Hoeves en huizen‎ > ‎

Oude Popendonkse Hoeve

E.H. Jan Simons  (2008)

Waar nu de Larenweg n° 8 en 10 is heeft van oudsher een grote hoeve gestaan, het hof van Popendonk of de Popendonkse hoeve genaamd.

De gebouwen van deze hoeve stonden op het perceel n° 1174 van de figuratieve kaart. Nu wonen er twee gezinnen; Jan Aertsen-Van de Locht en Willy Martens-Van der Jonckheyd.

De oorsprong van deze hoeve gaat zeer ver in de tijd terug. Het was de herenhoeve, het 'vroonhof''van de heren van Popendonk. Daarom mogen we veronderstellen dat ze ontstaan is samen met de heerlijkheid Popendonk. Deze heerlijkheid kwam reeds zeer vroeg in het bezit van de heren van Loenhout. Toen Daniël van Boechout en zijn broer Jan op 27 mei 1446 de heerlijkheid Loenhout en Popendonk erfden, kwam ook de Popendonkse hoeve in hun bezit. Het was toen een grote, aaneengelegen blok grond van 60 ha. We lezen daarover in het leenboek van de graaf van Hoogstraten (F° 26) “Een hoeve mit huysinghen, hove, lande, groesen, heyden, beempden, moeren... gheheyten de hoeve van Poppendonck, gheleghen tot Loonhout, groot weesende XLIII buenderen, al besloten mit eenen vekene..”

De omliggende eigenaars van toen worden eveneens genoemd: Jan Van Staeyen, Jan Van Bavel, Hendrik Van Ossenberg...Ten zuiden lag “het ghemeyn Schouwbosch”, ten westen “de ghemeyn Laren”, en ten noorden “den Stroom die van Loonhout compt ende loopt door Sundert..”

Een halve eeuw later was Lodewijk Van Leefdael eigenaar van de Popendonkse hoeve. In 't archief van de heerlijkheid (n°9) bevindt zich een uittreksel uit het leenboek van het Soevereine Leenhof van Brabant (F° 80) van 't jaar 1495 waar het volgende staat; “Dit is alsulcken Leen als ick Lodewijck Van Leefdael van mijnen genadigen Heere den Hertoghe van Brabant hebbende byn, te weten dat Hoff van Popendonck mitter erffheerlicheyt daer toe behoorende, gelegen in die prochie van Loenhout, groot weesende in lande, in beempden en weyden, in bosschen en heyden drie en veertich buenderen al besloten mit eenen veken..”

Rond 1650 werd er een paar honderd meters westwaarts een tweede hoeve bijgebouwd. Van dan af is er in de archieven steeds sprake van de nieuwe en de oude Popendonkse hoeve. In 't mastboek van circa 1650 waarin de belastingen op de gebouwen genoteerd staan lezen we; “De oude hoeff” : de belasting op het huis bedroeg 1 gulden 5 stuivers, het torfhuis 10 stuivers, de schaapskooi en de paardenstal samen 15 stuivers. De schuur was blijkbaar het grootste gebouw, daarvoor werd 1 gulden en 10 stuivers aangerekend.

Oude Popendonkse Hoeve