Schepenregisters deel 165 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 165

Schepenregister 165, f° 1 r° 01.02.1683

Frans Anthonis van Riel en Catelijn Anthonis van Riel x Willem Willemsen verkochten aan Cornelis Goosens land in de "steeghde"

Personen: Frans Antonij Aert AERTS Willem WILLEMSEN Cathelijn Antonij Aert AERTS

| 165-0001 |

Schepenregister 165, f° 1 v° 01.02.1683

zelfden verkochten aan mr Geeraert van der Buijten een hooimade in Blaakt

Personen: Frans Antonij Aert AERTS Willem WILLEMSEN Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN Cathelijn Antonij Aert AERTS

| 165-0002 |

Schepenregister 165, f° 2 r° 01.02.1683

Adriaen Anthonis van Halle als momboor van de kinderen Aert Clesters waarvan moederlijk grootmoeder was +Neeltien Joos Verboven verkocht, na autorisatie van de oppermomboors van Halsteren dd 22.12.1682, aan Margriet Joos Verboven, de koop gecalengierd hebbende van Matthijs Peeter Melsens, een stede in Neerven. Item weide het "rauven" en andere erven

Personen: Matthijs Peter Melsen ROMBOUTS Adriaen Antonij VAN HAL

| 165-0003 |

Schepenregister 165, f° 3 r° 01.02.1683

Frans Anthonis van Riel - Catelijn Anthonis van Riel x Willem Willemsen - Luijcas Anthonissen x +Lisken Aert van Riel, universele erfgename van haar broer Jan Aert van Riel welke momboor was van de 1ste comparanten; akkoord over de administratie die vs Jan Aert van Riel als momboor gevoerd heeft

Personen: Lucas ANTHONISSEN Lisken Aert Antonij Aerts VAN RIEL Jan Aert Antonij AERTS Frans Antonij Aert AERTS Willem WILLEMSEN Cathelijn Antonij Aert AERTS

| 165-0004 |

Schepenregister 165, f° 4 r° 03.02.1683

Margriet Joos Verboven xx +Peeter Geert van de Cloot is schuldig aan sr Peeter Noeijes, koopman in Antwerpen, de som van 140 pattacons. Haar schoonzoon Jan Geert van der Buijten stelt zich borg

Personen: Peter Geert Peter VAN DER CLOOT Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN

| 165-0005 |

Schepenregister 165, f° 4 r°, In marge 03.01.1684

obligatie gekweten op 03.11.1683

| 165-0006 |

Schepenregister 165, f° 4 v° 13.02.1683

Michiel Adriaensen verkocht aan Cornelis Peeter Nijs van Dijck een heiblok in Sneppel

Personen: Cornelis Peter Nijs DENISSEN

| 165-0007 |

Schepenregister 165, f° 5 r° 13.02.1683

Wouter en Aert Anthonis Quirijnen - Neeltien en Lisken Anthonis Quirijnen, jonge dochters - Jacobmijntien Anthonis Quirijnen x Jan Peeter Aert Jacobs - Jan Heijndrick Bertelmeussen als wettelijk gesteld momboor met Jan Aertsen als toeziener van de weeskinderen Jan Anthonis Quirijnen; S/D erfelijke goederen van hun ouders, stede in Sneppel, akker het "keijfvelt" en beemd de "kijfbeemt" in de "mosvoorden", land bij de "tongelberch", land "willem munts" in Sneppel en andere erven

Personen: Jan Anthonis Quirijn WILLEMS Aert Antonij QUIRIJNEN Jacobmijn Antonij Quirijn WILLEMS Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Wouter Antonij Quirijn WILLEMS Lisken Antonij QUIRIJNEN

| 165-0008 |

Schepenregister 165, f° 8 v° 13.02.1683

Wouter Anthonis Quirijnen als momboor en Jan Jan Aertsen als toeziener van de kinderen Jan Anthonis Quirijnen verkochten aan Jan Peeter Aert Jacobs x Jacobmijntien Anthonis Quirijnen het erfdeel van de weeskinderen, cfr voorgaande akte

