Grietken enerzijds en Katline Wouter Bromans dr x Peeter Meus anderzijds onderwerpen zich aan de uitspraak van de 4 ‘arbiters’, zijnde Geerdt Ingelbrecht, Tonis Bode, Willem Luijcx en Cornelis van den Broecke, terzake het geschil dat +Antonia Wouter Bromans dr, moeder van de vs kinderen Jan Ghijs Vercreke, in haar leven tegen haar zuster Katline voerde. Kinderen zullen hun zesdedeel in moer behouden dat hun aangedeeld was van +Wouter Bromans, hun grootvader, en regeling over cijns en de ketel ten huize van vs Katline

Personen:

| 139-0330 |

Schepenregister 139, f° 157 v° 25.02.1521 ml

Jan Meus Henricks – Mariken Gielis Aggers dr – Roelof Willemsen en Jan Roelofs als provisors van de h geest van Breda; verkochten aan Geerdt Ingelbrechts rente van een halster rogge dat zij heffende waren op beemd op het hoogbos en welke rente Lijsbeth Peeter Nouts dr x Jan Heijn Jan Heijns daarop verkocht hadden aan Henrick Peeter Jan Noutsen. Henrick Jan Heijn Jan Heijns en zijn zuster Digne x Michiel Henrick Leijs Rombouts, kinderen van vs Lijsbeth Peeter Nouts, zijn als bezitter van de panden de rente schuldig

Personen:

| 139-0331 |

Schepenregister 139, f° 158 r° 28.03.1521 ml

Aerdt de Visscher x Antonia Verrijt verkochten aan Geerdt Ingelbrechts, als rentmeester van Loenhout en tot behoef van de heer, rente van 5 L rogge 4 oord gr br, welke rente zij voorheen gekocht hadden van Cristijne Jan van den Bogaerde dr en staande op stede met huis en erven in Sneppel W Nout Peeter Nouts N Peeter Cuijpers O kinderen Faes Nout Faes. Met nog last aan Marij Henrick van Aken dr. Cornelia x +Geerdt Rovaerts xx Jan Heerkens als bezitster der panden is de rente schuldig

Personen:

| 139-0332 |

Schepenregister 139, f° 158 v° 14.03.1521 ml

Magriete x +Loij Jan Geerdts en Agneese Loij Jan Geerdts dr x Jan van den Kerscote verkochten aan Cornelis Hubrecht Verboven een stede met huis en erven in Sneppel Z Jan van Staijen W Jan Strobiers N kinderen Jan Buijen Thijs. Onderpand is beemd in Blaakt

Personen:

| 139-0333 |

Schepenregister 139, f° 159 r° 18.03.1521 ml

Marij x +Hubrecht Verboven – Wouter Hubrecht Verboven – Beatris en Lijsken Hubrechts Verboven drs; verkochten aan Willem Hubrecht Verboven een bunder beemd uit drie bunder beemd waarvan een bunder toebehoort aan Lambrecht Bromans, een half bunder aan Cornelis Hubrecht Verboven en een half bunder aan Jan Dignen, gelegen op het schoubos O Peeter Cristiaen Reijns en Neese van Bavel Z Cornelis van den Broeck en Peeter Diericks. Item beemd de “bolck” aldaar en beemd in het hoogbos dat te wissel gaat met beemd toebehorend Jan Thoen Lemmens en Thonis Buijens. Cornelis Hubrecht Verboven akkoord met de verkoop gedaan door zijn moeder, broer en zusters

Personen:

| 139-0334 |

Schepenregister 139, f° 159 v° 22.07.1520

Cornelia Pauwels Couwenberchs dr x Peeter Wiericx verkocht aan Henrick Verbuijten als voogd van de kinderen Cornelis Bromans een rente van 10 st op stede met huis en erven in de hoenderstraat N Lijsbeth Geerdts en Aerdt Jan Peeter Nouts O Claus Jan Heijlens

Personen:

| 139-0335 |

Schepenregister 139, f° 160 r° 22.04.1521

Willem Wijnant Leest verkocht aan Luijtgeerde Willem Schoefs dr beemd in Blaakt welke te wissel gaat tegen beemd toebehorende de nakomelingen +Aerdt Jan Aerts

| 139-0336 |

Schepenregister 139, f° 160 r° 23.12.1521

Cornelis Cornelis Jan Luijcx x Lijnken Jan Geerdt Wils dr verkochten aan Lenaert Marten Buijens de Smidt x Katline van Aerde een rente van een halster rogge op stede met huis en erven in Neerven Z Goosem Lemmens

Personen:

| 139-0337 |

Schepenregister 139, f° 160 v° 07.05.1521

de kinderen Thonis Giel Sijmons van Dietfort, te weten Gielis, Quirijn, Peeter, Toenken en Hanneken, item Barbara, Magriete, Katline, Anna, en Cornelia, elk met hun man, item Clara en Mariken, met hun voogd; S/D erfelijke goederen van hun vader +Antonis en hun moeder +Katline Peeter Zegers dr, deel van “kerckblock”, land den “berch” achter “smolenaren stede”, rente op kinderen Gielis van den Wijngaerde en Cornelis Cleijs Jans. Item stede die Katline (Thonis van Dietfort) x Ot Jacobs van haar broers en zusters gekocht heeft, beemd de “evenaer”

Personen:

| 139-0338 |

Schepenregister 139, f° 161 r° 13.05.1521

Magriete Martens van Staijen dr x Cornelis Thijs van Marem verkocht aan Willem Thijs van Marem rente van 7,5 L rogge op stede met huis en erven in Popendonk Z Peeter Cristiaen Reijns, en welke stede Barnaerdt van den Boreck alnu in handen heeft. Rente is vs Magriete verstorven van haar vader +Marten van Staijen

Personen:

| 139-0339 |

Schepenregister 139, f° 161 v° 27.05.1521

Cornelis Jan Ghijs Vercreke en zijn zusters Magriete en Lijnken, ook voor hun broer Hubrecht, verkochten aan Marie Nout Jan Woijts dr x Claus Stuijts beemd in Blaakt N Jan Bouwens van den Wijngaerde Z Henrick Scoemakers drs O Jan Nout Luijcx W Jan Loijcx

Personen:

| 139-0340 |

Schepenregister 139, f° 162 r° 11.03.1520 ml

Clara x +Cornelis Diericx Molenaren – Dierick Cornelis Diericx – Lijsbeth Cornelis Diericx dr x Henrick de Cock; verkochten aan Cornelis Willem Diericx x Mariken Cristiaen Reijns dr een stede met huis en erven aan de kerk Z kinderen Thoen Giel Simons W Magriete Giel Simons dr N Olivier van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0341 |

Schepenregister 139, f° 162 v° 02.07.1521

Cornelis Dioos x Lijsbeth Buijen Wil Buijens dr verkochten aan Willem Jan Peeter Cleijs een rente van een V rogge op stede met huis en erven in Donk N Henrick Goosems W Joos Brouwers

Personen:

| 139-0342 |

Schepenregister 139, f° 163 r° 08.07.1521

Aerdt Jan Peeter Nouts verkocht aan Tonis Severijns een rente van 7 sch 6 oord gr br op beemd op de “duijct” ZW Gielis Haest N Jan Dignen O erfgenamen Gorijs Haest

Personen:

| 139-0343 |

Schepenregister 139, f° 163 r° 05.08.1521

Katlijne Leijs Zebrechts dr x Joos de Brouwer Cornelissen verkocht aan Wouter Hubrecht Verboven een stede met huis en erven met de “reijtbempt” in Donk O Henrick Goosems Z Jan Thoen Lemmens, met nog zaailand de “strepe” en een eusel de “bolck”. Item de “brugacker”. Item een akkerken tegen de stede van de kinderen Jan Geerdt Wils gelegen. Item “jacobs landt”. Met nog last aan de kinderen Theus Cuijpers, Jan Thoen Lemmens, heer Cornelis de Cuijper, kinderen Peeter Joerdaens van Brecht, Marij x +Hubrecht Verboven, kinderen Jan van Aerde

