1851-1852 Joannes Franciscus Montens

Joannes Franciscus Montens was burgemeester van Lier en had één dochter (Dorothée) en twee zonen (Alexis en Albert), een tweeling. Terwijl Dorothée bleef wonen in het ouderlijk kasteel Ravenstein te Lier, kocht vader Montens voor elk van zijn zonen een domein, één te Massenhoven voor Alexis en één te Loenhout voor Albert.

Vader Joannes Franciscus Montens heeft dus op 17 mei 1851 het kasteel te Loenhout en bijhorende gronden gekocht van Franciscus Henricus Elsen. We lezen daarover bij de Antwerpse notaris Josephus Egidius Van Berckelaer:

Franciscus Henricus Elsen, grondeigenaar wonend in Brussel, verkocht aan Joannes Franciscus Montens, grondeigenaar te Lier wonend, de volgende goederen:

Lot 1 “Een kasteel hebbende keuken met aenhoorige onderaerdsche vertrekken en verscheyde gewelfde zeer drooge kelders, vestibule, trapzael, verscheyde zalen en kamers, billardzael op de eerste verdieping beneffens een aental slaepkamers met hunne cabinetten en gerieven en groote zolders..” Dan volgt een lange lijst van 80 percelen landbouwgrond, weiden, hooiland, tuinen, dreven, lusthoven, visvijver en boomkwekerijen. Al deze goederen vormden een aaneengelegen blok van 60ha 39a rondom het kasteel.

Lot 2 “Eene hoeve met pachterswoning, schuer, stal, visvijver… akkers, wei-en hooilanden…” Het gaat hier om de hoeve ‘het Verbrand Hof’ op Klein Neerven, toen een grote blok grond van 7ha 60a gelegen op de hoek van de huidige Neervenweg en Wuustwezelseweg. De totale oppervlakte van deze hoeve bedroeg 20ha 60a.

Lot 3 Een heide gelegen in ’s Wijngaerd heide onder Wuustwezel, 12ha 79a groot.

Lot 4 Drie percelen hakhout en weiland in Zundert, 1ha 90a groot.

Voor het kasteel, hoeve het Verbrand Hof en 95ha 69a grond betaalde Joannes Franciscus Montens de som van 150.000F. (not.Van Berckelaer 1851 n°88).

Vader Jan Frans Montens overleed een jaar later reeds te Lier op 30 juni 1852 op 75-jarige leeftijd als weduwnaar van Carolina Leduc en Ludovica Maria Godfriaux.

Voorouders

(onderzoek door Maria Gorissen)

Severijn Montens (1)
†<25-08-1512
x 1465
Margriet Jan de Bont
†ca 1520

|

 Hendrik Severijn Montens (2)
°1463 , †01-12-1548 Breda
rentmeester-generaal van graaf Hendrik van Nassau, heer van Breda
x (1) 30-09-1497 Breda
Johanna Willem De Roovere
°08-01-1484, †01-01-1530 Breda

|

Engelbert/Embrecht Henrick Severijn Montens (3)
°ca 1502, †09-10-1575 Breda
Heer en meester; kanunnik van de kerk Breda
x relatie waaruit  6 kinderen
Peternelle Joris Vermunten
°ca 1510, † >10-10-1576

|

Peeter Embrecht Montens (4)
°na 1550, †28-04-1610 Breda
x ca 1589
Suzanna van Steelant
°ca 1570, †29-05-1619

|

Jan Peeter Montens (5)
Docter in de medicijnen (univ. Leuven), schepen van Breda
°ca 1606-1607?, †>1676
x (1) 24-11-1632
Joanna Augustini Henrici WILS
°07-08-1605 Breda, †09-09-1648 Breda

|

Petrus Montens (6)
Medisch docter
°17-09-1639 Breda, †
x 02-02-1667 Breda
Maria Geeraert Adriaen Schrauwen
°22-05-1635 Breda, †15-04-1696 Breda

|

Gerardus Franciscus Montens (7)
Advocaat in Breda
°13-06-1670 Breda, †17-12-1707 Breda, [] 22-12-1707 Breda, Grote Kerk
x  
Maria Anna Catherina de la Rue
°09-03-1674 Breda, †20-02-1710 Breda, []03-03-1710 Breda