Personen: Jacobmijn Antonij Quirijn WILLEMS Wouter Antonij Quirijn WILLEMS Jan Anthonis Quirijn WILLEMS

| 165-0009 |

Schepenregister 165, f° 9 r° 16.02.1683

Peeter Joris Coecken is schuldig aan Jan Huijbrecht Francquen als momboor van het weeskind Cornelis Jacob de Backer de som van 20 pattacons terzake op 15.08.1678 geleende penningen volgens obligatie aan +Cornelis Jacob de Backer en waarvoor hij de "vloeijweijde" bij "aerts acker" tot pand stelt

Personen: Peter Joris KOEKEN Jan Huybrecht Jan FRANCKEN

| 165-0010 |

Schepenregister 165, f° 9 r°, In marge 15.03.1694

Adriaentien Pieters x Claes Sijmons, dochter van Catelijn Jacob de Backer, voor een vierdedeel erfgenamen van het weeskind Cornelis Jacob de Backer, gekweten voor een vierdedeel door Peeter Joris Coecken

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 165-0011 |

Schepenregister 165, f° 9 v° 22.02.1683

Jacob van de Cloot en Jan van de Cloot mangelen erve om erve, land op het "middelaer" en land op de "ast", helft van hooimade op het hoochbosch waarvan de wederhelft toekomt aan de kinderen Catelijn van de Cloot

Personen: Jan Geert Peter VAN DER CLOOT Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT

| 165-0012 |

Schepenregister 165, f° 10 v° 27.02.1683

Adam, Anthonis en Jan Jan Cornelis Lenaerts - Neeltien Jan Cornelis Lenaerts x +Jan Heijndrick Diels - Josijn Jan Cornelis Lenaerts x Jan Lenaert Wiercx - Jan Heijndrick Bertelmeusen als wettelijk gesteld momboor met Adriaen Jan Francquen als toeziener van de kinderen Adriaen Bastiaen Theeus x +Barbel Jan Cornelis Lenaerts - Jacob Jan Lippens als momboor van de natuurlijke zoon Jan Jan Lippens x +Maeijken Jan Cornelis Lenaerts; S/D erfelijke goederen van hun ouders, stede in de berenstraat, heiveld bij de "heijbaert", het "leech en hoogh heijveld" bij de "heijbaert", akker de "wildert" en andere erven

Personen: Cornelie Jan Cornelis LENAERTS Maeijken Jan Cornelis Lenaert LUYCX Barbel Jan Cornelis LENAERTS Josijne Jan Cornelis LENAERTS Jan Jan Cornelis LENAERTS Jan Lenaert Jan WIERCKX Adriaen Jan Aert FRANCKEN Jan Hendrik Jan DIELS Anthonis Jan Cornelis LENAERTS Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 165-0013 |

Schepenregister 165, f° 10 v°, In marge 12.10.1699

Anthonis Jan Lenaerts en Neeltien Jan Lenaerts x +Jan Heijndrick Diels gekweten door Adam en Jan Jan Lenaerts

Personen: Jan Hendrik Jan DIELS Anthonis Jan Cornelis LENAERTS Cornelie Jan Cornelis LENAERTS Jan Jan Cornelis LENAERTS

| 165-0014 |

Schepenregister 165, f° 10 v°, In marge: 19.01.1684

Jan Lenaert Wiercx x Josijntien Jan Cornelis Lenaerts gekweten door Jan Jan Cornelis Lenaerts

Personen: Josijne Jan Cornelis LENAERTS Jan Jan Cornelis LENAERTS Jan Lenaert Jan WIERCKX

| 165-0015 |

Schepenregister 165, f° 10 v°, In marge: 28.10.1683

Jacob Jan Lippens als momboor van het weeskind Jan Jan Lippens x +Maeijken Jan Cornelis Lenaerts gekweten door Adam en Jan Jan Cornelis Lenaerts

Personen: Jan Jan Cornelis LENAERTS Maeijken Jan Cornelis Lenaert LUYCX

| 165-0016 |

Schepenregister 165, f° 15 v° 08.03.1683

Peeter Niclaes de Bie verkocht aan Jan Matthijs Goosens de oude zijn gerecht zevende deel in een beemd ontrent de "breebeke"