Personen:

| 139-0344 |

Schepenregister 139, f° 164 r° 05.08.1521

Jan Cornelis Jan Luijcx verkocht aan Jan Wouter Stevens het “rovenne” in Neerven aan “sgelders hoeck” W Jan Wouter Stevens N Jan van Eekele O Jan Jan Nouts. Onderpand is stede met huis en erven in Neerven Z Cornelis Loijcx N Jan Bouwens van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0345 |

Schepenregister 139, f° 164 v° 05.08.1521

Quirijn Thoen Giel Simons verkocht aan Laureijs van Aerde een rente van een V rogge op zijn deel in akker de “berch of giel simons landt” N Cornelis Molenaren Z Jan Bouwens van den Wijngaerde en heer Gielis Simons W Jan Wouters. vs Quirijn x Lijsbeth Willem Luijcx dr stellen hun goederen tot onderpand

Personen:

| 139-0346 |

Schepenregister 139, f° 164 v° 25.08.1521

Jan Oom x Geertruijt Henrick Lenaerts dr verkochten aan hun zoon Jan Jan Oomssen een stede met huis en erven in Herseling N Jan Verbocht en Henrick Loijcx Z Jan Claus Peeters. Met nog last aan Thonis Severijns, een man van Rijkevorsel, Marij Wils van Staijen dr, Jan Pauwels Keeselmans, de weduwe Wouter Putcuijps in Brecht, Jan Wouters, de kinderen Andries van den Veken

| 139-0347 |

Schepenregister 139, f° 165 v° 03.10.1521

Dimpna Jan Heijns dr x Michiel Henrick Leijs Rombouts dr verkocht aan meester Jan Bouwens Costers een rente van 6 L rogge uit een rente van 3 V rogge die vs Dimpna verstorven zijn van Lijsbeth x +Jan Heijns en staan op stede met huis en erven in Sneppel O en N Michiel van Elsacker en de weduwe Jan Haest Z Michiel Leijs Rombouts. Item op weide de “wijen hoff”. Item op heiblok. Item op beemd op het molenbos. Panden zijn in handen van Henrick Jan Heijns en gekocht van zijn moeder Lijsbeth x +Jan Heijns. Met nog last aan Cornelis Jan Verhoeven, zoon van +Marij Jan Heijns

Personen:

| 139-0348 |

Schepenregister 139, f° 166 v° 03.12.1521

Jan van Lare verkocht aan Mathijs Teus Cuijpers een rente van 5 V rogge op erven de “hofstad” in Sneppel W Willem Vermunten en Jan van Staijen. Item op stede met huis en erven in Sneppel W Thonis Faes

Personen:

| 139-0349 |

Schepenregister 139, f° 167 r° 23.12.1521

Jan Loijcx verkocht aan Jacob Wouter Delien een rente van 12 sch 6 oord gr br op eusel in Blaakt N Jan Willem van de Wijngaerde Z Aerdt Peeter Loijcx

Personen:

| 139-0350 |

Schepenregister 139, f° 167 v° 28.12.1521

de erfgenamen van +Magriete Verbraken, te weten: heer Henrick Leest, priester, als erfgenaam van zijn moeder Magriete Michiels en ook van Jan de Wale – Antonis Jan Buijens – Katlijn Jan Buijens – Cornelis Luijcx – Geerdt Eijck x Magriete Lenaerdt Michiels dr; S/D zekere roerende en onroerende goederen hen verstorven van +Magriete Verbraken. Heiblok in Sneppel achter de stede van Jan Jan van Lare, rente van een halster rogge dat Jan Cornelis Boets uitreikt

| 139-0351 |

Schepenregister 139, f° 168 r° 08.01.1522 ml

Adriaen Michiel Reijn Scosters verkocht aan Peeter van Staijen als gemachtigd van Lijsbeth Cornelis Cristiaens dr ‘int aentvenne’, en na haar dood tot behoef van vs Peeter van Staijen kinderen, waarvan Lijsbeth Aerdt Libbrechts dr moeder is, rente van 5 V rogge die hij heffende was op beemd op de “boecheester” en welke Magriete Reijn Scosters dr x Peeter van de Kerscote daarop bekend hebben

Personen:

| 139-0352 |

Schepenregister 139, f° 168 v° 21.01.1522 ml

Peeter Jan Peeter Nouts verkocht aan Andries Jan Woijts x Lijsbeth Henrick Jan Meus dr een rente van 10 L rogge op stede met huis en erven in Huffel N meester Peeter Vorspoels O en Z Jan Henrick Marten Sibs. Onderpand is rente op de “groten driesch” in Sneppel die +Jan Peeter Nouts gekocht had van Henrick Cornelis Biermans

Personen:

| 139-0353 |

Schepenregister 139, f° 169 r° 17.02.1522 ml

Magriete Jan Loijcx dr x Peeter van Onstaijen de jonge verkocht aan haar schoonvader Arnout van Onstaijen een rente van 5 V rogge welke Jan Loijcx aan zijn dochter Magriete in mindering van haar huwelijksgoed bewezen heeft en staande op stede met huis en erven en heiblok bij “stapelheijde” N kinderen Wouter Diericx O Jan Pauwels Keeselmans en Jan Thoen Thijs. Thonis Pauwels Woijts is als bezitter van de panden de rente schuldig

Personen:

| 139-0354 |

Schepenregister 139, f° 169 v° 09.10.1521

Michiel Marcks verkocht aan Henrick Verbuijten een rente van 15 L rogge uit een rente van 25 L die hij heffende was op stede met huis en erven in Vossingers en waarvan vs Henrick Verbuijten de andere 10 L ook gekocht had

Personen:

| 139-0355 |

Schepenregister 139, f° 170 r° 21.01.1522 ml

Cornelis Rummens van Wortel en Katline Wouter Bromans dr akkoord over geschil aangaande zekere roerende goederen en de tocht die vs Cornelis Rummens na + Peeternelle Wouter Gorijs Peer Woijts, waar van vs Katline moeder was, zijn voorleden huisvrouw, op de goederen van vs Katline eisende was. Item akkoord over onbejaard kind van Cornelis Rummens x +Petronella Wouter Gorijs Peeter Woijts waarvan Cornelis Wouter Gorijs Peeer Woijts toeziener is en Lenaerdt Bode voogd

Personen:

| 139-0356 |

Schepenregister 139, f° 171 r° 26.01.1522 ml

Jan Geerdt Rovaerts de oude verkocht aan Claus Jan Heijlens rente van een V rogge op stede met huis en erven in Vossingers O Claus van Aken W Lenaert Peeter Noijt Jan Geerts

Personen:

| 139-0357 |

Schepenregister 139, f° 171 v° 16.02.1522 ml

Goosem Goosem Lemmens verkocht aan Jan Jan Nout Luijcx een rente van 10 sch gr br op beemd in Blaakt

Personen:

| 139-0358 |

Schepenregister 139, f° 172 r° 16.02.1522 ml

Marten Jan Adriaen Conincks, ook voor zijn broer Hanneken en zijn zuster Lijsken, verkocht aan Heijlken Lenaert Keijsers dr rente van een halster rogge uit 6 V rogge die de kinderen Jan Adriaen Conincks heffende waren op erven “eelkens pat” achter de “beecxse acker” O en Z Lenaert Boets N Nout Peeter Nouts en welke de weduwe Henrick Adriaen Conincks en haar kinderen in handen hebben

Personen:

| 139-0359 |

Schepenregister 139, f° 172 v° 30.01.1522 ml

Truijken Claus Peeters dr x Jan Dieriks van Aerde zijn schuldig aan Heijlken Claus Claus Peeters dr rente van 22 st op beemd in Donk N Peeter Vorselmans O Cornelis Cornelis van Staijen. Met nog last aan Katline Claus Peeters. vs Geertruijt Claus Peeters is op vs beemd ook 5 sch gr br schuldig aan haar zuster Katline Claus Peeters dr.

Personen:

| 139-0360 |

Schepenregister 139, f° 172 v° 30.01.1522 ml, in marge 17.01.1523

vs Heijlken verkocht rente aan Beatris Hubrecht Verboven dr

Personen:

| 139-0361 |

Schepenregister 139, f° 173 r° 22.02.1522 ml

Barbara Claus Claus Peeters dr x Toemaes Cornelis Lenaerts verkochten aan Laureijs van Aerde rente van 2 V rogge die haar van haar vader +Claus Claus Peeters verstorven waren en die deze van +Geerdt Jan Wils gekocht had

Personen:

| 139-0362 |

Schepenregister 139, f° 173 r° 04.03.1522 ml

Magriete Jan Thijs Larien dr x +Jan Haest verkocht aan Jan van Staijen erven in de “mosvoirde” N de weduwe Henrick Conincks O Lenaerdt Boets Z Michiel Henrick Leijs Rombouts. Met nog last aan Willem Bartels van Zundert

Personen:

| 139-0363 |

Schepenregister 139, f° 173 v° s.d.

Jan van Staijen is schuldig aan Michiel van Elsacker x Marie Peeter Verbuijten rente van een sister rogge op derde deel van de “persbemt” in Sneppel Z Willem Vermunten W Jan Amelvoirts N kinderen Peeter Cuijpers. vs Jan van Staijen en +Jan Haest kochten dit derde deel circa 12 jaar terug van vs Michiel van Elsacker

Personen:

| 139-0364 |

Schepenregister 139, f° 174 v° 05.03.1522 ml

Aerdt Jan Peeter Noutsen verkocht aan Jan Marck Loijcx rente van een V rogge en aan diens zoon Cornelis Jan Marck Loijcx ook een V rogge op een eusel de “puthoff” in Sneppel O en W Nout Peeter Nouts Z Henrick van Staijen

Personen:

| 139-0365 |

Schepenregister 139, f° 174 v° 05.03.1522 ml

Peeter Jan Peeter Nouts verkocht aan Barbara, natuurlijke dochter van Jan van den Wijngaerde, en haar kinderen waarvan Lenaerdt van den Bogaerde vader af was rente van een halster rogge in mindering van 4 V rogge die hij heffende was op stede met huis en erven in Sneppel waar Jan Peeter Nouts uitgestorven is en die nu in handen is van Aerdt Jan Peeter Nouts

Personen:

| 139-0366 |

Schepenregister 139, f° 175 v° 23.03.1522 ml

Jan Verkaert laat zijn broer Geerdt Verkaert kwijten het zevende deel van 17 V rogge en welke hun moeder Magriet Verkaert in tocht gebruikende is. Staande op stede met huis en erven in de berenstraat welke Geerdt Verkaert van zijn vs moeder en zijn broers en zusters gekocht heeft op 17.11.1516

Personen:

| 139-0367 |

Schepenregister 139, f° 176 r° 30.03.1522 ml

Jan Cornelis van den Bogaerde en zijn zuster Lijsken verkochten aan Lenaerdt Marten Buijens x Katline beemd op het hoogbos

Personen:

| 139-0368 |

Schepenregister 139, f° 176 v° 30.03.1522 ml

Lenaerdt Marten Buijens is schuldig aan Lijsken Cornelis van den Bogaerde dr rente van 35 st op beemd op het hoogbos

Personen:

| 139-0369 |

Schepenregister 139, f° 177 r° 31.03.1522 ml

de 3 clusters en erfgenamen van Gielis de Bie, nl Jan Gabriel Bien met zijn twee zusters voor de eerste cluster, Gabriel Joerdaens als gemachtigd van Magriete Jan Bien dr voor de tweede cluster, en Peeter en Peeter Jan Henrick Marten Sibs zonen en hun zusters, kinderen van Katline Jan Bien dr, voor de derde cluster, erfdelen het versterven van +Gielis Bien. Rente op de goederen die Jan Gabriel Bien in handen heeft, rente op de goederen die Magriete Jan Bien in handen heeft, rente op “marembempt” die Henrick Loijcx in handen heeft

Personen:

| 139-0370 |

Schepenregister 139, f° 177 v° 01.04.1522 ml

Cornelis Cornelis Jan Luijcx verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 4 L rogge waarvan hem 2 L van zijn vader verstorven zijn en de andere 2 L gekocht zijn van zijn zuster Heijlken Cornelis Jan Luijcx dr en staande op stede met huis en erven in Hecht O Jan van den Wijngaerde. Cornelia Jan Peeter Nouts, moeder van vs Cornelis Cornelis Jan Luijcx, had vs rente aan haar zoon bewezen (schepenen 11.01.1519 ml)

Personen:

| 139-0371 |

Schepenregister 139, f° 178 r° 01.04.1522 ml

Lijsken Cornelis Jan Luijcx dr x Tonis de Vischer verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 10 L rogge waarvan 8 L op akker de “hou” N en O Willem Lenaert Wil Buijens Z Jan Loijcx W Jan van den Wijngaerde. Met nog last aan Luijck en Willeken Cornelis Jan Luijcx, en welke akker Jan Cornelis Jan Luijcx van zijn zuster en broers (Lijsken, Luijck en Willeken) gekocht had, en 2 L op stede met huis en erven in Hecht. Cornelia Jan Peeter Nouts heeft deze 2 L aan haar dochter Lijsken bekend

Personen:

| 139-0372 |

Schepenregister 139, f° 178 v° 06.04.1522 ml

Magdalena Peeter Nouts dr x Cornelis Peeter Boets als vruchtgebruikster en haar dochter Katline Wouter Adriaens dr als erfdraagster verkochten aan Peeter Peeter Cuijpers rente van 3 L rogge uit 15 L rogge waarvan Faes Nout Faes, grootvader van vs Peeter Peeter Cuijpers, de andere 12 L van vs Magdalena en Katline gekocht had, en welke rente stond op stede met huis en erven in Sneppel en die nu in handen is van Aerdt Jan Peeter Nouts

Personen:

| 139-0373 |

Schepenregister 139, f° 179 r° 08.04.1522 ml

Barnaert Lenaert Couwenberch en Willem Jan van Staijen als momboor met Geerd van Elsacker als toeziener van de twee onbejaarde kinderen Cornelis Pauwels de Stoeldreijer bekennen dat vs Barnaert een stede met huis en erve gekocht heeft alwaar Cornelis Pauwels de Stoeldreijer uitgestorven is, en gelegen in Oosteneinde W weduwe Jan Verwilt N weduwe Lenaert van den Bogaerde O Lenaerdt Smeets. Met nog last aan de kinderen Lenaert Peeter Zegers, Claus Haest, Willem Cornelis Buijs. vs Barnaerdt als erfdrager en zijn vader Lenaert Couwenberch als tochtenaar stellen tot onderpand rente van een halster rogge dat zij heffen op stede met huis en erven de “leu” (de leeuw) in Huffel die Cornelis Haest in handen heeft en rente die vs Lenaert bekende dat zijn zoon die na zijn overlijden van diens zuster zou ontvangen

Personen:

| 139-0374 |

Schepenregister 139, f° 179 v° 14.04.1522 ml

Heijlwich x +Marten van Staijen verkocht aan Laureijs van Aerde x Lijsbeth een rente van 6 L rogge op stede met huis en erven in Popendonk en op beemd op het schoubos Z Willem Jan van Staijen N Abraham van Huijsen. Barnaerdt van den Broeck is als bezitter van de panden de rente schuldig. Indien hij deze wil kwijten dient hij eerst nog de rente die Olivier van den Wijngaerde en Jan van Aerde daarop heffende zijn af te lossen

Personen:

| 139-0375 |

Schepenregister 139, f° 180 v° 14.04.1522 ml

Heijle x +Marten van Staijen laat Barnaerdt van den Broeck rente van 6 L rogge kwijten die zij op zijn panden heffende is

Personen:

| 139-0376 |

Schepenregister 139, f° 180 v° 26.04.1522

Jan Gabriels Bien verkocht aan Henrick Wouters een rente van 5 sch gr br op erven de “heijninge” in Terbeek op de “rijt” O Jan Verbocht Z Cornelis Zegers N Claus Peeter Haest. Item op stede met huis en erven N Claus Peeter Haest