|

Petrus Gerardus Montens (8)
Advocaat bij Raad v. Den Haag, raadsheer
°13-09-1696 Breda, †30-01-1750 Breda
x 19-02-1722 Breda
Anne Ida van Dunne
°09-05-1694 Breda, †07-05-1743 Breda

|

Hubert Joseph Jacques Montens (9)
Advocaat bij Raad v. Brabant
°19-05-1733 Breda, †02-01-1809 Geel B
x 15-11-1774 Geel B
Coleta Barbara Ooms d' Oosterwyck Houtvenne
°03-08-1751 Geel B, †15-03-1816 Mechelen B

|

Joannes Franciscus Josephus Montens d’Oosterwyck
°18-10-1776 Geel B, †30-06-1852 Lier B
x (2) 21-04-1818 Gossoncourt, Lux, B
Marie Louise Françoise Godfriaux de Gossoncourt
°08-09-1791 Tienen B, †03-09-1845

Bronnen

Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en Volkskunde. Onder de redactie van G.C.A. Juten, pastoor te Willemstad. 38ste jaargang, 4de reeks, 8ste jaargang. Bergen-op-Zoom, Gebr. Juten, 1931, (vanaf p. 245, te raadplegen op Delpher)

(1) Vestbrieven 1512, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 420, blad 036r (koppeling laatst gecontroleerd op 18/4/2020). Taxandria 1931 blz. 246: "Deze Severijn moet omtrent 1465 gehuwd zijn, en wel met eene Margaretha. Zij zal gestorven zijn rond 1520, daar in Januari 1521 de kleinkinderen overgaan tot deeling der goederen, hen aanbestorven van wijlen Margriet Montens, hunne oude moeder (428 : 10). Deze Margriet was eene dochter van Jan de Bont ; in 1552 toch verzocht Cornelis Montens (111 ter) aan de erfgenamen van Hendrik Montens (11) ,,verhjckinge van alsulcken versterft als van wylen Agneese Jans Bonten dochter, hon oude moeye saliger, gecomen was. 1457: 159).- Een Jan die Bonte was in 1448 de man van Geertrui van der Molen, wier zuster Catharina reeds gehuwd was met Aart van Meer 6, In S R.

(2) Taxandria 1931 blz. 248. Het koppel verschijnt o.m. in deze vestbrief d.d. 21/4/1499 (Stadsarchief Breda, vestbrieven 1499 - 1502, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 415, blad 005r)

(3) Taxandria 1931 blz. 250 "De akten van 26 Juli 1567 (472 : 148) en 1591 (815 : 59) en eene kantteekening van 18 Juli 1576 (460 : I17vo) zeggen duidelijk, dat de kanunnik Engelbrecht zes kinderen heeft nagelaten; allen, behalve Marie, waren in 1567 'minder van jaren.' Die onder 2, 3 en 6 (=Peter Embrecht Montens) moeten zijn kinderen van Peerken Joris."

