Nieuwe archiefbundel samengevat

Vandaag werd een nieuwe archiefbundel uit het Oud Archief van Loenhout ontsloten. Het betreft:

  • II. Rechtspraak in geschillen
    • A. Gerechtelijke akten
      • 1176. 1538 (29 juli) - 1543 (17 sept.)

Het betreft een omvangrijke verzameling akten uit de eerste helft van de 16de eeuw.

Veel akten zijn zeer summier en vaak is ook de context niet duidelijk. Om hiervan een goed begrip te hebben moet men zich realiseren dat er in de behandelde perioden geen dossiers per individuele zaak terug te vinden zijn, maar dat gegevens over één en dezelfde zaak in meerdere registers werden opgeslagen. Zo zijn er vonnisboeken, boeken met gerechtelijke akten, schepenregisters, boeken met getuigenissen etc. waarin telkens bepaalde aspecten van één zaak kunnen aangetroffen worden. Om aldus een zaak volledig te kunnen begrijpen is het dan ook nodig die verschillende elementen samen te brengen, wat vooreerst inhoudt dat al die registers bewaard gebleven en beschikbaar moeten zijn, en ten tweede dat zij in de mate van het mogelijke verwerkt zijn. Wij trachten dit zoveel als mogelijk te bereiken door de akten samen te vatten en vervolgens te koppelen aan de personen aanwezig in ons genealogisch bestand. Gezien de omvang van het bewaard gebleven archief is dit natuurlijk een werk van (zeer) lange adem.

Hierbij een voorbeeld hoe een zaak in meerder dossiers terug te vinden is in akten die reeds op onze website consulteerbaar zijn:

GAL 1176 f° 368 r° Jan Keeselmans tg Claus Thoen Thijs
hierover vindt U getuigenissen in:
Rechtspraak in geschillen, deel 1321, f° 113 r°

GAL 1176 f° 308 v° en f° 323 v° Cornelis der Wewen tg Peeter van Bavele
hierover vindt U getuigenissen in:
Rechtspraak in geschillen, deel 1321, f° 109 r° en f° 112 r°