Adriaan-Jozef Van Aken (1880-1951)

In 1938 publiceerde Adriaan Van Aken, schoolhoofd van de gemeenteschool van Loenhout, een boek over de geschiedenis van Loenhout. In zijn voorwoord lezen we:

Voorwoord

Vóór een tweetal jaren, kregen we van de Kantonnale Inspectie opdracht, in verband met het nieuwe programma der Lagere School, een korte plaatselijke geschiedenis van de streek en de gemeente samen te stellen.

Die taak scheen ons vrij lastig; er was toch nog zoo weinig van ons afgelegen dorpje gekend. Door bemiddeling van het Schooltoezicht werd een eerste vergadering belegd, waar E.H. Kan. Floris Prims, als spreker optrad, en den weg opende om de ons opgelegde taak gretig aan te vatten. In den winter 1937-38 werden een reeks voordrachten gegeven door Mr Ernalsteen, archivaris te Antwerpen, en Mr Van Ostaeyen, oudheidkundige en Dr K. Peeters. Wij vonden menige toelichtingen in het boek "Geschiedenis der parochiën van de Dekenij Hoogstraten" door E.H. Goetschalckx, en in de uitgave "Gids voor Hoogstraten", door E.H. Lauwerys.

Met deze gegevens en allerlei opzoekingen zijn wij er in gelukt dit bondig werkje samen te stellen. Verre van ons te meenen, dat deze geschiedenis eenigszins volledig is. Het zal in elk geval een leidraad zijn, die door het onderwijzend personeel gedurig kan aangevuld worden.

Intusschen houden wij ons, voor alle welgemeende aanmerkingen, ten zeerste aanbevolen.

De Schrijver,
A.J. VAN AKEN, Schoolhoofd
Loenhout, November 1938

Voorblad