De kinderen van Heer en Meester Ingelbrecht Montens met Petronella Joris Vermunts werden gewettigd in september 1567. RANB toegangsnummer 1107, microfiches algemeen rijksarchief Brussel, Rekenkamer Delen - Remissieboeken Brussel, inventarisnummer 647 stelt: "Supplicatie van ROELANT MONTENS de natuurlijke zoon van HEER en MEESTER INGELBRECHT MONTENS priester en kanunnik te BREDA en PETRONELLA JORIS VERMUNTS, nog ongehuwd. De akte vervolgt: “By deliberatie van onser zeer lieve ende zeer beminde zustere die hertoginne van Parme ende van Plaisance voer ons regente ende gouvernanten in onsen lande van herwertsover vuyt onser rechter wetentheyt auctoriteyt volle macht ende sunderlinge gratien gelegittimeert ende legittimeren ende tgebreck van zynder gebeurte geabolieert ende tenyete gedaen abolieren ende te nyete doen mits desen onsen briefve hem octroyerende ende gevende oirloff ende consent vuyt onser voirs. gracien dat hy als wettich ende gelegimmiteert persoen sal mogen commen ende succederen in alle de goeden ruerende ende onruerende daerinne hy met recht ende de costuyme van onsen lande soude moeghen succederen indyen hy in wettelycken houwelycke gewonnen waere ende voer sulcke hebben ende behouden die successie ende versterffenisse van zynen voirs. vader ende moeder ende van andere zynen vrienden ende magen, behoudelyck dat daerinne geen recht by andere vercregen en zy ende oyck dat hy sal moeghen hebben ende behouden voir hem zyn erfven ende naecomelinghen teeuwigen daghen alle de goeden die hem toecommen sullen by successie of tanderssins, mitsgaders degeene die hy vercregen heeft oft namaels sal moeghen vercrygen – ende dat hy voirtaen ontfangen zy ter eeren state ende officie van alle weerlycke wettige saken ende geacht ende gereputeeert wordde gelyck oft hy in houwelycken state gewonnen ende geboren waere – ende dat insgelycx nae zynen doot nyettegenstaende zynen voirs. onwettige gebeurte zyne naeste erffgenamen van bloede gecommen van getrouwden bedde sullen moeghen succederen in zyn goet, erfve, possessie ende andere vercregen ende te vercrygen gelyck ende in alre manieren als deselve doen souden mogen indyen hy in huwelycken state gewonnen waere, zoe verre datter geen ander gebreck en zy dan tselffde vander voirs. wettige gebuerte, zonder dat vuyt saken vander voirs. BASTARDYE wy oft onse naecomelinghen in toecommenden tyden dair inne enich recht eysschen oft pretenderen zullen moegen nyettegenstaende eenige ordinnancien costuymen oft observantien ter contrarien – behoudelycken dat den voirs. Roelant Montens ter causen van dese onse iegenwoirdige gratie ende legittimatie gehouden sal wesen te betalen tonsen behoeve in handen van onsen ontfanger vander esparque oft anderen dyent behoiren sal zekere financien oft somme van penningen naede qualiteyt van zynen persoen ende faculteyt van zynen goeden – ter arbitrage ende taxatie van onsen lieven ende getrouwen die president ende luyden van onse rekeningen in Brabant die wy daertoe committeren end ehen bevelen dat de voirs. financie oft somme van penningen getaxeert ende by onsen voirs. ontfanger dyent behoiren sal, ontfangen zynde zoe voirs. is, zy procederen ende doen procederen wel ende deuchdelyck tot verificatie ende inter….. van desen onsen brieff ende dat gedaen zy ende alle andere onse rechteren justicien officieren ende dieneren ende die van onsen vassallen ende smaelre heeren ons landts end ehertochdoms van Brabant van Overmaze nu oft namaels wesende, oft heure stadthouderen dyen dat aengaen sal doen laten ende gedoogen den voorn. suppliant zyn erfve ende naecomelingen van dese onse iegenwoirdige gracie legittimatie van alle den inhouden van desen inder vuegen end emanieren boven verhaelt rustelick vredelick volcomelick ende eeuwelick genyeten ende gebruycken zonder hem oft zyn voirs. erfven ende naecomelingen te doen oft laeten gescien nu noch in toecommende tyden eenich hinder letsel oft moyenisse ter contrarien – Want ons alsoe gelieft nyet jegenstaende eenige ordinnancien disponerende ter contrarien de welcke wy nyet en willen hen in desen eenichssins hinderlick oft naedeelich te zyn, maer hebben die voer deser reyse gederogeert ende dirogen by desen, blyvende deselve anderssins in heure cracht ende vigeur ende ten eynde dat dit goet vast ende gestadich blyve ten eeuwigen daigen zoe hebben wy onsen segel hieraen doen hangen, behoudelick in andere zaecken onss recht ende eenygelicken tzyne (?) in allen. Gegeven in onser stadt van Bruessele inde maent van september int jaer ons heeren duysent vyffhondert zevenentzestich van onsen rycken te weetenen van Spaengnen Sicillien etc. – september 1567." (folio 260) Op folio 267 volgt een identieke akte betreffende Peter Montens) Lees transcriptie online (inventarisnummer 647) (koppeling gecontroleerd op 18/4/2020)

