Schepenregisters deel 179 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 179

Schepenregister 179, f° 7 r° 08.01.1697

Marie Adriaen van Ostaeijen x +Cornelis Adriaen Huijben - Jan en Peeter Cornelis Adriaen Huijben - Peeter Adriaen Huijben als momboor met Jan Adriaen van Ostaeijen als toeziener van Cornelis en Adriaen, de minderjarige kinderen Cornelis Adriaen Huijben - Anneken Cornelis Adriaen Huijben x +Joris Jan Coecken; S/D erfgoederen, stede met huis en erven in Terbeek, akker de "coninck" in Herseling, land de "schootacker" in de "beecxsse acker", beemdeken van Gabriel Matthijs Goossens grond, "'s heeren moer", het "leegh bunder", land in "armans hoff", land in Herseling, land in de stede van Peeter Adriaen Huijben, land aan de "breebeke", de "achterste stadtrijt" en meer andere erven

Personen: Jan Cornelis Adriaen HUYBEN Anneke Corneel Adriaen HUYBEN Adriaen Cornelis Adriaen HUYBEN Cornelis Cornelis Adriaen HUYBEN Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Peter Cornelis Adriaen HUYBEN Joris Jan Joris KOEKEN Peter Adriaen Jan HUYBEN Jan Jan Adriaen VAN OSTAYEN

| 179-0001 |

Schepenregister 179, f° 23 r°25.02.1697

Maeijken Aertssen xx +Geert Peeter van der Buijten is schuldig aan de kinderen Jacob Huijbrechts de som van 60 pattacons waarvoor zij erven in "huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen: Jacob HUYBRECHTS Geert Peter Geert VAN DER BUYTEN Maeijken Antonij Kersten AERTSENS

| 179-0002 |

Schepenregister 179, f° 23 r°, In marge 31.10.1699

Frans Jacob Huijbrechts, ook voor zijn zusters, gekweten door de secretaris van Elsacker voor het sterfhuis Maeijken Aertssen

Personen: Maeijken Antonij Kersten AERTSENS Frans Jacob HUYBRECHTS

| 179-0003 |

Schepenregister 179, f° 24 r° 11.03.1697

Peeter Adriaen van Thillo als momboor met Philip Adriaen Greefs als toeziener van de kinderen +Jan Peeter van Thillo x Lucia Adriaen Greefs, verklaren dat Jan Peeter van Thillo tijdens zijn leven verkocht heeft aan +Lambrecht van Staeijen erven in Sneppel. Hebben rekwest van schout en schepenen van Kalmthout

Personen: Peter Adriaen Jan VAN THILLO Jan Peter Jan VAN THILLO Lambrecht Adriaen Peter VAN STAYEN Filip Adriaen Peter GREEFS Lucia Adriaen Peter GREEFS

| 179-0004 |

Schepenregister 179, f° 24 v° 26.03.1697

Jan Lenaert Wiercx is schuldig aan Christiaen Geerts de som van 100 gld waarvoor hij land op de "heijbaert" tot pand stelt

Personen: Christiaen GEERTS Jan Lenaert Jan WIERCKX

| 179-0005 |

Schepenregister 179, f° 25 v° 26.03.1697

Adriaen Deckers x +Cornelie Christiaen Wouters voor hun kinderen, met consent van schepenen van Geertruidenberg, verkocht aan Jan Geert van der Buijten, ten behoeve van diens zoon Geeraert, de helft van een stede met huis en erven in de hoenderstraat, waarvan de wederhelft vs Jan Geert van der Buijten reeds toekomt

Personen: Cornelie Christiaen Wouter ROMBOUTS Adriaen Adriaen DECKERS Geert Jan Geert VAN DER BUYTEN Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN

| 179-0006 |

Schepenregister 179, f° 26 v° 26.03.1697

Jan Geert van der Buijten, voor zijn zoon Geeraert, is schuldig aan mr Jan van den Broeck de som van 100 gld en aan Anne Marie van den Broeck de som van 50 gld waarvoor hij een stede in de hoenderstraat tot pand stelt (cfr vorige akte)