Personen: Peter Claes Peter DE BIE Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 165-0017 |

Schepenregister 165, f° 16 r° 10.03.1683

Lenaert Huijbrecht Heijndricx x Maeijken Jacob Theeus zijn schuldig aan Jan Heijndrick Bertelmeeusen als wettelijk gestelde momboor van de kinderen Adriaen Bastiaen Theeus de som van 40 pattacons waarvoor zij erven in Sneppel in de "hoecxhof" tot pand stellen

Personen: Marcellus Jan MARCELLI Marcus Jacob Merck KENIS Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Lenaert Huybrecht HENDRICX

| 165-0018 |

Schepenregister 165, f° 17 r° 15.03.1683

Marcus Kenis, Ekeren, verkocht aan sr Marcellus Marcelli, schout, erven in "huffel heijlaer"

| 165-0019 |

Schepenregister 165, f° 17 v° 20.03.1683

Jan Huijbrecht Jan Huijben en Matthijs Anthonis Goosens x Adriaentien Huijbrecht Jan Huijben mangelen erve om erve, gerecht deel in stede en beemd bij het molenbos

Personen: Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS

| 165-0020 |

Schepenregister 165, Inliggend stuk 22.03.1683

Maeijken Jacob Crocx x +Adriaen Peeter Jans met haar momboor Cornelis Jan Aernouts transporteerde aan haar zoon Jacob Adriaen Peeter Jans al haar erfgoederen in Popendonk, stede en andere erven

Personen: Adriaen Peter JANS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Jacob Adriaen Peter JANS Maeijken Jacob Jan CROCK

| 165-0021 |

Schepenregister 165, f° 18 r° 29.03.1683

Anthonis Anthonis van Ditfort is schuldig aan Robrecht Brocken de som van 100 pattacons, gekomen uit een vorige obligatie van gelijke som die zijn vader +Anthonis van Ditfort bekend heeft schuldig te zijn aan Steven Laureijs Rombouts (schepenen Loenhout dd 13.02.1637) en waarvoor hij een stede in Donk tot pand stelt

Personen: Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS Anthonis Jan DIETFORD Anthonis Antonij Jan DIETFORD

| 165-0022 |

Schepenregister 165, f° 18 r°, In marge 20.05.1697

Robrecht Brocken gekweten door Anthonis van Ditfort

Personen: Anthonis Antonij Jan DIETFORD

| 165-0023 |

Schepenregister 165, f° 18 v° 01.04.1683

certificatie voor mevrouw de markiezin van Melin, vrouw van Loenhout, Popendonk etc dat de heer markies van Melin, echtgenoot van vs vrouw, heer van het dorp is, en als universeel erfgenaam van +juffr Louise Adriane de Perez in eigendom heeft het leen en cijnsboek van de heerlijkheid, het leenboek van de 'hof van de Wijngaerde', de windmolen in het dorp, en vier 'schoone' hoeven, te weten de "nederhoeve", het "verbarnd hof", en de "popendoncxse hoeven" (2 hoeven)

Personen: Madeleine DE GAMARRA Y CONTRERAS Philibert DE SOTOMAYOR Y BENAVIDES

| 165-0024 |

Schepenregister 165, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg

(Nota: voor precies beschrijving van alle erven zie akte)

| 165-0025 |

Schepenregister 165, f° 20 r°08.04.1683

Adriaen Nijs van Tijchelt transporteert aan zijn zonen Cornelis en Jan Adriaen Nijs van Tijchelt, mits de afdracht van 500 gld die hij schuldig is aan de erfgenamen juffr Maria Bathin, een hooimade op het molenbos en een weide in Donk

Personen: Jan Adriaen Nijs VAN TYCHEL Cornelis Adriaen Nijs VAN TYCHEL Adriaen Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL

| 165-0026 |

Schepenregister 165, f° 20 v° 17.04.1683

Aernout Adriaensen verkocht aan Jan van de Mierop een weide in Donk

| 165-0027 |

Schepenregister 165, f° 21 r° 27.04.1683

Jacobmijn Peeter Aernouts xx +Jan Geert de Roije met haar zoon Cornelis Verboven is schuldig aan Jan Peeter Ooms als momboor van de kinderen Huijbrecht Cornelis Verboven de som van 180 pattacons waarvoor zij haar stede in Terbeek tot pand stelt alsmede andere erven

Personen: Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Jan Geert DE ROOY Jan Peter Jan OOMS Jacobmijn Peter ARNAUTS

| 165-0028 |

Schepenregister 165, f° 21 r°, In marge 17.01.1688

Jan Peeter Ooms als momboor van de vier jongste kinderen Huijbrecht Cornelis Verboven gedeeltelijk gekweten door de secretaris van Elsacker voor het sterfhuis Jacobmijn Peeter Aernouts, het resterende deel ontvangen door Claes Govaerts

Personen: Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN Jacobmijn Peter ARNAUTS Jan Peter Jan OOMS Claes GOVAERTS

| 165-0029 |

Schepenregister 165, f° 22 r° 28.04.1683

Michiel Martin van Elsacker is schuldig aan zijn schoonvader Heijndrick Moons de som van 680 gld waarvoor hij zijn stede in Huffel tot pand stelt

Personen: Hendrik Aert Hendrik MOONS

| 165-0030 |

Schepenregister 165, f° 22 r°, In marge 21.04.1693

Aert en Adriaen Moons - Jan Heestermans x Cornelie Moons - Nijs van Hal x Elisabeth Moons; gekweten door Michiel Martin van Elsacker

Personen: Adriaen Hendrik Aert MOONS Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Cornelie Hendrik Aert MOONS Aert Hendrik Aert MOONS Elisabeth Hendrik Aert MOONS Dionijs VAN HAL

| 165-0031 |

Schepenregister 165, f° 22 v° 29.04.1683

Anthonis Guilliams gekweten door Michiel van Elsacker in de naam van het dorp van twee obligaties ieder van 40 pattacons welke hij had uit naam van zijn vrouw Maeijken Lenaert van Gastel, en deze toekwamen eensdeels van haar oom Adriaen Heijndrick van Gastel en anderzijds van +Staes Diercx Diercx haar eerste man en daterend resp van 06.12.1630 en 04.02.1631

Personen: Adriaen Hendrik Hendricx VAN GASTEL Anthonis GUILLIAMS Staes DIERCX Maeijken Lenaert Hendrik VAN GASTEL

| 165-0032 |

Schepenregister 165, f° 23 r° 15.05.1683

Peeter Mattheus Aernouts is schuldig aan Jan Adriaen Deckers de som van 40 pattacons waarvoor hij een hooimade in Blaakt tot pand stelt alsmede andere erven

Personen: Peter Matthijs Peter AERNAUTS Jan Adriaen DECKERS

| 165-0033 |

Schepenregister 165, f° 23 v° 15.05.1683

zelfde stelt land in de "hooghen acker" tot bijkomend pand voor de obligatie van 200 gld welke hij op 25.04.1673 bekend heeft schuldig te zijn aan Lenaert Heijndrick Geijsbrechts, Brecht

Personen: Peter Matthijs Peter AERNAUTS Lenaert Hendrik GIJSEN

| 165-0034 |

Schepenregister 165, f° 23 v°, In marge 19.09.1689

Adriaen Lenaert Gijsen voor zijn moeder de weduwe Lenaert Heijndrick Gijsen gekweten door Franchois van den Bolck

Personen: Franchois Aert Cornelis VAN DEN BOLCK Adriaen Lenaert Hendrik GIJSEN Lenaert Hendrik GIJSEN Cathalijn Adriaen Cornelis AERTS

| 165-0035 |

Schepenregister 165, f° 24 r° 01.07.1683

sr Marcellus Marcelli, schout - mr Michiel van Elsacker - mr Peeter Joerdaens - Marten van den Bossche - Joan Bode - Jan Wouter Rombouts - Jan Heijndrick Bertelmeeusen - Jan Roelen - Boudewijn Heuvelmans - mr Geert van der Buijten - Anthonis Guilliams - Cornelis Goosens - Heijndrick Moons - Michiel Martin van Elsacker - Michiel Cornelis van Elsacker; machtigen … (niet ingevuld) om in Antwerpen van iemand de som van 6000 gld op te lichten en daartoe hun personen en goederen te verbinden

Personen: Jan Adriaen ROELEN Hendrik Aert Hendrik MOONS Marcellus Jan MARCELLI Anthonis GUILLIAMS Geert Frans Geert VAN DER BUYTEN Boudewijn Jan Baudewijn HEUVELMANS Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Peter Andries JORDAENS Joan Huybrecht BODE

| 165-0036 |

Schepenregister 165, f° 24 v° 03.07.1683

Maeijken Willem de Wijse x +Lenaert Peeter van de Cloot en Jacob van de Cloot als momboor met Cornelis Peeter de Wijse als toeziener van de twee weeskinderen genaamd Cornelie en Adriaentien, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Lenaert Peter Geert VAN DER CLOOT Neeltien Lenaert VAN DER CLOOT Adriaentien Lenaert VAN DER CLOOT

| 165-0037 |

Schepenregister 165, f° 26 r° 03.07.1683

Joos Jan Huijben is schuldig aan heer Jacques de Dongelberghe x Catharina de Beer de som van 300 gld met 10 jaar intrest, gekomen uit een vorige obligatie voor schepenen van Loenhout dd 08.02.1650 verleden door Anthonis Adriaen Bertelmeeusen. Stelt stede in Herseling tot pand alsmede andere erven

Personen: Anthonis Adriaen BERTELMEEUSEN

| 165-0038 |

Schepenregister 165, f° 26 v° 05.07.1683

Anthonis Laureijs van Gorp belooft te betalen aan Wouter Anthonis Quirijnen als momboor van de kinderen Jan Anthonis Quirijnen de som van 60 gld die hij bij afrekening schuldig is gebleven

Personen: Wouter Antonij Quirijn WILLEMS Jan Anthonis Quirijn WILLEMS Anthonis Laureys Wouter VAN GORP

| 165-0039 |

Schepenregister 165, f° 26 v°, In marge 24.07.16..

Matthijs Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan Anthonis Quirijnen en Aert Anthonis Quirijnen als momboor van Anthonis Jan Quirijnen gekweten door Jan van Gorp, betalende voor Anthonis van Gorp

Personen: Anthonis Jan Antonij QUIRIJNEN Aert Antonij QUIRIJNEN Anthonis Laureys Wouter VAN GORP Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT Jan Laureys Wouter VAN GORP Neeltien Jan Antonij QUIRIJNEN

| 165-0040 |

Schepenregister 165, f° 27 r° 06.07.1683

Heijndrick van Elsacker en Jan de Wijse, gemachtigd van Margrite Willem Daniels x +Jacob Kenis, hernieuwt procuratie in akte van donatie schepenen Ekeren dd 17.05.1683, waarbij Margrite Willem Daniels x +Jacob Kenis, Loenhout, mits de liefde en affectie voor haar kinderen, bij donatie transporteert aan Jan Kenis voor een zevende deel, en als voogd en momboor van Joanna, Daniel en Marcus, de drie minderjarige kinderen voor drie zevende delen - Maria Kenis x Marcus Kenis, smid in Ekeren, eveneens voor een zevende deel - Cornelis Kenis, eveneens voor een zevende deel - Guilliam Kenis eveneens voor een zevende deel; al haar roerende en onroerende goederen, uitgenomen een bed met toebehoren en haar klederen en lijnwaad. Kinderen zullen haar jaarlijks 100 gld geven tot haar onderhoud

Personen: Marcus Jacob Merck KENIS Hendrik Peter VAN ELSACKER Marcus Jacob Jacob KENIS Maria-Catharina Jacob Jacob KENIS

| 165-0041 |

Schepenregister 165, f° 29 r° 06.07.1683

Stoffel Cornelissen x Neeltien Jan Francquen - Jan Huijbrecht Jan Francquen, ook voor zijn broers en zusters - Gabriel Sijmons x Neeltjen Jan Francken - Jan Janssen als toeziener van de kinderen Aert Jan Francquen; S/D sterfhuis +Adriaen Jan Francquen, jongman, en besteding van hun moeder Neeltien Adriaen Theeus, van ouderdom kinds zijnde en onbekwaam haar kost te winnen. Achtergelaten goederen van +Adriaen Jan Francquen, uitgezonderd een obligatie van 50 gld op Jan Melsens, zullen toekomen aan hun moeder tot haar onderhoud

Personen: Gabriel Simon QUIRIJNEN Neeltien Jan Aert FRANCKEN Adriaen Jan Aert FRANCKEN Aert Jan Aert FRANCKEN Jan Huybrecht Jan FRANCKEN Neelken Adriaen THEEUS

| 165-0042 |

Schepenregister 165, f° 30 v° 12.07.1683

Maeijken Jan Aertsen x +Joos Adriaensen - Jan en Aert Jan Aertsen - Adriaentien Jan Aertsen x Peeter Janssen - Neeltien Jan Aertsen x +Cornelis Heijndrick Daniels - vs Jan Jan Aertsen ook als momboor en Cornelis Aert van Tijchelt x +Cathalijn Jan Aertsen als vader en toeziener van de weeskinderen - Wouter Anthonis Quirijnen als momboor met vs Jan Jan Aertsen als toeziener van de kinderen Jan Anthonis Quirijnen x +Jenneken Jan Aertsen; erfgenamen van het kind van Dingne Jan Aertsen, verklaren dat 1ste comparante en vs Dingne Jan Aertsen in haar leven gemangeld hebben erve om erve. Comparante van de 1ste zijde transporteert vierdedeel van beemd bij het hoogbos, comparanten van de 2de zijde transporteren land de "heijninghe" op de "heijbaert"

Personen: Jan Anthonis Quirijn WILLEMS Peter JANSSEN Joos ADRIAENSEN Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Wouter Antonij Quirijn WILLEMS Cornelis Hendrik DANEELS

| 165-0043 |

Schepenregister 165, f° 31 v° 12.07.1683

Peeter Janssen x Adriaentien Jan Aertsen en Neeltien Jan Aertsen x +Cornelis Heijndrick Daniels mangelen erve om erve, vierde deel van beemd op het hoogbos en helft van weide de "boonblocken" aan de hoenderstraat

Personen: Peter JANSSEN Cornelis Hendrik DANEELS

| 165-0044 |

Schepenregister 165, f° 32 v° 12.07.1683

Jan Anthonis Schoofs x +Perijntien Adriaen Weerts en Matthijs Adriaen Weerts als momboor met Peeter Anthonij Schoofs als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de drie weeskinderen genaamd Marie, Jenneken en Elisabeth. Grootvader van de kinderen was +Adriaen Matthijs Weerts. Grootmoeder Tanneken Marijnis Bevers is nog in leven

Personen: Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Peerijntien Adriaen WEERTS Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS

| 165-0045 |

Schepenregister 165, f° 33 v° 13.07.1683

Maeijken Jan Aertsen x +Joos Adriaensen verkocht aan Jan van de Cloot erven de "heijninghe" op de "heijbaert"

Personen: Jan Geert Peter VAN DER CLOOT Joos ADRIAENSEN

| 165-0046 |

Schepenregister 165, f° 34 r° 15.07.1683

Margriet Joos Verboven xx +Peeter Geert van de Cloot verkocht aan Jan Geert van der Buijten x Marie Christiaen Wouters een stede in Neerven. Item weide het "rauven" en andere erven

Personen: Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Maeijken Christiaen Wouter ROMBOUTS Peter Geert Peter VAN DER CLOOT

| 165-0047 |

Schepenregister 165, f° 34 v° 26.07.1683

certificatie voor de kinderen mr +Joannes van Nederven terzake eigendom van land in het "lisschot" en andere erven

| 165-0048 |

Schepenregister 165, f° 35 v° 21.08.1683

mevr de markiezin van Melin, vrouwe van Loenhout, Popendonk etc machtigt de heer luitenant Couchet om met de pachter Michiel Beuckeler te 'Beoostenbleij' te 'Suijdorpen' de achterstallige pacht af te rekenen

Personen: Madeleine DE GAMARRA Y CONTRERAS

| 165-0049 |

Schepenregister 165, f° 36 r° 16.09.1683

mr Jan Carel Hockaerts, chirurgijn, Wuustwwezel, getuigt, op verzoek van Elisabeth Cornelis Jan Kerstens x Pauwels van Lantschot, dat vs Elisabeth ziekelijk is, dat zij steeds koorts had en dat hij een aderlating aan haar voet heeft gedaan, en dat het haar onmogelijk is te reizen

| 165-0050 |

Schepenregister 165, f° 36 v° 20.09.1683

Matthijs Jan Matthijs Goosens x Jenneken Christiaen Wouters zijn schuldig aan Jacob Willem Augustijns de som van 40 pattacons waarvoor zij een stede deels gekomen van de ouders van vs Jenneken en bij koop van Jan Geert van der Buijten tot pand stellen

Personen: Jan Geert Frans VAN DER BUYTEN Jenneken Christiaen WOUTERS Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS

| 165-0051 |

Schepenregister 165, f° 36 v°, In marge 02.12.1694

Obligatie gekweten door Matthijs Jan Goossens aan Jacob Augustijns

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS

| 165-0052 |

Schepenregister 165, f° 37 r° 30.09.1683

Peeter Cornelis Broomans is schuldig aan de voorkinderen Cornelis Jan Aernouts x +Neeltien Anthonis van Aecken de som van 80 pattacons welke Willem Heijndrick Bertellemeusen heeft onder gehad en waarvoor hij de "laren beemt "aan het molenbos tot pand stelt

Personen: Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Peter Cornelis Lambrecht BROOMANS Neeltien Antonij Peter VAN AKEN

| 165-0053 |

Schepenregister 165, f° 38 r° 30.09.1683

Willem Heijndrick Bertelmeusen is schuldig aan de voorkinderen Cornelis Jan Aernouts x +Neeltien Anthonis van Aecken de som van 40 pattacons waarvoor hij een hooimade in het "slaegh" tot pand stelt

Personen: Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Neeltien Antonij Peter VAN AKEN Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS

| 165-0054 |

Schepenregister 165, f° 38 r°, In marge 05.02.1684

Cornelis Jan Aernouts x +Neeltien Anthonis van Aecken, als vader van hun kinderen, gekweten door de secretaris van Elsacker betalende voor Willem Heijndrick Bertelmeusen

Personen: Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Neeltien Antonij Peter VAN AKEN Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 165-0055 |

Schepenregister 165, f° 38 v° 02.10.1683

de markiezin van Melin, vrouw van Loenhout etc, gemachtigd van de heer markies van Melin etc, heeft ontvangen vanwege de weduwe en kinderen +mr Peeter van Beeck, gewezen secretaris van Wuustwezel, een som van 1700 gld betaald op 17.10.1676 in handen van de auditeur de Backer. Item een som van 4000 gld betaald op ..08.1682. Dit alles in mindering van een kapitaal door mr Peeter van Beeck genoten van wijlen juffr Louise Adriaene de Perez terzake de koop van goederen en hoeven gekomen van de graaf van Glijmes ten bedrage van 6100 gld. Verbindt haar huis in Brussel in de stormstraat achter het klooster van Barlamont indien er problemen zouden reizen over de gedane betalingen

Personen: Peter Dierck Peter VAN BEECK

| 165-0056 |

Schepenregister 165, f° 39 v° 02.10.1683

zelfde heeft ontvangen op 10.03.1681 vanwege de weduwe en kinderen +mr Peeter van Elsacker, gewezen secretaris van Loenhout, de som van 2700 gld als rest van een kapitaal van 4950 gld welk kapitaal vs Peeter van Elsacker schuldig was aan de heer markies als erfgenaam +juffr Louise Adriaene de Perez voor de koop van zijn deel in de goederen en hoeven gekomen van de graaf van Glijmes. Stelt huis in Brussel (cfr vorige akte) tot pand

