Terug naar overzicht

De volgende bronnen werden geraadpleegd voor het opstellen van deze lijst:

Voor de eerste periode d.w.z. van het begin van de Loenhoutse parochie tot 1599 was Loenhout afhankelijk van het prinsbisdom Luik. Wij zijn daar gaan zoeken in de oude papieren, benoemingen, vermaningen enz. enz. en de heren Juten, Banneberg, Frenken en Hens hebben heel wat stukken over die tijd gepubliceerd zodat wij met hun inlichtingen verder konden zoeken en heel de lijst voor die jaren opmaken.

Een tweede bron ligt in de oude abdij van Sint-Bernaards-aan-de-Schelde. Deze abdij mocht sinds 1270 de benoemingen van pastoors te Loenhout aan het bisdom voorstellen, mocht sinds 1277 de tienden heffen. Zo vinden wij in hun nog bewaarde documenten nog heel wat pastoors en kapelaans terug. In 1420 wordt dan Loenhout als parochie in de abdij opgenomen d.w.z. dat voortaan de abdij zelf niet alleen de benoemingen voorstelt aan het bisdom, doch zelf de benoemingen doet en dan gewoonlijk iemand uit de abdij zelf te Loenhout plaatst. In de oude archieven van deze abdij vinden wij dan ook heel wat gegevens.

Ten derde moeten wij te rade gaan in de archieven van het oude bisdom Antwerpen (1559-1802). U weet dat dit bisdom werd opgericht in 1559 en dat toen bij de ruilverkaveling tussen de nieuwe bisdommen Loenhout overschakelde van het prinsbisdom Luik naar het nieuwe bisdom Antwerpen. Nu zijn er te Antwerpen in het kathedraalarchief heel wat boeken en geschriften bewaard over deze periode, o.a. in de verschillende kerkbezoeken van de dekens, bezoeken van de bisschoppen, benoemingen in de parochies, raadgevingen, goedkeuringen en afkeuringen enz.

Een vierde bron ligt te Loenhout zelf. De nog bewaarde parochieregisters beginnen vanaf 1600. In die doopboeken, trouwboeken en overlijdensregisters vindt ge dikwijls de namen van de geestelijken, pastoor of medepastoor, die het kind doopte, die het huwelijk inzegende enz. Daarin hebben wij dus weer een nieuwe bron van gegevens.