Personen: Jan VAN DEN BROECK Geert Jan Geert VAN DER BUYTEN Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN

| 179-0007 |

Schepenregister 179, f° 26 v°, In marge 02.12.1699

mr Jan van den Broeck, ook voor zijn dochter Anne Marie, gekweten

Personen: Jan VAN DEN BROECK

| 179-0008 |

Schepenregister 179, f° 27 r° 27.03.1697

sr Marcellus Marcelli - Elisabeth Marcelli x Peeter van Elsacker - Marianna Marcelli - Marcellus Marcelli en Peeter van Elsacker ook als gemachtigd van Catharina Marcelli, geestelijke dochter; verkochten aan Goris Christiaensen x Anne Adriaen Vermeiren een stede met huis en erven op de "heijbaert"

Personen: Catharina Jan MARCELLI Elisabeth Jan MARCELLI Marcellus Jan MARCELLI Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Maria-Anna Jan MARCELLI

| 179-0009 |

Schepenregister 179, f° 28 r° 27.03.1697

schout en schepenen verkochten de desolate goederen van het sterfhuis Neeltien Anthonis Quirijnen aan Aert Anthonis Quirijnen, deel van huis in Sneppel, land daarbij gelegen, helft van akker het "kijeffvelt" in Sneppel, heiveld in Sneppel

Personen: Neeltien Antonij Quirijn WILLEMS

| 179-0010 |

Schepenregister 179, f° 28 v° 01.04.1697

Jacob Cornelis Crock x Elisabeth Lenaert Wiercx verkochten aan Jan Lenaert Wiercx x Josijntien Jan Lenaerts een stede met huis en erven in de hoenderstraat met ook een weide aldaar

Personen: Jan Lenaert Jan WIERCKX Jacob Cornelis Jacob CROCK Lisken Lenaert Jan WIERCKX

| 179-0011 |

Schepenregister 179, f° 29 v° 10.04.1697

Staes Valentijns, gemachtigd van Anna Wouters x +Cornelis Kenis xx Jan Huijbrechts en van Guilliams Jacob Kenis voor hemzelf, als toeziener van de kinderen Marck Kenis x +Marie Kenis, en voor zijn zusters en broers, hernieuwt akte notaris Boots te Ekeren dd 07.03.1696, waarbij mandanten een akkoord sluiten over de achtergelaten goederen van vs +Cornelis Kenis, wiens sterfhuis in Wilmarsdonk is geweest

Personen: Jan HUYBRECHTS Cornelis Jacob Jacob KENIS Marcus Jacob Merck KENIS Maria-Catharina Jacob Jacob KENIS Guilliam Jacob Jacob KENIS Staes Peter VALENTIJNS

| 179-0012 |

Schepenregister 179, f° 31 r° 10.04.1697

Jan Jacob Kenis, ook als momboor van de kinderen Marck Kenis x +Marie Jacob Kenis, met consent van wethouders van Ekeren dd 12.02.1697 - Daniel en Marck Jacob Kenis - Jenneken Jacob Kenis x Staes Valentijns; verkochten aan hun broer Guilliam Jacob Kenis hun gerechtigheid in de goederen van hun broer +Cornelis Jacob Kenis, hun toegekomen enerzijds bij + weeskind van Cornelis Jacob Kenis en anderzijds bij contract van koop tegen Anna Wouters x +Cornelis Kenis xx Jan Huijbrechts

Personen: Marcus Jacob Jacob KENIS Jan Jacob Jacob KENIS Jenneken Jacob Jacob KENIS Marcus Jacob Merck KENIS Guilliam Jacob Jacob KENIS Daniel Jacob Jacob KENIS Cornelis Jacob Jacob KENIS Maria-Catharina Jacob Jacob KENIS Jan HUYBRECHTS Staes Peter VALENTIJNS

| 179-0013 |

Schepenregister 179, f° 32 r° 19.04.1697

Geert Jan van Dijck verkocht aan Cornelis Jan van Dijck zijn gerechtigheid in de goederen hem deels verstorven van zijn vader en deels gekocht van zijn broer Jan, alsook de goederen die hem nog zullen bevallen van zijn moeder Elisabeth Geert van de Cloot, voor zover deze goederen gelegen zijn in Neerven

Personen: Lisken Geert Peter VAN DER CLOOT Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Geert Jan Cornelis VAN DIJCK

| 179-0014 |

Schepenregister 179, f° 32 v° 29.04.1697

Tanneken Jacob Pellens x +Jan Michiel Voeghden met haar zoon Jacob Matthijs Maesen verkocht aan Jan Peeter Joossen een hooimade in Blaakt

Personen: Jan Michiel Marten VOCHTEN Tanneken Jacob Jan PELLENS Jacob Matthijs MASEN Jan Peter JOOSEN

| 179-0015 |

Schepenregister 179, f° 33 r° 29.04.1697

schepenen verklaren, op verzoek van de heer en de schout van Wuustwezel, aanlegger tegen zekere Jan van Pelt, Wuustwezel, dat Sebastiaen Russen, vorster in Loenhout, boswachter is van de bossen van Loenhout toebehorend aan de jezuïeten in Antwerpen, en dat hij dit ambt reeds 14 jaar uitoefent, waarvoor hij jaarlijks 15 gld krijgt, boven het loon dat hij verdient met het hout kappen, bossen en planten

| 179-0016 |

Schepenregister 179, f° 33 v° 06.05.1697

Marie Huijbrecht Cornelis Verboven x Geeraert Janssen machtigt haar man om in Loenhout haar gerechtigheid in de goederen in Loenhout gelegen op te dragen aan de koper(s)

Personen: Marie Huybrecht Cornelis VERBOVEN Geeraert JANSSEN

| 179-0017 |

Schepenregister 179, f° 34 r° 14.05.1697

Claes Govaerts x +Clement Huijbrecht Verboven, als vader van hun kind, met consent van schepenen van Ossendrecht - Geeraert Janssen, gemachtigd van Marie Huijbrecht Verboven - Elisabeth Huijbrecht Verboven, jonge dochter; samen ook voor Cornelis Huijbrecht Verboven, verkochten aan Joan Franchois van Elsacker twee hooimaden op het "schoubosch"

Personen: Geeraert JANSSEN Elisabeth Huybrecht Cornelis VERBOVEN Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Clementia Huybrecht Cornelis VERBOVEN Marie Huybrecht Cornelis VERBOVEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Claes GOVAERTS

| 179-0018 |

Schepenregister 179, f° 35 r° 14.05.1679

zelfden verkochten aan Peeter Jan Goossens een beemd op de "breebeke"

Personen: Marie Huybrecht Cornelis VERBOVEN Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Peter Jan Matthijs GOOSSENS Geeraert JANSSEN Clementia Huybrecht Cornelis VERBOVEN Elisabeth Huybrecht Cornelis VERBOVEN Claes GOVAERTS

| 179-0019 |

Schepenregister 179, f° 35 v° 18.05.1697

Peeter de Wijse x Marie Jouwens zijn schuldig aan juffr Margarite van Eeckelen, begijn in Hoogstraten, levenslang een rente van 8 gld, en na haar dood aan Magdalon de Wijse, zuster van 1ste comparant en ook begijn in Hoogstraten, en indien beiden aflijvig zijn zullen comparanten geen verdere rente schuldig zijn

Personen: Marie Jacob JAUWENS Peter Jan DE WIJS

| 179-0020 |

Schepenregister 179, f° 36 v° 20.05.1697

Naentien Heijndrick Bertelmeeusen x +Wouter Anthonis Quirijnen xx Geert Jan Lippens en Aert Anthonis Quirijnen als momboor van de kinderen +Wouter Quirijnen; S/D erfgoederen, huis, erven en akker het "kijeffvelt" zoals dit Jan Anthonis Quirijnen toegekomen was bij S/D 13.02.1683 schepenen Loenhout, "cuijpers hoff" en weide in de "mosvoorden" welke volgens vs deling toegekomen was Jacobmijntien Anthonis Quirijnen

Personen: Wouter Antonij Quirijn WILLEMS Naentien Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jacobmijn Antonij Quirijn WILLEMS Geert Jan Jan LIPPENS

| 179-0021 |

Schepenregister 179, f° 36 v° Naschrift: 30.06.1699

Heijndrick Wouter Quirijnen voldaan door Geert Jan Lippens

Personen: Geert Jan Jan LIPPENS

| 179-0022 |

Schepenregister 179, f° 37 v° 07.06.1697

Jacob Jan Vergouwen, Zundert, verkocht aan Marie Jans x +Anthonis Jan Vergouwen zijn vierde deel in een beemd bij de "verckenshoeck", en zijn zesde deel in een hooimade op het "hooghbosch"

Personen: Anthonis Jan Antonij VERGOUWEN Jacob Jan Antonij VERGOUWEN

| 179-0023 |

Schepenregister 179, f° 38 r° 07.06.1697

Jan Bogaerts, Zundert, zoon van Susanna Jan Vergouwen, verkocht aan Marie Jans x +Anthonis Jan Vergouwen zijn vierde deel in een beemd bij de "verckenshoeck", zijn zesdedeel in een hooimade op het "schoubosch", zijn gerechte helft in een hooimade ook op het "schoubosch"

Personen: Susanna Jan Antonij VERGOUWEN Anthonis Jan Antonij VERGOUWEN

| 179-0024 |

Schepenregister 179, f° 39 r° 20.07.1697

Wouter Laureijs van Gorp verkocht aan Helena van Amstel x +Lenaert Verdijck en Lenaert Weemers als momboor van de weeskinderen een rente van 6 gld 5 st op erven in Sneppel in de stede van comparant en op een akkerken in Sneppel

Personen: Lenaert WEMERS Wouter Laureys Wouter VAN GORP Helena Jan Renier VAN AMSTEL Lenaert Jacob VERDIJCK

| 179-0025 |

Schepenregister 179, f° 40 r° 23.07.1697

Michiel Cornelis van Elsacker verkocht aan Joan Franchois van Elsacker de helft van een beemd de "borghstadt" achter de "schoordijck"

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Michiel Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 179-0026 |

Schepenregister 179, f° 40 v° 29.07.1697

Jan Adriaen Nijs van Tijchelt als momboor met Heijndrick Cleir als vader van zijn kinderen bij +Dingne Nijs van Tijchelt verkochten aan Cornelis Goossens land in klein Neerven

Personen: Jan Adriaen Nijs VAN TYCHEL Dingne Nijs Jan VAN TYCHELT Hendrik Antonij CLEIR

| 179-0027 |

Schepenregister 179, f° 41 r° 13.08.1697

certificatie voor de kinderen en erfgenamen van mr +Peeter van Beeck x +Anna van Elsacker terzake eigendom van stede met huis en erven in Herseling, nu gehuurd door de weduwe Lenaert Jan Wiercx, en twee hooimaden, resp op het "schoubosch" en op het "hooghbosch". Item erven op het "middelaer", erven het "wilborts" in Vossingers, heiveld de "willaeren" aan de beirenstraat

Personen: Maeijken Jan ANTONISSEN Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Dierck Peter VAN BEECK Lenaert Jan Jansen WIERCKX

| 179-0028 |

Schepenregister 179, f° 41 v° 12.10.1697

Geert Heijndrick Bertelmeeusen als momboor van de kinderen Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen neemt aan Peeter Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen te onderhouden voor nog een jaar, zoals hij reeds een jaar gedaan heeft, waarvoor hij een som van 50 gld ontvangt

Personen: Peter Cornelis BARTHOLOMEUSEN

| 179-0029 |

Schepenregister 179, f° 42 r° 17.10.1697

passeerbrief voor Cornelis Jan de Visser, jongman, °Loenhout

Personen: Cornelis Jan Willem DE VISSCHER

| 179-0030 |

Schepenregister 179, f° 42 v° 12.11.1697

Christine van der Buijten x +Joan Bode transporteert aan haar zuster Cornelie van der Buijten haar gerechte helft in een hooimade in Blaakt

Personen: Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Joan Huybrecht BODE Cornelie Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 179-0031 |

Schepenregister 179, f° 43 r° 12.11.1697

Christine van der Buijten x +Joan Bode en Cornelia van der Buijten, geestelijke dochter, S/D erfelijke goederen gekomen van hun vader mr Geeraert van der Buijten, stede met huis en erven aan de kerk, land de "bremacker" in "molenacker", heide in de "willaeren", weide de "lammerije" beneden sint Quirijnskapel, akkerkens in de "steeghde", hooimade in Blaakt, weide in de "winckels" en meer andere erven

Personen: Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Joan Huybrecht BODE Cornelie Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 179-0032 |