Personen:

| 139-0377 |

Schepenregister 139, f° 181 r° 28.06.1522

Goosem Goosem Lemmens kocht van Luijck Nout Luijck een stede met huis en erve in Neerven Z Willem Gielis van den Wijngaerde W Jan Dignen N Claus der Weuwen. Met nog last aan Dianne Nout Luijcx dr, Cornelis Hovelmans

Personen:

| 139-0378 |

Schepenregister 139, f° 181 r° 28.06.1522

Lucas Nout Luijcx verkocht aan Goosem Goosem Lemmens stede met huis en erven (cfr supra)

Personen:

| 139-0379 |

Schepenregister 139, f° 181 v° 28.06.1522

Goosem Goosem Lemmens is schuldig aan Dianne Nout Luijcx dr rente van 2 V rogge op stede met huis en erven (cfr supra)

Personen:

| 139-0380 |

Schepenregister 139, f° 181 v° 28.06.1522

Aerdt Jan Peeter Nouts is schuldig aan de kinderen van Laureijs Zebrechts rente van 21 L rogge op de “persbempt” N Claus van Aken O Peeter de Cuijper Z erfgenamen Faes Beelen. Beemd werd door Jan Loijcx aan vs Aerdt verkocht, rente is aan kinderen Laureijs Zebrechts verstorven van hun moeder

Personen:

| 139-0381 |

Schepenregister 139, f° 182 r° 28.06.1522

Wouter Annen verkocht aan Marie x +Hurbecht Verboven een rente van 10 sch gr br op beemd bij de “grote beke” W Claus Peeter Haest N Marij x +Cornelis Conincx. vs Wouter heeft beemd gekocht van +Neelken Cornelis Jan Nouts. Onderpand is rente van een sister rogge die vs Wouter heffende is op land dat Wouter de Coninck in handen heeft

Personen:

| 139-0382 |

Schepenregister 139, f° 182 r° 03.07.1522

Willem Jan van Staijen verkocht aan Peeter Cornelis Loijcx een rente van 4 V rogge op stede met huis en erven in Popendonk Z Lijsbeth Cristiaen Reijns W Cornelis van den Broeck. Item op beemd op het schoubos W meester Seels N Cornelis van den Broeck Z Jan Heijn Meus

Personen:

| 139-0383 |

Schepenregister 139, f° 182 v° 09.07.1522

Olivier van den Wijngaerde verkocht aan Cornelis Willem Diericx x Lijsbeth Hubrecht Verboven rente van een halster rogge welk hij gekocht had van Magriete Ooms x +Henrick Zegers en staande op stede met huis en erven in Herseling welke Cornelis Henrick Zegers in handen heeft (schepenbrief Antwerpen)

Personen:

| 139-0384 |

Schepenregister 139, f° 183 r° 07.07.1522

Cornelis Jan Haest is schuldig aan Wouter Snels rente van 3 L rogge op beemd op het hoogbos W Joos Leest van Brecht O erfgenamen Jan Heijns. Last aan de kinderen van de oude Henrick Hovelmans. Wouter Snels had de rente gekocht van +Peeter van Balle

Personen:

| 139-0385 |

Schepenregister 139, f° 183 v° 13.07.1522

Cornelis van den Bruijnenberge verkocht aan Adriana Henrick Gorijs dr rente van een V rogge op stede met huis en erven in Sneppel O Barnaerdt Jan Wouter Stevens Z Henrick Jan Heijns W Jan Peeter Wouter van den Cloote

| 139-0386 |

Schepenregister 139, f° 183 v° 14.07.1522

Doren Neve Dorens, ook voor zijn zuster Geertruijt en Cornelis Doren Neefs verkochten aan Cornelis Willem Diericx een rente van 7 sch 6 oord gr br 2 V rogge, de 7 sch 6 oord gr br in mindering van 20 sch gr br die vs Doren Neve Doren zijn vader op 11.02.1518 ml verleden had op stede met huis en erven bij de kerk aan de “warande” N Lijsbeth Cristiaen Reijns en Metten Gielis Jans. Item op eusel de “dorent” Z en W Henrick Jan Meus N Jan van Eekel. vs rente van 2 V rogge staan op de “wilgenacker” in Sneppel. Nota: Doren Neve Dorens en Cornelis Doren Neefs zijn blijkbaar broers, hoewel zij in de ganse akte steeds als dusdanig vermeld worden, dus bij Cornelis, anders dan bij Doren, wordt steeds de vadersnaam als eerste patroniem weergegeven

Personen:

| 139-0387 |

Schepenregister 139, f° 184 v° 15.07.1522

Katline Henrick Goosems dr x Thijs Jan Pauwels verkocht aan Arnout van Onstaijen beemd in Blaakt Z Jan Bouwens van den Wijngaerde N Katline Geerdt Vorselmans dr welke beemd te wissel gaat tegen beemden in handen van Wouter Henrick Janssen, Jacob Coels en Cornelis Jan Nout Luijcx

Personen:

| 139-0388 |

Schepenregister 139, f° 185 r° 22.07.1522

Magriete x +Jan Haest en Simon Jan Haest, ook voor zijn broers Cornelis en Thijs, verkochten aan Jan Jan Marck Loijcx x Mariken Henrick Valkemans dr rente van 2 V rogge op land de “hou” in Sneppel Z Jan van Staijen W Henrick Jan Heijns N Cornelia Aerdt Brants dr

Personen:

| 139-0389 |

Schepenregister 139, f° 185 r° 22.07.1522

Jan Cornelis Diericx is schuldig aan de kinderen van Cornelis Faes Nout Faes rente van een V rogge op stede met huis en erven in Hoenderen N Aerdt Jan Peeter Nouts O Jan Cornelis Lenaerts Z Cornelis Geerdt van den Bruijnenberge, en welke rente Faes Nout Faes daarop van Peeter Nout Jan Geerts gekocht had

Personen:

| 139-0390 |

Schepenregister 139, f° 185 v° 22.07.1522

Magriete x +Jan Verwilt en Wouter Snels als voogd met Willem Gielis van den Wijngaerde als toeziener van Toenken Jan Verwilt zijn schuldig aan de kinderen van Cornelis Faes Nout Faes rente van 10 sch gr br op hun deel in stede in Oosteneinde N kinderen Lenaert van den Bogaerde O Barnaerdt Couwenberch, welke rente Henrick van den Bogaerde aan Faes Nout Faes verkocht had. Onderpand is rente die aan vs weeskind verstorven is van zijn moeije Lijsken Willem Verwilt en staande op stede in Huffel die Jan Cornelis Boets in handen heeft. vs Magriete stelt nog tot onderpand rente die haar verstorven is van haar vader +Gielis van den Wijngaerde op stede in Neerven die Ghijsbrecht Jan Pauwels Woijts in handen heeft

Personen:

| 139-0391 |

Schepenregister 139, f° 186 r° 19.08.1522

meester Peeter Vorspoel, priester, is schuldig aan zijn broer Henrick Vorspoel rente van 2 V rogge 10 sch gr br op stede met huis en erven O Cornelis Gielis Jans Z Jan Henrick Marten Sibs en Peeter Jan Peeter Nouts. Item op het “scoirblock” bij de “breebeke” O en Z Tonis Boets W Lenaert Marten Buijens. Item op de “muntenbempt” N Wouter Snels Z Jan Henrick Marten Sibs. vs meester Peeter Vorspoel heeft panden van vs Henrick Vorspoel en zijn andere broers en zusters gekocht

Personen:

| 139-0392 |

Schepenregister 139, f° 186 r° 19.08.1522, bovengeschreven 1601

Cornelis van Nieuwenhuijse heeft deze laten kwijten

Personen:

| 139-0393 |

Schepenregister 139, f° 186 v° 09.08.1522

Jan van Lare Janssen verkocht aan Dianneken Henrick Hovelmans dr rente van een V rogge die hij van +Willem Gorijs Haest gekocht had op stede in Sneppel en die zijn vader Jan van Lare de oude in bezit had

Personen:

| 139-0394 |

Schepenregister 139, f° 187 r° 18.08.1522

Jan Cornelis Boets en zijn zoon Cornelis, ook voor zijn broer Peerken, verkochten aan Cornelis Jan Pauwels Keeselmans rente van 4 V rogge op beemd de “elsbroeck oft blijck” Z Lenaert Marten Buijens N Wouter Snels

Personen:

| 139-0395 |

Schepenregister 139, f° 187 r° 02.09.1522

Willem Jan van Lare verkocht aan Roeland de Keijser x Lijsbeth Cristiaen Reijns dr rente van 5 ... 6 oord gr br op erven in Sneppel N Jan Boets O en Z Mathijs Teus Cuijpers

Personen:

| 139-0396 |

Schepenregister 139, f° 187 v° 11.09.1522

Jan Heijn Meus is schuldig aan Jan Marten Heerstraets rente van 10 L rogge op stede met huis en erven in Sneppel N Willem Vermunten O Jan Laets. Item op land in de “mosvoirt” W Willem Vermunten N Peeter van de Cloote O Lenaert Boets. Item op erven aan de “beeckse acker” en op beemd in de “mosvoirt”

Personen:

| 139-0397 |

Schepenregister 139, f° 188 r° 02.03.1523 ml

zelfde rente (cfr vorige akte) heeft Jan Marten Heerstraets verkocht aan Cornelis Verdijck

Personen:

| 139-0398 |

Schepenregister 139, f° 188 r° 02.03.1522 ml

Willem Gielis van den Wijngaerde is schuldig aan de vier kinderen Henrick Henrick Hovelmans x +Katline Jacob Pauwels dr rente van 9 V rogge op stede met huis en erven in Hecht O Jan Pauwels Keeselmans Z Willem van den Bogaerde. Item op erven “dhescot” O Jaspar van den Dorpe Z Jan Loijcx W Jan Peeter Claus N Willem Lenaert Wil Buijens. Item op zaailand aldaar Z Hanneken Cornelis Heermans W Jan Jan van den Wijngaerde N Cornelis Jan Pauwels O Willeken Lenaert Wil Buijens. Item op heiblok aan “stapelheijde”. Rente is vs kinderen verstorven van hun grootvader Jacob Pauwels

Personen:

| 139-0399 |

Schepenregister 139, f° 188 v° 30.09.1522

Lijsbeth Jan Noijt Jan Geerts dr x Geerdt Pauwels Noijts verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 3 L rogge op stede in Sneppel O Jan Wackers. Item op de “leegen acker” in Hesschot aan Peeter Jan Henrick Marten Sibs. Rente is aan vs Lijsbeth verstorven van haar halve broer Cornelis Michiel Coels. Henrick Philips als bezitter van de panden is de rente schuldig

Personen:

| 139-0400 |

Schepenregister 139, f° 189 v° 16.03.1523 ml

Magriete Gielis van den Wijngaerde x +Jan Verwilt met haar voogd Geerdt van Elsacker verkocht aan de twee kinderen van Cornelis Pauwels Stoeldreijers een rente van 15 st op de “breemacker” aan de windmolen O Laureijs van Aerde Z Willem Luijcx W Jorijs Willem van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0401 |

Schepenregister 139, f° 189 v° 16.03.1523 ml bis

zelfde dag belooft Barnaert Couwenberchs vs kinderen te betalen de rest van 21 st erfelijk die hij jaarlijks schuldig was

Personen:

| 139-0402 |

Schepenregister 139, f° 189 v° 08.06.1524

Magriete van den Wijngaerde ontvangen vanwege Cornelis Pauwels kinderen nog een pond gr br

Personen:

| 139-0403 |

Schepenregister 139, f° 190 r° 29.09.1522

Jan Cornelis Heermans verkocht aan Jan Jan Hegs rente van 5 sch gr br op stede met huis en erven in de “heechtse acker” O Willem Lenaert Wil Buijens Z Jan Loijcx W Jan Jan van den Wijngaerde

Personen:

| 139-0404 |

Schepenregister 139, f° 190 r° 29.09.1522 bovengeschreven 09.12.1610

Cornelia Jan Hegs x Adriaen van Ostaeijen gekweten

Personen:

| 139-0405 |

Schepenregister 139, f° 190 r° 29.09.1522

Jan Cornelis Verbocht is schuldig aan Henrick Cornelis Wouters rente van 5 sch gr br op stede met huis en erven in Herseling W Cornelis Heijn Zegers N Jan Ooms

| 139-0406 |

Schepenregister 139, f° 190 v° 09.10.1522

Peeter Cornelis Lenaert Wil Buijens verkocht aan Jan Henrick Polmans x Heijlken Cornelis Lenaert Wil Buijens dr zijn versterf van zijn vader +Cornelis Lenaert Wil Buijens, derdedeel in stede met huis en erven in Neerven Z Peeter Cornelis Loijcx W en N Katlijn Buijen Wil Buijens dr

Personen:

| 139-0407 |

Schepenregister 139, f° 191 r° 09.11.1522

Henrick de Canter verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van een V rogge op stede met huis en erven in Huffel W Willem Lenaert Loijcx N Jan Bastijns en Magriete Cornelis Nouts dr O Geerdt Wils. Met nog last aan de kinderen Peeter Zegers

Personen:

| 139-0408 |

Schepenregister 139, f° 191 r° 16.10.1522

Jan Henrick Marten Sibs verkocht aan Michiel Laureijs Leijs Rombouts een rente van 10 sch gr br op stede met huis en erven in Hesschot O Henrick Loijcx ZW Peeter Cuijpers N Jan Heijn Meus en de kinderen Jan Claus Peeters. Item op beemd op het hoogbos W Peeter Hovelmans en Michiel Pauwels wijf N Cornelis van den Broeck. Item op heide op de “brandt”. Onderpand is beemd op de “straelde” W kinderen Lijsbeth Peeter Nouts N Wouter Snels. Peeter Jan Henrick Marten Sibs de oude en zijn broer Peeter en hun zuster Magriete x Jan Druijsens akkoord met vorenstaande

Personen:

| 139-0409 |

Schepenregister 139, f° 191 r° 16.10.1522 naschrift s.d.

rente getransporteerd aan Nicasius de Herde als bezitter van de panden

| 139-0410 |

Schepenregister 139, f° 192 r° 26.10.1522

Thijs Jan Claus Peeters, ook voor zijjn broer Hanneken en zijn zuster Libbeken, en Peeter Claus Peeters als voogd van Mariken Jan Claus Peeters zijn schuldig aan Lijnken Wouter Conincx dr waar moeder van was +Neese Peeter Boets dr rente van 2 V rogge 5 sch gr br op hooimade op het hoogbos ZW Hubrecht Coppen Jans NO Claus van Aken en Peeter Scuermans

Personen:

| 139-0411 |

Schepenregister 139, f° 192 v° 26.10.1522

Jan Henrick Marten Sibs als momboor en Jan Peeter Boets als toeziener van Lijnken Wouter Conincx, dochter van +Neese Peeter Boets, verkochten aan Peeter Claus Peeters rente van 15 st in mindering van 2 V rogge die hetzelfde weeskind was hebbende op hooimade op het hoogbos en dat de kinderen Jan Claus Peeters in handen hebben

Personen:

| 139-0412 |

Schepenregister 139, f° 193 r° 28.10.1522

Olivier van den Wijngaerde Jacobsen verkocht aan Laureijs van Aerde x Lijsbeth rente van een sister rogge op stede met huis en erven aan de kerk O Cornelis Willem Diericks Z Tonis Marcx. Joan van den Wijngaerde Bouwens stelt tot onderpand de “wilgen acker” W en N heer Jan Giel Simons

Personen:

| 139-0413 |

Schepenregister 139, f° 194 r° 29.10.1522

Jan Nijs Hegs verkocht aan Willem Aerdt Jan Aerts als momboor van Jan Aerdt Jan Aerts zijn broers kinderen een rente van 5 sch gr br op de “breemacker” aan de windmolen O Claus der Weuwen Z Willem Jan Luijcx W Laureijs van Aerde N Jan Loijcx. Geerdt van Elsacker stelt zich borg

Personen:

| 139-0414 |

Schepenregister 139, f° 194 r° 10.11.1522

Quirina Lenaert Peeter Martens dr x Peeter Tomaessen verkocht aan Henrick Leemans rente van 6 sch gr br die zij heffende was op de goederen die Jacob Coels x Cornelia Peeter Martens dr in handen hebben en gekocht van vs Quirijne en haar mede erfgenamen. Quirijne was voor een vierde cluster erfgenaam van haar grootouders Peeter Martens x Aechte

Personen:

| 139-0415 |

Schepenregister 139, f° 194 v° 15.12.1522

Aerdt Jan Peeter Nouts verkocht aan Jan Jan Pauwels Keeselmans rente van 20 sch gr br op stede met huis en erven in Sneppel N Nout Peeter Nouts O Claus Jan Heijlens

Personen:

| 139-0416 |

Schepenregister 139, f° 194 v° 15.12.1522

Ghoris Peeter Jan Bartels – Katline Peeter Jan Bartels – Tonis Cornelis Dierick Tielmans voor Jan Peeter Jan Bartels, vader van zijn huisvrouw, wiens deel hij gekocht had – Marcelis Jan Damen x Cornelia Peeter Jan Bartels dr; verkochten aan Henrick Leemans x Cornelie Cornelis van Bavel dr rente van 6 V rogge die hen van Willem Peeter Jan Bartels verstorven zijn, en die deze laatste gekocht had van Cornelis Wouter van der Gouwen op erven de “groote mosvoirt” en de “cleijne mosvoirt”

Personen:

| 139-0417 |

Schepenregister 139, f° 195 v° 14.11.1522

Jan Loijcx verkocht aan Jan Nijs Cleijs rente van 25 sch gr br op beemd de “weukens” W Jan Bouwens van den Wijngaerde N Jan Willem van den Wijngaerde en de kinderen Jan Claus Peeters. Item op land in Hecht W Thoen Thijs Diericx N Cornelis Jan Pauwels O Thijs Jan Pauwels Z Willem Sbackers

Personen:

| 139-0418 |

Schepenregister 139, f° 195 v° 14.04.1523 np

Hubrecht Jan Vereijck x Heijlken Claus Claus Peeters dr verkochten aan Neelken en Lijsken Jan Vereijck drs een rente van 10 sch gr br op beemd in Blaakt N Jan Bouwens van den Wijngaerde Z de dochter Henrick Scoemakers O Jan Nout Luijcx W Jan Loijcx, en welke beemd vs Hubrecht x Heijlken gekocht hadden van Marij Nout Jan Woijts dr x Claus Stuijt, en welke rente bewezen werd voor een onderpand van een stede in Wuustwezel die Hubrecht x Heijlken gekocht hadden van vs Neelken en Lijsken Jan Vereijck drs. Mede pand is rente van 2 L rogge die vs Heijlken heffende was op stede in Popendonk die Jan Claus Claus Peeters in handen heeft

Personen:

| 139-0419 |

Schepenregister 139, f° 196 v° 13.07.1523

schout, schepenen, h geest mrs en ingezetenen van Loenhout machtigen Peeter Arnout van Onstaijen en Michiel van Elsacker, kerkmeesters, om de kerk van Loenhout nog te mogen belasten

Personen:

| 139-0420 |

Schepenregister 139, f° 197 r° 06.01.1523 ml

Claus Stuijt en zijn zoon Nout verkochten aan Cornelia Jan Heijn Goosems dr rente van 15 sch gr br op beemd in Blaakt op de “dongelen” O Henrick Goosems Z Geerdt van Elsacker W Jan van Eekel N Heijle Jan Luijcx dr

Personen:

| 139-0421 |

Schepenregister 139, f° 197 v° 22.12.1522

Pauwels Jan Dignen verkocht aan Jan Jan Pauwels Keeselmans rente van 7 sch gr br op beemd op het hoogbos W Cornelis Pauwels Geens N Henrick Peeter Boets O Willem Hubrecht Verboven en Jan Toens van Brecht en op andere beemd aldaar

Personen:

| 139-0422 |

Schepenregister 139, f° 198 r° 05.01.1523

Jan Pauwels Keeselmans is schuldig aan Cornelis Rummen Pauwels rente van 6 L rogge op beemd de “scoot” aan de “donckervoirt” O W en N Toenken Pauwels Woijts. Item op stede met huis en erven in Hecht Z kinderen Wouter Diericx. Is medepand voor rente die de kinderen Henrick Hovelmans daarop heffen. Cornelie Jan Pauwels dr x Cornelis Bode kochten de panden van Marij Jan Pauwels dr op 29.10.1475

Personen:

| 139-0423 |

Schepenregister 139, f° 198 r° 05.01.1523 ml

Jan Pauwels Keeselmans is op zelfde panden rente van 6 L schuldig aan de kinderen Henrick Henrick Hovelmans

Personen:

| 139-0424 |

Schepenregister 139, f° 198 v° 17.01.1523 ml

Marij Nout Jan Wolijts dr x Claus Stuijts verkocht aan Hubrecht Jan Vereijck x Heijlke beemd in Blaakt N Jan Bouwens van den Wijngaerde Z de dochter van Henrick Scoemakers O Jan Nout Luijcx W Jan Loijcx. Beemd verkocht om een som geld en om rente van 11 st 10 oord gr br die vs Marij op de goederen van Lambrecht Bromans bewezen zijn

Personen:

| 139-0425 |

Schepenregister 139, f° 198 v° 17.01.1523

Heijlken Claus Claus Peeters dr x Hubrecht Jan Vereijck bekent Marij Nout Jan Woijts dr rente brief van 11 st 10 oord gr br op Lambrecht Bromans

Personen:

| 139-0426 |

Schepenregister 139, f° 199 r° 17.01.1523 ml

Jan Claus Claus Peeters is schuldig aan Beatris Hubrecht Verboven dr rente van 5 sch gr br op erven “dlaer” aan het schoubos Z Jan van Aerde W Willem Luijcx N Peeter Cristiaen Reijns

Personen:

| 139-0427 |

Schepenregister 139, f° 199 r° 18.01.1523 ml

Peeter Jan Dignen verkocht aan Henrick Hovelmans rente van 3 V rogge op beemd op het hoogbos ZW Cornelis Jan Pauwels Geens NW Jan Wouters en Nout Reijns NO Willem Hubrecht Verboven

Personen:

| 139-0428 |

Schepenregister 139, f° 199 v° 18.01.1523 ml

Adriaen, Cornelis, Gielken en Mariken, wettige kinderen +Gielis Haest, ook voor hun broer broeder Peeter, zijn schuldig aan Katerine Jan Bromans dr x vs +Gielis Haest een rente van een sister rogge op stede met huis en erven in Oosteneinde Z Peeter Hasen en op alle andere percelen waar vs Gielis Haest uitgestorven is

Personen:

| 139-0429 |

Schepenregister 139, f° 200 r° 18.01.1523 ml

Cornelis Jan Dignen verkocht aan zijn broer Peeter Jan Dignen beemd op het hoogbos

Personen:

| 139-0430 |

Schepenregister 139, f° 200 v° 22.04.1521

Jan Wouter van de Cloote stelt in recht zijn erven in Sneppel tussen de stede van Cornelis van den Bruijnenberge en zijn eigen stede aan de andere zijde, en welke erven hij op 18.06.1520 gekocht heeft van Lenaerdt Jacob Bijen om 7 pond gr br die vs Lenaerdt aan zijn oom Lenaerdt van den Bogaerde bewezen heeft

