Schepenregisters deel 184 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 184

Schepenregister 184, f° 2 r° 20.01.1703

Jacob Jan Jaspers, Meer, en Peeter Matthijsen, beiden thans in Loenhout zijnde, verklaren op verzoek van Peeter Joris Coecken dat zij op 10 januari ll ten huize van verzoeker gekomen zijn met hun paarden en karren en dat Joris Coecken, zoon van verzoeker, hen vroeg om aldaar te overnachten, dat hij de volgende dag met hun zou meereizen en een paspoort voor het zout zou halen etc

Personen: Jacob Jan Jacob JASPERS Joris Peter Joris KOEKEN Peter Joris KOEKEN

| 184-0001 |

Schepenregister 184, f° 2 v° 02.03.1703

Jan Adriaen Weerts is schuldig aan Marie Janssen x +Adriaen Verdaert de som van 300 gld uit een vorige obligatie van gelijke munt verleden door zijn moeder Tanneken Marijnis Bevers voor schepenen op 14.04.1694 en waarvoor hij zijn stede met huis en erven in Popendonk tot pand stelt alsmede de helft van akker de "tolbergh"

Personen: Tanneken Marijnis Jacob BEVERS Jan Adriaen Matthijs WEERTS

| 184-0002 |

Schepenregister 184, f° 3 v° 24.03.1703

passeerbrief voor Matthijs Jan Matthijssen

| 184-0003 |

Schepenregister 184, f° 4 r° 02.04.1703

Meeus Jacob Tacx - Peeter en Jan Meeus Tacx - Catelijn Meeus Tacx x Matthijs van den Eijnde - Dingne Meeus Tacx x Adriaen de Wolf; verkochten aan Anthonis Peeter Anthonissen de helft van een hooimade in Blaakt

Personen: Adriaen Adriaen Willem DE WOLF Meeus Jacob TACX Peter Meeus TACX

| 184-0004 |

Schepenregister 184, f° 4 v° 24.04.1703

Neeltien Goris Gabriels x Cornelis Michiel van Antwerpen en Magdaleen Goris Gabriels x Heijndrick Wouter Quirijnen mangelen erve om erve, erven in Neerven en schuur met de erven daaraan eveneens in Neerven

Personen: Cornelis Michiel Peter VAN ANTWERPEN

| 184-0005 |

Schepenregister 184, f° 6 r° 21.05.1703

Richard van Elsacker, timmerman en molenmaker, en Christiaen van Berlo, smid, hebben de windmolen van Loenhout gevisiteerd op verzoek van de momboors van de kinderen Frans van Geel, gewezen pachter van de molen, en van Dionijs van Hal, aan wie de pacht overgelaten werd

Personen: Frans Adam Balten VAN GEEL Christiaen VAN BERLO Dionijs VAN HAL Cornelis RICHARD VAN ELSACKER

| 184-0006 |

Schepenregister 184, f° 7 r° 02.06.1703

Jan en Matthijs Jan Verboven - Catelijn Jan Verboven x Cornelis Gijesbrechts - Cornelie en Engel Jan Verboven, jonge dochters; kinderen van +Jan Verboven x +Barbel Matthijs Goossens; akkoord over de achtergelaten cijns en leengoederen van hun ouders, stede met huis en erven in Popendonk en elders

Personen: Jan Jan Adriaen VERBOVEN Matthijs Jan Jan VERBOVEN Jan Jan Jansen VERBOVEN Cathelijn Jan Jan VERBOVEN Engel Jan Jan VERBOVEN Cornelie Jan Jan VERBOVEN Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 184-0007 |

Schepenregister 184, f° 7bis v° 19.07.1703

certificatie voor Heijndrick Joris van Oirschot, landbouwer en koopman van boter, hoenderen, kalveren, varkens etc

Personen: Hendrik Goris Claes VAN OIRSCHOT

| 184-0008 |

Schepenregister 184, f° 8 r° 19.07.1703

item voor Luijcas Anthonissen

Personen: Lucas ANTHONISSEN

| 184-0009 |

Schepenregister 184, f° 8 v° 30.07.1703

sr Mattheus van Gilse, gemachtigd van Adam Cornelis Sebrechts, hernieuwt schepenakte Wuustwezel dd 17.02.1698, waarbij Adrianus van Beeck, schout van Wuustwezel, ook voor zijn zuster Marie van Beeck, verklaart verhuurd te hebben aan Adam Cornelis Sebrechts een stede met huis en erven de "steenhoven" in Herseling, item twee derde delen van hooimade op het "hooghbosch" in de "duijckt", heiblok bij Vossingers. Verder worden de condities voor de huur nader omschreven

