Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1006 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1006, extract 1, 7-10-1739

De rontgaender: Wij schouteth, schepenen ende gesworenen van Loenhout nemen aan Joos Jan Adriaensen tot rontgaender alhier op de parochie. Ditto rontgaender sal schuldigh ende gehouden wesen dagelijckx geduerende het geheel jaer te doen sijne ronde ofte patrouille het geheel dorp door, selfs des noot sijnde bij nacht ende in alles wel letten ende vigileren op alle vagebonden ende deughenieten, bedelaers etc.. deselve uyt desen dorpe verdrijven ofte na gelegentheyt der saecke de selve opbrengen ende aen het offitie overgeven, voorders alle hoecken, boschen en kanten visiteren om alle quaetdoeners ende quaetvolk te ontdecken ende voorders alles doen waerinne eenen rontgaender gehouden is ende 't gene van sijne functie is. Waervoor ditto rontgaender op het jaer van desen dorpe sal profiteren eene somme van vijftich guldens courant gelt waervan het eerste jaer inganck sal nemen met prima januarii van den toecomende jaere XVIIc viertigh.. Dit om zijn achterstallige dorpsschuld af te betalen. De rontgaender moest op eigen kosten een snapthaen of geweer aanschaffen. Actum 7-10-1739

Personen:

| 1006-001 |

Bundel 1006, extract 2, 25-1-1740

Laureys Van Gorp, de erfg. en kinderen van Aert Van Gorp met hun voogd Peeter Jan Van Gorp, Jan Geert Van Gorp, de erfg. en kinderen Catharina Van Gorp, vader was Cornelis Marijnissen, Hendrik Jan Bartholomeeusen X Adriaentien Van Gorp, verhuurden een stede met huis en stal, schuur, hof en dries en landerijen aan elkaar gelegen in de Katerstraat, 2 weiden over de straat 4 L, een beemd in de Mosvoorden 2 gemeten, een beemd in de Dorens 1 gemet, deze goederen werden laatst in huur gebruikt door de wed. Aert Van Gorp. Verhuurd aan Frans Deckers, voor een termijn van 6 jaar ingegaan met half maart verleden jaar 1739, voor de som van 56 gl. Actum 25-1-1740 (Fig. kaart n° 1894)

Bekijk kaart

Personen:

| 1006-002 |

Bundel 1006, extract 3, 15-2-1740

Cornelis Willem Broomans, verhuurder van een stede met huis en schuur, stal, hof en dries in de Hoenderstraat 7 a 8 L, O en N Geert Van de Cloot, een stuk land erbij 11 a 12 L, een beemd in de Mosvoorden 1 gemet, een akkerken en heiveld in de Mosvoorden 1 L, land steenhoven op Terbeek1/2 B, een bos 1/2 B, verhuurd voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1740 aan Cornelis Wouter Ooms voor 40 gl. Actum 15-2-1740 (Fig. kaart n° 1949)

Bekijk kaart

Personen:

| 1006-003 |

Bundel 1006, extract 4, 26-3- 1740

Vanwege de wed. van Matthijs Antoon Wiercx, Merten Laureyssen en Jan Verboven, voogden der wezen Matthijs Antoon Wiercx, en Jan Matthijs Wiercx verkopen een stede met huis en schuur, hof en dries, en landen op Sneppel 5 1/2 gemeten, O de erfg. van Jan Frans Van Elsacker, Z de straat, W Merten Laureyssen N Matthijs Jan Goossens erfg. land 5 L, land en weide het steken 1/2 B, land de hofstad 1 gemet, land Hanne Swaens 1 gemet, land de heyacker 1/2 B, beemd de hontschoot 1/2 B, land den Drijhoeck 1 L, een heiveld in de Beirestraat 7 L. Op de 3° zitdag 26-3-1740 is Jan Niclaas Van Dijck de hoogste bieder op 500 gl, hij deed de koop voor de schout Van Craesbeeck. Actum 26-3- 1740 (Fig. Kaart n° 1962)

Bekijk kaart

Personen:

| 1006-004 |