Personen: Joanna Merten Lenaert VAN DUYSEL

| 165-0057 |

Schepenregister 165, f° 40 v° 11.10.1683

zelfde machtigt sr Marcellus Marcelli, schout, om in Brussel, ter interventie van de interventeur de Backer, met sr Peeter van No als testamentair momboor van de kinderen +jonker Louis Siegen van Sechten, minnelijk te accorderen in het sterfhuis van +juffr Maria en Catherina de Perez en daartoe twee of drie rechtsgeleerden aan te stellen

Personen: Marcellus Jan MARCELLI

| 165-0058 |

Schepenregister 165, f° 42 v° 11.10.1683

zelfde consenteert aan de heer surintendent van de 'berg van barmhartigheid' in Brussel dat aan sr Peeter van No als testamentair momboor van de kinderen +juffr Louise Siegen van Sechten, solidaire erfgenamen van +juffr Catharina de Perez, betaald worden de achterstallen van renten ten laste van vs berg staande op naam van vs +Cath de Perez, en de helft van de renten staande op naam van juffr Maria de Perez waarvan de andere helft de vrouw van Loenhout toekomt

| 165-0059 |

Schepenregister 165, f° 43 r° 12.10.1683

Adam, Anthonis en Jan Jan Cornelis Lenaerts - Jan Lenaert Wiercx x Josijne Jan Cornelis Lenaerts - Neeltien Jan Cornelis Lenaerts x +Jan Heijndrick Diels Jacob Jan Lippens als momboor van het weeskind Jan Jan Lippens x +Maeijken Jan Lenaerts - Jan Heijndrick Bertelmeusen als gestelde momboor van de kinderen Adriaen Bastiaen Theus x +Barbel Jan Cornelis Lenaerts; S/D uitstaande renten van hun ouders. Rente van 250 gld ten laste van Cathelijn van Hove x +Jan Aertsen (schepenen Westmalle 12.11.1658), 100 gld op Jan Geert van de Cloot, 134 gld op de erfgenamen Lenaert Wiercx, 62 gld 12 st op de weduwe Jan Lippens, 45 gld 10 st op Cornelis en Peeter Cornelis van Aerde, 50 gld als rest van schuld van de erfgenamen Lenaert Wiercx

Personen: Barbel Jan Cornelis LENAERTS Cornelie Jan Cornelis LENAERTS Josijne Jan Cornelis LENAERTS Peter Cornelis Stoffel VAN AERDE Jan Geert Peter VAN DER CLOOT Maeijken Jan Cornelis Lenaert LUYCX Jan Hendrik Jan DIELS Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jan Jan Cornelis LENAERTS Jan Lenaert Jan WIERCKX Lenaert Jan Cornelis WIERCKX Anthonis Jan Cornelis LENAERTS

| 165-0060 |

Schepenregister 165, f° 45 r° 19.10.1683

mr Jan van den Broeck, chirurgijn, verklaart op verzoek van Pauwels van Lanschot, aan diens vrouw enige tijd terug medicijnen gegeven te hebben, en dat deze nog steeds ziekelijk is etc

Personen: Jan VAN DEN BROECK

| 165-0061 |

Schepenregister 165, f° 45 v° 30.10.1683

borgbrief voor Christine Cornelis Adriaensen, °Loenhout x Laureijs Lanckaers, voor Hoogstraten

Personen: Christina Cornelis Adriaen CHRISTIAENSEN Laureijs LANCKAERT

| 165-0062 |

Schepenregister 165, f° 45 r° 11.11.1683

Joan Bode, gemachtigd van Cornelis (Teteringen), Joannes (Meerle) en Hermanus (Etten) van Nederven, ook voor Johanna van Nederven (x Gaspar Heijlens, zilversmid, Antwerpen) en het weeskind Christina van Nedervan nl Joannes van der Locht, item van Anna Maria van Nederven (begijn in Breda), procuratie notaris Henricus Buijsen in Breda 09.09.1683; vest notarisakte waarbij vs personen, erfgenamen van sr Johan van Nederven, gewezen procureur in Breda, Joan Bode machtigen om in Loenhout hun schuld te bekennen aan juffr N Schrijnmakers voor de som van 400 Kgld en daarvoor hun goederen, hen verstorven van hun vader, te verbinden

Personen: Joan Huybrecht BODE

| 165-0063 |