De afstamming blijkt verder uit dit testament d.d. 10/10/1576 van erflaatster Petera Joris Vermunten. (N. van den Corput, Testamenten (Protocollen), 1572 - 1577, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0006, blad 200v)

(4) Taxandria 1931 blz. 295.  In deze vestbrief dd. 13/8/1567 verschijnt hij als minderjarig. We gaan er daarom vanuit dat hij rond 1550 geboren is. (Bron: Vestbrieven 1567, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 472, blad 148r) Bij doop van dochter Anna 31-03-1590 "Peeter Embrecht". (Dopen rk Brugstraat 1582-1613, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 2, blad 88v). Verschijnt ook in deze notariële acte waar hij genoemd wordt als natuurlijke zoon van mr Engelbrecht Montens (N. van den Corput, Allerhande acten (Protocollen), 1573 - 1577, Notariële archieven Breda , inventarisnummer 0011, blad 160r) Vijf dagen voor zijn overlijden, stelt hij zijn testament op, dat hier kan geraadpleegd worden. (J. Naggers Az, Testamenten, huwelijksvoorwaarden en codicillen, 1612 - 1613, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0034, blad 05v) Overleden aan de gevolgen van een val "in een ketel heete byerworsse" (aftreksel of afkooksel van mout, al dan niet gehopt, dat gereed is voor de gisting ter bereiding van bier; wort.)

(5) Taxandria 1931 blz. 297 Hun eerste kind "Susanne 26-10-1633" (Dopen rk Brugstraat 1626-1634, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 3, blad 267) is vernoemd naar zijn moeder. Dit wijst op een fout in de studie 'Verklaring van adeldom voor het geslacht Montens' van F.J. Bruers, notaris publ., medegedeeld door M.G. Wildeman, en opgenomen in Taxandria jaargang 1906, blz. 37-40, die vermeldt dat Jan Peeter Montens een zoon zou zijn van Jan Montens en Anna Wilhelmina de Roovere, quod non.

(6) Taxandria 1931 blz. 297. Doopacte 17/9/1639: "Bapt. fil.,D.Doctoris Joannes Montens et Joanna Wils cui nomen impositum Petrus. Susceptores Gilielmus Domis et Catharina van Bavel." Huwelijk op 6/2/1667 is hier te raadplegen. (Trouwen schepenen Breda 1653-1754, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 101, blad 19v) Maria S'grauwen is weduwe van Lenaert van Lingen. We vonden deze notariële acte d.d. 15/8/1687 waarin de vader Pieter Montens (medisch dokter) en zijn zoon Gerardus Montens (student), wonende te Mechelen, voorkomen. (van Heusden, Allerhande acten (Minuten), 1686 - 1687, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0233, aktenummer 152)

(7) Taxandria 1931 blz. 298. Hij studeerde rechten te Leuven, zoals blijkt uit deze notariële acte d.d. 13/11/1691 (P. van Heusden, Allerhande acten (Protocollen), 1691 - 1695, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0218, blad 7). Uit dezelfde acte blijkt dat hij gehuwd was met Maria Anna de la Rue.

(8) Huwelijksacte te Breda per 15/2/1723 is hier te raadplegen. (Trouwen schepenen Breda 1653-1754, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 101, blad 114rv). Het koppel verschijnt ook in deze notariële acte d.d. 20/5/1732. (C. van Bommel, Allerhande acten (Minuten), 1732, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0612, aktenummer 64). Hierin is Pieter Geeraard Montens vermeld met beroep advocaat.

(9) Hubertus Jacobus Josephus Montens werd gedoopt op 19/5/1733 te Breda als kind van Petrus Montens en Anna van Dunne. 1) De doopacte luidt: "19 Maj 1733. Bapt. est Hubertus Jacobus Josep hus fil.legitimus Consultissimi D.ni Petri Montens et D.nae Anna van Dunne. Susceperunt Maria van Dunne loco R.di D.ni Huberti van Dunne et Catharina van Dunne". (Dopen rk Brugstraat 1701-1757, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 9, blad 196) Hij huwde op 15/11/1774 te Geel met Coleta Barbara Ooms uit Geel: