Welkom‎ > ‎

NIEUWS!

Nieuwe versie van het genealogisch bestand voor 1800

Geplaatst 4 jan. 2018 04:54 door Mathias Van Aken   [ 4 jan. 2018 07:26 bijgewerkt ]

Vandaag publiceerden we een nieuwe versie van ons genealogisch bestand van inwoners van Loenhout voor het jaar 1800. Er werden opnieuw heel wat koppelingen gelegd met samenvattingen van archiefstukken. Volgende bundels zijn nu reeds volledig verwerkt, althans in de mate dat de identiteit van de personen eenduidig kon vastgesteld worden:
Dit vertegenwoordigt maar liefst 7373 individuele actes waarin we minstens één persoon konden koppelen aan het genealogisch bestand!

De focus van ons onderzoekswerk zal zich nu opnieuw verleggen naar het digitaliseren van nieuwe archiefstukken. We vonden in het Felixarchief te Antwerpen o.m. een staat van het dorp in het jaar 1593, die bijna verwerkt is en eerstdaags te lezen zal zijn op onze website. Ook een nieuwe bundel met gerechtelijk archief bevindt zich in een vergevorderd stadium van verwerking.

Nieuw op de website

Geplaatst 13 dec. 2017 06:56 door Mathias Van Aken

Bij de publicatie van dit vernieuwd genealogisch bestand, willen we graag even ingaan op het thema van Loenhoutse immigranten in Nederland.

In de archieven van West Brabant, Breda, Tilburg e.a. vonden we een aantal huwelijken waarbij de echtgenoot of de echtgenote werd vermeld als zijnde geboortig/afkomstig uit Loenhout.

In tegenstelling tot België waar in het ancien regime de huwelijken enkel voor de pastoor werden afgesloten diende men in Nederland te huwen voor een rechtsgeldige instantie, dit was dan ofwel voor een schepenbank ofwel voor de hervormde kerk. Daar in zuid Nederland veel gezinnen rooms katholiek waren vinden we de huwelijken dan ook vaak dubbel genoteerd, in de rooms katholieke parochieregisters enerzijds en in de schepenakten of bij de hervormde kerk anderzijds. Dit is voor de genealoog een dubbele treffer, enerzijds is er meer kans een huwelijk terug te vinden, anderzijds werden bij de schepenbanken en bij de hervormde kerk niet alleen de namen van de echtelieden genoteerd, maar meestal ook de plaats van geboorte/herkomst, de huidige woonplaats, en in voorkomend geval de naam van de vorige partner.

Wij vonden tot dusver in Nederland reeds een 200tal huwelijken met een partner vermeld als geboortig/afkomstig uit Loenhout.

Mede dankzij de hulp van Maria Gorissen konden intussen al een aantal betrokkenen vereenzelvigd worden, wat niet altijd vanzelfsprekend is, want bij verhuis naar Nederland veranderde ook vaak de naam die gebruikt werd, of werd er overgegaan op gebruik van een patroniem.

Zo troffen we in het archief van Bergen op Zoom op 19.11.1666 het huwelijk van Hendrijck Pietersen met Cathalina GOORTS, met vermelding dat deze laatste geboortig is van Loenhout. Uit dit huwelijk vonden we eveneens een aantal kinderen terug in Bergen op Zoom, waarbij de moeder Catharijn GOORSEN wordt genoemd. De familienaam Goors of Goors(s)en bleek in ons bestand onbekend, wel zijn er enige vermeldingen van de naam Goortsen, met betrekking tot dopen in Zundert. Ofwel was dus de inschrijving ‘geboortig van Loenhout’ verkeerd ofwel dienden we onze zoekactie te heroriënteren.
Erop rekenend dat de naam Goors een verbastering van Goris is zijn we op zoek gegaan naar ene Catharina, geboren in Loenhout rond 1640, en waarvan de vader of een voorouder een genaamde Goris of variant zou zijn. Het feit dat het eerstgeboren kind van Catharina ook Goris werd genoemd was een aanduiding dat haar vader zelf ook Goris kon zijn. Daarop hebben wij in ons bestand gevonden Catharina Goris Cornelissen, °Lt 14.01.1642, dochter van Goris Cornelis Schoen en Maeijken van Riel. Gezien haar broer Cornelis en haar zuster Josina meermaals optreden als doopgetuigen konden we helemaal zeker zijn dat dit de juiste persoon is, meer bepaald nog hebben wij zo kunnen vaststellen dat haar broer Cornelis ook in Bergen op Zoom in het huwelijk trad, en er de naam Cornelis Goorsen heeft verkregen. Deze personen zijn vanaf nu dan ook terug te vinden onder hun noord nederlandse naam GOORSEN.

Wij kunnen niet voor iedereen waarbij een naamswijziging optreedt een artikel maken, maar willen met dit voorbeeld aantonen dat men niet hoeft te stoppen met zoeken, alleen maar omdat de identieke naam niet onmiddellijk is terug te vinden. Een goed genealogieprogramma met uitgebreide zoekfunctie is daarbij natuurlijk een grote hulp.

Etienne Kerremans (10/12/2017)

Schepenregisters verenigd op 1 pagina

Geplaatst 4 dec. 2017 04:54 door Mathias Van Aken   [ 4 dec. 2017 04:55 bijgewerkt ]

Het opsplitsen van de schepenregisters op twee pagina's (pre-1655 en post-1655) was een puur technische ingreep om de performantie van de zoekfunctie te verbeteren. Omdat het niet goed oogde en bovendien de valse indruk wekte dat het jaar 1655 om één of andere reden een belangrijk scharnierjaar zou zijn, quod non, hebben we beide pagina's samengebracht tot één enkel overzicht, nl. "Schepenregisters".

Christiaens werd Bastiaens (bis)

Geplaatst 16 nov. 2017 12:33 door Mathias Van Aken   [ 17 nov. 2017 06:36 bijgewerkt ]

Bij de publicatie van de recentste versie van ons genealogisch bestand, lanceerden we een oproep i.v.m. ene Jacob Peter Jan CHRISTIAENS (°1737, Loenhout) die blijkbaar rond 1762 in Halsteren van achternaam veranderd is en verder door het leven ging als BASTIAENS. Een dag later mochten we reeds een reactie ontvangen van dhr. Marco Vermunt uit Bergen-op-Zoom, die de naamswijziging kon bevestigen en wat extra informatie geven. We publiceren hieronder graag zijn interessant antwoord. Een reden voor de naamswijziging hebben we echter nog niet kunnen achterhalen.

"In het RK Trouw- en begraafboek Halsteren 1791-1810-begraven (BoZ 0357-10) vond ik het begraven van Jacobus Bastiaanse (5 augustus 1796) en zijn vrouw Petronilla Roeken (8 september 1800), zie bijgaande afbeeldingen.

Inderdaad is na 1762 geen sprake meer van Christiaanse. Interessant is wel de doopakte van het eerste kind Anna op 12 juli 1762 in het RK Doop- en Trouwboek Halsteren 1747-1770- dopen 1760-1770 (BoZ 0357-9). In die akte zijn beide achternamen doorgehaald en ‘verbeterd’. Zie afbeelding onder.

Doop Anna Bastianse

Jacobus Bastiaanse komt nog enkele keren voor in het Notarieel Archief van Bergen op Zoom, onder andere als getuige en als borg bij de betaling voor een partij schaarhout, en mogelijk gaat het dan om dezelfde Jacobus. (Notaris Benjamin van der Hagen, Minuutakten, 1766, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0768, aktenummer 20, f.65; en Notaris Frederik Nicolaes van Engelen, Minuutakten, 1774, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0693, aktenummer 41Notaris Frederik Nicolaes van Engelen, Minuutakten, 1774, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0693, aktenummer 41, f.249). Notaris Frederik Nicolaes van Engelen, Minuutakten, 1774)

Verder heb ik nog diverse schepenprotocollen van Halsteren doorgenomen (via de indices voorin de protocolboeken) maar daarin geen Jacobus Bastiaanse/Christiaanse gevonden.

Ik heb geen verklaring voor de naamsverandering. De achternaam Christiaanse komt in Halsteren/Bergen op Zoom in die tijd zeer weinig voor, terwijl de achternaam Bastiaans veel frequenter is. Dus mogelijk was het een soort van ‘hypercorrectie’ omdat Bastiaanse vertrouwder klonk."

Overlijden Jacobus Bastiaanse

Overlijden Petronilla Roeken

Nieuwe versie van ons genealogisch bestand voor 1800

Geplaatst 15 nov. 2017 05:00 door Mathias Van Aken   [ 17 nov. 2017 06:36 bijgewerkt ]

Zonet plaatsten we een nieuwe versie van het genealogisch bestand van inwoners voor 1800 op de website. Opnieuw lag de voornaamste verbetering in het toevoegen van kruisverwijzingen tussen archiefstukken en genealogie om zodoende een beter beeld te krijgen op het leven van de betreffende personen. Voor het eerst werd er nu ook gebruik gemaakt van informatie aanwezig in externe archieven: Stadsarchief Antwerpen, Notariaat L. Van der Buijten, Schepenregisters van Wuustwezel, Stadsarchief van Breda, Verenigde Oost-Indische Compagnie e.a. De betrouwbaarheid van de aangeboden informatie verbetert naarmate gegevens door meerdere bronnen kunnen onderbouwd worden.

OPROEP. Waarom werd Christiaens plots Bastiaens?

In ons bestand was tot dusver gekend Jacob Peter Jan CHRISTIAENS, gedoopt Loenhout 22.08.1737, zoon van Peter Christiaens en Cornelia van Chaem, op 29.04.1762 in Halsteren gehuwd met Petronella RUKKE, geboren circa 1740. Wij vonden tot dusver geen kinderen van dit echtpaar. Inmiddels konden wij de vrouw identificeren als Petronella Jan ROECKEN, gedoopt in Essen en Nispen op 07.11.1738, dochter van Jan Roecken en Catharina Krinkels. Met deze gegevens zijn wij verder op zoek gegaan naar de mogelijke kinderen van dit echtpaar, en vonden alzo 9 kinderen, allen gedoopt in Halsteren tussen 1762 en 1781. Deze kinderen werden echter allemaal ingeschreven als kinderen van Jacobus BASTIAENSE, terwijl de naam van de moeder op verschillende wijze werd gespeld. Nochtans was hij bij zijn kerkelijk huwelijk nog als CHRISTIAENSE ingeschreven, en in 1762 vinden we hem als doopgetuige ook nog onder deze naam terug. Daarna lijkt de naam CHRISTIAENS evenwel verdwenen. De nakomelingen blijven steevast de naam BASTIAENS dragen. Er is ons geen enkele aanwijsbare reden gekend waarom in mei 1762 de naam CHRISTIAENS nog wel gebruikt werd en vanaf de doop van het eerste kind, nog geen 3 maanden later, betrokkene enkel nog BASTIAENS werd genoemd. Kan dit enkel te wijten zijn aan het feit dat de naam onduidelijk werd uitgesproken?

Indien iemand kennis heeft van schepenakten of andere stukken waarin betrokkene voorkomt horen wij graag welke naam daar gebruikt werd, ook indien iemand een aanwijzing ziet voor die plotse naamswijziging.

Namen in het genealogische bestand voor 1800

Geplaatst 5 nov. 2017 06:51 door Mathias Van Aken   [ 17 nov. 2017 06:36 bijgewerkt ]

Op de inleidende bladzijde met veelgestelde vragen over het genealogisch bestand voor 1800, werd een nieuwe veelgestelde vraag of toelichting toegevoegd, namelijk: De voor- of achternaam van een persoon verschilt naargelang de geraadpleegde bron. Hoe zit dat precies?

Loenhoutse inwoners in externe archieven

Geplaatst 2 nov. 2017 15:36 door Mathias Van Aken   [ 17 nov. 2017 06:36 bijgewerkt ]

In onze queeste om de bevolkingssamenstelling van Loenhout te reconstrueren, doen we soms beroep op archiefstukken die zich niet in het Oud Archief van Loenhout bevinden, maar bij andere archiefvormers, zoals bv. het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. We zochten naar een manier om deze bronvermeldingen op een uniforme en gestructureerde wijze te presenteren en stelden daarom een pagina op met verwijzingen naar externe archiefstukken, die elk een uniek intern referentienummer kregen. Vaak is ook een koppeling naar het originele archiefstuk (afbeelding) voorhanden. Zo kunnen we vanaf nu bij alle personen in het genealogisch bestand bronvermeldingen geven van niet-Loenhoutse archieven. U vindt dit nieuwe bestand hier.

Gevangenen

Geplaatst 25 okt. 2017 06:20 door Mathias Van Aken   [ 17 nov. 2017 06:36 bijgewerkt ]

Maria Gorissen heeft een lijst opgesteld van uit Loenhout afkomstige personen die tijdens hun leven een tijdje in de gevangenis moesten doorbrengen. De lijst is initieel samengesteld op basis van de gevangenisregisters van Breda 1815-1940 maar het is best mogelijk dat de lijst later nog aangevuld zal worden met registers van andere gevangenissen. De zwaarst gestrafte in de lijst, is voorlopig Petrus Johannes Rombouts, die gedurende van 1873 tot 1879 zes jaren in de gevangenis zat voor verkrachting en doodsbedreigingen. De meest voorkomende misdrijven betreffen inbreuken op de jachtwet, smokkelen, openbare dronkenschap, diverse geweldplegingen en het te dicht benaderen van de grens tijdens WOI. Alle personen werden gekoppeld aan het genealogisch bestand van inwoners na 1800 en telkens vindt u ook een rechtstreekse koppeling naar de ingescande archiefstukken van de archiefvormer bhic.nl.

Kruisverwijzingen duidelijker geworden

Geplaatst 17 okt. 2017 01:56 door Mathias Van Aken   [ 17 okt. 2017 01:56 bijgewerkt ]

De teksten van de kruisverwijzingen naar archiefdocumenten in de genealogie voor 1800 zijn iets informatiever geworden.


Voorheen kreeg u hier dit te zien:

Schepenregister 153
Schepenregister 159
Schepenregister 158
Schepenregister 158
Scheidingen en delingen, bundel 771
Scheidingen en delingen, bundel 768
Scheidingen en delingen, bundel 767
Attesten en certificaties, bundel 271
Attesten en certificaties, bundel 271
Attesten en certificaties, bundel 271
Schepenregister 156

Nu staat er:

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 153, stuk 275
Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 159, stuk 73
Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 158, stuk 12
Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 158, stuk 11
Loenhout, Oud Archief, Scheidingen en delingen, bundel 771, stuk 25
Loenhout, Oud Archief, Scheidingen en delingen, bundel 768, stuk 5
Loenhout, Oud Archief, Scheidingen en delingen, bundel 767, stuk 12
Loenhout, Oud Archief, Attesten en certificaties, bundel 271, stuk 22
Loenhout, Oud Archief, Attesten en certificaties, bundel 271, stuk 19
Loenhout, Oud Archief, Attesten en certificaties, bundel 271, stuk 18
Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 156, stuk 327

Nieuwe informatie over de Heren van Loenhout

Geplaatst 16 okt. 2017 11:24 door Mathias Van Aken   [ 17 nov. 2017 06:36 bijgewerkt ]

Dankzij enkele archiefstukken in diverse Nederlandse archieven konden we Robbrecht I, graaf Van der Marck nauwkeuriger in de tijd plaatsen.

1-10 of 95