Personen:

| 139-0431 |

Schepenregister 139, f° 201 r° 16.02.1523 ml

Marten van Zantvliet Peeters, gemachtigd van zijn huisvrouw Lijsbeth Jan Ghijsels van der Hese dr, en Thoemaes van Zandvliet Peeters, gemachtigd van zijn huisvrouw Marij Jan Ghijsels van der Hese dr, verkochten aan Joos Jan Meussen beemd op de “boecheester” aan de kinderen Jan Cocks en aan Peeter Wouter van Bergen

| 139-0432 |

Schepenregister 139, f° 201 r° 17.02.1523 ml

Otto Jacobs x Katerine Thoen Giel Simons dr zijn schuldig aan Jan Jan Nouts 7 sch 6 oord gr br op stede met huis en erven in Huffel Z Wouter Henrick Janssen W Toen Boets N Cornelis Pauwels Keeselmans. Onderpand zijn o.m. de goederen die vs Katerine nog zullen versterven van heer Jan Giel Simons, priester, en van Magriete Giel Simons dr, hun oom en hun moeije

Personen:

| 139-0433 |

Schepenregister 139, f° 201 v° 18.02.1523 ml

Hanneken Cornelis van Aerde verkocht Peeter Nout Peeter Nouts rente van 6 L rogge op land in “aerts acker” Z kinderen Cornelis van Aerde W Peeter van den Veken N Cornelis Jan Dignen

Personen:

| 139-0434 |

Schepenregister 139, f° 202 r° 19.02.1523 ml

Cornelis Jan Pauwels Geens en zijn broer Mathijs, ook voor hun zuster Lijsbeth, verkochten aan Cornelis Willem Vermunten x Agneese Henrick Hovelmans dr een stede met huis en erven aan de palingstraat O Peeter Hildernis. Met nog last aan de kinderen Jan Ghijs, de kinderen Jacobs van Brecht

Personen:

| 139-0435 |

Schepenregister 139, f° 202 r° 08.03.1523 ml

Lenaert van Elsacker verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 15 st op stede met huis en erven aan de palingstraat. Met nog last aan Peeter de Cuijper

| 139-0436 |

Schepenregister 139, f° 202 v° 15.03.1508 (?)

Magriete Peeter van der Buijten x Jan Cornelis Verachtert is schuldig aan Jan van der Buijten rente van 3 V rogge 11 sch 3 penningen gr br op het vierendeel van Lenaerdts Verbuijten goed, nl op stede met huis en erven in Sneppel Z Michiel van Elsacker. Item op vierendeel van beemd de “hontscoot” O Thijs Teus Cuijpers Z Magriete Jan Thijs Larien dr W Willem Luijcx. Item op vierendeel van erven in “buijtelaer acker”. Ietm op vierendeel van bos en heiblok “cnodders goet” aan de hoenderstraat. Onderpand is rente die vs Magriete verstorven zijn van haar oom Lenaerdt Verbuijten (nota: hier vermeld jaartal is 1508)

Personen:

| 139-0437 |

Schepenregister 139, f° 202bis r° 10.03.1523 ml

Lijnken Henrick Goosems dr x Thijs Jan Pauwels verkocht aan Abraham van Huijsen een rente van 6 L boekwijt 15 st op haar deel van beemd in Donk Z Henrick de Backer W Wouter Hubrecht Verboven

Personen:

| 139-0438 |

Schepenregister 139, f° 202bis v° 10.03.1523 ml

Henrick Henrick Goosems ontvangen van zijn zuster Katerine Henrick Goosems 12 pond gr br die zijn zuster hem schuldig was terzake het versterf van hun vader Henrick Goosems

Personen:

| 139-0439 |

Schepenregister 139, f° 202bis v° 10.03.1523 ml

Cornelis Nijs van den Bogaerde is schuldig aan Marij Nout Lenaert Heijn Peeters dr rente van 12 sch 6 oord gr br op stede met huis en erven in Neerven Z Nijs van den Bogaerde W Jan Loijcx

Personen:

| 139-0440 |

Schepenregister 139, f° 203 r° 10.03.1523 ml

Willem Gielis van den Wijngaerde kocht van Marij Jacob Pauwels dr een stede met huis en erven in Hecht NO Jan Pauwels Keeselmans ZO Willem van den Bogaerde. Item akker “dlisscot” in de “heechtse acker” O juffr Dianne van den Wijngaerde W Marij Jan Peeter Claus dr. Item land aldaar. Item 2 euselen in Neerven achter Nijs Hegs. Item heiblok. Met nog last aan de kinderen Henrick Hovelmans, Dianne Nout Luijcx dr. Marij Nout Lenaert Heijn Peeters dr x Maes van Marem stelt tot onderpand rente die Cornelis Nijs van den Bogaerde heden aan haar verleent op stede met huis en erven in Neerven en rente die zij heffende is op “bollaerts block” in Sneppel dat Jan Wouter van den Cloote in handen heeft

Personen:

| 139-0441 |

Schepenregister 139, f° 203 v° 14.04.1523

Jan Cornelis Cristiaens verkocht aan Jan Jan Pauwels Keeselmans rente van 15 sch gr br uit een brief van 16 sch 10 oord gr br die Barbara Claus Claus Peeters dr x Toemaes Lenaerts aan hem bewezen hebben voor het onderpand van een stede in Zundert onder ‘culenborch” welke vs Barbara x Toemaes van vs Jan Cornelis Cristiaens gekocht hadden en welke rente stond op heiblok de “brandt” aan de vlaminckstraat, welk heiblok Jan Claus Claus Peeters van zijn zuster gekocht heeft

Personen:

| 139-0442 |

Schepenregister 139, f° 204 r° 14.04.1523 np

Wouter van den Broecke verkocht aan Magriete Jan Luijcx dr rente van 20 sch gr br op beemd de “elst” aan de akkerstraat O Z en N Henrick Loijcx W Cornelis van Bavel

Personen:

| 139-0443 |

Schepenregister 139, f° 204 v° 26.04.1523

Noutken Peeter Nout Jan Geertsen verkocht Henrick Joerdaens rente van 12 st die hij heffende was op stede met huis en erven in Vossingers O Claus van Aken en op twee heiblokken. Met nog last aan Geerdt en Heijlken, broer en zus van vs Noutken. Jan Rovaerts de oudste is als bezitter der panden de rente schuldig

Personen:

| 139-0444 |

Schepenregister 139, f° 205 r° 01.05.1523

Jan Geerdt Rovaerts de oudste verkocht aan Cornelis Michiel van Elsacker een rente van 5 L rogge op stede met huis en erven in Vossingers en op twee heiblokken (cfr vorige akte)

Personen:

| 139-0445 |

Schepenregister 139, f° 205 r° 01.05.1523

Heijlken Peeter Nout Jan Geerts dr x Geerdt van Scalluijnen laat Jan Geerdt Rovaerts de oudste rente van 12 st kwijten die haar van haar ouders verstorven is

Personen:

| 139-0446 |

Schepenregister 139, f° 205 v° 30.06.1523

Lijsken Peeter Geerdt Verbuijten dr x Thijs de Meester verkocht aan Cornelis Willem Vermunten een rente van 5 L rogge uit een brief van 17 L, waarvan Jan van Aerde 8 L heffende is en de resterende 4 L afgekweten zijn, en staan op land op de “ast” O Peeter Cuijpers Z Geerdt Peeter Verbuijten W Claus Jan Heijlens N Jan Henrick Leijs Rombouts (schepenbrief 09.03.1513 welke Geerdt Peeter Verbuijten en Dianne Peeter Geerdt Verbuijten aan Aerdt en Lijsken Peeter Geerdt Verbuijten bewezen hebben)

Personen:

| 139-0447 |

Schepenregister 139, f° 206 r° 06.07.1523

Willem Vermunten verkocht aan Willem Jan van Staijen rente van 15 st op akker het “sneppelblock” aan het “kerkpat” ZO Jan Thijs Braents ZW Wouter Snels

Personen:

| 139-0448 |

Schepenregister 139, f° 206 r° 06.07.1523, bovengeschreven 27.09.1603

gekweten door sr Cornelis van Dongen aan Jan Kasus (?) te Antwerpen

Personen:

| 139-0449 |

Schepenregister 139, f° 206 r° 25.08.1523

Jan Claus Claus Peeters verkocht aan Mateus Jan Boets een heiblok de “brandt” aan de vleminckstraat Z kinderen Henrick Conincx W Peeter Jan Marten Sibs N Wouter van den Broeck

Personen:

| 139-0450 |

Schepenregister 139, f° 206 r° 21.09.1523

Peeter Jan Henrick Marten Sibs verkocht aan Cornelis Jan Marck Loijcx rente van 2 V rogge op stede met huis en erven in Terbeek op “hesscot” O Henrick Loijcx Z Peeter Cuijpers W Jan Heijn Meus. Item op bos en heide de “steertrijt” aldaar O en Z Peeter Cuijps W Anneken Wouter Faes dr. Item op beemd op de “duijct” in het “ameldonck” en op heide in de “haenrijt”, in het “vierbuijnder” en op de “zuijenaerdt”. vs Peeter heeft de panden gekocht van zijn vader, broer en zusters

Personen:

| 139-0451 |

Schepenregister 139, f° 206 v° st catharinadag 1523

Cornelis van den Broeck en zijn zoon Wouter verkochten aan Henrick Hovelmans rente van 6 L rogge 15 st op stede met huis en erven in Popendonk W Lijsbeth Cristiaen Reijns

Personen:

| 139-0452 |

Schepenregister 139, f° 207 r° 29.01.1528 ml

Petronilla Peeters der Weuwen dr x Cornelis Marck Jan Marssen bekent dat zij ‘wijlen’ verkocht ‘hadden’ Jan Nout Luijcx rente van 3 L rogge, te weten haar kinds gedeelte uit 3 V rogge die haar en haar broer en zusters verstorven zijn van hun vader Peeter der Weuwen en staan op stede met huis en erven aan de katerstraat en op zaailand ook aldaar en welke stede Jan van den Bogaerde in handen placht te hebben en de rente van 3 V daarop verkocht had aan Wouter Robrechts. Jan van de Bogaerde had de stede tot onderpand gezet voor Gielis van den Wijngaerde (nota: de woorden ‘wijlen’ en ‘hadden’, evenals de datum, werden blijkbaar later in andere inkt toegevoegd)

Personen:

| 139-0453 |

Schepenregister 139, f° 207 v° 17.11.1523

Joris Willem van den Wijngaerde verkocht aan Jan Nijs Cleijs rente van 15 sch gr br op erven de “bleijck” Z Jan Hovelmans

Personen:

| 139-0454 |

Schepenregister 139, f° 207 v° 12.12.1523

Giele en Goesken Buijen Michiel Buijens kinderen met hun moeder Jenen (?) x +Buijen Michiel Buijens zijn schuldig aan Heijlken Lenaerts Keijsers dr rente van 5 L rogge en het vijfdedeel van een lopen hetwelk Stijne Bouwen Thijs Bouwens dr haar in haar testament gegund heeft en staande op stede met huis en erven in Sneppel aan het “laer”

Personen:

| 139-0455 |

Schepenregister 139, f° 208 v° 11.10.1512 (?)

Jan Cornelis Boets x Cristijn Jan Vermunten dr zijn schuldig aan Wouter Snels rente van 2 pond 8 sch 9 oord gr br op beemd op het hoogbos, op beemd “delsbroeck”, op stede met huis en erven in Sneppel O Willem Vermunten Z Geerdt van Elsacker, op land in “sneppel acker” (nota: mogelijk is bij datum een x vergeten, zodat dit 1522 zou kunnen zijn)

Personen:

| 139-0456 |

Schepenregister 139, f° 209 r° 03.1523 ml

Henrick Jan Heijns is schuldig aan zijn zoon Cornelis, waarvan moeder was +Gabriel Willem Luijcx dr, rente van 5,5 V rogge op de helft van stede met huis en erven in Sneppel N kinderen Nijs van Heester O Michiel van Elsacker Z Jan van Staijen. Item op helft van de “mosvoirden”. Item op beemd in het molenbos. Item op heiveld de “vudels” en op nog een ander heiveld

Personen:

| 139-0457 |

Schepenregister 139, f° 209 v° 20.04.1524

Katerina Peeter van den Cloot dr en Cornelis Jan Pauwwels Keeselmans als provisor van de h geest bekennen dat vs Katerina van de h geest gekocht heeft een klein steken met een huisken en hof in “kesselbeke” aan Willem Lenaert Wil Buijens stede en aan Jaco Coels erven

Personen:

| 139-0458 |

Schepenregister 139, f° 210 r° 31.08.1523

Jan Cornelis Jan Luijcx verkocht aan Peeter van Dijck rente van 21 L rogge die hij heffende was op het “rouvenne” bij “sgelders hoeck” W Jan Wouter Stevens N Jan van Eekel O Jan Jan Nouts en welke panden Jan Wouter Stevens in handen heeft

Personen:

| 139-0459 |

Schepenregister 139, f° 210 v° 27.12.1522

Cornelis Marck Loijcx, zijn zoon Adriaen en zijn dochter Magriete x Ment van den Score verkochten aan Marck Loijcx deel in beemd in het molenbos waarvan Cornelis Buijs de andere delen bezit

Personen:

| 139-0460 |

Schepenregister 139, f° 211 r° 02.05.1523

Henrick Vorspoel – Cornelis Vorspoel – Dierick Vorspoel – Mechtelt Vorspoel x Jan Leijs Zebrechts – Lijsbeth Vorspoel x Doren Neve; verkochten aan hun broer meester Peeter Vorspoel een stede met huis en erven in Huffel N Henrick de Cock O Cornelis Gielis Jans Z Jan Henrick Marten Sibs en Peeter Jan Peeter Nouts . Item het “scoirblock” aan de “breebeke”. Item de “munten bempt” en andere erven

Personen:

| 139-0461 |

Schepenregister 139, f° 211 v° 18.01.1524 ml

Gabriel Claus Claus Peeters dr x Henrick de Backer verkocht aan Michiel Verstraten van Wesel hooimade in Donk

Personen:

| 139-0462 |

Schepenregister 139, f° 212 r° 03.02.1524 ml

Aerdt Jan Peeter Nouts verkocht aan Cornelis Michiel van Elsacker een erfweg van de “persbempt” die vs Cornelis van Marie Henrick van Aken dr gekocht had

Personen:

| 139-0463 |

Schepenregister 139, f° 212 r° 03.02.1524 ml

Barnaerdt Jan Wouter Stevens x Neese Peeter Zoetens dr verkochten aan Peeter Cornelis Loijcx een rente van een halster rogge op eusel de “ast” in Blaakt N Jan Cornelis Nouts Z Peeter Jan Pauwels Keeselmans. Onderpand is versterf dat vs Neese zal toekomen van haar moeder Lijsbeth x +Henrick Gorijs en rente op stede aan “stapelheijde” die Adriaen Jan Wouter Stevens in bezit heeft

Personen:

| 139-0464 |

Schepenregister 139, f° 212 v° s.d.

meester Peeter Vorspoel, priester, verkocht aan Marie Goosem Lemmens dr rente van 6 sch 3 penningen gr br op de “munten bempt”

Personen:

| 139-0465 |

Schepenregister 139, f° 213 r° 09.02.1524 ml

Cornelis Cornelis Loijcx verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 10 sch gr br op stede met huis en erven in Neerven Z Jan Toen Thijs N Thoen Lippens. Item op beemd op de “boecheester”

Personen:

| 139-0466 |

Schepenregister 139, f° 213 r° 15.02.1524 ml

Mathijs Teus Cuijpers verkocht aan Heijlken Willem Lenaert Wil Buijens dr een rente van 5 sch gr br op stede met huis en erven in Sneppel N Michiel van Elsacker (nota: akte is slechts gedeeltelijk leesbaar)

Personen:

| 139-0467 |

Schepenregister 139, f° 213 v° 15.02.1524 ml

Marij Goosem Lemmens dr x Claus der Weuwen verkocht aan Peeter Claus Jan Wouters rente van 15 sch gr br op beemd in Blaakt

Personen:

| 139-0468 |