Missie naar Berlijn

  Terug naar overzicht

Daarna vertrokken wij naar Stettin [Szczecin, Polen], een grote stad gelegen aan de Oder, met een groot kasteel en forteresse. Wij passeerden door Anklam, gelegen aan de Peene, en door Gützkow. Het land is zeer vruchtbaar in weiden.

Van Stettin trokken wij naar Landsberg [Gorzów Wielkopolski, Polen], een klein stadje, bekend om zijn grote magazijnen, toebehorend aan de koning van Pruisen. Wij werden er gekantonneerd in een dorp genaamd Weperitz. Dit land is niet al te vruchtbaar, want het ligt niet ver van Polen, zo kan men wel denken dat het niet veel beter is.

Na daar enige dagen gelogeerd te hebben, ontving ik opdracht van de kolonel aanstonds te vertrekken naar Berlijn, hoofdstad van Pruisen, om enige belangrijke zaken af te handelen bij de Franse ambassadeur. Vooraleer te vertrekken ontving ik nog 18.000 francs voor mijn verteer en om enig oorlogsgereedschap te kopen. Ik bekwam enige aanbevelingsbrieven voor de gouverneur van Stettin, die verzocht werd mij een escorte te geven tot in Pruisen.

Gereisd tot op omtrent twaalf uren van Berlijn werd ik gearresteerd, want de vrede met Pruisen was nog niet afgesloten. Zulks gebeurde bij een postmeester, toen ik, tegen betaling, om postpaarden verzocht. Ik drong aan om de burgemeester der stad te spreken en vroeg hem op welke gronden men mij gearresteerd had, hem verzoekend mij een ontvangstbewijs af te leveren in ruil van mijn geld en goed, met vermelding van het uur waarop ik was aangehouden. De burgemeester antwoordde mij, dat hij order had de Fransen te doen arresteren, waarop ik mededeelde dat ik voorzien was van goede papieren, dat ik drager was van belangrijke brieven voor de Franse ambassadeur en geloofde geen reden te hebben gegeven om gearresteerd te worden. De raad stelde mij in vrijheid.

Na de postmeester voldaan te hebben, vertrok ik wederom per post en arriveerde aan de poorten van de stad, waar de Pruisische wacht mijn papieren nakeek en wilde weten wat ik te Berlijn kwam doen. Na verklaard te hebben, dat ik gezonden was vanwege het Franse leger met belangrijke brieven voor de Franse ambassadeur, werd ik doorgelaten en kreeg ik een ordonnance mede om mij te begeleiden tot bij de ambassadeur. Ik werd door deze zeer wel ontvangen, doch hij zei mij, dat mijn zaken niet aanstonds zouden klaar zijn en dat ik dus enige dagen in de stad moest verblijven. Ik maakte daarvan gebruik om enkele boodschappen te verrichten en enige kleine aangelegenheden in orde te brengen. Ik had tevens opdracht vanwege de kolonel om voor hem landkaarten mede te brengen, te weten die van Polen, Koerland, Lijfland, Litauen, Oekraïne en het Koninkrijk Astrakan, dewelke mij kostten omtrent de 1.800 francs. Maar vooraleer het mij geoorloofd was deze geografische kaarten mede te nemen, moest ik mij adresseren tot de Chambellan Monsieur Lefebvre, die mij favoriseerde en terecht hielp. Tijdens mijn verblijf te Berlijn had ik de eer de koning van Pruisen revue te zien passeren van zijn garde.

Als mijn zaken afgehandeld waren vertrok ik wederom met de diligentie naar Stettin, waar ik een brief ontving van de kolonel om aldaar enige lakens en leder aan te kopen voor het regiment. Zo zette ik mijn weg voort tot omtrent vier uren afstand van Landsberg [Gorzów Wielkopolski, Polen], waar het regiment gekantonneerd was en waar ik mijn zaken aan de kolonel overmaakte. Deze complimenteerde mij en gaf mij een gratificatie.

  Terug naar overzicht