Het slot van Loenhout

Het huidige kasteel van Loenhout dateert uit het begin der XVIII° eeuw. Ten zuiden van de plaats, waar het kasteel nu staat, vindt men de grondvesten van het oude en machtig slot van de Heren van Loenhout.

Het was omgeven door een warande. Het kasteel was geheel met water omgeven. Met een brug was het verbonden aan het neerhof, waar de rentmeester, die bijna altijd schout van Loenhout was, woonde. Hier stond als bruggenhoofd een zware toren. Om op het neerhof te komen, moest men eerst door een poort, door een kleinere, maar niet minder sterke toren beschermd.

Het Slot van Loenhout had in de loop der tijden dikwijls veel te lijden. Sterk gebouwd, en omgeven door brede grachten met ophaalbrug, kreeg het vaak militaire betekenis. Het was inderdaad gelegen tussen het kasteel van Hoogstraten en het slot van Wouw op de frontlijn, en tijdens de Spaanse tijd werd het meer dan eens door vreemde soldaten ingenomen. In 1678 bevond het slot zich nog in betrekkelijk goede toestand, althans het herenhuis, de zware toren en de ingangspoort, doch de gebouwen van het neerhof verkeerden toen reeds in puin.

Op het einde van de XVII° eeuw werd in de Leenhoeve van Brabant een proces aanhangig gemaakt, aangaande het trekken van een rechte dreef naar de kerk. Juffrouw Elisabeth van Elsacker zond een rekwest, waarin betoogd werd, dat die dreef getrokken werd over het land, dat toebehoorde aan wijlen haar broeder.

Op 12 maart 1729 kocht Philippus Jaak Van der Laen de heerlijkheid van Loenhout met slot, samen met de heerlijkheid Popendonck voor 32950 gulden.

Kasteel van Loenhout, afgebeeld op een gemeentepenning uit 1983

Veel meer informatie omtrent het kasteel van Loenhout en zijn bewoners, is te vinden in het hoofdstuk "De heren van Loenhout".