Personen: Adriaen Peter VAN BEECK Maria Peter VAN BEECK Adam Cornelis SEBRECHTS

| 184-0010 |

Schepenregister 184, f° 12 r° 06.08.1703

Geert Jan Roelen verklaart dat hij op verzoek van zijn broer Cornelis Jan Roelen op 30 juli ll naar Zundert is gereden met paard en kar en 6 à 7 lege zakken om haver te halen en dat deze zaken, met ook nog meer dan 7 gld, hem werden afgenomen door een franse of spaanse 'partij' onder het voorwendsel dat hij van het vijandelijk leger kwam

| 184-0011 |

Schepenregister 184, f° 12 v° 05.11.1703

passeerbrief voor heer Benedictus van Altuna, pastoor

Personen: Benedictus DE ALTUNA

| 184-0012 |

Schepenregister 184, f° 13 r° 07.11.1703

Peeter Lambrecht Broomans en Anthonis Jan Quirijnen, wnde in Terbeek, verklaren op verzoek van Matthijs Paenenbergh, Turnhout, dat op 25.10.1703 de visitateurs van zijne maj rechten van Wuustwezel, komende van Hoogstraten, halt hielden aan een waterpoel tgo hun huis, en dat alsdan van St Lenaerts een kar met twee tonnen bier, behorende aan verzoeker, toekwam, en dat de visitateurs aan de voerman vroegen wat hij geladen had, en dat deze antwoordde dat hij de twee tonnen bier diende te lossen bij Peeter Jorissen in Terbeek etc

Personen: Peter Lambrecht Cornelis BROOMANS

| 184-0013 |

Schepenregister 184, f° 14 r° 12.01.1708

(?) Adriaentien Laureijs Rombouts, jonge dochter, akkoord met Cornelis Cornelis Goossens over de alimentatie terzake het kind aan haar verwekt

Personen: Cornelis Cornelis Cornelissen GOOSSENS Adriaentien Laureijs Antonij ROMBOUTS

| 184-0014 |

Schepenregister 184, f° 14 v° 22.01.1704

Geert Jan van Dijck is schuldig aan Cornelis Jan Roelen de som van 100 gld. Zijn moeder Elisabeth Geert van de Cloot xx +Peeter Melssens stelt zich borg, verbindt land in Terbeek

Personen: Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Lisken Geert Peter VAN DER CLOOT Peter Melsen Laureys ROMBOUTS

| 184-0015 |

Schepenregister 184, f° 15 r° 28.01.1704

Jan Peeter Joris en Jacobmijn Peeter Joris x Geert Jan van Dijck delen hun gemene erfgoederen, stede met huis en erven in Popendonk, weide beneden "aerts acker", deel in de "donckbeemt", hooimade op het "schoubosch" en meer andere erven

Personen: Jacobmijn Peter JORIS Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Jan Peter JORIS

| 184-0016 |

Schepenregister 184, f° 17 v° 28.01.1704

Geert Jan van Dijck x Jacobmijn Peeter Joris zijn schuldig aan Marianne en Elisabeth van Elsacker de som van 120 gld waarvoor zij erven het "rauwvelt" in Popendonk tot pand stellen

Personen: Elisabeth Peter VAN ELSACKER Jacobmijn Peter JORIS Maria-Anna Peter VAN ELSACKER Geert Jan Cornelis VAN DIJCK

| 184-0017 |

Schepenregister 184, f° 18 v° 28.01.1704

Jan Peeter Joris is schuldig aan Marianne en Elisabeth van Elsacker de som van 120 gld waarvoor hij stede met huis en erven in Popendonk tot pand stelt alsmede een hooimade op het "schoubosch"

Personen: Jan Peter JORIS Elisabeth Peter VAN ELSACKER Maria-Anna Peter VAN ELSACKER

| 184-0018 |

Schepenregister 184, f° 19 v° 04.02.1704

Elisabeth Geert van de Cloot xx +Peeter Anthonissen - Anthonis Peeter Anthonissen - Cornelis van Gastel x Magriet Peeter Anthonissen; akkoord over sterfhuis Peeter Anthonissen, schuld van 22 st aan Cornelis Hugens voor gehaalde winkelwaren

Personen: Anthonis Peter Antonij ADRIAENSEN Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL Lisken Geert Peter VAN DER CLOOT Margriet Peter ANTHONISSEN

| 184-0019 |

Schepenregister 184, f° 20 v° 21.02.1704

Anthonis Peeter Anthonissen en Magriet Peeter Anthonissen x Cornelis van Gastel delen hun gemene erfelijke goederen, stede met huis en erven in klein Neerven, akker in Neerven, weide bij de "allaren", land op het "heijken", land in de "vlaesthoeck", hooimade op het "hooghbosch", schaarbos op de "ast", akker in klein Neerven, land in "molenacker" en meer andere erven

Personen: Margriet Peter ANTHONISSEN Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL Anthonis Peter Antonij ADRIAENSEN

| 184-0020 |

Schepenregister 184, f° 24 r° 26.02.1704

Aert en Stoffel Peeter van Aerde - Elisabeth Peeter van Aerde x Adriaen Braet - Cornelie Peeter van Aerde, jonge dochter; voorkinderen +Peeter van Aerde x +Catelijn Aert Rennen - Cornelis Peeter Arnouts als wettelijk momboor met Geert Wouter Rombouts als toeziener van Anneken, Cornelis en Anthonis, de nakinderen +Peeter van Aerde x +Adriaentien Adriaen Martens; S/D sterfhuis +Peeter van Aerde, stede met huis en erven achter de kerk, de "hooghe weijde", de "bieweijde", de "langhe weijde", de "spie of voorste weijde" en meer andere erven. De nakinderen behouden tevens de erfgoederen in Zundert voor hun moederlijk goed

Personen: Cornelis Peter Cornelis VAN AERDE Cornelie Peter Cornelis VAN AERDE Elisabeth Peter Cornelis VAN AERDE Geert Wouter Jan ROMBOUTS Adriaentien Adriaen Marten HERIJGERS Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Catelijn Aert Wouter RENNEN Anthonis Peter Cornelis VAN AERDE Adriaen Jan Jan BRAEDT Aert Peter Cornelis VAN AERDE Anneken Peter Cornelis VAN AERDE

| 184-0021 |

Schepenregister 184, f° 28 r° 28.02.1704

Dilis Joos Deckers als momboor van de kinderen Cornelis Joos Deckers neemt het onderhoud van de twee jongste kinderen van vs Joos Deckers op zich voor de twee volgende jaren

Personen: Cornelis Joos Adriaen DECKERS Dielis Joos Adriaen DECKERS

| 184-0022 |

Schepenregister 184, f° 28 v° 28.02.1704

heer Joannes Paulus de Cordt, schout in Loenhout, en Cornelis Peeter Aernouts en Lenaert Huijbrechts, mede schepenen, verklaren op verzoek van Peeter de Wijse, herbergier, dat op 27 dezer ten huize van requirant aanwezig was Stoffel van Aerde, dat deze tegen hen zei dat 'den backer' (zijnde Adriaen Braet, bakker in Loenhout) gezegd had dat Stoffel van Aerde een 'aenhouder van dieven' was, maar dat dit nadien door laatstgenoemde werd ontkend

Personen: Lenaert Huybrecht Jan HUYBEN Jan-Paulus DE CORTE Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Adriaen Jan Jan BRAEDT Peter Jan DE WIJS

| 184-0023 |

Schepenregister 184, f° 29 r° 28.02.1704

Aert Peeter van Aerde en Elisabeth Peeter van Aerde x Adriaen Braet mangelen erve om erve, helft van hooimade in Blaakt en de "hooghe weijde"

Personen: Adriaen Jan Jan BRAEDT Aert Peter Cornelis VAN AERDE Elisabeth Peter Cornelis VAN AERDE

| 184-0024 |

Schepenregister 184, f° 29 v° 10.03.1704

Niclaes de Wijse laat de koop van huis en erven, gekocht van Naentien Pauwels Diercken op 24.12.1700, over aan zijn zoon Niclaes de Wijse de jonge

Personen: Naentien Pauwel Dierk DIERCX Claes Claes DE WIJS Claes Huybrecht Peter DE WIJS

| 184-0025 |

Schepenregister 184, f° 30 r° 11.03.1704

Barbel Peeter van Dijck x Cornelis Adriaen Nouts en Peerijntien Peeter van Dijck x Jan Melssen Luijcx delen hun gemene erfelijke goederen, stede met huis en erven op het "heijeijnde", land in de "pothoeck", beemd bij "marumvoort", hooimade in Blaakt, heiveld bij "stapelheijde", land in "steeght", akker het "hanneken" en meer andere erven

Personen: Beijken Peter Cornelis DENISSEN Peerijntien Peter Cornelis DENISSEN Cornelis Adriaen Antonij NOUTS Jan Melsen Adriaen LUYCX

| 184-0026 |

Schepenregister 184, f° 33 v° 11.03.1704

Cornelis Adriaen Nouts verkocht aan Jan Melssen Luijcx zijn helft in een stede met huis en erven door hem gekocht van Jan Adams

Personen: Jan Melsen Adriaen LUYCX Cornelis Adriaen Antonij NOUTS Jan Adam WOUTERS

| 184-0027 |

Schepenregister 184, f° 34 r° 11.03.1704

Aert Moons - Marianne Moons x +Michiel Martin van Elsacker - Cornelie Moons x Jan Heestermans - Elisabeth Moons x Dionijs van Hal; kinderen van Heijndrick Moons - mr Huijbrecht Bode - Boudewijn Heuvelmans als wettelijk momboor met Laureijs van Langenbergh als toeziener van de kinderen Joan Bode, kleinkinderen van +Anna Moons; erfgenamen van +Magrita Moons xx +Marten van den Bossche, gestorven zonder nagelaten kinderen, S/D erfgoederen volgens testament van vs Margrite Moons voor de notaris Botterschot in Brecht, land "breikelen" bij de kapel, land het "cruxken" in molenakker, land het "lanckloopensaet", land in de "heijacker", erven in "huffel heijlaer" en meer andere

Personen: Margriet Aert Hendrik MOONS Aert Hendrik Aert MOONS Dionijs VAN HAL Cornelie Hendrik Aert MOONS Marianne Hendrik Aert MOONS Hubert Jan Huybrecht BODE Marten Roeland VAN DEN BOSCH Joan Huybrecht BODE Hendrik Aert Hendrik MOONS Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Anneken Aert Hendrik MOONS Elisabeth Hendrik Aert MOONS Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER

| 184-0028 |

Schepenregister 184, f° 38 r° 20.03.1704

passeerbrief voor Jan Heijndrick Vergauwen, brengt goederen van eigen gewin naar de markt en brengt winkelwaar terug mede

Personen: Jan Hendrik Goris VERGOUWEN

| 184-0029 |

Schepenregister 184, f° 38 v° 20.03.1704

item voor Anthonis Vergauwen

Personen: Anthonis Adriaen Wouter VERGOUWEN

| 184-0030 |

Schepenregister 184, f° 39 r° 12.04.1704

Aert Moons - Mariannae Moons x +Michiel Martin van Elsacker - Cornelie Moons x Jan Heestermans - Elisabeth Moons x Dionijs van Hal; delen hun gemene erfgoederen gekomen van +Magriet Moons (cfr f° 34 r°)

Personen: Margriet Aert Hendrik MOONS Aert Hendrik Aert MOONS Dionijs VAN HAL Marianne Hendrik Aert MOONS Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Elisabeth Hendrik Aert MOONS Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Cornelie Hendrik Aert MOONS

| 184-0031 |

Schepenregister 184, f° 42 v° 14.04.1704

Elisabeth Peeter Vermeiren x Jan Adriaen Weerts verkochten aan Willem Peeter Vermeiren, de koop overgenomen hebbende van Joan Franchois van Elsacker, erven "sluijters" in Sneppel

Personen: Willem Peter Adriaen VERMEEREN Jan Adriaen Matthijs WEERTS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 184-0032 |

Schepenregister 184, f° 43 v° 14.04.1704

Jan Adriaen Weerts x Elisabeth Peeter Vermeiren verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren een beemd in Terbeek

Personen: Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN Jan Adriaen Matthijs WEERTS

| 184-0033 |